П  Р  О Т  О  К  О  Л

                                       град Шумен, 13.02.2019 година

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на тринадесети февруари  две хиляди и деветнадесета  година в състав:

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

при участието на секретар: И.Велчева

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Снежина Чолакова

Административно дело № 321 по описа за 2018 година.

На именното повикване в 11:35 часа се явиха:

Оспорващата, Н.И.И.,*** – уведомена в предходно съдебно заседание, се явява лично.

Ответникът, Директор на Териториално поделение на НОИ - град Шумен уведомен в предходно съдебно заседание, не се явява лично, за него се явява главен юрисконсулт Л.И., редовно упълномощена.

Оспорващата: Не възразявам да се гледа делото.  

Юриск.И.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото,  поради което

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

          Съдът докладва,         че с придружително писмо от 28.02.2019г.  ответната страна е представила по делото указаните в предходно съдебно заседание писмени доказателства. юриск.И. - Тези писмени документи са били приложени към производството по издаване на СЕД U002 от компетентната  институция на Великобритания, което е инициирано със заявление. Същите документи се изпращат до компетентната институция на Великобритания, каквото е изискването по Регламент 987 от 2009 г. , а именно чл.3, т.2, от лицата,  за които се прилага основният регламент, а именно Регламент 883 от 2004г., по който изплащаме обезщетенията за безработица, се изисква да препращат на съответните институции информацията, документите и подкрепящите ги доказателства, необходими за установяване на тяхното положение за установяване или запазване на техни  права и задължения и за определяне на приложимото законодателство и задълженията им съгласно него. Считам, че същите документи са били приложени към едно друго производство, именно това производство по издаване на структурирания електронен документ, който служи за изчисляване, с който Великобритания потвърждава осигурителните периоди, включително осигурителния доход на лицата, които са пребивавали. Тези документи се изпращат във Великобритания ведно със заявлението на лицето с искането за издаване на структурирания електронен документ. Документите са били представени от оспорващата към заявлението за издаване. За нас тези документи са неотносими, тъй като административният орган  не се произнася на база на тези документи. Той се произнася на база структурирани електронни документи  от компетентната институция. Съгласно чл.62 от основния Регламент 883 от 2004г. е вписано, че размерът се изчислява по последната заетост на лицата. Като последната заетост е за периода 04.06.2016г. до 25.11.2017г. Тези документи, които касаят точно този период, са представени от жалбоподателката в превод, именно формуляр „П60“ и „П45“. Сред документите, които ние представяме, има документи от 2013г., 2014г., 2015г., които не касаят процесния период.

Съдът предявява на Н.И. заявление от 14.02.2017г., с приложени към него документи.

Оспорващата   -  Последният период, през който съм била осигурявана,  е от 02.06.2017г. до 25.11.2017г. На 02.06.2016г. започнах работа до 25.11.2016г., 6 месеца като направих, приключих и си смених работата. От 23.12.2016г. до 02.06.2017г. бях на работа. Посочени са като отделни периоди, защото има прекъсване. По 6 месеца работя на сезон. юриск.И. - Последната трудова заетост на лицето е 04.06.2016г. – 25.11.2017г., това е посочено в СЕД U002, както и в U1, който жалбоподателката е приложила в превод. Ние нямаме възможност да представим в превод документите, тъй като централно управление има сключен договор с фирма, която превежда и следва да бъдат изпратени до там, ако ни задължите. Считам, че към тези документи има ирелевантни за неотносими  периоди – за 2013г., 2014г., 2015г.  „П60“ и „П45“. Има разпечатки без подписи, без печати, без дати, банкови извлечения, които считам за ирелевантни.

Оспорващата   -  За тия обезщетения на НОИ им трябва една година назад. Най-важните документи са представени. За една година назад документите са в НОИ. Оригиналите са при мен, ако трябва отново ще ги представя. Защо НОИ са изпратили в UK само за периода една година, в UK е изпратено само за 6 месеца? Аз не оспорвам заключението на вещото лице и изчисленията на НОИ, аз оспорвам за стажа ми за една година. Юни 2016г. до декември 2016г. – 6 месеца бях  във ферма. След това си смених работното място в друга ферма. Около седмица бях в друга ферма. После се смених в друга ферма. Сменям работодателя и от 23.12.2016г. до 01.06.2017г., това са 5 месеца  бях при един работодател. От 11.05.2017г. до 24.05.2017г. - също бях при друг работодател. Работила съм една и съща работа при различни работодатели и по различни правоотношения през тези периоди. Като ми приключи договора за 6 месеца, си сменях работата.юриск.И. - Тези периоди се установяват изцяло по декларирани данни на заявителя. Каквото декларират, всичко изпращаме във Великобритания и каквото ни отговори Великобритания, това е. Документите, приложени към заявлението, сме ги изпратили във Великобритания, там съгласно нейното законодателство се извършва преценка  кое да удостовери като осигурителен период и какво да удостовери като осигурителен доход на лицата. Съгласно Регламентите и законодателството на страните е видно, че имаме плащания без осигурителни вноски.

Съдът намира представените от ответната страна писмени доказателства на български език, а именно: Заявление вх.№1019-27-3206/14.12.2017г., Формуляр  в превод от английски език на „ЕВРО-АЛИАНС“ ООД и Искане на информация за заплатите изх.№1019-27-3206#4 от 21.05.2018г. U003,  за допустими и относими към спора, поради което същите ще следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото.

По отношение на останалите документи, представени от ответната страна на английски език без приложен превод на същите на български език, съдът намира, че същите в този вид не могат да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото, тъй като не са придружени с точен превод на български, заверен от страната, съобразно субсидиарно приложимия чл. 185 от   ГПК. 

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото, описаните в обстоятелствената част на настоящото определение писмени доказателства, представени на български език.

НЕ ПРИЕМА към доказателствата по делото, представените от ответната страна писмени доказателства на чужд език, доколкото не са придружени с точен превод на български език, заверен от страната.

С оглед обстоятелството, че въпросните документи са били приложени към заявлението на оспорващото лице, т.е. представляват част от административната преписка и същите са били изпратени в компетентната държава членка на ЕС и са послужили за издаване на структуриран електронен документ U 002, съдът УКАЗВА на ответната страна за следващо съдебно заседание да представи въпросните документи, придружени с  точен превод на  български език, заверен от страната.

Досежно искането за допускане на допълнителна съдебно-икономическа експертиза, направено от  оспорващата в предходно съдебно заседание, съдът намира същото за неоснователно, тъй като методиката на изчисляване на паричното обезщетение за безработица е описана в първоначалната съдебно-счетоводна експертиза и самите математически операции не изискват специални знания.

Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

          ОСТАВЯ без уважение искането за допускане на допълнителна съдебно-икономическа експертиза, направено от  оспорващата в предходно съдебно заседание.

С оглед необходимостта от представяне на неприетите в днешно съдебно заседание писмени доказателства, придружени с превод на български език, съдът намира делото за неизяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

Отлага същото и го насрочва за 13.03.2019г. от 10:30 часа, за която дата  страните да се считат уведомени в днешно съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:55 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                           Административен съдия:

 

                                                                                                                         Секретар: