П Р О Т О К О Л

град Шумен, 03.06.2019 година

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание         

на трети юни две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА

                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.  СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

                                                                        2.  БИСТРА БОЙН

при участието на секретар: Р. Х. 

Прокурор: Д. Димитров при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от  адм. съдия Бистра Бойн

АД №  163 по описа за 2019 година.

          На именното повикване в 9:40 часа се явиха:

Вносителят на протеста, Прокурор при Окръжна прокуратура – гр.Шумен, редовно призован, явява се  прокурор Д. Димитров.

Ответната страна, Общински съвет - гр. Велики Преслав, редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

         Прокурорът: Да се даде ход на делото.         

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва постъпилия протест:

Съдебното производство е образувано въз основа на депозиран  протест от Яна Николова- прокурор при Окръжна прокуратура- гр.Шумен срещу чл.11, чл.28 ал.1 т.2, чл.31, чл.34 ал.1, чл.36 ал.1, чл.40 ал.1, чл.41 ал.1, чл.42 ал.1 и чл.45 предл. първо, както и срещу раздел дванадесети от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Велики Преслав, приета с Решение №594 по Протокол №50 от 18.11.2014г. на заседание на Общински съвет Велики Преслав.

Прокурорът: Поддържам протеста. Да се приемат представените доказателства.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателства по делото представените писмени такива от административния орган, под опис от 1 до 11 вкл. към придружително писмо от 25.03.2019г., както и представените с писмо от 28.05.2019г. от Общински съвет Велики Преслав писмени доказателства под опис от 1 до 5 вкл.

Съдът констатира, че с молба-становище по настоящото производство, депозирана на 28.05.2019г. от ответната страна, същата е представила Решение № 654 по Протокол № 59/21.05.2019г. от заседание на Общински съвет Велики Преслав, с което решение ответникът е отменил и изменил съответно протестираните в настоящото производство разпоредби от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Велики Преслав.

Съдът констатира, обаче, че в диспозитива на Решение № 654, с което са отменени и изменени съответните разпоредби, и в частност § 5, че  Общински съвет Велики Преслав е изменил разпоредбата на чл. 28, ал.2, т. 2 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Велики Преслав. Протестът, обаче, на Окръжна прокуратура гр.Шумен е насочен срещу разпоредбата на чл. 28, ал. 1, т. 2 от процесната наредба, а разпоредба на чл. 28, ал. 2, т. 2 в Наредбата за управление на отпадъците въобще не съществува или в настоящия случай Общински съвет Велики Преслав е изменил в § 5 от Решение № 654 от заседание от 21.05.2019г. разпоредба, която на първо място не е атакувана в настоящото производство и на второ място липсва такава в самата наредба. Видно, обаче, от съдържанието на самата разпоредба, волята на ответника – Общински съвет Велики Преслав е именно да измени, като съдържание разпоредбата на чл. 28, ал. 1, т. 2, т.е. в случая явно се касае за явна фактическа грешка при изписване на нормата в числов вид, а именно вместо чл. 28, ал. 1, т. 2  е изписан чл.28, ал. 2, т. 2 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Велики Преслав.

Прокурорът: Моля да дадете възможност на общинския съвет да поправи тази явна фактическа грешка.

Съдът намира, с оглед изявлението и на представителя на Окръжна прокуратура гр.Шумен, че действително е налице явна фактическа грешка при изписване на изменената разпоредба, тъй като волята на органа е ясна, а именно да бъде изменена разпоредбата на чл.28, ал. 1, т.2 от наредбата, поради което следва да се даде възможност на ответната страна да извърши поправка на явна фактическа грешка.

По отношение на изменените и отменени останали разпоредби съдът ще се произнесе едновременно при отстраняване на явната фактическа грешка, като производството в тази част следва да бъде прекратено.

Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА и насрочва делото за 28.06.2019г. от 9:30 ч., за която дата страните да се считат редовно призовани съобразно разпоредбата на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Дава възможност на Общински съвет Велики Преслав да извърши поправка на явна фактическа грешка, като следва да бъде посочено, че се изменя разпоредбата на чл. 28, ал. 1, т.2 в Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Велики Преслав вместо чл. 28, ал.2, т. 2 от същата наредба, изменена с § 5 от Решение № 654 от заседание на Общински съвет Велики Преслав от 21.05.2019г.

Препис от настоящия протокол да се изпрати на ответната страна.

Заседанието приключи в 9:45 часа.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                       Секретар: