П  Р  О Т  О  К  О  Л

град Шумен, 13.02.2019 година

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на тринадесети февруари две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

при участието на секретар: Ив. Велчева 

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Сн.Чолакова

Административно дело371 по описа за 2018 година.

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

Оспорващата, Д.В.Д., редовно призована, не се явява лично. За нея се явява адв. С. Е. от ШАК, редовно упълномощена.           

Ответната страна, Кмет на Община Шумен - редовно призован, не се явява. За него се явява ст. юрисконсулт И. К., редовно упълномощен.

Заинтересована страна, Г.Н.Н. - редовно призован, се явява лично.

Заинтересована страна А.П.А. - редовно призована, се явява лично.

 Заинтересована страна М.П.Д.  - редовно призована, се явява лично.

 Заинтересована страна М.М.Ч. - редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

 Заинтересована страна Я.П.Ч. - редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 Заинтересована страна Община гр. Шумен - нередовно призована за днешно съдебно заседание, за нея се явява  юриск. К., редовно упълномощен.

Вещо лице П.П.П. – редовно призован, се явява лично. 

Юриск. К. – Не възразявам за гледане на делото, въпреки нередовното призоваване на община Шумен.

С оглед неявяването на всички страни по делото и липсата на друго дело, насрочено за същата дата и час,  съдът пристъпва към разглеждането му на второ четене.  

На именното повикване на второ четене в 10:04 ч. не се явяват нови страни по делото.

Адв.Е. - Да се даде ход на делото

Юриск. К. - Да се даде ход на делото.

Заинтересована страна Г.Н. - Да се даде ход на делото.

Заинтересована страна М.Д. - Да се гледа делото.

Заинтересована страна А.А. - Да се гледа делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, предвид редовното призоваване на страните по същото и изрично изразеното съгласие от страна на процесуалния представител на нередовно призованата страна община Шумен.

Водим от горното, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва жалбата.

Производството по делото е образувано по жалба, депозирана от Д.В.Д., срещу Изричен отказ, обективиран в писмо с рег.№ 94-00-4267/18.10.2018г. на Кмета на община Шумен, постановен по заявление с вх.№ 94-00-4267/28.09.2018г. по описа на община Шумен, депозирано от Д.Д., съдържащо искане за изменение на ПУП-ПР досежно УПИ I-951 в кв.75"А" по РП на кв.Дивдядово на гр.Шумен. В жалбата се излагат доводи за материална незаконосъобразност на атакувания отказ и се отправя искане същият да бъде отменен. С жалбата са представени писмени доказателства по опис и е направено искане за допускане на съдебно-техническа експертиза.

Съдът докладва представените писмени доказателства от СГКК – гр. Шумен с придружително писмо на лист 46 от делото и представените  от СГКК- Шумен  писмени доказателства с придружително писмо на лист 71 от делото.

Съдът докладва представените от ответната страна писмени доказателства с придружително писмо рег.№ДА-01-2573/23.11.2018г., както и с придружително писмо на лист 58 по делото.

Съдът докладва доказателства за имущественото състояние на оспорващата, представени с молба от 14.01.2019г.

Съдът докладва заключението по назначената в закрито заседание съдебно-техническа експертиза, като констатира, че същата е депозирана в законоустановения срок.

Адв.Е. – Поддържам депозираната  жалба. Моля да приемете и приобщите като доказателства по делото представените от наша страна, както и представените от останалите страни в производството, доказателства. Не се противопоставям да бъде изслушана експертизата в днешно съдебно заседание. 

Юриск. К. – Считам жалбата за неоснователна. Моля да приемете представените доказателства, с изключение на тези за имотното състояние, тъй като считам, че в настоящия спор имотното състояние на жалбоподателя не касае решаването му.

Заинтересована страна Г.Н. – Д. няма към мен никакви претенции. По документи нейната скица не съвпада с моята. Аз имам скици от 1986, 1997, 2018г., всички са едни и същи. Аз съм потърпевшия, а не тя. Тя има 3-4 м., цялата улица през мойто место минава. Улица не съществува. През 1986г. архитекта на общината заяви пред кмета и пред мен, че там улица никога не може да се направи, защото водите минават през моето место. Там трябва да се строи мостово съоръжение. Относно приемането на доказателствата и изслушването експертизата, предоставям  на съда.  

Заинтересована страна М.Д. – Тяхната северна граница, която е по скицата, не съвпада с нашата, която имаме в общината.  Границата на имота не е тази, която те представят. Оспорвам жалбата. Да се приемат доказателствата, които са приложени и да се изслуша вещото лице.    

Заинтересована страна А.А. – Моето становище е същото като на М.Д.. 

Съдът намира представените по делото писмени доказателства за допустими и относими към спора, поради което същите ще следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото. 

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото писмените доказателства, както следва:

-     Представените с жалбата писмени доказателства, съобразно направения в жалбата опис;

-     Представените от ответната страна писмени доказателства с придружително писмо рег.№ДА-01-2573/23.11.2018г., съобразно направения в писмото опис, на л.2 от делото;

-     Представените от СГКК гр. Шумен скици на поземлени имоти с придружително писмо рег.№ ДА-01-2731/06.12.2018г. на лист 46 от делото;

-     Представените от ответната страна писмени доказателства с придружително писмо рег.№ДА-01-2817/14.12.2018г. на лист 58 от делото;

-     Представените от СГКК гр. Шумен писмени доказателства с придружително писмо рег.№ ДА-01-07/03.01.2019г., на лист 71 от делото;

-                 Представената от оспорващата страна с молба рег.№ДА-01-111 от 14.01.2019г., на л.98, декларация за материално и гражданско състояние. 

Съдът пристъпва към изслушване заключението по назначената съдебно-техническа експертиза.

Снема самоличността на вещото лице.

 П.П.П. - 62 години, български гражданин, женен, висше образование, неосъждан, без родство и служебна ангажираност със страните.

Съдът напомня на вещото лице отговорността за даване на невярно заключение по чл. 291, ал.1 от НК, наказуемо с лишаване от свобода от една до пет години.

Вещото лице обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

          Вещото лице П. – Поддържам даденото заключение, нямам какво да добавя. Жалбоподателката е внесла предложение за допускане изработването на ПР. Съпоставката на това предложение с действащата КК, то е видно от приложение №1, има съществено разминаване  в западната и в северната граница. Има разминаване между КК и предложението. Единствено в североизточния ъгъл на имота на Д. има частично припокриване между Кадастър от 1992г. и одобрената 2005г. КК. Условно казвам 1992г. защото със заповедта от 1992г. е одобрен плана за регулация на Дивдядово. По ЗТСУ кадастралната основа се одобряваше съвместно с регулационния план. Това са правни неща, аз не смея да ги коментирам, само мога да кажа, че през 1984г. действаше Закона за единния кадастър на Р.България и правилника за приложението му, който изискваше    приемането по процедура и одобряването на кадастрален план. Със заповедта от 1992 г. е одобрен регулационния план на кв. Дивдядово. Със самата  заповед, с която се одобрява плана за регулация на Дивдядово се предвижда  отчуждаване на част от парцел І-951 и придаване към ПИ 951, говоря с номерата по плана от 1992г. и придаване на част от имота на Г. към имота на оспорващата, за да се упълномери парцел І- 951, но тази процедура не е извършена. Червената линия (Приложение 1) е контура на парцел І-951 по плана от 1992г., който действа и сега. Преди това не съм изследвал границите на имота, по предходния  план от 1966г. не мога да кажа какви са били границите. С плана от 1992г. се предвижда отчуждаване.

Съдът връчва на явилите се заинтересовани страни копия от   заключението по  СТЕ.

Вещото лице П. – Черната линия е по КК, одобрена 2005г. Оранжевото са имотни граници на имот 951 по плана от 1992г. Това означава, че имотните граници така са били отразени в кадастралната основа, но одобрени 1992г. Те се разминават с последващия кадастрален план, наречен кадастрална карта и затова в писмото от общината пише да се поправи КК. Предвижданията на регулационния план са за отчуждаване от имота на Д. на този правоъгълник с приблизителна площ около 60 кв.м в североизточната част на имот І-951 и придаване от имота на Г., ето  този  триъгълник в северозападната част на имот І-951 с приблизителна площ около 75 кв.м. Правоъгълника преминава към улица. Триъгълникът от имота на Г. преминава към имота на Д., за да се упълномери парцел І-951. Останалата част от имота на Г., преобладаващата, остава под проектната улица. До края на имота на Г., говоря по КК, има изградена улица. Между т. 210 и т. 213 има някъде около 10 м денивелация на не повече от 50м. дължина, което прави непреодолим надлъжен наклон на улицата. Защрихованото в оранжево са  кадастралните граници на имота по плана от 1992г. В червено е обозначена регулационната граница по плана от 1992г. На место между имота на Д. и имота на Г. няма материализирана трайна граница. Искането на Д. буквално означавава премахване на тази улично регулационна линия и поставянето й по имотната граница от 1992г., по оранжевото. В случая няма искане за изменение на другите граници от    изток и юг, затова съм посочил, че са засегнати само два имота. Идеята е § 8, поставяне на регулационни по кадастрални граници и по закон казват и имотни граници. Отказът на общината се състои в искането преди внасяне  на предложение за разрешаване на частично изменение да бъде поправена КК по действителните имотни граници с цялата процедура, предвидена по ЗКИР – заснемане на имота, обявяване на заснемането на съседите, заповед за изменението и действителни кадастрални граници. Оспорващата желае границата да мине по оранжевата линия.

Адв.Е. - Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

Юриск. К.- Аз нямам въпроси към вещото лице, да се приеме  изготвеното заключение.  

Заинтересована страна Г.Н. – Съгласен съм с експертизата.

Заинтересована страна М.Д. – Съгласна съм с експертизата.

Заинтересована страна А.А. - Съгласна съм с експертизата.

Съдът намира заключението по извършената съдебно-техническа експертиза за обективно и компетентно дадено, поради което същото ще следва да бъде приобщено към доказателствения материал по делото.

Водим от горното, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ПРИЕМА и ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото заключението по изготвената съдебно-техническа експертиза.

На вещото лице да се изплати възнаграждение, съобразно внесения депозит и представената справка-декларация.

          Адв.Е. – Нямаме други доказателствени искания. Не оспорваме, че заповедта от 1992 г. е влязла в сила и че това е действащият към момента план, касаещ кв. Дивдядово вкл. и нашия имот. От страна на праводателите на моята доверителка, планът не е обжалван.    

Юриск. К. – Нямаме други доказателствени искания. Няма да  сочим други доказателства.   

Заинтересована страна Г.Н. – Нямам доказателствени искания. Няма да соча други доказателства.   

Заинтересована страна М.Д. – Нямам доказателствени искания. Няма да соча други доказателства.  

Заинтересована страна А.А. - Нямам доказателствени искания. Няма да соча други доказателства.

С оглед изявленията на явилите се страни по изчерпване на  доказателствените  искания, съдът  намира делото за изяснено от фактическа страна, поради което  

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

Адв.Е. – Поддържам изцяло депозираната жалба пред  Вас. Моля при постановяване на Вашето решение да се съобразите с изложените аргументи в същата. Ще помоля за кратък срок, в който да представя писмени бележки. Моля да уважите жалбата ни и да ни присъдите направените по делото разноски.

Юриск. К. – Считаме жалбата за неоснователна. От представената експертиза и становището на експерта стана ясно, че действително има разминаване между плана за регулация и кадастрален план от 1992г. за кв. Дивдядово и процесния имот и действащата към момента КК на същия квартал и на същия имот. Поради тази причина на основание чл. 134а, ал. 1 от ЗУТ общината е дала такъв отговор на жалбоподателката, че ще проведе процедурата по изменение регулацията на нейния имот, но след като тя си приключи процедурите, свързани със ЗКИР. Моля да постановите решение, с което да оставите жалбата като неоснователна  и да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.  

Заинтересована страна Г.Н. – Не съм съгласен с жалбата на Д.Д..    

Заинтересована страна М.Д. – След като не е направено отчуждаване трябва да се запази имотната граница както е по нашия документ за собственост. Искаме да се запази границата на имота както е в момента. В момента там няма улица. Не съм съгласна с това, което иска Д.. Ако ни го заплатят няма никакъв проблем. 

Заинтересована страна А.А. - Не съм съгласен с жалбата на Д.Д.. Ако си го заплатят да го взимат.

Съдът обяви, че ще се произнесе със своя съдебен акт в инструктивния срок, като дава възможност на страните в 5-дневен срок от днес да представят допълнителни писмени бележки.

Заседанието приключи в 10:45 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                Административен съдия:

 

                                                                                                                      Секретар: