П  Р  О Т  О  К  О  Л

                                     град Шумен, 09.04.2019 година

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на девети април две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА

при участието на секретар: Р. Хаджидимитрова 

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Росица Цветкова

Административно дело24 по описа за 2019 година.

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

Жалбоподателят, Община Шумен, гр. Шумен, редовно призован, за него се явява юрисконсулт П., редовно упълномощена.

Ответникът, Заместник министър на регионалното развитие и благоустройството, редовно призован, не се явява. За него се явява адв. Т. от АК - София, редовно упълномощен.

Юрисконсулт П.: Да се даде ход на делото.

Адв.Т.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

                 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът констатира, с оглед дадени указания в предходно съдебно заседание, че от страна на жалбоподателя са постъпили изисканите допълнителни доказателства.

Адв.Т.: Да се приемат представените доказателства.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

Приема, като доказателства по делото, представените от жалбоподателя с молба от 15.03.2019г. писмени такива, обособени в том II, както следва:

-          Заглавна страница на оферта за обществена поръчка  с рег. индекс 26 00 1384/27.04.2017г., по описа на Община Шумен, подадена от „Автомагистрали-Черно море“ АД с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи в СОУ „Трайко Симеонов“ при реализацията на проекта „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Шумен“;

-          Заявление за участие;

-          Опис на приложените към офертата документи;

-          Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки – приложение № 2;

-          Писмо от НАП с изх. № 160029-178-0021862/20.12.2016г.;

-          Писмо от НАП с изх. № 160029-178-0021883/20.12.2016г.;

-          Постановление за налагане на обезпечителни мерки изх. № 160029-022-0043161/05.12.2016г. с документ за връчването му;

-          Постановление за налагане на обезпечителни мерки изх. № 160029-022-0046094/09.12.2016г. с документ за връчването му;

-          Постановление за налагане на обезпечителни мерки изх. № 160029-022-0054123/16.12.2016г. с документ за връчването му;

-          Постановление за налагане на обезпечителни мерки изх. № 160029-022-0056716/19.12.2016г. с документ за връчването му;

-          Техническо предложение от „Автомагистрали-Черно море“ АД – приложение № 3;

-          Приложение А към предложение за изпълнение на поръчката с приложени: Автобиография на инж. П. П. П. с копие от диплома за завършено образование и удостоверение от „АМ-Черно море“ АД; Автобиография на П. Д. В. с копие от диплома за завършено образование и удостоверение от  „АМ-Черно море“ АД; Автобиография на Г. Д. Я. с копие от диплома за завършено образование, свидетелство за професионална квалификация, удостоверение № 80 и удостоверение от  „АМ-Черно море“ АД; Автобиография на Г. И. С. с приложени към нея, подробно описани документи в автобиографията; Автобиография на В. Г.Б. с копие от диплома за завършено образование и удостоверение от  „АМ-Черно море“ АД; Автобиография на инж. Д.М.Ц. с копие от диплома за завършено образование и удостоверение от  „АМ-Черно море“ АД; Автобиография на инж. Й. В. Й. с приложени към нея, подробно описани документи в автобиографията;

-          Приложение Б към предложение за изпълнение на поръчката;

-          Приложение В към предложение за изпълнение на поръчката: Рехабилитация/основен ремонт и внедряване на енергоефективни мерки на СОУ „Трайко Симеонов“;

-          Основни технологични параметри на основната техника и механизация;

-          Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договора, подписана от инж. Д. Х. Д.;

-          Декларация за срока на валидност на офертата, подписана от инж. Д. Х. Д.;

-          Декларация, подписана от инж. Д. Х. Д.;

-          Декларация за запознаване с условията на процедурата и строителната площадка и за изпълнението на поръчката, подписана от инж. Д.Х.Д. – приложение № 5;

-          Линеен график – 10 страници;

-          Лист с надпис „Предлагани ценови параметри“;

-          Допълнена информация към оферта за обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи в СОУ „Трайко Симеонов“ при реализацията на проекта „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Шумен“ с приложени документи, както следва: Писмо с изх. № 08-00-180/03.11.2017г., по описа на „А.-Ч. м.“ АД; справка за задълженията към 31.10.2017г., издадена от НАП; Удостоверение за наличие на липса на задължения, издадено от НАП; Индивидуален годишен финансов отчет и индивидуален годишен доклад за дейността на „АМ-Черно море“ АД гр. Шумен към 31.12.2016г.; Единен европейски документ за обществени поръчки – Приложение №2;

Юрисконсулт П.: Няма да соча други доказателства, нямам доказателствени искания.

Адв.Т.: Няма да соча други доказателства, нямам доказателствени искания.

Съдът, на основание чл.171, ал.4 от АПК 

            О П Р Е Д Е Л И:

Указва на жалбоподателя, че следва да сочи доказателства за твърдяните от него факти, от които черпи права.

Указва на ответната страна, че следва да сочи доказателства за наличието на фактическите основания към момента на издаване на оспорения административен акт в настоящото производство, както и по спазване на процедурата.

Юрисконсулт П.: Няма да соча други доказателства, нямам доказателствени искания.

Адв.Т.: Няма да соча други доказателства, нямам доказателствени искания.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

Юрисконсулт П.: Поддържаме изцяло предявената жалба, на основанията, изложени в нея и оспорваме процесното решение на управляващия орган. Считаме решението за незаконосъобразно и необосновано, издадено в противоречие с административнопроизводствените правила, предвидени в АПК, ЗУСЕСИФ и ЗОП. Считаме, че същото се явява незаконосъобразно, поради необоснованост, предвид липсата на годни основания за постановяването му по ЗУСЕСИФ, в нарушение на чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК. В решението се сочат за нарушени разпоредбите на ЗОП - чл. 70, ал. 5, изречение второ и ал. 7, т.1 и 3 от ЗОП, но мотиви в тази насока управляващият орган не е изложил. Включените текстове от възражението са само цитирани, без да бъдат обосновани изводи в тази насока. Считаме оценителната методика по възлагателната процедура за изцяло законосъобразна. Същата дава възможност да се оцени нивото на изпълнение на всяка оферта, в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации, дава възможност да бъдат сравнени и оценени обективно техническите предложения на офертите и осигурява на  кандидатите и участниците достатъчно информация за правилата, които ще се прилагат при определяне оценката по всеки даден показател. Не е изследван от управляващия орган въпросът за връзката между наличието на трансграничен ефект, както и неговото проявление на местна почва. Считаме, че възлагателната процедура е проведена при спазване целта на чл. 70, ал. 1 от ЗОП, като в методиката за оценка са предвидени именно показатели за постигане на целите съотношение, качество, цена. Същата дава възможност да се оцени нивото на изпълнение, предложено в офертата, в съответствие с предмета на дадената обществена поръчка и техническите спецификации. Считаме за недоказано твърдението на управляващия орган, че методиката по възлагателната процедура е незаконосъобразна и оспорваме извода на управляващия орган. Поддържам изложеното в жалбата и Ви моля да постановите решение, с което да отмените изцяло процесното решение като незаконосъобразно и необосновано.

Адв.Т.: Моля да приемете, че обжалваното решение за налагане на финансова корекция е законосъобразно и не е засегнато нито едно от основанията на  чл. 146 от АПК, поради което да отхвърлите като неоснователна подадената срещу него жалба, по подробно изложените в становището, депозирано пред Вас, съображения. Моля да вземете предвид и формираната вече трайна практика на ВАС по аналогични казуси, включително и по отношение въпроса за законосъобразността на методиката. Ще цитирам едно дело на Административен съд гр.Бургас – АД № 114/2018г., по описа на същия съд, в който допуснатите нарушения са абсолютно аналогични с тези, констатирани с обжалвания административен акт. Претендирам направените по делото разноски, изразяващи се в адвокатско възнаграждение за един адвокат в минимален размер, за което представям списък на разноските с доказателства, с копие за насрещната страна.

Съдът прилага списък на разноските с приложения към него, представен от процесуалния представител на ответната страна и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи  в 9:40 часа.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

                                                                        Административен съдия:

 

 

                                                                                                                                          Секретар: