П Р О Т О К О Л

град Шумен, 03.06.2019 година

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание         

на трети юни две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА

                                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.  СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

                                                                             2.  БИСТРА БОЙН

при участието на секретар: Р. Х. 

Прокурор:  Д. Димитров при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от  адм. съдия Снежина Чолакова

АД №  171 по описа за 2019 година.

          На именното повикване в 9:35 часа се явиха:

Вносителят на протеста, Прокурор при Окръжна прокуратура – гр.Шумен, редовно призован, явява се  прокурор Д. Димитров.

Ответната страна, Общински съвет - гр. Смядово, редовно призована, не се явява и не изпраща представител.  

Съдът констатира, че с Решение № 528 по Протокол № 5/30.05.2019г. Общински съвет Смядово е изменил и съответно отменил протестираните в настоящото производство разпоредби от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Смядово. Видно от депозираното с писмо от 31.05.2019г. по настоящото производство препис - извлечение от Протокол № 5/30.05.2019г. от заседание на Общински съвет Смядово действително с Решение № 528 от същото заседание са изменени разпоредбите на чл.31; чл.36, ал.1; чл.44; чл.48, ал.1, както и е отменена изцяло Глава четиринадесета, раздел "Административно-наказателни разпоредби" от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Смядово, съобразно внесения протест от прокурор при Окръжна прокуратура гр. Шумен.

Прокурорът: Моля да бъде прекратено производството. В конкретния случай общинския съвет своевременно е взел мерки, за да приведе наредбата в съответствие със Закона за управление на отпадъците. В този смисъл моля да прекратите административното производство, както и да присъдите направените по същото разноски в полза на Окръжна прокуратура гр.Шумен.

Съдът намира, че са налице основанията, визирани в разпоредбата на чл. 159, т. 4 от АПК, тъй като действително, с оглед представеното по настоящото производство извлечение от Протокол № 5/30.05.2019г. на Общински съвет Смядово, на което заседание е прието Решение № 528, че ответната страна е изменила и съответно отменила атакуваните в настоящото производство разпоредби от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Смядово. С оглед на това към настоящия момент съдебното производство е лишено от предмет, поради което не е налице и правен интерес от търсената защита.

Съдът намира, че доколкото ответната страна е станала причина за образуване на настоящото производство същата следва да бъде осъдена да заплати на Окръжна прокуратура гр. Шумен направените по делото разноски, представляващи внесена такса за обнародване в ДВ, а именно в размер на 20 лв.

Водим от горното и на основание чл. 159, т. 4 от АПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Оставя без разглеждане депозирания протест срещу чл.31; чл.36, ал.1; чл.44; чл.48, ал.1 и Глава четиринадесета "Административно-наказателни разпоредби" от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Смядово, приета с решение № 407 по Протокол № 8 от 31.07.2014г. на заседание на Общински съвет - гр.Смядово.

ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото Административно дело № 171/2019 г. по описа на Административен съд гр. Шумен.

Осъжда Общински съвет гр. Смядово, представляван от председателя, да заплати на Окръжна прокуратура гр. Шумен направените по делото разноски в размер на 20.00 лв.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7 - дневен срок, считано от днес за Окръжна прокуратура гр. Шумен, а от датата на връчване на съобщението за Общински съвет гр. Смядово.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1. /п/

                       2. /п/

Заседанието приключи в  09:40 часа.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                          Секретар: