П  Р  О Т  О  К  О  Л

 

град Шумен, 16.05.2019 година

 

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

 

на шестнадесети май две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА БОРИСОВА

 

при участието на секретар: Вилиана Русева

 

Прокурор:

 

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Кремена Борисова

 

Административно дело № 169 по описа за 2019 година.

 

На именното повикване в  09.30 часа се явиха:

 

Оспорващата, С.А.Б. ***, редовно и своевременно призована, се явява лично и с адв. Т. Д. при ШАК, редовно упълномощена.

 

    Ответникът, Началник на Областна служба „Изпълненията на наказанията“ - Варна, редовно и своевременно призован,  не се явява. За него се явява ст. юрисконсулт С., редовно упълномощена.

 

Адв. Д. - Да се даде ход на делото.

 

Ст. юрисконсулт С.– Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Съдът докладва постъпилата жалба:

 

          Производство по настоящото дело е по реда на чл.145 и сл. от АПК, във вр. с чл.211 и сл. от ЗМВР, във вр. с чл.19, ал.2 от ЗИНС, образувано по жалба от С.А.Б. ***, против Заповед №Л-86 от 13.03.2019год. на Началник на Областна служба „Изпълнение на наказанията“- Варна за налагане на основание чл.16а, ал.2, т.5 предложение трето от ЗИНС и чл.19, ал.2 от ЗИНС,чл.194, ал.2, т.2, във вр. с чл.199, ал.1, т.6 предложения 1,2,3,4, във вр. с чл.197, ал.1, т.2 от ЗМВР, при спазване изискванията на чл.195, ал.1 и чл.206, ал.1, ал.2 и ал.4 от ЗМВР на дисциплинарно наказание „Писмено предупреждение“ за срок от шест месеца.

 

В жалбата се релевират доводи за незаконосъобразност на  обжалваната заповед при наличие на отменителните основания по смисъла на чл. 146, т. 3, т. 4 и т. 5 от АПК, като постановена при съществено нарушение на административнопроизводствените правила, в нарушение на материалния закон и при несъответствие с целта на закона. 

 

В жалбата се излага, че оспорената заповед е издадена при съществено нарушение на административнопроизводствените правила и по-специално в нарушение на разпоредбата на чл. 207, ал. 4 от ЗМВР, както и при неизясняване на всички факти и обстоятелства, релевантни за правилното решаване на казуса в нарушение на чл. 35 и чл. 36 от АПК и чл. 206, ал. 4 от ЗМВР. Релевира се и довод за издаване на заповедта в нарушение на материалния закон, доколкото оспорващата твърди, че не е извършила нарушения на служебната дисциплина, за които е била наказана.

 

На следващо място, счита наложеното й наказание в максимално предвидения в закона срок за явно несправедливо, както и че при определянето му не са взети предвид тежестта на твърдяните нарушения и настъпилите от тях  последици, нито обстоятелствата, при които същото е извършено.

 

На последно място се релевира и довод за несъобразяване на оспорената заповед с целта на ЗМВР. Предвид изложените подробно в жалбата доводи и съображения, се отправя искане за постановяване на решение, с което да бъде отменена изцяло обжалваната заповед за налагане на дисциплинарно наказание.

 

Адв. Д. - Поддържам жалбата, така както е предявена.

 

Ст. юрисконсулт С.– Оспорвам жалбата и поддържам писменият отговор, депозиран от комисар Б. Г.. 

 

Съдът констатира, че административната преписка по делото е комплектована от ответника и представена със съпроводително писмо рег.№ДА-01-981/27.03.2019г. по описа на ШАдмС, под подробен опис от т. 1 до т. 2.19.

 

Съдът констатира, че с рег. № ДА-01-1302 от 22.04.2019 г. по описа на ШАдмС по делото е депозиран писмен отговор от ответника, в който са изложени подробни съображения по съществото на спора, досежно незаконосъобразност на обжалваната заповед. Ответникът релевира довод за издаване на оспорената заповед при спазване на материални и законни административнопроизводствени правила, в законоустановените срокове, от компетентен орган и в законоустановената форма, при липса на твърдяните допуснати нарушения  при издаването й, както и че същата съдържа всички необходими реквизити по смисъла на чл. 210, ал. 1 от ЗМВР. Издадена е в съответствие с целта на закона, поради което релевираните от жалбоподателя отменителни доводи се явяват неоснователни и недоказани. В тази връзка и по подробно изложените в писмения отговор съображения по съществото на спора, ответникът отправя искане за отхвърляне на депозираната жалба, като неоснователна.

 

Адв. Д. - Получихме препис от писмения отговор на ответната страна. Оспорваме депозирания отговор, считаме че същият е неоснователен, жалбата ни основателна, тъй като доверителката ми не е извършила нарушение на трудовата дисциплина. В този смисъл ще имам доказателствени искания, за да докажем твърденията си в жалбата. Първото ни доказателствено искане е за следващо съдебно заседание да допуснете преглед на видеозапис за дата 31.01.2019 г. от 12.00 ч. до  16.00 ч., когато се твърди че доверителката ми е напуснала работа. Има точно определени моменти, които ще искаме да се видят. Моля, да бъде изискано от ответната страна да представи копия от дневника за влезли и излезли МПС в РС „ИН“-Шумен за процесните дати – 30.01.2019 г., 31.01.2019 г. и 01.02.2019 г. Това са трите дати, за които е наказана доверителката ми, че е допуснала нарушение. Също така да бъде изискано от ответната страна да представи кадровото досие на доверителката ми с поставените й оценки и атестации, тъй като те твърдят че няма атестации, а доверителката ми твърди, че са оценявали дейността й. Моля, да допуснете да разпит трима свидетели за доказване на тези обстоятелства дали С.Б. е допуснала нарушение, дали е закъснявала за работа, дали е напускала преждевременно работа, които ще бъдат при режим на довеждане. В момента не мога да уточня имената на свидетелите. За процесната дата 31.01.2019 г., като час около 15.00 ч. ще помоля да бъде изискан видеозапис от камерата, която снима вътре в сградата, тъй като имаме твърдения, че преди да напусне работа, доверителката ми е потърсила упълномощеният служител, който в този момент е изпълнявал задълженията на Началника на РС „ИН“, за да поиска да излезе по-рано от работа, но е нямало никой в кабинета, за да поиска разрешение. Причината да иска да излезе по-рано от работа доверителката ми, е възникнал проблем с детето й, което е трябвало да бъде взето от детската  градина.

 

Ст. юрисконсулт С.– Противопоставям се на така направените доказателствени искания в съдебно заседание от страна на процесуалния представител на жалбоподателката. Във връзка с искането за представяне на кадровото досие, същото няма как да бъде представено. Може да се направи кадрова справка, която сме приложили към писменият отговор, който е депозиран до Вас, в която изрично е упоменато, че госпожа Б. е оценявана във връзка с изплащане на допълнително месечно възнаграждение, а не атестирана по смисъла на ЗМВР. Оценките са посочени в кадровата справка. Оценката, която фигурира в кадровата справка е много добра. По петобалната система са оценявани служителите.  По искането за разпит на трима свидетели при режим на довеждане, аз Ви моля да задължите процесуалния представител на жалбоподателката да прецизира искането си и да посочи конкретно имената на свидетелите, какви факти и обстоятелства ще се установяват. Като след запознаване с това искане ни предоставите възможност също да депозираме пред Вас искане за разпит на свидетели от наша страна. Във връзка с искането за предоставяне на видео записи от камерите, считам че към административната преписка са представени достатъчно на брой писмени доказателства, включително протокол от инспектор М., подробна докладна записка по дати и часове, които са описани многократно в писмените доказателства. Искането за представяне на видео запис от вътрешната част на административната сграда в РСИН-Шумен, считам че е неотносимо към предмета на настоящия спор. Искането за извлечение или копие от дневник за влезли и излезли МПС, също считам че е неотносимо, тъй като има достатъчно на брой писмени доказателства, относно регистриране на движение, както на хора, така и на автомобили към процесните дати.   

 

Адв. Д. - По отношение на оценките, действително са дадени оценките към писменият отговор на ответната страна, но нека да бъдат представени самите оценки, за да видим как са оценени другите качества на доверителката ми, защото там вероятно пише какво изпълнява и какво не изпълнява, дали е допускала нарушения и какви са те. По отношение на свидетелите, един от свидетелите ще бъде вероятно съпругът на доверителката ми, който ще докаже причината, поради която е напуснала работа на 31.01.2019 г., тъй като твърдим, че е повикана в детската градина да вземе детето. За процесната дата 01.02.2019 г. желаем да бъде разпитан колегата на доверителката ми Я. Т., с който заедно работят в гр. В. Преслав. В момента не мога да посоча имената на третият свидетел, който ще установи часовете на камерите и тяхната достоверност. Държим да бъде изискан дневника, защото ние разполагаме с едно копие, от което се вижда, че доверителката ми е напуснала работа, не в толкова часа, в колкото се твърди на камерите. В дневника изрично се записват часовете, в които служителят пристига на работа и съответно напуска работа, за да сравним дали се препокриват часовете  с това, което се вижда на камерите и тогава ще се прецени, кое трябва да бъде ценено.

 

Съдът, като съобрази представените от страните писмени доказателства, намери същите за допустими и относими към настоящия спор, поради което ще следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото.

 

С оглед днес направените от процесуалния представител на оспорващата доказателствени искания, съдът намира същите за допустими и относими към настоящия спор.

 

Искането за изискване като веществено доказателство по делото на записите от видеокамери № 2 и № 6 на DVR-3, съхранявани в РС „ИН“-Шумен за датите 30.01.2019 г., 31.01.2019 г. и за 01.02.2019 г. за указаните в заповедта за налагане на дисциплинарно наказание за времеви интервали, относими към спора, както и за изискване на запис от вътрешните камери в сградата за дата 31.01.2019 г. за времеви интервал от 15.00 до 16.00 ч., съдът намира за относимо към спора и основателно, поради което ще следва да бъде уважено, като такова.

 

Искането за изискване на заверени копия от  дневника за влезли и излезли МПС в РС „ИН“ – Шумен за датите 30.01.2019 г., 31.01.2019 г. и за 01.02.2019 г., съдът намира за допустимо и относимо към спора и основателно, поради което ще следва да бъде уважено, като такова.

 

Искането за представяне на кадровото досие на жалбоподателката, с оглед представената с писменият отговор на ответника от 22.04.2019 г. кадрова справка с рег. № 1654 от 16.04.2019 г. и направеното от процесуалния представител на ответника уточнение в настоящо съдебно заседание протоколирано по-горе, че същата е била оценявана само за условията и реда за формиране и изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност, съдът намира за допустимо и основателно само искането за представяне на формулярите за изготвяне на оценка  на оспорващата на посочените в кадровата справка дати.

 

Досежно искането за допускане на гласни доказателства ще следва в указан от съда срок жалбоподателят в писмен вид да прецизира искането си, като посочи: имената на сочените свидетели, както и конкретните обстоятелства, за които се иска събирането на гласните доказателства, с оглед преценка допустимостта и относимостта им към настоящият спор.

 

След представяне на прецизираното в писмен вид искане на жалбоподателя, досежно събиране на гласни доказателства, препис от същото ще следва да бъде изпратено на ответника, с оглед предоставянето на възможност за становище и прецизиране на доказателствените искания от страна на ответника.  

 

 Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

На основание чл. 171, ал. 5 от АПК ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото представените от страните писмени доказателства, както следва:

 

-           приложените към жалбата писмени доказателства, описани в

 

същата;

 

-           представените от ответника със съпроводително писмо

 

рег.№ДА-01-981 от 27.03.2019г. по описа на ШАдмС писмени доказателства под подробен опис от т. 1 до т. 2.19, както и приложената към депозирания от ответника писмен отговор с рег. № ДА-01-1302 от 22.04.2019 г. по описа на ШАдмС кадрова справка.

 

Прилага писмен отговор на ответника с рег. № ДА-01-1302 от 22.04.2019 г. по описа на ШАдмС.

 

На осн. чл. 171, ал. 4 от АПК, във вр. с чл. 170 от АПК, с оглед разпределяне доказателствената тежест между страните, съдът УКАЗВА на страните, че следва да сочат доказателства, досежно фактите, от които черпят правата си, както следва:

 

УКАЗВА на оспорващата, че в нейна тежест е да представи доказателства, удостоверяващи твърдяните в жалбата обстоятелства, досежно незаконосъобразност на обжалваната заповед, както и че същата е постановена при съществено нарушение на административнопроизводствените правила в нарушение на материалния закон и в несъответствие с целта на закона;  

 

УКАЗВА на ответника, че е в негова тежест да представи доказателства, досежно наличие на фактическите основания, визирани в обжалваната заповед, както и че същата е постановена от компетентен орган при спазване на административнопроизводствените правила в съответствие с материалния закон и с целта на закона.

 

На осн. чл. 171, ал. 4 от АПК, УКАЗВА на ответника в 3-дневен срок от днес да представи в четливо заверено копие първа страница на приложената по административната преписка Заповед № ЧР-05-170 от 03.04.2019 г.;

 

Указва на жалбоподателя в 3-дневен срок от днес в писмен вид да прецизира доказателственото си искане за допускане на гласни доказателства, като посочи: имената на свидетелите, които желае да бъдат допуснати до разпит, както и конкретните обстоятелства, които същите ще удостоверяват.

 

След депозиране на прецизираното писмено искане от жалбоподателя, препис от същото да се изпрати на ответника с предоставяне възможност в 3-дневен срок от получаването му да депозира становище.

 

 На осн. чл. 171, ал. 4 от АПК ЗАДЪЛЖАВА ответника в 5-дневен срок от днес да представи заверени копия от  дневника за влезли и излезли МПС в РС „ИН“ – Шумен за датите 30.01.2019 г., 31.01.2019 г. и за 01.02.2019 г.

 

Служебно да се изиска от РСИН гр. Шумен в 5-дневен срок от

 

уведомяването да представи записи от видеокамери № 2 и № 6 на DVR-3, съхранявани в РС „ИН“-Шумен, охраняващи входа на службата, упоменати в обжалваната Заповед № Л-86 от 13.03.2019 г. на Началника на ОСИН - Варна за дати:

 

-  30.01.2019 г. за времеви интервал от 08.00 ч. до  09.00 ч. и от

 

16.30ч. до 17.00 ч.;

 

-  31.01.2019 г. за времеви интервал от 12.00 ч. до 14.30 ч. и от 15.30 ч. до 17.00 ч.;

 

-           01.02.2019 г. от 15.30 до 17.00 ч., както и запис от видеокамерата

 

охраняваща вътрешната част на сградата, позиционирана на ет. 2 от същата за дата 31.01.2019 г. времеви интервал от 15.00 ч. до 16.00 ч.

 

УКАЗВА на ответника в 5-дневен срок от днес да представи формуляри за оценка на оспорващата, съхранявани в кадровото досие на същата, съгласно правилата за условията и реда за формиране и изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност за периоди 01.01.2017 г. до 31.05.2017 г., 01.06.2017 г. до 31.10.2017 г., 01.01.2018 г. до 31.05.2018 г., 01.06.2018 г. до 31.10.2018 г.

 

Съдът счете делото за неизяснено от фактическа страна, като дава възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства,  поради което

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

Отлага и насрочва делото за 04.06.2019 г. от 10.00 часа, за която

 

дата страните уведомени.

 

Заседанието приключи в 10.00 часа.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                         

                                                                                   Секретар: