П  Р  О Т  О  К  О  Л

град Шумен, 13.02.2019 година

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на тринадесети февруари две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

при участието на секретар: Ив. В. 

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Сн.Чолакова

Административно дело142 по описа за 2018 година.

На именното повикване в 11:55  часа се явиха:   

          Оспорващият, Д.Х.М. ***, уведомен в предходно съдебно заседание, се явява лично и с адв.З.Д. от ШАК, редовно упълномощен.     

          Оспорващата, Е.З.Ч. ***, уведомена в предходно съдебно заседание, не се явява лично. За нея се явява адв.З.Д.,  редовно упълномощен.

Оспорващият, Х.С.Т. ***, уведомен при условията на чл. 137, ал. 7 от АПК,  не се явява  и не изпраща представител.

Оспорващият, Д.С.Т.  гр. София, уведомен при условията на чл. 137, ал. 7 от АПК,  не се явява и не изпраща представител.        Ответникът, Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър, гр. Шумен, уведомен по чл. 137, ал. 7 от АПК, не се явява и не изпраща представител.  

Заинтересованата страна Д.Д.К. ***, уведомена в предходно съдебно заседание, не се явява лично. За нея се явява  адв. А.А.от ШАК, редовно упълномощена.  

          Заинтересованата страна В.В.Й. ***, уведомена в предходно съдебно заседание, не се явява лично. За нея се явява адв. А.А.от ШАК, редовно упълномощена.

Заинтересованата страна М.В.Т. ***, уведомена по чл. 137, ал. 7 от АПК, не се явява и не изпраща представител.     

Заинтересованата страна С.К.Л.-С. ***, уведомена по чл. 137, ал. 7 от АПК, се явява лично.       

          Заинтересованата страна Й.К.Л. ***, уведомена в предходно съдебно заседание, не се явява лично. За нея се явява адв. А.А.от ШАК, редовно упълномощена.

          Заинтересованата страна Ц.К.Л. ***, уведомена при условията на чл. 137, ал. 7 от АПК, не се явява и не изпраща представител.  

Заинтересованата страна Д. ***, уведомена в предходно съдебно заседание, не се явява лично.  За нея се явява адв. С.С., особен  представител.

          Заинтересованата страна Ц.С.Д. ***, уведомена по чл. 137, ал. 7 от АПК, не се явява и не изпраща представител.  

Предвид неявяването на всички страни по делото и липсата на друго дело, насрочено за същата дата и час, съдът пристъпва към разглеждането му на второ четене. 

На именното повикване в 11:57 часа на второ четене не се явяват нови страни по делото.

Адв. Д. – Моля, да се даде ход на делото.

Адв.А.- Да се даде ход на делото.

Заинтересованата страна С.Л.-С. – Да се даде ход на делото.

Адв. С. - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

          Съдът докладва молба рег. № ДА-01-337 от 01.02.2019 г. по описа на ШАдмС от пълномощника на заинтересованата страна Д.К., с която е представен Акт за сключен брак между Д. С. и К. Й. 

          Съдът докладва писмо рег. № ДА-01-402 от 07.02.2019 г. по описа на ШАдмС от Община Шумен, с което е изпратено удостоверение за идентичност на лице с различни имена на лицето М.В.Т..

Адв. Д. – Да се приемат писмените доказателства.

Адв.А.- Да се приемат писмените доказателства.

Заинтересованата страна С.Л.-С. – Да се приемат писмените доказателства.

Адв. С. - Да се приемат писмените доказателства.

Съдът намира представените по делото писмени доказателства за допустими и относими към спора, поради което същите ще следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото. 

Водим от горното

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото: Акт № 251  от 1939 г., представен с молба рег. № ДА-01-337 от 01.02.2019 г. по описа на ШАдмС от пълномощника на заинтересованата страна Д.К.,***-402 от 07.02.2019 г. по описа на ШАдмС, ведно с приложеното към него удостоверение за идентичност на лице с различни имена.

Адв. Д.– Нямам други доказателствени искания.Делото е изяснено от фактическа страна, моля да се даде ход по същество.

Адв.А.- Нямам други доказателствени искания. Моля, делото да бъде приключено.

Заинтересованата страна С.Л.-С. – Нямам доказателствени искания. Да приключи делото.

Адв. С. - Нямам други доказателствени искания. Да се приключи съдебното дирене.

С оглед изчерпване на доказателствените искания, съдът  намира делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ.

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО.

Адв. Д. – Поддържам жалбата, така както е предявена. Моля, при постановяване на решението да вземете предвид, че настоящото искане от заинтересованите лица, всъщност се явява второ, при което по безспорен начин е доказано, че по отношение на същия спор, със същия предмет, със същите страни има влязло в сила решение по АД № 115/2008 г. на Административен съд гр. Шумен. Като считаме, че това искане и постановеният административен акт по вписването в кадастралния регистър на СГКК е недопустимо и моля да бъде прекратено производството на осн. чл. 27, ал. 2, т. 1 от АПК. Освен това, считаме че между доверителите ми и заинтересованите лица съществува спор за материално право, поради което докато този спор не бъде решен с влязло в сила решение, е недопустимо административният орган да извършва промяна в кадастралния регистър, като постановява вписване на заинтересованите лица. По отношение на разпоредбата на чл. 51 от ЗКИР, по безспорен начин е доказано, че искането на тези лица е напълно неоснователно, тъй като техните нотариални актове и възникналото за тях право на собственост е преди влизането на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Шумен на 11.07.2011 г., поради което и на основание на този текст чл. 51 от ЗКИР в него могат да бъдат извършвани само вписвания на нови данни, а тези, както се вижда данни, са много преди нотариалните актове и са много преди влизането в сила на кадастралния регистър, поради което считам, че е напълно неоснователно постановеното от административния орган вписване в кадастралния регистър. Моля, да бъдат присъдени на доверителите ми направените по делото разноски. 

Адв.А.– Считаме жалбата за неоснователна, а вписването на СГКК гр. Шумен за правилно и законосъобразно. На първо място, категорично не сме съгласни с изложеното в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя, досежно, че тук намира приложение сила на пресъдено нещо по отношение на искането за вписване, в качеството им на собственици по отношение на процесния имот в СГКК с решение по АД № 115/2008 г., тъй като предметът на това дело по никакъв начин не касае предмета на настоящото производство. Заинтересованите страни, моите доверители и останалите по безспорен начин са доказали правото си на собственост, с документи за собственост, които не са отменени по надлежния законен ред с влязло в сила решение. Много точно процесуалният представител на жалбоподателя каза, че в настоящия случай сме изправени пред спор за материално право и в последствие си противоречи, че доверителите ми и останалите заинтересовани лица, нямат право да направят искане за вписване в кадастър Шумен, тъй като се касае за стари обстоятелства, а не за образувания имот, видно от представения документ за собственост. Ведно с документите за собственост, сме представили документи за идентичност, от които е видно, че имотът, който е описан в документите за собственост на доверителите ми и на останалите заинтересовани страни, е идентичен с идентификатора на процесния имот, който е образуван въз основа на новообразувания имот, касаещ процесният имот. По отношение на правото за вписване като собственици в кадастъра до разрешаване на спора за материалното право, считам за неоснователно, тъй като законодателят много точно е посочил, че скицата и вписването в кадастъра не е титул и носител на право на собственост. Административният орган, в случая кадастър – Шумен няма правно основание да откаже на заинтересованите страни, на доверителите ми, при наличие на представени документи, които нито в днешно съдебно заседание, нито в което и да е производство се доказа, че са отменени с влязло в сила решение, защото те също са носители на право на собственост по отношение на доверителите ми и на останалите заинтересовани страни. Административният орган не е орган, който може да изключи документите носители право на собственост по отношение на моите доверители или документите, които носят право на собственост по отношение на жалбоподателя в днешното производство. В този случай административният орган е длъжен да впише като собственици, както жалбоподателя, така и доверителите ми и заинтересованите страни и едва след разрешаване на въпроса за материално право, въз основа на влязло в сила решение, той може да отпише останалите и да впише като титуляр лицата, които са посочени с влязлото в сила решение, въз основа на решаване спора за материално право. В административното дело, което процесуалният представител посочи, а именно АД № 115/2008 г., много голяма част от заинтересованите страни по процесният имот с идентификатор 160, не са призовани. Напротив, по отношение на доверителя ми Й.Л. в качеството на такъв по административното дело, той неоснователно е заличен като заинтересована страна и по никакъв начин не е упражнил правото си да докаже пред съда, че е носител на право на собственост по отношение на този имот. Ето защо, не само на това основание, считам, че за кадастъра тези факти и обстоятелства не са били известни. Това са нови обстоятелства, след представянето на документите за право на собственост и той няма нито законово основание, нито каквато и да е друга причина да откаже вписването на доверителите ми и на другите заинтересовани страни. Със заявлението, което е подадено от доверителите ми, по никакъв начин не е искано да се заличи вписването на лицата жалбоподатели, а напротив искането е да бъдат вписани в качеството си на собственост наред с жалбоподателите. Много добре знаят, както жалбоподателите, така и процесуалният им представител, че по отношение на други спорни имоти, които също са били предмет на дело № 115/2008 г. и на много други производства, процедурата е била точно такава. Лицата, които са имали претенции за право на собственост, въз основа на нотариални актове от преди датата на образуване на новите имотите и преди заповедта, с което му е възстановено правото на собственост на жалбоподателя, същите са подали заявление в кадастъра и са вписани. Не виждам законова предпоставка, жалбоподателят да жали на парче. Както може по отношение на други лица да бъде направено вписването и да бъдат редом вписани като собственици до разрешаване правото на собственост за материално право, не виждам тук законова пречка да бъдат вписани доверителите ми и останалите заинтересовани страни. Още повече, отделно от това, но това е предмет на съвсем друг правен спор, че административният орган – Кмета на община Шумен, не е трябвало да издава тази заповед за възстановяване правото на собственост, защото видно от документите за собственост, доверителите ми са придобили процесните имоти през 1971 г. Преди това лицето, което им е продало имота е придобило имота през 1965 г. по силата на протокол от ТПС със замяна. Законът казва: …след замяна, когато е извършена разпоредителна сделка, не може да бъде извършено възстановяване на правото на собственост на молителите и заявителите, в случая жалбоподателят. Административният орган – Кмета на община Шумен в този случай е трябвало да възстанови правото на собственост с друг имот, а не с процесния имот, защото на доверителите ми и заинтересованите страни също им е отнето правото на собственост по силата на протокол ТПС от 1965 г. и са им дали процесния имот. Оттук нататък, но пак казвам, това е спор за материално право и има влязло в сила решение и установят, че по отношение на моите доверители, жалбоподателите са собственици, на практика те остават ощетени и остават без имот. Ето защо, считам, че Кадастър гр. Шумен правилно е вписал, наред с жалбоподателите като собственици в СГКК и доверителите ми и другите заинтересовани страни и едва след разрешаването на спора за материално право ще запише титуляра по силата на влязло в сила решение по отношение на този спор. В тази връзка, Ви моля за решение.

 Заинтересованата страна С.Л.-С. – Присъединявам се към становището на адв. А.

 Адв. С. – Моля, да постановите решение, с което да отхвърлите, като неоснователна и недоказана депозираната жалба срещу процесния административен акт. Считам, че в настоящото производство се събраха поредица от безспорни доказателства, сочещи за неоснователност на така депозираната жалба, а именно процедурата е законосъобразно проведена, на осн. чл. 51 и сл. от ЗКИР от страна на Началника на СГКК гр. Шумен.  Действително, считам, че в самата процедура не е била налице правна възможност на Началника на СГКК гр. Шумен да остави без уважение депозираната молба за вписване като собственик, с представени в административната процедура по надлежния ред на всички документи, установяващи право на собственост върху процесните недвижими имоти.  Действително, въпросът със собствеността ще бъде решен в бъдеще със спор за материално право пред компетентния съд. Моля, в настоящото производство да постановите решение, с което да отхвърлите, като неоснователна и недоказана депозираната жалба срещу процесния административен акт. Моля за решение в този смисъл.    

Съдът обяви, че ще се произнесе със своя съдебен акт в инструктивния срок.

Заседанието приключи в 12:13 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

 Административен съдия:

 

                                                                                                                 Секретар: