П  Р  О Т  О  К  О  Л

                                     град Шумен, 05.02.2019 година

           Шуменският административен съд, в публично съдебно заседание на пети февруари две хиляди и деветнадесета година, в състав:

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА БОРИСОВА

при участието на секретар: Вилиана Русева 

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Кремена Борисова

Административно дело № 412 по описа за  2018 година.

На именното повикване в 09.30 часа се явиха:

Оспорващата, Й.Ж.Т. ***, редовно и своевременно призована, не се явява. За нея се явява адв. Сн. К. от ШАК редовно упълномощен.

Ответникът, Заместник изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ гр. София,  редовно и своевременно призован, не се явява. За него се явява ст. юрисконсулт М. А. редовно упълномощен.

Адв. К. - Да се даде ход на делото.

Ст. юрисконсулт М. А. - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

Съдът докладва депозираната жалба: Производството по настоящото дело е образувано по жалба, депозирана от Й.Ж.Т. ***, против Уведомление/Решение 02-270-6500/3599 от 14.09.2018г. за допълване на уведомително писмо № 02 270 6500/3599 от 23.08.2018 г. на Зам. изп. директор на ДФ „Земеделие“.

С обжалвания административен акт е допълнено предходно уведомително писмо, като е наложена санкция за бъдещ период в общ размер на 2 609.17 лв. на заявителя за финансово подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания“, съгласно чл. 31 от Делегиран регламент 640/2014 г. Със същият акт е постановено, че обжалваното уведомление за допълване на предходно такова е неразделна част от уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие“ с изх. № 02-270-6500/3599 от 23.08.2018 г. на Зам. изп. Директор на ДФ „Земеделие“.

 В жалбата се релевират доводи за незаконосъобразност на обжалвания административен акт, поради несъответствието му с материалния закон и липса на фактически основания за постановяването му, както и поради допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила в административното производство. Излагат се и аргументи, че постановеният административен акт – уведомително писмо е неправилно и несъответства на действителното фактическо положение. В тази връзка и поради изложените съображения се отправя искане за отмяна на обжалвания административен акт. 

Адв. К. - Поддържам, така депозираната жалба.

Ст. юрисконсулт М. А. - Оспорвам жалбата.

Съдът констатира, че в унисон с указанията му съгласно определение постановено в закрито съдебно заседание оспорващият е депозирал молба с рег. № ДА-01-221 от 21.01.2019 г. по описа на ШАдмС, ведно с приложени към молбата оригинален екземпляр на жалбата, надлежно подписан от оспорващата и заверени копия на приложенията към жалбата.   

Съдът констатира, че с придружително писмо рег. № ДА-01-105 от 14.01.2019 г. по описа на ШАдмС ответникът е представил изискани от съда писмени доказателства под подробен опис от т. 1 до т. 9, съставляващи материалите по административната преписка, във връзка с обжалвания административен акт. 

В придружителното писмо се съдържа искане на ответника за спиране производството по настоящото дело до постановяване на окончателно решение по висящо АД № 377/2018 г. по описа на ШАдмС, образувано срещу началния акт, в последствие допълнен с акта – предмет на настоящото производство,  като се твърди че решението по АД № 377/2018 г. по описа на ШАдмС ще е от съществено значение за постановяване на правилно решение по настоящия спор.

Ст. юрисконсулт М. А. - Поддържам така направеното искане за спиране на настоящото производство.

Адв. К. - Запознати сме с така депозираната молба от ДФ „Земеделие“. Нашето мнение е, че доколкото актът - предмет на настоящото дело е неразделна част от акта – предмет на разглеждане и обжалване по АД № 377/2018 г. на Административен съд гр. Шумен, същите не следваше да бъдат разглеждани в две отделни производства, тъй като същото към настоящия момент е факт, ние също считаме, че производството по настоящото дело следва да бъде спряно.

Съдът, като съобрази представените от страните доказателства, намери същите за допустими и относими към настоящия спор, поради което ще следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото.

Съобразно направеното от процесуалния представител на ответната страна искане за спиране производството по настоящото дело до приключването с влязло в сила решение по АД № 377/2018 г. по описа на ШАдмС и предвид взетото в тази насока становище от процесуалния представител на оспорващия, намира искането за основателно, поради следните съображения:

   Видно от служебно изискана справка от деловодството на Шуменски административен съд и приложена към същата разпечатка от информационната система, както и приложено към настоящото дело определение на Шуменски административен съд от 28.12.2018 г. по АД №   377/2018 г. по описа на ШАдмС в Шуменски административен съд е налице образувано АД №   377/2018 г. по жалба на Й.Ж.Т., против уведомително писмо № 02 270 6500/3599 от 23.08.2018 г. на Зам. изп. директор на ДФ „Земеделие“ със статус висящо към настоящия момент и насрочено за разглеждане в открито заседание на 07.02.2019 г., с което е постановен отказ на административния орган за финансиране на заявителя Й.Ж.Т. и е оторизирана сума 0.00 лв., във връзка със заявление за изплащане на финансово подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие“, в последствие допълнено с Уведомление/Решение за допълване на уведомителното писмо с горецитирания номер с № 02 270 6500/3599 от 14.09.2018 г. на Зам. изп. директор на ДФ „Земеделие“.

Предвид на горното обстоятелство и доколкото предмета на настоящото дело е последващо Уведомително писмо/Решение за допълване на предходно такова, с което са наложени санкции за бъдещ период в общ размер на  2 609.17 лв., както и с оглед обстоятелството, че писменото уведомление – предмет на настоящото производство, съставлява неразделна част от предходно такова, а именно: уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие“ с изх. № 02-270-6500/3599 от 23.08.2018 г. на Зам. изп. Директор на ДФ „Земеделие“, съдът счита, че решението по АД № 377/2018 г. по описа на ШАдмС ще е от съществено значение за постановяване на правилно и обосновано решение по настоящия спор, предвид на което и с оглед наличието на преюдициален спор по отношение на настоящия са налице основанията по смисъла на чл. 229, ал. 1, т. 4, във вр. с чл. 144 от АПК за спиране производството по настоящото дело до приключването с влязла в сила съдебен акт на АД № 377/2018 г. по описа на ШАдмС. 

Мотивиран от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

На основание чл. 171, ал. 5 от АПК ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото приложените към молба на оспорващата с рег. № ДА-01-221 от 21.01.2019 г. по описа на ШАдмС оригинален екземпляр на жалбата и заверени копия на приложенията към нея, подробно описани в част доказателства, както и представените от ответника с придружително писмо рег. № ДА-01-105 от 14.01.2019 г. по описа на ШАдмС писмени доказателства под опис от т. 1 до т. 9, съставляващи материалите по административната преписка, във връзка с издадения и обжалван в настоящото производство административен акт.  

 Приема служебна справка по АД № 412/2018 г. по описа на ШАдмС, ведно с разпечатка от информационната система на Административен съд гр. Шумен.

С оглед разпределяне доказателствената тежест и на осн. чл. 171, ал. 4, във връзка с чл. 170, ал. 1  от АПК, съдът УКАЗВА на страните, че следва да сочат доказателства, досежно фактите, от които черпят правата си, както следва:

УКАЗВА на оспорващата, че е в нейна тежест да ангажира доказателства в подкрепа на изложените в жалбата твърдения, досежно незаконосъобразност на обжалвания административен акт, поради нарушение на материалния и процесуален закон.

УКАЗВА на ответната страна, че е в нейна тежест да докаже съществуването на фактическите основания, сочени в административния акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, в т.ч., че актът е издаден от компетентен орган, при спазване на процедурата и при наличие на сочените в него материално правни основания, както и при съблюдаване целта на закона.

На основание чл. 229, ал. 1, т. 4, във вр. с чл. 144 от АПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

СПИРА настоящото производство по Административно дело № 412/2018 г. по описа на ШАдмС до приключване с влязъл в сила съдебен акт на Административно дело № 377/2018 г. по описа на Шуменския административен съд, за което обстоятелство съдът ще следи служебно, посредством ежемесечно изискване на справка, относно приключването на гореупоменатото дело.  

Настоящото определение подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на РБ в 7-дневен срок, който с оглед явяването и на двете страни по делото, тече от датата на съдебното заседание.

             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Заседанието приключи в  09.40  часа.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                        Секретар: