П Р О Т О К О Л

град Шумен, 13.05.2019 година

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание  на тринадесети май две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА БОРИСОВА

                                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.  ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

                                                                            2. МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА

при участието на секретар: Росица Хаджидимитрова 

Прокурор:  Я. Николова при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от  адм. съдия Кремена Борисова

АД № 201  по описа за 2019 година.

          На именното повикване в 9:45 часа се явиха:

Вносителят на протеста, Прокурор при Окръжна прокуратура гр.Шумен,  редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител. 

Ответната страна, Общински съвет - гр. Велики Преслав, редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител. 

Контролиращата страна, Окръжна прокуратура – Шумен, редовно и своевременно призована, за нея се явява прокурор  Я.Николова.

Прокурорът: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

   ДОКЛАДВА постъпилия протест: Производството по настоящото дело е по реда на чл.186, ал.2, във вр.с чл.191, ал.2, във вр.с чл.196, във вр.с чл.145 и следващите от АПК и е образувано по протест на Яна Николова - прокурор при Окръжна прокуратура - гр.Шумен срещу Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Велики Преслав, приета с Решение № 224 по Протокол № 22 от 28.04.2009год. на Общински съвет - Велики Преслав.

Във внесения протест се релевират доводи за незаконосъобразност на протестираните подзаконови разпоредби, като постановени при допуснато съществено нарушение на процесуалните правила и по специално на разпоредбите на чл. 26, чл. 28, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове. В тази връзка и по изложените в протеста съображения се отправя искане за отмяна на наредбата като незаконосъобразна, поради нарушение на административно производствените правила в процеса на приемането й.

Прокурорът: Поддържам депозирания протест. Да се приемат и приложат към делото представените писмени доказателства. Нови доказателства няма да соча.

Съдът констатира, че в унисон с указанията му, съгласно определение, постановено в закрито съдебно заседание, със съпроводително писмо с рег. № ДА-01-1407/02.05.2019г., по описа на ШАдмС, ответникът е представил изискани от съда писмени доказателства, а именно: Справка за присъствието на общинските съветници на заседания на комисии и общински съвет през месец април 2019г.

Съдът връчва препис от представените доказателства на контролиращата страна.

Със същото писмо ответникът уведомява съда, че след обстойно търсене в архива на Общински съвет – Велики Преслав не са открити документи, удостоверяващи начина на разгласяване на проекта на оспорваната наредба, както и публикуването на същия на интернет страницата на общинския съвет, предоставяне срок на заинтересованите лица за предложения и становища по проекта и протоколи от заседанията на постоянните комисии към общинския съвет, на които са провеждани обсъждания, във връзка с приемане на протестирания подзаконов нормативен акт. 

Съдът, като съобрази представените от страните писмени доказателства, намери същите за допустими и относими към спора, поради което ще следва да се приобщят към доказателствения материал по делото.

Мотивиран от горното

О П Р Е Д Е Л И:

На основание чл. 196 от АПК, във връзка с чл. 171, ал. 5 от АПК ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото, представените от страните доказателства, както следва:

-          приложения към протеста документ за платена такса, представляваща такса за обнародване в ДВ,;

-          представените от ответника със съпроводителни писма с рег. № ДА-01-1220/15.04.2019г., по описа на ШАдмС и рег. № ДА-01-1407/02.05.2019г., по описа на ШАдмС писмени доказателства, под опис.

На основание чл.171, ал.4, във връзка с чл.170, ал.1 от АПК, с оглед разпределяне на доказателствената тежест между страните, съдът указва на същите, че следва да сочат доказателства досежно фактите, от които черпят правата си, както следва:

Указва на вносителя на протеста, че е в негова тежест да ангажира доказателства, обосноваващи наличието на предпоставките за незаконосъобразност на атакуваните разпоредби;

      УКАЗВА на ответника, че е в негова тежест да докаже съществуването на фактическите основания, посочени в административния акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, както и че същият е издаден от компетентен орган, при спазване на законово регламентираната процедура, както и при съблюдаване на материалния закон и неговата цел.

УКАЗВА на ответника, при наличие на последващо решение, касателно визирания в протеста подзаконов нормативен акт, незабавно да представи на съда препис от взетото решение.

Съдът счете, че следва да предостави възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

Отлага делото и го насрочва за 10.06.2019г. от 09:00 часа, за която дата страните уведомени при условията на чл. 137, ал. 7 от АПК, контролиращата страна уведомена чрез процесуалния й представител.

Заседанието приключи в 9:55 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                                        Секретар: