П  Р  О Т  О  К  О  Л

град Шумен, 04.06.2019 година

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

на четвърти юни две хиляди и деветнадесета година в състав:

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маргарита Стергиовска

при участието на секретар: Вилиана Русева 

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия М. Стергиовска

Административно дело № 229 по описа за 2019 година.

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

Оспорващият, „Р.“ ЕООД, ***, редовно призован, не се явява. За него се явява адв. Св. Б. от ШАК, редовно упълномощена.

Ответната страна, Директор на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" Варна, Централно управление на Националната агенция за приходите - гр. Варна,  уведомена в предходно съдебно заседание, не се явява. За нея се явява главен юрисконсулт И. П.,   редовно упълномощена.  

Адв. Б. – Да се даде ход на делото. Представям пълномощно и командировъчно, предвид неявяване на доверителя ми в предходно съдебно заседание.

Гл. юрисконсулт П. - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва депозираната жалба от Р. Р. Р., в качеството си на управител на „Р.“ ЕООД ЕИК ****** със седалище и адрес на управление:***, против Ревизионен акт № Р-030027180002867-091-001/08.01.2019г., издаден от Началник на сектор «Ревизии» в Дирекция «Контрол» при ТД на НАП-гр.Варна, потвърден с Решение №34/04.04.2019 г. на Директор на дирекция «Обжалване и данъчно-осигурителна практика» Варна при ЦУ на НАП.

В жалбата се изразява несъгласие с така издаденият ревизионен акт, като същият се оспорва в цялост. Оспорващият сочи, че ревизионният акт е постановен при неизяснена фактическа обстановка.

Подробно по отношение на съответните доставчици са изложени съображения, доказващи реалността на сделките, съответно по отношение на „Б. М. 2011“ ЕООД, „Й. 02“ ЕООД, „Д. АРТ ДИЗАЙН“ ЕООД, „С.“ ЕООД, „Б. 2018“ ЕООД, „ЦАРА“ ЕООД.  Сочи, че по отношение на доставките от гореизброените доставчици, са налице всички предпоставки, които в съвкупност определят сделките като реални, поради което и неправилно в ревизионният акт не е признато право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС по фактури, които са издадени от същите доставчици.  Позовава се на съдебна практика на Европейския съд в подкрепа на твърденията си. Отправено е искане да бъде изцяло отменен ревизионният акт, както и да бъдат присъдени сторените по делото разноски.   

Съдът констатира, че с писмо рег. № ДА-01-1357 от 25.04.2019 г. ответната страна е представила преписката по издаване на ревизионният акт, ведно с подробен опис от т. 1 до т. 19.

Съдът констатира, че по делото са представени писмени доказателства от ответната страна  под опис от т. 1 до т. 10 към молба рег. № ДА-01-1735 от 30.05.2019 г., както и приложен електронен носител – диск, съдържащ електронни документи, ведно с удостоверения за валидност на положените подписи.

  Съдът констатира, че в днешно съдебно заседание процесуалният представител на оспорващия представя доказателства, във връзка с уважителните причини за отсъствие в предходно съдебно заседание на представляващия дружеството.

Адв. Б.– Поддържам жалбата, така както е предявена. Ще се ползваме от представената преписка. Ще помоля да ми бъде дадена възможност и срок да се запозная с допълнително представените писмени доказателства от ответната страна. Въпреки, че поддържаме изложеното в жалбата и въпреки, че считаме че съвсем на законови основания ревизионният акт подлежи на отмяна ще направя доказателствено искане за събиране на доказателства, които органът не е успял да събере или не си е направил труда     да събере. Имам искане за допускане до разпит на свидетели, както и за представяне на допълнителни писмени доказателства.   При ходенето си в гр. София на 28.05. и 29.05., моят клиент е успял да осъществи връзка с две от фирмите и оттам са поели ангажимент да му предоставят документите, които в хода на ревизията не са могли да бъдат събрани. Прави опити доверителят ми да се снабди с доказателства и от останалите фирми. Искането ни е за допускане до разпит на 6-ма свидетели, които са съгласни да се явят и да установяват обстоятелства, които ревизиращият орган е приел за неизяснени и недоказани. Във връзка с това, ще помоля следващото съдебно заседание да бъде насрочено за по-късна дата, за да имаме физическата възможност да се снабдим с доказателствата, тъй като са много.  Считаме, че въпрос на недобросъвестно проведено производство, това че органът не се е снабдил с писмените доказателства до този момент, но е важно, относимо и трябва да бъдат събрани същите, за да бъде защитен интересът на доверителя ми. От различните фирми ще водим свидетели, които да установят обстоятелствата по реалното предоставяне на стоката, как е осъществяван транспорта, обикновено транспорта е осъществяван от фирмите доставчици. Свидетели, които са били в складовата база, където е товарено от името на „Редтрейд“.   Правим опит да установим контакт с шофьора, който е бил на трудов договор във фирмата, но отдавна не работи там. Ревизиращият орган е приел, че не са представени доказателства за неговата правоспособност като водач и ние на този етап няма как да се снабдим с шофьорската му книжка, освен ако не го издирим и не го доведем лично и да бъде изслушан като свидетел.  Доверителят ми ми е дал списък от шест имена, физически лица, които могат да установят факти с реалното доставяне на стоките, включително и предаването на последващи клиенти, защото всички закупени стоки, предмет на настоящото производство, впоследствие са реализирани в големите търговски вериги. Така, че има  последващи доставки, има последваща документация и в тази връзка ще ни е нужно повече време, за да се снабдим с документите. За да не кажа нещо невярно, във връзка с доставките може доверителят ми да каже точно за всеки доставчик как са осъществявани доставките. Принципно фирмата е разполагала с взет под наем микробус, договорът за наем, за който е предоставен по делото. За него ревизиращият орган е приел, че няма доказателства, че водачът е имал правоспособност да кара тежкотоварно превозно средство. Този микробус се управлява с категория „В“. Фирмата се състои от двама човека, така че не е създавана такава тежка и тромава документация. Продажбите са извършвани на „СБА“, „ЕDEA“, на големите вериги. Те са ползвали данъчен кредит за тези последващи продажби. Правени са насрещни проверки на моят клиент и същите са приключили без каквито и да било забележки. Всичко това установява реалността на доставките. Има сертификати и са предавани на веригите магазини. Ще ги изискаме и ще ги приложим като доказателства. В хода на ревизията сертификати никой не е искал, по-скоро са искани транспортни документи, трудови договори, за които данни има при самият ревизионен орган. Сертификати не са представени, но могат да бъдат представени, защото доверителят ми ги е предавал на последващите си клиенти. Уточнявам, че доказателствените ни искания на този етап са да ни бъде предоставен срок да представим допълнителни писмени доказателства, които са тези посочени в исканията до всяка една от фирмите, каквито и колкото можем да снабдим, както и допускане до разпит на шестима свидетели при режим на водене, с чийто свидетелски показания ще докажем реалността на покупката, както и последващата продажба на стоките, закупени с процесните фактури на тези фирми. Щях да правя искане и за експертиза, но аз считам че на този етап нямаме достатъчно данни, за да искаме назначаването й.  В последствие, моля да ми бъде предоставена и такава възможност.  

Гл. юрисконсулт П. - Оспорвам жалбата. Моля, да приемете документите, съдържащи се в административната преписка, както първоначално представените, така и тези, които сме представили с последваща молба, включително и електронният носител - диск. Във връзка с допълнително представените документи, част от административната преписка за информация на жалбоподателя, това са документи, които са представени от него, а именно: фактури на 5 от  процесните доставчици, тъй като поради технически пропуск не са били копирани, трудовият договор на шофьора, договори за наем за помещенията, които са представени от жалбоподателя, но аз имам готовност сега да представя екземпляр за жалбоподателя. По отношение на искането за снабдяване и представяне на писмени доказателства, не възразявам. Молбата ми е да бъде указано на процесуалния представител на жалбоподателя да представи същите в по-кратък срок преди съдебното заседание, за да имам възможност да се запозная с тях. По отношение на свидетелите, считам че към момента не следва да се допускат такива, защото със свидетелски показания не могат да се доказват обстоятелства, за които се изисква писмен документ. Считам, че първоначално следва да се съберат писмени доказателства за доставките, тъй като предметът на доставки е много специфичен това е храна по смисъла на Закона за храните. И тук следва да има множество задължителни, придружаващи фактурите писмени документи, които не са представени. И едва вече след представянето на такива документи, евентуално за определени, но други обстоятелства би следвало да се поиска и конкретно да се посочи кой свидетел какво обстоятелство ще установява, за да може да се преценява допустимо ли е чрез свидетелски показания да се установи това обстоятелство или не. В случая освен фактури няма нито стокови разписки, нито приемо-предавателни протоколи, няма сертификати, няма други придружаващи стоките документи, които са изискуеми по Закона за храните, както и по Закон за ветеринарномедицинската дейност, където е задължително да има установим произход на стоките. Обстоятелството дали в последствие стоките са били продадени е от значение, но много важно е дали тези стоки, които са продадени са били получени от жалбоподателя, именно от конкретните доставчици представили фактурите. Точно това, ние считаме че не е доказано нито в хода на ревизията, нито в хода на обжалването по административен ред. Към момента аз възразявам на допускането до разпит на свидетели. 

 Адв. Б.– Може би колегата е прав, че първо трябва да се снабдим с писмените документи, аз също мисля така, но с оглед процесуална икономия направих двете искания едновременно, с идеята че междувременно ще имаме документите и просто ще допълним липсващите със свидетели.  Предоставям на съда да прецени по допустимостта на свидетелите на по-късен етап, с оглед представянето на писмени доказателства. Както сме и посочили в жалбата, органът е трябвало да си събере част от доказателствата или поне тези, които се намират в собствения му информационен масив, аз ще Ви помоля да задължите ответната страна до следващото съдебно заседание да снабди и да представи по делото за всички тези доставчици справките-декларации и дневниците за продажби, които всеки един от контрагентите е предоставил за конкретния месец, защото те се намират в базата данни на НАП. Всяка от тези фирми е подавала в конкретния месец – дневник за продажбите и те се намират в масива на НАП и могат да бъдат предоставени оттам, както и справка за сключените трудови договори, които всяка от фирмите е имала. Мисля, че това са част от документите, които по-лесно бихме могли да снабдим, а именно от информационния масив на НАП, отколкото фирма по фирма да ги молим да ни ги предоставят.

Гл. юрисконсулт П.– Възразявам по отношение на справките декларации и на дневниците за покупки и за продажби, същите не се намират в Дирекция "ОДОП", а същите се намират в съответните ТД. Имаме достъп по електронен път до обобщената информация, но аз не разбрах какво се твърди и какво ще се доказва, тъй като това е един голям обем от документация. По отношение на справките-декларации и на това дали са включени от доставчиците в дневниците за продажби, процесните фактури има такива констатации и в ревизионният акт и в ревизионният доклад, както и в решението на Директора на Дирекция „ОДОП“-Варна. Има също така след проверка в информационните бази данни, констатации и затова какви, колко броя трудови договори има всеки един от доставчиците за какъв период. Примерно справка извлечение от трудовите договори можем да направим това е от подадените уведомления, но ако прецените, че Ви трябват всичките справки-декларации за периода, би следвало да се изискат от Териториалните дирекции, но аз лично считам че това е неотносимо към спора.

Адв. Б.– С тях ще установим реалността на продажбата.

Гл. юрисконсулт П.– От наша страна не се спори, че има издадени фактури и че те са отразени в дневниците за покупки и продажби, с изключение, както подробно е посочено само единият от доставчиците не е включил част от фактурите не са включени в дневниците за продажби, а именно: „С.“ ЕООД. По отношение на останалите доставчици, навсякъде е посочено, че същите са включени.

Адв. Б.– Ако приемем за безспорно, че считате, че фактурите са издадени и включени в дневниците на съответните контрагенти, с изключение на тези които са посочени, аз мога да оттегля това свое искане.   

Гл. юрисконсулт П.– Спорът е не толкова за отразяването, въпреки че ние не сме получили и счетоводна документация и от доставчиците. Липсват изследвания дали по счетоводни данни те са разполагали със съответното количество от тази стока. Има констатации, те са отразени подробно за един от доставчиците, че същият има назначени работници в строителството, че извършвал СМР услуги, още повече тук е много важно да се установи, че е имал и друг вид дейност.  Така, че основният спор е някъде другаде и документи за това би следвало да се държат и от жалбоподателя, а не само от доставчиците.     

Адв. Б.– След като има констатации за трудовите договори да не бъдат изисквани на този етап. 

Гл. юрисконсулт П.– Освен, че сме правили искания до всеки един от доставчиците, освен че сме искали документи и от жалбоподателя, органите по приходите са направили анализ на цялата съществуваща информация, както в НАП, така и в публичните регистри. За всеки от доставчиците има констатации дали е обявявал актове в търговския регистър, дали е подавал годишни декларации, дали е обслужвал данъчните и осигурителните си задължения, като сме се опитали да направим един профил на фирмата доставчик. Това е допълнение към основните констатации.

Адв. Б.– На този етап оттеглям доказателственото си искане за изискване на справка за сключените трудови договори и справки-декларации и дневниците за продажби, които всеки един от контрагентите е предоставил за конкретния месец. Не възразявам да се приемат писмените доказателства.

Гл. юрисконсулт П.– Да се приемат представените писмени доказателства.

Съдът намира представените от страните писмени доказателства за допустими и относими към спора, поради което ще следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото. 

Водим от горното, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

  ПРИЕМА и ПРИОБЩАВА към писмените доказателства по делото:

  -представените от ответната страна писмени доказателства, към

писмо рег. № ДА-01-1357 от 25.04.2019 г. под опис от т. 1 до т. 19, както и допълнително представените приложени към молба с рег. № ДА-01-1735 от 30.05.2019 г. писмени доказателства под опис от т. 1 до т. 10;

 -представеното заверено копие на командировъчно от процесуалния представител на оспорващия, както и Договор за правна защита и съдействие № 1000000…/29.05.2019 г. 

С оглед постъпилата молба от процесуалния представител на ответната страна с рег. № ДА-01-1735 от 30.05.2019 г. и приложен към нея 1 бр. цифров носител CD и с оглед естеството на така представения ел. документ, съдът на осн. чл. 184 от ГПК, вр. § 2 от ДР на ДОПК, ПРИСТЪПВА към възпроизвеждане и визуализация на електронния документ на оптичен носител - 1 бр. CD:

В присъствието на процесуалния представител на оспорващото дружество адв. Б., процесуалния представител на ответната страна гл. юрисконсулт П., както и със съдействието на технически помощник – системния администратор при ШАдмС, съдът извършва визуализация на документите, съдържащи се на оптичния носител.

       При отваряне на CD се установяват:

- 5 бр. архивни „WinRAR ZIP” файлове с номера Р-03002718002867-020-001_archive, Р-03002718002867-020-002_archive, Р-03002718002867-020-003_archive, Р-03002718002867-091-001_archive, Р-03002718002867-092-001_archive.

При отваряне на първият архивен файл Р-03002718002867-020-001_archive се отваря файл, съдържащ Заповед за възлагане на ревизия № Р-03002718002867-020-001/18.05.2018 г., издаден от орган по приходите М. Ц. М. - Началник на сектор при ТД на НАП Варна. Същият е материализиран като електронен документ на 18.05.2018 г. Документът е подписан от лицето М. Ц. М. на 18.05.2018 г. в 11:49:28 часа. При отваряне на файла с удостоверението за електронен подпис се установява, че това е електронният подпис на М. Ц. М. с доставчик на услугата „В-Trust Operational СА QES”, както и че електронният подпис е с валидност за периода от 04.12.2017 г. до 04.12.2018г.

При отваряне на вторият архивен файл Р-03002718002867-020-002_archive се отваря файл, съдържащ Заповед за изменение на заповед за възлагане на ревизия № Р-03002718002867-020-002/21.08.2018 г., издаден от орган по приходите М. Ц. М. - Началник на сектор при ТД на НАП Варна. Същият е материализиран като електронен документ на 21.08.2018 г. Документът е подписан от лицето М. Ц. М. на 21.08.2018  г. в 15:12:54 часа. При отваряне на файла с удостоверението за електронен подпис се установява, че това е електронният подпис на М. Ц. М. с доставчик на услугата „В-Trust Operational СА QES”, както и че електронният подпис е с валидност за периода от 04.12.2017 г. до 04.12.2018г.

При отваряне на третият архивен файл Р-03002718002867-020-003_archive се отваря файл, съдържащ Заповед за изменение на заповед за възлагане на ревизия № Р-03002718002867-020-003 / 20.09.2018 г., издаден от орган по приходите М. Ц. М. - Началник на сектор при ТД на НАП Варна. Същият е материализиран като електронен документ на 20.09.2018 г. Документът е подписан от лицето М. Ц. М. на 20.09.2018 г. в 15:23:35 часа. При отваряне на файла с удостоверението за електронен подпис се установява, че това е електронният подпис на М. Ц. М. с доставчик на услугата „В-Trust Operational СА QES”, както и че електронният подпис е с валидност за периода от 04.12.2017 г. до 04.12.2018г.

При отваряне на четвъртият архивен файл Р-03002718002867-091-001_archive, се отваря файл, съдържащ Ревизионен акт № Р-03002718002867-091-001 / 08.01.2019 г., издаден  от орган по приходите М. Ц. М. - Началник на сектор при ТД на НАП Варна и А. Д. П. - Главен инспектор по приходите при ТД на НАП Варна. Същият е материализиран като електронен документ на 08.01.2019г. Документът е подписан от лицето М. Ц. М. на 08.01.2019 г. в 12:57:16 часа. При отваряне на файла с удостоверението за електронен подпис се установява, че това е електронният подпис на М. Ц. М. с доставчик на услугата „В-Trust Operational Qualified СА”, както и че електронният подпис е с валидност за периода от 29.11.2018 г. до 29.11.2019 г. Документът е подписан и от лицето А. Д. П. на 08.01.2019 г. в 14:01:19 часа., с електронен подпис на името на А. Д. П. с доставчик на услугата „В-Trust Operational Qualified СА”, валиден за периода от 15.06.2018 г. до 15.06.2019г.

При отваряне на петият архивен файл Р-03002718002867-092-001_archive, се отваря файл, съдържащ Ревизионен доклад № Р-03002718002867-092-001 / 05.11.2018 г., издаден  от орган по приходите А. Д. П. - Главен инспектор по приходите при ТД на НАП

Варна и М. А. Р. - Главен инспектор по приходите при ТД на НАП Варна. Същият е материализиран като електронен документ на 05.11.2018 г. Документът е подписан от лицето А. Д. П. на 05.11.2018 г. в 16:41:58 часа. При отваряне на файла с удостоверението за електронен подпис се установява, че това е електронният подпис на А. Д. П. с доставчик на услугата „В-Trust Operational Qualified СА”, както и че електронният подпис е с валидност за периода от 15.06.2018 г. до 15.06.2019г. Документът е подписан и от лицето М. А. Р. на 05.11.2018 г. в 16:42:34 часа., с електронен подпис на името на М. А. Р. с доставчик на услугата „В-Trust Operational Qualified СА”, валиден за периода от 07.06.2018 г. до 07.06.2019г.

Адв. Б.– Не възразявам на приемането на електронните документи.

Гл. юрисконсулт П.Да се приемат електронните документи.

След приключване на визуализацията и опис на съдържащите се файлове в електронния носител, съдът счита че същият следва да бъде приобщен към доказателствата по делото.

Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИЕМА и ПРИЛАГА към доказателствата по делото представеният, ведно с молба рег. № ДА-01-1735 от 30.05.2019 г. от процесуалния представител на ответника – цифров носител 1 бр. CD.

Съдът, на основание чл.  171, ал. 4, във връзка с чл. 170 от АПК

О П Р Е Д Е Л И:

         УКАЗВА на страните, че следва да сочат доказателства досежно фактите, от които черпят права;

УКАЗВА на оспорващия, че е в негова тежест да ангажира доказателства в подкрепа на изложените в жалбата твърдения, както и че същите обосновават незаконосъобразност на обжалвания ревизионен акт;

На основание чл.171 от АПК указва на оспорващия, че за наличието на действително получени стоки от „Балкан Милк 2011“ ЕООД, „Й. 02“ ЕООД, „Д. - APT ДИЗАЙН“ ЕООД, „С.“ ЕООД, „Б. 2018“ ЕООД и „ЦАРА“ ЕООД, включително качество, приемане, транспортиране, съхранение, предаване и използване на стоките в икономическата дейност на предприятието не сочи доказателства.

УКАЗВА на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже съществуването на фактическите основания, посочени в административния акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, в т.ч., че актът е издаден от компетентен орган, при спазване на процедурата и изискванията за форма, както и при наличието на посочените в него материално правни основания.

Съдът счита, че направените искания от процесуалния представител на оспорващия за представяне на писмени доказателства са относими към спора и следва да бъдат уважени, поради което ще следва делото да бъде отложено за друга дата.

Адв. Б.– Нямам други доказателствени искания.

Гл. юрисконсулт П.Нямам други доказателствени искания. Ако е възможно, нека бъдат представени доказателствата веднага след като оспорващата страна се снабди с тях, за да можем ние да се запознаем с тях преди съдебното заседание и да изразим становище. 

Съдът счита делото за неизяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

Отлага и насрочва делото за 24.09.2019 г. от 14.00 часа, за която дата страните уведомени.

       Указва на процесуалният представител на оспорващия да представи доказателствата най-късно в едноседмичен срок преди датата на съдебното заседание, с оглед възможността за запознаване с тях на ответната страна.

Заседанието приключи в 13.45 часа.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

              

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       

                                                                         

 

                                                                                     Секретар: