П Р О Т О К О Л

град Шумен, 05.06.2019 година

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на пети юни две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                                                                                              Административен съдия: ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

при участието на секретар: Св.Атанасова

Прокурор:                                           

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Хр. Димитрова

Административно дело № 186 по описа за 2019 година.

На именното повикване в  10:40 часа се явиха:

Оспорващият, Р.Б.Г. ***, редовно и своевременно уведомен, явява се лично и сАдв.В.от ШАК,  надлежно упълномощена.

Ответникът, Директор на РИОСВ - Шумен, редовно и своевременно уведомен, явява се лично директорът Ц.Д. 

Вещото лице, С.А.Д., редовно призован,  явява се лично.

Адв.В.-  Да се даде ход на делото.

Ответникът - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва, че с рег.№ДА-01-1701/28.05.2019г. по делото е представена съдебна експертиза, изготвена от С.А.Д.. Същевременно ответната страна е депозирала писмена молба рег.№  ДА-01-1768/04.06.2019г. с приложени към нея доказателства, в която сочи, че са налице основания за отвод на определеното от съда вещо лице, като счита че същото е предубедено и не е безпристрастно. В молбата си директорът на РИОСВ – Шумен сочи, че определеното вещо лице е работило като част от колектив от експерти, подали сигнал до главния инспекторат и други институции персонално срещу ответната страна и в качеството ѝ на директор на РИОСВ – Шумен и счита, че това вещо лице не е с неоспорима безпристрастност. Към заявлението е приложено придружително писмо от МОСВ, Инспектор с изх.№С-12/ 03.06.2019г., адресирано до г-жа Ц.Д. - директор на РИОСВ – Шумен, както и доклад, изготвен от държавен Инспектор. В обстоятелствената част на доклада се съдържат данни за участието на назначеното вещо лице в екип от експерти, разработвали два доклада по ОВОС, за които част от експертите, разработвали докладите са депозирали до пет или шест институции сигнал за нецелесъобразни и незаконосъобразни действия персонално към г-жа Ц.Д. като директор на  РИОСВ – Шумен. Двата доклада, в които е участвало вещото лице като експерт, са били връщани с отрицатели оценки от РИОСВ-Шумен, като писмата са подписани от директора на РИОСВ - Шумен. Въз основа на отразеното в доклада ответната страна счита, че са налице основателни съмнения в безпристрастността на вещото лице.

Адв.В.- С оглед въпросите, на които отговаря експертът в съдебната експертиза, не считам, че са налице основания за отвод на вещото лице. Не възразявам да се изслуша вещото лице.

Ответникът - Считам, че в експертизата са разгледани приликите между длъжностните характеристики, като разликите са засегнати само с по едно изречение. Посочено е, че са налични такива разлики в шест броя точки, но не са разгледани подробно колко основателни са разликите. В протокола от предходното съдебно заседание лично жалбоподателят държеше вещото лице да бъде с определена специалност, а от така направената експертиза смея да твърдя, че не е било необходимо вещото лице да бъде с определена специалност извън тези вещи лица, които са в списъка на съда. Тук не можеше да бъде даден отговор на искания от жалбоподателя въпрос, а той беше: Доколко може един човек да съвместява двете длъжности по отпадъци и по въздух? Считам, че експертизата е непълна, тъй като са разгледани в подробност приликите, а не разликите. Зададеният от съда въпрос беше: Има ли съвпадения, съответно разлики в двете длъжности? Експертизата е непълна, доколкото не са разгледани броя на длъжностите по старото длъжностно разписание като брой и видове, а е дадено заключение само за броя на длъжностите главен и старши експерт, съгласно новото длъжностно разписание. Въпросът е в разликите на длъжностните характеристики, а не в приликите. Приликите са явни за всички. Разликите между длъжностните характеристики не са засегнати в пълнота в експертизата. Според мен това се дължи на субективното отношение на вещото лице.

Вещото лице - Участвал съм в изготвяне на ОВОС, но не зная че във връзка с дейността на директора и на подчинените му длъжностни лица са подадени сигнали. Не знам за проверки на действията или бездействията на директора или на подчинените му длъжностни лице. Познанствата ми с инж.Г. Г., И. Т.Д., С.С., Н.А., И. И., проф.Хр. Хр. са служебни, чисто професионални, работя с някои от тях в Шуменския университет. Участвал съм в ОВОС за инвестиционно предложение „Разширяване на Гробищен парк в землището на гр.Омуртаг и в ОВОС на инвестиционно предложение „Открит добив на строителни материали – варовици от находище  „Хитрино-3“, землище с.Сливак. Не зная, че тези колеги, с които съм работил, са подали сигнал за целенасочено забавяне на преписките по екологичните оценки, не си спомням. Не съм присъствал на представянето на доклада на „Автомагистрали Черно море“, нямам информация как е представен и дали са правени забележки по него. Считам, че няма основания за отвод. Тогава когато съм работил, извън университета, като експерт по изготвяне на доклади на оценки, не съм имал пререкания нито със служители, нито с директора на РИОСВ – Шумен. За първи път я виждам директора на РИОСВ – г-жа Д. Не съм запознат точно кой възлага дейността на експертите по изготвяне на доклади и оценки. Не е ректорът на университета. Мои колеги ме питат дали съм съгласен да участвам в изготвянето на доклада и така се събираме и разпределяме задачите, всеки според компетенциите. Изготвеният доклад представлява един документ с различни части. Предполагам, че след изработването, следва  докладът да бъде придвижен за оценка. Аз нямам ангажимент за придвижването на документа. Досега не съм получавал заплащане за участие в експертни групи. Не знам защо не съм получавал заплащане, може би защото докладът е спрян от РИОСВ. 

 Ответникът - По отношение на заключението на вещото лице, считам че има изкривяване на фактите дотолкова, доколкото се коментира длъжностната характеристика на Е. А. с преки задължения от предишната ѝ длъжностна характеристика. Считам, че вещото лице навежда доводи за това, че тези задължения са фиктивно разработени в длъжностната характеристика преди сливането на двете направления. Днес вещото лице каза, че не му е заплатено, защото докладът е спрян от РИОСВ, това е достатъчно основание за неговата субективност.

Съдът като съобрази становището на страните, заявените в писмената молба на ответната страна доводи за заинтересованост на вещото лице, както и представените доказателства в подкрепа на изложените аргументи, намира  за основателно и доказано искането на ответника за отстраняване на вещото лице по мотив за основателно съмнение в безпристрастност. С оглед изричното искане за отвеждане на вещото лице, съдът намира че са налице основания за отстраняване на вещото лице и назначаване на друго вещо лице.

Водим от горното и на основание чл.196, ал.4 от ГПК, приложим  по силата на препращащата разпоредба на чл.144 от АПК  съдът

 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ОСВОБОЖАДВА като вещо лице по делото С.А.Д..

Адв.В.- Поддържаме искането за назначаване на вещо лице.

          Оспорващият - Възразявам на назначаването на Кр.Д.Р. и В.Ф.З. Не възразявам на назначаването за вещо лице на Р.Ж.Д., на Н.Кр. Г. и на Ж.Т.А. Тук един икономист ще направи експертизата,  но за да стигне едно вещо лице трябва да кликне на всички тия неща, които са свързани с въздуха, там има шум  и т.н., трябва да чете наредби и  да види какво точно е естеството на работата.

Предвид освобождаването на вещото лице С.А.Д.  и изявлението на процесуалния представител на оспорващия, че поддържа искането за назначаване на вещо лице, съдът намира, че следва да бъде назначено друго вещо лице, което след запознаване с материалите по делото да даде заключение на поставения от оспорващия въпрос, протоколиран в Протокол от открито съдебно заседание по настоящото дело на 08.05.2019г.

Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

Назначава за вещо лице Р.Ж.Д.

Вещото лице да бъде призовано за датата на съдебното заседание, като към призовката се приложи копие от определението за назначаване на експертизата. На вещото лице да се укаже, че следва да представи експертното заключение най-късно една седмица преди датата на следващото съдебно заседание, ведно със справка-декларация по чл.23, ал. 2 и чл.24, ал.2 от Наредба №2 от 2015г. за вписването, квалификацията и възнаграждението на вещите лица (обн.ДВ бр.50 от 03.07.2015г.) и декларация по чл.35, ал. 2 от Наредбата, установяваща, че вещото лице не е в конфликт на интереси във връзка с изготвянето на експертизата.

Ответникът - С оглед отделяне на спорното от безспорното и във връзка с твърдението на жалбоподателя в предходното съдебно заседание искам да задам конкретен въпрос: Спорим ли по факта, че Е.В.А. работи и по направление „УООП“ и направление „ОЧАВ и ВФФ“? 

          Оспорващият - Няма спор относно обстоятелството, че към настоящия момент по новото длъжностно разписание служителят Е.В.А. е назначена на тази длъжност. Моето твърдение беше, че тази длъжност не може да се изпълнява само от един човек, с оглед обема на работа. Обемът на работа е такъв, че г-жа Велинова и да направи нещо, ще го направи проформа, заради това, което се случва днес по отношение на отпадъци, а по отношение на въздуха, ако трябва да работи тая работа, така както трябва, тя няма да има време да се занимава с нищо друго. Не оспорваме обстоятелството, че на тази длъжност е назначена служителят Е.В.А. Нашето възражение е, че обемът на дейност не може да се извършва от качествено само един човек.  

          Ответникът - В тази връзка, представям и моля да приемете по делото констативните протоколи, съставени от служителката за втората половина на месец май. Това са протоколи от 14.05.2019г. до 31.05.2019г., в които са обективирани дейността въпросната служителка по двете предходни направления. 

          Адв.В.- Считам, че днес представените от ответника констативни протоколи не следва да бъдат приобщавани към доказателствата по делото. По тази логика, би следвало да се представят протоколите от всички проверки, които е извършил жалбоподателят, ако започнем да сравняваме качеството на работа. От представената справка в предходното съдебно заседание не става ясно кой реално е извършил проверката, а само кой е съставил протокола. В една проверка не участва само един експерт. На кого на инициалите е записано като протокол в справката не означава, че само той е извършвал проверката.

          Съдът като съобрази представените писмени доказателства счете същите същите за допустими, поради което следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото. Относно отразените в тях факти, както и релевантността на същите към настоящия спор, страните имат възможност да изявят становище в хода по съществото  на делото.

Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствата по делото   представените от ответната страна седем броя констативни протоколи, както следва:  

          - Констативен протокол №БВ-А18 от 14.05.2019г.;

          - Констативен протокол №БВ-А19 от 14.05.2019г.;

          - Констативен протокол №БВ-А20 от 28.05.2019г.;

          - Констативен протокол №БВ-А21 от 28.05.2019г.;

          - Констативен протокол №БВ-А22 от 28.05.2019г.;

- Констативен протокол №БВ-А23 от 31.05.2019г.;

- Констативен протокол №БВ-А24 от 31.05.2019г.

Адв.В.-  На този етап, няма да правим други доказателствени искания и няма да сочим нови доказателства.

Ответникът - Нямам други доказателствени искания и няма да сочим нови доказателства.

С оглед дадената възможност за изготвяне на съдебна експертиза, съдът счете делото за неизяснено от фактическа страна, поради което 

О П Р Е Д Е Л И:

Отлага и насрочва същото за 19.06.2019г. от 09:30 часа, за която дата страните да се считат уведомени.

Да се призове вещото лице,  включително и по телефон. 

Заседанието приключи в 11:10  часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                                                             Административен съдия:

 

                                                                                                                                                         Секретар: