П Р О Т О К О Л

град Шумен, 15.04.2019 година

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание         

на петнадесети април две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА

                                                                ЧЛЕНОВЕ: 1. СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

                                                                                       2. БИСТРА БОЙН

при участието на секретар: Р. Хаджидимитрова  

Прокурор: П.Вълчев  при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от  адм. съдия Росица Цветкова

АД №  6 по описа за 2019 година.

          На именното повикване в 9:20 часа се явиха:

Вносителят на протеста, Прокурор при Окръжна прокуратура – гр.Шумен, редовно призован, явява се  прокурор  П.Вълчев.

Ответната страна, Общински съвет - гр. Смядово, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 Съдът констатира, че с писмо от 05.04.2019г. по настоящото производство Общински съвет Смядово е представил Решение № 493 по Протокол № 3 от 28.03.2019 г. на Общински съвет Смядово, с което решение е отменена атакуваната в настоящото производство Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на община Смядово изцяло, включително и протестираните разпоредби от същата, като е приета нова Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилищни имоти със същото решение.

Прокурорът: Следва да се прекрати настоящото производство. Моля, да ни бъдат присъдени разноски.

Съдът констатира, че атакуваните в настоящото производство разпоредби от процесната наредба са отменени към настоящия момент. Решението и наредбата са влезли в сила, поради което липсва предмет по така предявения протест. Налице е нова Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилищни имоти, поради което не е налице и правен интерес за оспорване от страна на прокуратурата в настоящото производство.

Съдът намира, че доколкото ответникът е станал причини за завеждане на настоящото дело, следва да бъде осъден да заплати на Окръжна прокуратура гр. Шумен направените по делото разноски

Водим от горното и на основание чл. 159, т. 4 от АПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Оставя без разглеждане депозирания протест срещу чл. 7, ал. 3, чл.15, ал. 3, чл. 23, ал. 1, т. 1, чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилищни имоти в община Смядово.

ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото Административно дело № 6/2019 г. по описа на Административен съд гр. Шумен.

Осъжда Общински съвет – гр. Смядово, представляван от председателя да заплати на Окръжна прокуратура гр. Шумен направените по делото разноски в размер на 20.00 лв.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7 - дневен срок, считано от днес за Окръжна прокуратура гр. Шумен, а от датата на връчване на съобщението за Общински съвет – гр. Смядово.

             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                             2.

 

Заседанието приключи в  09.25 часа.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                                      Секретар: