П  Р  О Т  О  К  О  Л

град Шумен, 04.06.2019 година

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на четвърти юни две хиляди и деветнадесета  година в състав:

 

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА

 

при участието на секретар: Вилиана Русева 

 Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Росица Цветкова

 Административно дело  номер 38 по описа за 2019 година.

 На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 Оспорващият, Н.Н.И. ***, редовно призован, не се явява лично. За него се явява с адв. А. Д. от ШАК, редовно упълномощен.

 Ответната страна,  Директор Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" град Варна при ЦУ на НАП, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 Съдът констатира, че е постъпила молба с рег. № ДА-01-1766 от 03.06.2019 г. от ответната страна, в която заявява, че няма да се яви в днешно съдебно заседание, като невъзразява ход на делото да бъде даден.

  Адв.Д.– Не са налице процесуални пречки, да се даде ход на делото.

  Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Съдът констатира, че за днешно съдебно заседание жалбоподателят

 не сочи адреси за призоваване на свидетелите, като е подал молба с рег. № ДА-01-1757 от 31.05.2019 г. за издаване на ново съдебно удостоверение, което да послужи пред органите на МВР с внесена такса.

 Съдът връчва на процесуалния представител на жалбоподателя издаденото съдебно удостоверение, което да послужи пред органите на МВР.

 Съдът констатира, че с молба рег. № ДА-01-1472 от 09.05.2019 г.

 процесуалният представител на ответната страна е направил искане за приемане на доказателствата, които са били представени още по първото по делото заседание, а именно: електронен носител – диск /CD/, съдържащ получена информация от „Еконт Експрес“ ООД, както и представените писмени доказателства под опис от лист 214 – 257 по административната преписка, за които съдът не е чел изрично определение за приемане.

 Адв.Д.– Нямам възразявам по приемането на писмените

 доказателства и диска.

 Съдът,

 О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема като доказателства по делото представените от ответната

 страна електронен носител – диск /CD/, съдържащ получена информация от „Еконт Експрес“ ООД, както и представените писмени доказателства под опис от лист 214 – 257 по административната преписка.

 

Адв.Д.– Поддържам искането си за разпит на свидетелите.

 Съдът намира, че делото следва да бъде отложено за друга, като се

 даде последна възможност на оспорващия да представи адреси и имена за призоваване на свидетелите, в противен случай съдът ще се позове на разпоредбата на чл. 57, ал. 2 от ДОПК.

 Водим от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Отлага делото и го насрочва за 18.06.2019 г. от 10.00 часа,  за която дата страните да се считат редовно призовани, съобразно разпоредбата на чл.137, ал.7 от АПК.

 

Дава последна възможност на оспорващия да посочи адреси за

 призоваване на свидетелите за съдебното заседание, като в противен случай ще бъде приложена разпоредбата на чл. 57, ал. 2 от ДОПК и делото ще бъде обявено за решаване.

 Заседанието приключи в  10.10  часа.

           Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

 

                                                            Административен съдия:

 

                                                                                                                Секретар: