П Р О Т О К О Л

град Шумен, 13.05.2019 година

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание  на тринадесети май две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА БОРИСОВА

                                                          ЧЛЕНОВЕ: 1.  ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

                                                                                 2. МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА

при участието на секретар: Росица Хаджидимитрова 

Прокурор: Я. Николова  при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от  адм. съдия Маргарита Стергиовска

АД № 191  по описа за 2019 година.

          На именното повикване в 10:05 часа се явиха:

Вносителят на протеста, Прокурор при Окръжна прокуратура гр.Шумен,  редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител. 

Ответната страна, Общински съвет - гр. Каспичан, редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител. 

Контролиращата страна, Окръжна прокуратура – Шумен, редовно и своевременно призована, за нея се явява прокурор Я.Николова.

Прокурорът: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА внесения протест: Производството по настоящото дело е по реда на чл.186, ал.2, във вр.с чл.191, ал.2, във вр.с чл.196, във вр.с чл.145 и слeдващите от АПК и е образувано по протест на Яна Николова - прокурор при Окръжна прокуратура - гр.Шумен срещу чл.34 ал.1, чл.36, чл.39 ал.1, чл.41, чл.50 т.1 и чл.59 ал.7 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Каспичан, приета с Решение № 492 по Протокол № 33/28.11.2013г. на Общински съвет – Каспичан.

Във внесения протест се релевират доводи за незаконосъобразност на протестираните подзаконови разпоредби, поради постановяването им в противоречие с материално правни разпоредби и несъответствие с целта на закона. Сочи се, че протестираните подзаконови разпоредби противоречат на нормативен акт от по-висока степен, а именно същите са постановени в противоречие със Закона за управление на отпадъците, в каквато връзка се отправя искане да се отменят, като незаконосъобразни, разпоредбите на чл.34 ал.1, чл.36, чл.39 ал.1, чл.41, чл. 50 т.1 и чл.59 ал.7 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Каспичан и обявяване нищожността  на Глава петнадесета от същата наредба.

Прокурорът: Поддържам така депозирания протест. Да се приемат и приложат към делото представените писмени доказателства. Нови доказателства няма да соча.

Съдът, като съобрази представените от страните писмени доказателства, намери същите за допустими и относими към спора, поради което ще следва да се приобщят към доказателствения материал по делото.

Мотивиран от горното

О П Р Е Д Е Л И:

На основание чл. 196 от АПК, във връзка с чл. 171, ал. 5 от АПК ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото, представените от страните доказателства, както следва:

-приложения към протеста документ за платена такса, представляваща такса за обнародване в ДВ;

-представените от ответника със съпроводително писмо с рег. № ДА-01-1103/05.04.2019г., по описа на ШАдмС, доказателства под опис.

На основание чл.171, ал.4, във връзка с чл.170, ал.1 от АПК, с оглед разпределяне на доказателствената тежест между страните, съдът указва на същите, че следва да сочат доказателства досежно фактите, от които черпят правата си, както следва:

Указва на вносителя на протеста да представи доказателства обосноваващи наличието на предпоставките за незаконосъобразност на атакуваните разпоредби от подзаконов нормативен акт;

УКАЗВА на ответника, че е в негова тежест да докаже съществуването на фактическите основания, посочени в административния акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, както и че същият е издаден от компетентен орган, при спазване на законово регламентираната процедура, както и при съблюдаване на материалния закон и неговата цел.

Указва на ответника, че не сочи доказателства, съставляващи материалите по административната преписка във връзка с издаване на административния акт, както следва - правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация; докладната записка, с която е внесено предложението за приемане на оспорваната наредба, ведно с приложенията към нея – в т.ч. проекта за наредба и мотивите за приемането й; доказателства относно факта дали и по какъв начин е бил разгласен проекта на оспорената наредба, в т.ч. същият бил ли е публикуван на интернет страницата на Общински съвет – Каспичан заедно с мотивите и бил ли е предоставен срок и какъв на заинтересованите лица за предложения и становища по проекта. При липса на осъществено разгласяване на проекта и непредоставяне на срок за предложения и становища, съдът следва да бъде изрично уведомен за този факт;

УКАЗВА на ответника, при наличие на последващо решение, касателно визираните в протеста подзаконови разпоредби, незабавно да представи по делото препис от взетото решение.

Да се изпрати съобщение на ответника досежно указанията на съда, с оглед представяне на липсващи по административната преписка доказателства. В съобщението да се впише предупреждението, че при повторно неизпълнение на указанията на съда, досежно изисканите писмени доказателства, ответникът ще бъде санкциониран по реда на Закона за съдебната власт.

Счете делото за неизяснено от фактическа страна.

Отлага и насрочва същото за 10.06.2019г. от 10:00 ч., за която дата страните уведомени при условията на чл. 137, ал. 7 от АПК, контролиращата страна уведомена чрез процесуалния й представител.

Заседанието приключи в 10:10 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                                Секретар: