П  Р  О Т  О  К  О  Л

град Шумен, 13.02.2019 година

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на тринадесети февруари две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

при участието на секретар: Ив. Велчева 

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Сн.Чолакова

Административно дело297 по описа за 2018 година.

На именното повикване в 10:45 часа се явиха:

Оспорващият, В.И.Б., нередовно призован за днешното съдебно заседание, не се явява лично. За него се явява адв. С. Б. от ШАК, редовно упълномощена.           

Ответната страна, Началник отдел „Местни данъци и ТБО“ при община Шумен, редовно призована, не се явява. За нея се явява юрисконсулт Р. А., редовно упълномощена.

Адв. Б. – Да се даде ход на делото въпреки нередовното призоваване.

Юриск. А. - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, предвид становищата на страните,  поради което

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва, че с писмо от 07.12.2018г. ответната страна е представила писмени доказателства съобразно направения опис.

Адв. Б. - Да се приемат представените писмени доказателства.

Юриск. А. – Моля да приемете представените от нас писмени доказателства.

Съдът намира представените от ответната страна писмени доказателства с придружително писмо рег.ДА-01-2756/07.12.2018г. по описа на ШАдмС за допустими и относими към спора, поради което същите ще следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото. 

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото писмените доказателства, представени от ответната страна с придружително писмо рег.ДА-01-2756/07.12.2018г., съобразно направения опис.  

Адв. Б. – От представената от община Шумен справка за общата квадратура на поземлен имот, находящ се на ул. Индустриална, е видно, че съгласно декларация вх.№ 30247000120 от 02.02.1998 г. за имота са начислявани ДНИ и ТБО за едни значително по големи квадратури на сградите. Относно поземления имот нямаме претенции. От 1998г. до 2003г., както виждам от тази справка, сумата на площи на сгради 1, 2, 3 и 4 надвишава с около 2000 кв.м. реално притежаваните квадратури от доверителя ми и останалите съсобственици. В декларацията има допусната грешка, но тя е окомплектована и с нотариалните актове, така че е следвало общината да засече площта и да установи, че такива квадратури няма. Обърнете внимание на втория ред от справката за обща квадратура, там е посочено производствен обект 2827 кв.м. Мисля, че от тук идва сериозната разлика в сумарната площ на сградите. В декларацията от 1998г. има грешка, въз основа на която грешка в продължение на 5-6 години от 1998г. до 2002г. вкл. моят доверител и всички останали съсобственици са плащали едни по- високи ДНИ и ТБО, изчислени на база по-голямата площ. Говоря за този период с оглед направеното възражение за прихващане в условията на евентуалност. Ако приемете, че процесният акт все пак е законосъобразен, все пак не са погасени по давност задълженията за 2008 и 2009г., които се оказва от решението на органа, че са прихванати и, че се дължат установените данъчни задължения, при условие на евентуалност направих възражение, че същите следва да бъдат прихванати с недължимо платени данъци, надвнесени данъци за стар период, а именно за периода 1998-2002 г., може би 2003г. В тази връзка ще помоля да задължите община Шумен просто да представи свои изчисления, направени въз основа на програмните продукти, на които се изчислява ДНИ и ТБО за този период от време, от 1998 до 2003г.вкл., какъв е размерът на платения от доверителя ми ДНИ и ТБО и какъв би бил размерът на дължимия ДНИ и ТБО за реално притежаваната квадратура, посочена в представения от общината нотариален акт № 116, с който е била окомплектована декларацията, подадена от В. Д.. Това, което е констатирано в АУЗ (Акта за установяване на задължения) започва от дължимите данъци за 2013г. с оглед корекция, направена в задълженията на съсобствениците след подаване на декларация на 06.11.2013г. от съсобственика П. Б. П.. Към този момент – 06.11.2013г., моят доверител вече отдавна е платил данъка и ТБО, за които е бил уведомен със съобщението по чл. 69 от ЗМДТ, тъй като, както виждате от доказателствата, ежегодно той си плаща данъците до 30.04 със съответната отстъпка, т.е. към 30.04. неговите данъци и ТБО за имота в кв. Индустриален  са платени. Ноември или декември месец, със задна дата, на него му се доначисляват едни данъци, въз основа на нещо в декларацията на П.Б.П., което аз не мога да установя какво е това нещо. За мен е неестествено да бъдат начислени със задна дата тези задължения. Освен това доверителят ми не е уведомен за тези начисления и за тях той узна от акта, който оспорваме в това производство. Тези доначислени данъци и ТБО, незнайно на какво основание, са вървяли във времето и са носели лихви, без  да са законосъобразно доначислени, без той да е уведомен и да му е предоставена възможност той да възрази или да доплати, и са се кумулирали в едно допълнително задължение с лихви, за което узнахме миналата година от акта. Оспорваме направеното прихващане с погасени по давност данъци за   2008 и 2009г. За това прихващане доверителят ми разбра не от връчения му акт за установяване на данъчни задължения, а едва след възражението направено от него, от решението на горестоящия административен орган той узна, че му се прихващат някакви данъци за 2008 и 2009г., за които нито е доказано, че тогава, към този период от време, услугата е била предоставяна, нито е доказано как е била начислена по компоненти и на всичкото отгоре тези данъци вече са били погасени по давност към 2016г. когато общината  ги прихваща. От това произтичат възраженията ни. Всъщност е станало една разнасяне на данъци назад във времето за 2008 и 2009г. Всъщност оспорвам част от представените от община Шумен справки, но съдът вероятно е забелязал, че в тях има разлики. Обърнете внимание, че за 2013г. съм представила съвсем различна разпечатка от община Шумен. През 2013г. доверителят ми и  съпругата му не получиха изобщо съобщения, възможно е да се изчезнали от пощенските кутии, не знаем на какво се дължи, но тогава аз лично със счетоводител, който води фирмените ми дела, отидох в община Шумен и ми беше казано, че общината не може втори път да разпечата тези съобщения. Те се изпечатват еднократно, изпращат се и няма как да ми бъдат дадени съобщения, от които да видим какво се дължи и ми разпечатаха  тази справка, въз основа на която сумите са платени към 2013г. За следващите години, съобщенията, въз основа на които са плащани данъци, са представените от мене. Съобщенията, които община Шумен сега представя, не ми е ясно нито как са съставени, нито как са променени. Мислех си да искам оспорване на тези документи, но то това не знам доколко е документ така неподписано и неподпечатано. Просто отразените в тях цифри не отговарят до това, което е достигнало до доверителя ми. Доверителят ми притежава идеални части от парцела и от сградите на ул. Индустриална. Ние твърдим, че изчислението на данъка и ТБО за 2013г. вече е било направено в законните срокове в началото на 2013г. и въз основа на това изчисление моят доверител вече е бил платил данъците си към 06.11.2013г., когато е подадена тази декларация. Не ми е ясно и намирам за незаконосъобразно преизчисляване и разнасяне назад за вече изчислените данъци, които вече са платени. Не е това редът за изчисляване на ДНИ и ТБО. Считам, че данъкът и ТБО за този имот следва да бъдат изчислявани по декларацията, която е на ред 2 от 2003г., №  2703668 от 21.02.2003г., в която са коригирани неправилно посочените в предходната декларация от В.Д. площи. Още първата декларация, както и тази от 2003г. са окомплектовани с нотариалните актове, с актовете  за собственост на имота. Община Шумен е представила единият от тези актове, в който е името на моя доверител. От тези нотариални актове е видно каква е квадратурата на имота и е следвало при приемането на тази декларация или при обработването й в последствие в общината да се констатира, че има разлика в декларирано и това, което е по документи за собственост и данъците и ТБО да се начисляват на реално съществуващите квадратури, а не на 2000 кв.м. повече застроена площ, защото това дава един   по голям размер на данък и ТБО. Тази техническа грешка от декларацията на Дочева е коригирана с декларацията от 21.02.2003г. и аз считам, че това е коректната декларация, по която е следвало да се изчисляват и за напред задълженията. Дори не видях някакви съществени разлики с декларацията от 06.11.2013г. и аз лично не разбрах откъде идва разликата и на какво основание е направено това преизчисление. Като квадратури има разлики, но не това са квадратурите в нотариалния акт на моя доверител, който е представен през 1998г. след придобиване на имота, с който община Шумен разполага и го представя по делото в заварено копие. Квадратурите, които кореспондират с акта за собственост, са тези посочени в декларацията от 21.02.2013г. и аз считам, че е коректно и редно въз основа на тях да се изчисляват всички задължения за този имот. Няма как да знам дали за съответните периоди е предоставяна услугата, за която се начислява ТБО, т.е. оспорвам предоставянето ѝ. За 2016г., за имота на ул. В.Априлов там са начислени и са платени ТБО. Там община Шумен е направила някакво прихващане за погасени по давност данък и ТБО за периода 2008 и 2009 г., за който пък период нямаме никакви доказателства извършена ли е услугата, как е извършена. Те просто са разнесли назад платеното от доверителя ми. За този имот за 2016г. не ми е известно как е изчислен размера на ТБО, не ми е известно дали е предоставена услугата. Отново казвам, без да изследва тези обстоятелства, доверителят ми е платил точно това, което е било посочено в съобщението, с което е уведомен какво дължи. Не е изследвал дължи ли го наистина, платено е в законния срок с отстъпката до 30.04 за съответната година и едва от акта, който оспорваме, разбрахме, че всъщност платените суми са разнесени за някакъв стар период 2008 и 2009г., който отдавна е бил погасен по давност. Нямаме искане за експертиза. Имаме искане община Шумен да представи във връзка с направеното при евентуалност възражение какви са платените от доверителя ми суми  ДНИ и ТБО за периода 1998- 2003г. и какви е следвало да бъдат ДНИ и ТБО, изчислени въз основа на реално притежаваните квадратури, посочени в декларацията от 21.02.2003г. Ще представя и едно извлечение от ГРАО, от което да се види, че имотът е в СИО, защото в нотариалния акт е посочено единствено името на В.Б.. Просто за коректност, не се спори, че имотът е придобит в режим на СИО и че всъщност той е собственик на 1/ 2  от посочените в нотариален акт №116 идеални части от имота. 

 Юриск. А. - Всеки съсобственик в един имот има право да подаде декларация, когато има промяна в обстоятелствата. Придобива дадена идеална част с нотариален акт, примерно квадратурата е обща и той придобива идеална част и в тази връзка се променят и идеалните части на останалите. Може би това е разликата в съобщението, което адв. Б.   визира. Тези годишните съобщения не се предоставят на граждани когато посетят общината. Вие ги изискахте по съдебен ред. Към датата на генериране на съобщението, то е в размер изчислен от последваща  подадена декларация в съсобственост. По отношение на задължения, платени през 2016г., които на основание чл. 169, ал. 3а от ДОПК са разнесени, както твърди адв. Б., за погасяване на задължения през 2008 и 2009г., които тя твърди, че са погасени по давност, за да бъдат погасени по давност с 5 годишната давност, трябва да има искане за погасяване по давност. Няма как през 2016г. да са били погасени по давност без волеизявление на лицето, което е притежавало тези задължения. Поради тази причина платените през 2016г. задължения са разнесени на това основание за дължимите данъци през 2008 и 2009г., които не са били погасени по давност, нито по абсолютната, нито по 5-годишната давност. Нямам искания във връзка с възраженията на адв. Б. 

 Съдът намира, че с оглед комплектоване на административната   преписка в цялост на ответната страна следва да се укаже да представи следните доказателства: 

- заповедите на кмета на общината по чл.63, ал.2 от ЗМДТ за 2013, 2014, 2015 и 2016г.

- решенията на ОбС-Шумен, отнасящи се до определяне размера на ТБО за 2013, 2014, 2015 и 2016г.

- декларациите за освобождаване от ТБО по реда на чл.20а от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен, подадени за някой от имотите, описани в АУЗД в обжалваната част.

-  Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен в частта досежно раздел I ТБО, с отбелязване на отменените редакции. При липса на възможност да се представи в този вид - да се представи въпросния раздел първи ТБО от наредбата, поотделно в следните редакции: преди изменението с решение № 590/19.12.2013г.; преди изменението с решение 413/30.05.2013г.; преди изменението с решение 900/29.01.2015г., ведно със самите цитирани решения.

- Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Шумен с отбелязване на отменените редакции. При липса на възможност да се представи в този вид - да се представят приложимите текстове от наредбата, поотделно в следните редакции: преди изменението с решение №263/29.11.2012г., преди изменението с решение № 589/19.12.2013г. преди изменението с решение № 899/29.01.2015г., преди изменението с решение №263/29.09.2016г., ведно с цитираните решения на ОбС.

- цитираните в Решение № 94-00-3045 на Началник отдел МД и ТБО при община Шумен банкови документи за внасяне на дължими суми за ДНИ и ТБО от оспорващия.

- доказателства за поставени съоръжения за събиране на битови отпадъци на териториите, където се намират процесните имоти за периодите, за които се претендира ТБО за всеки един от имотите, в обжалваната част от АУЗД.

- протоколи и други документи, от които да е видно извършвано ли е сметосъбиране и сметоизвозване; респ. поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и с каква честота, на териториите, където се намират имотите, за които се претендира ТБО, за описаните в АУЗ периоди, както следва:

а) за територията, на която се намира имот, деклариран с ДК 14003737/06.11.2013г. .- в периодите 2013, 2014, 2015г.;

б) за територията, на която се намират имотите, декларирани с декларация 31634002859/10.04.98г. - в периода 2016г.;

в) за територията, на която се намира имот, деклариран с декларация ДК 14004589/18.05.2015г. - в периода 2016г.

- доказателства за наличие на депо за битови отпадъци на територията на община Шумен през периода 2013-2016г.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

УКАЗВА на ответната страна да представи описаните в обстоятелствената част на настоящото определение писмени доказателства, представляващи част от административната преписка, в 10-дневен срок от датата на съдебното заседание.  

Съдът намира, че за установяване на фактите, посочени в жалбата и предвид изявлението на процесуалния представител на оспорващия в днешно съдебно заседание, че оспорва размера на изчислените задължения, са необходими специални знания, с каквито не разполага. Ето защо и доколкото е овластен да назначава вещи лица и служебно, при липса на искане от страните в тази насока, съгласно чл.171, ал.2, изр.второ от АПК, са налице предпоставките на чл.171, ал.5, във вр.с ал.2 от АПК за допускане и назначаване на съдебно-счетоводна експертиза, със задача на вещото лице, на база на събраните по делото доказателства и цялата налична документация в Община Шумен, относима към казуса, както и документацията, касаеща сметосъбирането и сметоизвозването в гр.Шумен за посочените в оспорвания акт периоди (2013г.-2016г. включително), в т.ч. съхраняваната такава в дружеството, извършващо сметосъбирането и сметоизвозването на територията на община Шумен, да даде отговор на следните въпроси:

I. Относно ТБО:

1. Извършвани ли са дейности по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, както и извършвани ли са дейности по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване на териториите, както следва:

- за територията, на която се намира имот, деклариран с ДК 14003737/06.11.2013г. - в периодите 2013, 2014, 2015г.

- за територията, на която се намират имоти, декларирани  с декларация 31634002859/10.04.98г. - в периода 2016г.

- за територията, на която се намира имот, деклариран с декларация ДК 14004589/18.05.2015г. - в периода 2016г.

2. През 2013, 2014, 2015 и 2016г. извършвани ли са дейности по обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и други съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци в гр.Шумен, в т.ч. налице ли е било депо за обезвреждане на битови отпадъци.

3. Какъв е размерът на ТБО, съобразно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен, решенията на ОбС-гр.Шумен и заповедите на кмета на община Шумен по чл.62 от ЗМДТ, касаещи съответните периоди, като поотделно за всеки имот бъде посочен размерът на таксите отделно за  1. Сметосъбиране и сметоизвозване; 2. Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване; 3. Обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и други съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци; както следва:

- за имот, деклариран с декларация ДК 14003737/06.11.2013г. - за 2013, 2014, 2015г. ;

- за имоти, декларирани с декларация 31634002859/10.04.1998г. - за 2016г.;

- за имот, деклариран с декларация ДК 14004589/18.05.2015г. - за 2016г.

Налице ли са подавани декларации, че имотите не се ползват, за кои и имоти и за кои периоди и как се отразява това върху размера на задължението за ТБО за съответните периоди.

4. Налице ли са внесени суми за ТБО за посочените периоди за въпросните обекти, като при наличие на такива, по какъв начин се отразяват на размера на дължимите такси и лихви за просрочие към датата на издаване на АУЗ.

5. Какъв е размерът на лихвата върху дължимата ТБО за описаните в предходната точка периоди за горепосочените имоти, съобразно сроковете за изискуемост, определени от Общински съвет, до 23.05.2018г., изчислени след приспадане на внесените суми. При констатиране на разминаване в размера на дължимите лихви, да се установи на какво се дължи това разминаване.

6. Изчисленията на ТБО и дължимите лихви да се извършат поотделно за всеки период, както са посочени в обжалвания акт, както и поотделно за всеки вид услуга – сметосъбиране и сметоизвозване, чистота на териториите на обществено ползване и обезвреждане на БО в депо.

7. Има ли доказателства за поставени съоръжения за събиране на битови отпадъци на териториите, където се намират процесните имоти за периодите, за които се претендира ТБО за всеки един от имотите.

8. Съществуват ли протоколи и други документи, от които да е видно извършвано ли е сметосъбиране и сметоизвозване; респ. поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и с каква честота, на териториите, където се намират имотите, за които се претендира ТБО, за описаните в АУЗ периоди, както следва:

- за територията, на която се намира имот, деклариран с ДК 14003737/06.11.2013г. .- в периодите 2013, 2014, 2015г.

- за територията, на която се намират имоти, декларирани с декларация 31634002859/10.04.1998г. - в периода 2016г.

- за територията, на която се намира имот, деклариран с декларация ДК 14004589/18.05.2015г. - в периода 2016г.

9. Процесните имоти попадат ли в границите, определени със съответните заповеди на кмета на община Шумен, в рамките на които се предоставят услугите сметосъбиране и сметоизвозване, респ. поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, за следните периоди:

- за имот, деклариран с ДК 14003737/06.11.2013г. .- в периодите 2013, 2014, 2015г.

- за имоти, декларирани с декларация 31634002859/10.04.1998г. - в периода 2016г.

- за имот, деклариран с декларация ДК 14004589/18.05.2015г. - в периода 2016г.

II. Относно ДНИ:

1. Какъв е размерът на ДНИ, изчислен съобразно Наредба за определяне размера на местните данъци в община Шумен, за следните периоди:

- за имот, деклариран с декларация ДК 14003737/06.11.2013г. - за 2013, 2014, 2015г.;

- за имотите, декларирани с декларация 31634002859/10.04.1998г. - за 2016г.;

- за имот, деклариран с декларация ДК 14004589/18.05.2015г. - за 2016г.

2. Налице ли са внесени суми за ДНИ за посочените периоди за въпросните обекти, като при наличие на такива, по какъв начин се отразяват на размера на дължимите лихви за просрочие към датата на издаване на АУЗ.

3. Какъв е размерът на лихвата върху дължимия ДНИ за описаните периоди към 23.05.2018г., след приспадане на платените суми.

Водим  от горното, съдът

                                      О П Р Е Д Е Л И:

Допуска и назначава съдебно - счетоводна експертиза, със задача на вещото лице, на база на събраните по делото доказателства и цялата налична документация в Община Шумен, относима към казуса и документацията, касаеща сметосъбирането и сметоизвозването в гр.Шумен за посочените в оспорвания акт периоди (2013г.-2016г. включително), в т.ч. цялата относима документация в дружеството, извършващо сметосъбирането и сметоизвозването на територията на гр.Шумен, и при необходимост след оглед на районите, в които се намират имотите, предмет на оспорвания АУЗД, да даде отговор на въпросите, протоколирани в обстоятелствената част на настоящото определение.

На основание чл.144 от АПК, във вр.с чл.59 от ГПК определя депозит за изготвяне на експертизата в размер на 300.00 лева, вносими от ответната страна по набирателна сметка за вещи лица на ШАдмС в ТБ”Алианц България”, гр.Шумен, в 7 – дневен срок от датата на съдебното заседание, тъй като в тежест на ответната страна е да докаже съществуването на фактическите основания за издаване на оспорвания акт.

НАЗНАЧАВА за вещо лице Д.К.Д. – икономист-счетоводител, който да бъде призован след внасяне на определения депозит. В призовката на вещото лице да се впише задължението му да представи заключението, ведно със справка – декларация по чл. 23, ал. 2 и чл. 24, ал. 2 от Наредба № 2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица най-малко една седмица преди съдебното заседание.

ДАВА възможност на страните да поставят допълнителни въпроси по съдебно-счетоводната експертиза в 7-дневен срок от заседанието. 

Адв. Б. – Чрез направеното от мен искане искам да разбера колко е надвнесено през периода 1998г. – 2003г. в резултат на неправилно декларираните квадратури.  В първата декларация от 02.02.1998г. са завишени квадратурите на сградите. На тази база в продължение на 5-6 години съсобственици са плащали един по- висок ДНИ и по- висока ТБО за квадрати, които не съществуват. Искам да изясня колко е надплатеното с оглед евентуално възражение за прихващане. Мисля, че ако в общината просто си променят цифрите в програмата на сградите със сградите, които са по декларацията от 2003г., ще получим разликата. Ако съдът приеме, след като съберем всички доказателства, че актът е законосъобразен и тези суми се дължат, молим да бъде прието и направено при условия на евентуалност възражение, че тези суми следва да се прихванат с надплатени за периода 1998- 2003г.  Искането ми е да се изиска информация какъв би бил ДНИ и ТБО за този имот през периода 1998- 2003г. съобразно квадратурите, посочени в нотариален акт № 116, приложен към декларацията. Нотариалните актове са едни и същи. Още с декларацията през 1998г. са представени правилни нотариални актове, но са неправилно преписани квадратурите на сградите в декларацията. Във втората декларация от 2003г. квадратурите са отразени правилно, съгласно актовете за собственост. И към двете декларации са приложени едни и същи актове за собственост. Няма промяна нито в собствеността, нито в имота, но просто неправилно са преписани квадратурите в декларацията от 1998г. Понеже е подавал един от съсобствениците, никой от другите не е знаел за тази грешка. На тази база са изчислявани ДНИ и ТБО и на тази база са плащани. На всички ни е ясно, че те се изчисляват на база на квадратите и понеже в случая не става дума за 2-3-5 квадрата, а почти за 2 000 кв.м. промишлена площ, разликата ще е съществена.

Съдът намира искането на процесуалния представител на оспорващия да се изиска информация досежно размера на дължимите ДНИ и ТБО за периода 1998 – 2003г. за имот, намиращ се на ул. Индустриална в гр. Шумен,  за неоснователно, тъй като предмет на оспорване по делото е акт за установяване на задължения, в който се определят задължения за ДНИ и ТБО досежно този имот за периода  2013 – 2016г.,  в обжалваната му част.

Водим  от горното, съдът

                                      О П Р Е Д Е Л И:

Оставя без уважение искането на процесуалния представител на оспорващия да бъде изискана от ответната страна информация относно  размера за ДНИ и ТБО за имот, находящ се на ул. Индустриална в гр. Шумен, за периода 1998 – 2003г. 

Приема и приобщава към доказателствения материал по делото справка от НБД Население, досежно оспорващия В.И.Б.. 

С оглед обстоятелството, че по делото е назначена експертиза и са изискани допълнителни писмени доказателства, съдът намира делото за неизяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото и го насрочва за 13.03.2019 г. от 10:00 ч., за която дата страните да се считат уведомени.

Да се призове вещото лице след внасяне на определения от съда депозит.

Заседанието приключи в 11:34 часа.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                    Административен съдия:

 

                                                        Секретар: