П Р О Т О К О Л

град Шумен, 13.05.2019 година

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание  на тринадесети май две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА БОРИСОВА

                                                   ЧЛЕНОВЕ: 1.  ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

                                                                         2. МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА

при участието на секретар: Росица Хаджидимитрова 

Прокурор:  Я.Николова  при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от  адм. съдия Христинка Димитрова

АД № 187  по описа за 2019 година.

          На именното повикване в 9:55 часа се явиха:

Вносителят на протеста, Прокурор при Окръжна прокуратура гр.Шумен,  редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител. 

Ответната страна, Общински съвет - гр. Никола Козлево, редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител. 

Контролиращата страна, Окръжна прокуратура – Шумен, редовно и своевременно призована, за нея се явява прокурор Я.Николова.

Прокурорът: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА постъпилия протест: Производството по настоящото дело е по реда на чл.186, ал.2, във вр.с чл.191, ал.2, във вр.с чл.196, във вр.с чл.145 и следващите от АПК, образувано по протест на  Яна Николова - прокурор при Окръжна прокуратура - гр.Шумен срещу чл.30, ал.2, изр.първо, чл.32, ал.1; чл.34, ал.1; чл.35, ал.1 и текстовете, съдържащи се в раздел „Административно наказателни разпоредби“ от Наредба за управление на отпадъците на територията на община Никола Козлево.

В протеста се релевират доводи за незаконосъобразност на протестираните подзаконови разпоредби, поради постановяването им в противоречие с материалноправни разпоредби и несъответствие с целта на закона. Сочи се, че протестираните подзаконови разпоредби противоречат на нормативен акт от по-висока степен, а именно: същите са постановени в  противоречие с разпоредбите на Закона за управление на отпадъците, в каквато връзка се отправя искане за отмяна, като незаконосъобразни, на разпоредбите на чл.30, ал.2, изр.първо, чл.32, ал.1; чл.34, ал.1 и  чл.35, ал.1 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Никола Козлево и обявяване нищожността на раздел „Административно наказателни разпоредби“ от наредбата.

Прокурорът: Поддържам така депозирания протест. Да се приемат и приложат към делото представените писмени доказателства. Няма да соча нови доказателства.

Съдът, като съобрази представените от страните писмени доказателства, намери същите за допустими и относими към спора, поради което ще следва да се приобщят към доказателствения материал по делото.

Мотивиран от горното

О П Р Е Д Е Л И:

На основание чл. 196 от АПК, във връзка с чл. 171, ал. 5 от АПК ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото, представените от страните доказателства, както следва:

-приложения към протеста документ за платена такса, представляваща такса за обнародване в ДВ;

-представените от ответника със съпроводително писмо с рег. № ДА-01-1081/04.04.2019г., по описа на ШАдмС, писмени доказателства, под опис;

 На основание чл.171, ал.4, във връзка с чл.170, ал.1 от АПК, с оглед разпределяне на доказателствената тежест между страните, съдът указва на същите, че следва да сочат доказателства досежно фактите, от които черпят правата си, както следва:

Указва на вносителя на протеста, че е в негова тежест да ангажира доказателства, обосноваващи наличието на предпоставките за незаконосъобразност на атакуваните разпоредби;

УКАЗВА на ответника, че е в негова тежест да докаже съществуването на фактическите основания, посочени в административния акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, както и че същият е издаден от компетентен орган, при спазване на законово регламентираната процедура, както и при съблюдаване на материалния закон и неговата цел.

Указва на ответника, на основание чл.171, ал. 4 от АПК, че не сочи доказателства за предварително обсъждане /обществено или в заседание на комисии/ на проектонаредбата – към преписката липсват протоколи от съответните заседания на комисии на общински съвет, по време на които са обсъждани атакуваните разпоредби – докладни записки, мотиви, протоколи за обсъждане на проектонаредбата, данни, указващи, че проектонаредбата е била публикувана на интернет страницата на органа и други.

 Указва на ответника, при наличие на последващо решение, касателно визираните в протеста подзаконови разпоредби, незабавно да представи по делото препис от взетото решение.

Счете делото за неизяснено от фактическа страна.

Отлага същото и го насрочва за 10.06.2019г. от 09:30 часа, за която дата страните уведомени при условията на чл. 137, ал. 7 от АПК, контролиращата страна уведомена чрез процесуалния й представител.

Заседанието приключи в  10:00  часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                               Секретар: