П Р О Т О К О Л

град Шумен, 06.02.2019 година

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на шести февруари две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

при участието на секретар: Ив. В.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от адм.съдия Хр.Димитрова 

Административно дело № 415 по описа за 2018 година.

          На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

Жалбоподателят, М.И.Р.,*** - редовно призован, се явява лично и с адв. К. К. от АК - гр.Русе, редовно упълномощен.

Ответникът, Директор на ОД на МВР гр. Шумен - редовно призован, не се явява лично, за него се явява юрисконсулт Ив.С., редовно упълномощена.

Адв. К. - Моля, да се даде ход на делото.

Юриск. С. - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О  П  Р  Е  Д  Е Л  И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва жалбата. 

Производството по настоящото дело е образувано по жалба на М.И.Р. против Заповед № 372з-3704/27.11.2018г., издадена от Директора на ОД на МВР – Шумен, с която на оспорващия е наложено дисциплинарно наказание „Забрана за повишаване в длъжност за срок от 1 година“, като в заповедта се съдържа и предупреждение, че при извършване на друго нарушение в срока по чл.201, ал.1 от ЗМВР в срока на наложеното наказание ще му бъде наложено дисциплинарно наказание „Уволнение“. Изложените аргументи в жалбата са за липса на компетентност, неспазване на установената форма, съществено нарушение на административно производствените правила, противоречие с материално правните разпоредби и с целта на закона. Въз основа на изложеното е отправено искане за отмяна на заповедта като незаконосъобразна.       

Съдът докладва административната преписка съгласно опис на същата, съдържаща се в съпроводително писмо рег.№ ДА-01-2883 от 31.12.2018г.

Съдът констатира, че с писмо рег.№ДА-01-108/14.01.2019г. ответникът е депозирал  молба с приложено към нея веществено доказателство. В писмото се съдържа изявление за извършване на оглед на представеното веществено доказателство. 

 Адв. К. – Поддържаме жалбата. Да се приемат представените по делото писмени доказателства, вкл. и допълнително депозираните от ответника писмо и веществени доказателства.

Юриск.С. - Оспорваме жалбата като неоснователна. Моля да бъдат приобщени всички писмени и веществени доказателства. Водя при довеждане допуснатите двама свидетели в днешно заседание. 

Съдът като съобрази представените по делото писмени доказателства, както и приложеното към писмо рег.№ДА-01-108 от 14.01.2019г. по описа на ШАдмС веществено доказателство в запечатан плик, счете същите за допустими и относими, поради което следва да бъдат приобщени към доказателствата по делото.

Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото писмените доказателства, представени от ответника със съпроводително писмо рег.№ДА-01-2883/31.12.2018г., описани от т. 1 до т. 34;

  ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към делото представеното от ответника с писмо рег.№ДА-01-108/14.01.2019г. веществено доказателство.

Съдът констатира, че вещественото доказателство е в запечатан плик съдържащ печати на МВР, Областна дирекция - Шумен.

В присъствието на оспорващия и на процесуалните представители на страните съдът отваря запечатания плик и констатира, че в съшия се съдържат два броя DVD с надписи 28-869р-78/2018г. и 29-869р-78/2018г.

С оглед задължението за разпределяне на доказателствената тежест, произтичащо от разпоредбата на чл.171, ал.4 във връзка с чл.170 от АПК, съдът намира за необходимо да укаже на страните за кои обстоятелства следва да сочат доказателства.

Мотивиран от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

          Указва на страните, че следва да сочат доказателства за фактите  от които черпят благоприятни за себе си правни последици.  

Указва на оспорващия, че е в негова тежест да ангажира доказателства в подкрепа на изложените в жалбата твърдения, както и че същите обосновават незаконосъобразност на издадената заповед.

Указва на ответната страна, че е в нейна тежест да докаже  съществуването на фактическите основания, посочени в административния акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, в т.ч., че актът е издаден от компетентен орган, при спазване на процедурата и при наличие на посочените в него материално- правни основания.

Адв. К. - Не се противопоставяме на оглед на веществените доказателства.

Юриск. С. - Поддържам доказателственото искане за оглед на веществените доказателства, но предпочитаме първо да приключим с гласните доказателства, тъй като много ще ги ангажираме, ако ги караме да чакат за огледа и после да ги разпитваме. Ще помоля първо да минем гласните доказателства. 

Адв. К. - В момента не водим свидетели, тъй като те са служители на ОДМВР и ще желаем да бъдат призовани. Не се противопоставям първо да бъдат изслушани свидетелите. 

Съдът констатира, че с определение от 08.01.2019г. е уважил доказателствено искане на ответната страна за събиране на гласни доказателства чрез разпит на свидетелите В. Е. Г. и Ф. С. А. за установяване на обстоятелствата, съобразно мотивите в определението.  

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за разпит на свидетелите. 

Снема самоличността на свидетелите, както следва:

В. Е. Г. – 42 г., български гражданин, неосъждан, женен, с висше образование, без родство със страните, ВПД началник на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Шумен.

Ф. С. А. – 41 г., български гражданин, неосъждан, женен, с висше образование, без родство със страните, началник група  в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Шумен.

Съдът разяснява на свидетелите наказателната отговорност за лъжесвидетелстване по чл.290, ал.1 от НК, наказуемо с лишаване  от свобода до 5 години.

Свидетелите обещаха да говорят истината.

Съдът отстранява от съдебната зала свидетеля  Ф. А.

Пристъпва към изслушване на свидетеля В. Г.

Свид. В. Г. – Към датата, когато сме извършвали проверката, това е м. октомври 2018г., бях на длъжност инспектор в сектор ПП, звено „Автоматизирани системи за контрол на пътното движение“. По повод на проверката от сектор „Вътрешна сигурност“ бяха изпратени два сигнала, в които се съдържаха данни, че служителите не изпълняват служебните си задължения. Във връзка с това от директора беше издадена заповед за извършване на проверка, в която бях включен да участвам. В последствие, тъй като констатациите са на база записите от камерите в автомобила, изискахме да ни бъде разрешено да свалим тези записи на оптичен носител, за да можем да извършим преглед. Когато това стана, извършихме преглед на видеозаписите, които са от въпросните дати. Г-н Р. беше поканен да присъства, заедно гледахме записите в моя кабинет. Това, което видяхме на записите, е отразено в протоколите, които са част от административната преписка. Първоначално се изготвя протокол и на база този протокол се правят констатациите в справката. Във всичките случаи, като извършихме прегледа, автомобилът се намираше в двора на сектор ПП. В часовия отрязък, посочен в справката, полицейският автомобил, който е следвало да бъде ползван от оспорващия, беше паркиран в двора на сектор ПП. В хода на проверката не установихме оспорващият да е имал някакви специфични задачи, което да налага присъствието му в сектор ПП. Не е докладвано да е имало технически проблем с автомобила. По време на инструктаж предварително се задават задачите, които служителят да изпълнява по време на смяна. По време на смяната той е на разположение на ОДЧ (оперативно дежурна част), която при възникване на инциденти и сигнали праща екипа да реагира. По време на инструктаж задачите се задават в мобилно приложение от където се вади разпечатка. Към преписката има такава разпечатка за ежедневния отчет. Това, което е включено в ежедневния отчет, са предварително зададени задачи към екипа. На база на снетите обяснения от служителите в ОДЧ, които са били тогава на смяна, не сме установили такива задачи, които да указват служителя да стои в сектор ПП. Времето за почивка и хранене е отразено в справката. Не мога да си спомня по време на огледа жалбоподателят да е правил коментари. В автомобила е монтирана система за видеозаснемане на пътен контрол, която извършва запис от 3 камери едновременно. В хода на проверката сме извършили преглед на записи от трите камери. Това са записи от камерите в автомобила. Регламентиран е редът как се изпращат записите в Дирекция „Вътрешна сигурност“ и обратно как могат тези записи да бъдат свалени. Със заповед на директора са определени служители, в която заповед фигурирам и аз, които могат да извършват прегледи на тези записи. Към датите на извършване на нарушенията не съм бил пряк ръководител на жалбоподателя. Принципно работим в една и съща група, но като ръководител отговарям за други дейности към датата на проверката. Началникът на групата може да му разпореди задача извън регламентираните в ежедневния график, началникът на сектора и съответно дежурният в ОДЧ към момента. Ако е имало изменение на задачите, които е трябвало да изпълняват за трите дати, ще сме го описали в справката. Ако е имало констатации за изменение на задачите, същите  щяха да бъдат отразени в изготвената от нас справка. В ежедневната форма за отчет екипите си отчитат дейността и на база на този отчет и на база обясненията от дежурните преценяваме дали има изменение. При дежурните трябва да се води регистър – дневник за всеки сигнал, който постъпи и изпращат съответно екипа. Води се такъв дневник за сигналите. Ако има получен сигнал и изпратен екип, би следвало да е вписан в дневника. Не мога да кажа със сигурност дали всеки сигнал, който е получен се отразява в дневника. В ОДЧ се отразява кой екип е изпратен да реагира на сигнала. Не мога да отговоря дали всички сигнали се отразяват или само тези от тел.112. Разговорите между екипите и дежурния ОДЧ се водят или по радиостанцията в автомобила или чрез мобилни телефони се извършва комуникацията. Не мога да кажа дали разговорите с дежурния се записват. На практика аз, ако имам някакви данни за някакво сериозно нарушение и подаден сигнал, като началник на сектор и на група, мога директно да се обадя на служителя и да го насоча и същевременно да уведомя ОДЧ, че аз съм го изпратил на някаква задача. Това би следвало да се документира в техния отчет и в дневника на дежурната част. За конкретните три дати не сме установили такива разпореждания.

Юриск. С. – Нямам повече въпроси, да се освободи свидетеля.

Адв. К. – Нямам повече въпроси, да се освободи свидетеля.

 Съдът освобождава свидетеля от залата и пристъпва към разпит на свидетеля Фа. С. А.

Свид. Ф. А. - През м. септември 2018г., по време на проверката временно бях преназначен на длъжността началник сектор ПП. Задачи на полицейските служители се възлагат на инструктажите, които се провеждат преди застъпване на смяна. Ако се наложи по време на смяна да им се възложат допълнителни задачи, това се прави от дежурния в ОДЧ или от преките ръководители на служителите. По време на проверката не бяха установени такива разпореждания, които да налагат присъствие на жалбоподателя на местата, където е бил установен автомобилът по време на записа. По време на проверката установихме, че на посочените в справката дати 16.08, 19.08 и 10.09.2018г. в сутрешните часове автомобилът се е намирал в двора на сектор ПП. Служителят не посочи по време на проверката защо по това време автомобилът се е намирал там. Те през това време са ползвали време за отдих 30 минути и време за храна 30 минути, за останалото време нямаше обяснение. Не бяха констатирани технически проблеми по автомобила. Проверката започна по писмо от Вътрешна сигурност, после имаше друго писмо. Записите са от АИС ВПК. Те бяха преиндексирани от Дирекция „Вътрешна сигурност“, последствие бяха свалени на магнитен носител. Г-н Р. е присъствал на огледите, не е посочил възражения. Магнитните носители са приложени към материалите по преписката. Не мога да кажа дали това са дисковете от проверката, предполагам, че са те. Почеркът върху DVD дисковете не е мой. Аз не съм присъствал на свалянето на записите. Аз не съм присъствал, не знам как точно е свалена информацията. В.Г. е свалил информацията. Дежурните в ОДЧ, когато имат задачи за екипите се записват при тях. От сведенията на дежурните служители установихме, че не е имало други възлагани задачи. По време на смяната това е единственият източник, от който може да се установи дали са им възлагани допълнителни задачи. По време на смяната изследвахме само писмени документи дали са им възлагани задачи. Писмените и устните разпореждания на ръководния състав са равнопоставени.  Независимо дали разпореждането е писмено или устно служителят е длъжен да го изпълни. Не сме установили да е имало устни разпореждания. Не сме разпитвали всички преки ръководители, защото в 3 часа сутринта освен дежурния няма кой друг да им разпореди да извършат някаква дейност през това време. По време на проверката са събирани единствено писмени доказателства за допълнителни дейности. По мое мнение в тези часове от денонощието освен от дежурния ОДЧ няма как служителят да получи устно разпореждане от друг ръководител. Всички разпореждания, които се правят на инструктажа се въвеждат на таблета, в работната станция за отдалечен достъп. Ежедневните форми на отчет са разпечатка от таблета. Не съм имал оплаквания, определени информации, които са входирани в таблета да не са записвани в паметта му или в паметта на системата. За проверяваните периоди не ми е известно да се е провеждала полицейска операция. Ако по време на дежурство екипът установи нарушител с алкохол над 1.2 промила, в този случай деянието е престъпление и екипът следва да задържи нарушителя и да го отведе в местата за задържане в РУ- Шумен. Ние установихме, че автомобилът е в двора на сектор ПП с адрес ул. „Университетска“ 28, а при констатиране на нарушение от посочения вид, нарушителят би трябвало да бъде задържан и да бъде отведен в РУ- Шумен на адрес ул. „Д.Войников“ 1. Един и същи екип установява нарушението и води нарушителя до МБАЛ за кръвна проба когато алкохола е над 1.2. Обикновено същият екип установява нарушението, придружава нарушителя до МБАЛ и след това го води в РУ- Шумен. По принцип следва след това служителите на екипа, установили нарушението, да бъдат разпитани от разследващ полицай. По принцип екипът излиза с едно техническо средство за употреба на алкохол и едно техническо средство за употреба на наркотици. Служителите, които са назначени в наряд в един екип излизат задължително с едно техническо средство. То се описва в таблета по време на инструктажа. Няма как да имат второ техническо  средство.  На 19.08.2018г. се е наложила смяна в екипа, служител на РУ Шумен замества служител от сектор ПП, който тогава изпълнява задължения в гр. В. Преслав. Служителите на РУ-Шумен нямат технически средства. Техническото средство се дава на старшия на наряда и то си върви със старшия на наряда, няма нищо общо със служебния автомобил. Техническото средство си върви със старшия на наряда, има един старши на наряда. При проверката не сме събирали други доказателства освен тези, които са описани в справката. Не сме питали нищо друго. Констатациите са направени на база видеозаснемането и отразените и приложени към делото писмени доказателства. По време на извършване на деянията и по време на проверката аз изпълнявах длъжността Началник сектор ПП, т.е. всички служители на сектор ПП са ми  били подчинени. Има началник група, който му е пряк ръководител, това е старши инспектор П.П. По време на проверката не установихме аз или началник групата да сме давали разпореждане г-н Р. да прави нещо друго в тези часове. Цялата дейност на екипа трябва да се отрази в работната станция за отдалечен достъп, която като документ и разпечатка представлява ежедневната форма на отчет. За тези часови интервали, отразени в трите пункта  за г-н Р. на посочените дати нямаше отразена никаква контролна дейност, поради това не сме търсили други свидетели, които евентуално да разпитаме. Приложение №11 е разпечатката от системата АИС Пътна полиция. Ежедневната ведомост се попълва преди започване на смяната, значи на предния ден и се утвърждава от ръководителя на структурното звено. Там се отразява по кой маршрут да работят служителите, ръководителят утвърждава маршрутите, по които ще работят по време на смените назначените екипи. В заповедта за организация на пътния контрол са посочени всички места за контрол и съответно маршрутите, кои места за контрол съдържат. Маршрутите са предварително определени и в ежедневната ведомост само се казва екипът ще работи по този маршрут и той е наясно. Има указания за всеки маршрут   какво трябва да изпълнява. Часовият график също се попълва предварително, непосредствено преди инструктажа и той се дава на служителя. Когато има технически проблем с работната станция за отдалечен достъп служителят трябва да попълни дейността си в тази форма, след което до края на работната смяна на друг таблет, да се прехвърли информацията в АИС Пътна полиция. Ползваното време за отдих и храна се отразява в часовия график. Това се вписва по време на инструктажа. Ако служителят е бил ангажиран с някаква дейност в тези предвидени часове, си го отразява. Отразява отначало, че не е ползвал и допълнително отразява часа на ползване. Часът на ползване на времето за отдих и времето за храна се отразява и при дежурния в ОДЧ. Ако се наложи започвало вече време за отдих или време за хранене се прекъсва, а после с разрешение и разпореждане на дежурния в ОДЧ може да се ползва остатъкът. Има регистър при дежурния където се отразява времето за отдих и времето за храна, прекъсва се и в последствие се продължава, след като екипът си изпълни задачата. Разпечатка от този регистър  сме приложили към преписката. Не мога да отговоря дали е възможно да се получи грешка при отразяване на почивките от часовия график, а да се пропусне да се отрази това при дежурния ОДЧ. Ако няма технически проблем с таблета, контролната дейност ще бъде отчетена само в таблета, а часовият график няма да бъде попълнен в съответните части. Преди смяната се попълва часовия график, там са отразени местата за контрол. Този часови график е утвърден от началника на сектора. Този часови график с ежедневната форма на хартия през цялото време е в служителя и то е, ако с таблета има някакъв проблем, да може да си отрази на ръка дейността, говорим за проверени МПС и други дейности. Часовият график накрая се подписва от служителя, който провежда отвода на служителите. От страна на екипа часовият график се подписва от старшия на наряда. Документът от таблета няма подписи, той е разпечатка. Всички дейности, които са въведени в таблета се отразяват в тази разпечатка. Ако е извършена проверка на МПС и на гражданина чрез таблета, дори и да няма нарушение, тази дейност се отразява като проверка, но не се отразява взето отношение. Ако на служителите са възложени други дейности, на таблета има меню „други дейности“ и служителите могат да си отразят, ако са ги извършили. Ако тези други дейности са въведени в таблета, те се разпечатват и се виждат. Ако в екипа има служител от РУ, той отделно се отчита за своята дейност за смяната по Инструкцията за патрулно-постовата дейност. Служителите от РУ не са  компетентни  по контрола на  пътищата.

Юриск. С. – Нямам повече въпроси, да се освободи свидетеля.

Адв. К. – Нямам повече въпроси, да се освободи свидетеля.

Съдът освобождава свидетеля от залата.

Съдът като съобрази доказателственото искане на ответната страна, обективирано в писмо рег.№ДА-01-108/14.01.2019г. и поддържано в съдебно заседание от процесуалния представител на ответната страна за извършване на оглед в открито съдебно заседание на представените веществени доказателства, счете същото за допустимо и относимо към предмета на делото, поради което следва да бъде уважено.

Водим от горното и на основание чл. 204 от ГПК, вр. с чл.144 от АПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА оглед на веществено доказателство – магнитни носители DVD R № 28-869р-78/2018г. и DVD R № 29-869р-78/2018г.

 В присъствието на оспорващия, процесуалните представители на страните и със съдействието на системния администратор при ШАдмС, пристъпва към оглед на магнитен носител DVD R № 28-869р-78/2018г. чрез възпроизвеждане на съдържанието му.

Съдът констатира, че дискът съдържа  2 бр. папки  - 0816  и  0819.  Папка 08 16 съдържа 15 файла. При стартиране на файл № CB6303KK_50026B7671037EC3_ch01_20180816040512_20180816040537 с дата на модифициране 16.08.2018г. на екрана се визуализира датата 16.08.2018г., час 04:05:12, координатите на движение, номерът на автомобила СВ6303КК е в десния долен ъгъл на екрана, камера 01, която снима в предната част на автомобила. Автомобилът е в движение, в тъмната част на денонощието. Пред автомобила се виждат 3броя  паркирани автомобили, като този най-отляво е с надпис „полиция“.  Файлът приключва в 04:05:37ч.

При стартиране на файл № CB6303KK_50026B7671037EC3_ch01_ 20180816040538_20180816043152 с дата на модифициране 16.08.2018г., на екрана се визуализира датата 16.08.2018г., час 04:05:38, вижда се номерът на автомобила, записът е от камера 01. В кадър се виждат паркирани автомобили, като този най-отляво е с надпис „Полиция“. Автомобилът не се движи, на екрана е  отразена  скорост 0 км/ч.  През цялото време в периода до 04:31:52 ч. автомобилът е в покой.

Файл № CB6303KK_50026B7671037EC3_ch01_20180816043152_20180816045838 е извън времевия интервал, посочен в заповедта.

При стартиране на файл №  CB6303KK_50026B7671037EC3_ch01_ 20180816045838_20180816052524, на екрана се визуализира дата 16.08.2018г., час 04:58:38, автомобилът продължава да е в покой, в тъмната част на денонощието. Записът е от камера 01, вижда се номерът на автомобила, записът е от камера 01. В кадър се виждат паркирани автомобили, като този най-отляво е с надпис „Полиция“. Автомобилът не се движи, на екрана е  отразена  скорост 0 км/ч.  През цялото време до 05:25:24 ч. автомобилът е в покой. 

При стартиране на файл CB6303KK_50026B7671037EC3_ch01_ 20180816052524 _20180816055143, на екрана се визуализира датата 16.08.2018г., час 05:25:24, камера 01, автомобилът е в покой. Записът приключва в 05:51:43ч.  Автомобилът през цялото време е в покой. 

При стартиране на файл CB6303KK_50026B7671037EC3_ch02_20180816034821 _20180816040537, на екрана се вижда дата 16.08.2018г. запис от камера 02. В 03:58ч. в автомобила на мястото на пътника се вижда оспорващият, а на мястото на водача е С.К.К.. Двамата са в автомобила, автомобилът е в движение. В 04:04ч. оспорващият напуска  автомобила. В 04:05ч. оспорващия влиза отново в автомобила. Автомобилът продължава  да се движи.В 04:05:37  оспорващия отново напуска автомобила.

Файл CB6303KK_50026B7671037EC3_ch02_20180816040538_20180816041442  стартира от 04:05:38 ч. запис от камера 02. В автомобила е само водача, който вади ключа от контакта на автомобила и напуска автомобила  в 04:06ч. На дясната седалка до водача е оставена светлоотразителна жилетка. Файлът приключва в 04:14:42ч.

Файл CB6303KK_50026B7671037EC3_ch02_20180816041442_20180816043946

стартира в 04:14:42, камера 02, автомобилът е в покой, в него няма никой. Файлът се преглежда на бърз кадър. Записът приключва в 04:39:46ч., без промяна в обстановката.

 Файл CB6303KK_50026B7671037EC3_ch02_20180816043946_20180816050453 -  записът от камера 02 стартира в 04:39:46ч. без промяна в обстановката до края на файла в 05:04:53ч.

          Файл CB6303KK_50026B7671037EC3_ch02_20180816050453_20180816053000 -

стартира в 05:04:53, камера 02, автомобилът е в покой, в него няма никой. Файлът се преглежда на бърз кадър. Записът приключва в 05:30:00ч., без промяна в обстановката.

          Файл CB6303KK_50026B7671037EC3_ch02_20180816053000_20180816055508 -записът от камера 02, стартира в 05:30:00ч., в автомобила няма никой. Записът е прегледан на бърз кадър, без промяна в обстановката до края на файла в 05:55:08ч.

При стартиране на файл № CB6303KK_50026B7671037EC3_ch03 _20180816040538_20180816040756 на екрана се визуализира дата 16.08.2018г. 04:05:38ч., камера 03. През цялото време камерата работи, тъмната част на денонощието е, на екрана не се визуализира картина.

          Файл CB6303KK_50026B7671037EC3_ch03_20180816040756_20180816045456 - запис от камера 03, 16.08.2018г., начало 04:08ч., тъмната част на денонощието. Установява се, че камерата работи. Записът приключва в 04:54:56ч. с тъмен екран, нищо не се вижда на екрана. 

          Файл CB6303KK_50026B7671037EC3_ch03_20180816045456_20180816054113 -    запис от камера 03, 16.08.2018г. начало 04:54:56ч. таймерът на камерата работи. Не се визуализира нищо. Записът приключва в 05:41:13 ч.

Файл CB6303KK_50026B7671037EC3_ch03_20180816054113_20180816062720

Запис от камера 03, стартира 05:41ч. тъмен екран, не се визуализира картина. В 06:05ч. екрана просветлява. В дълбочина се вижда сграда. Зад автомобила се виждат сгради, асфалтирано пространство. В дясно на екрана се вижда полицейски автомобил, както и сгради, намиращи се в двор.   

Папка 08 19 съдържа 16 файла.

При стартиране на файл № CB6303KK_50026B7671037D98_ch01_ 20180819044312_20180819045250, с дата на модифициране 20.08.2018г. на екрана се визуализира датата 19.08.2018г., час 04:43:12, номерът на автомобила ***** е в десния долен ъгъл на екрана, камера 01. Автомобилът е в покой, в тъмната част на денонощието. Файлът приключва в 04:52:50 ч.

При стартиране на файл №  CB6303KK_50026B7671037D98_ch01_ 20180819045250_20180819051809, на екрана се визуализира датата 16.08.2018г., час 04:52:51, камера 01, автомобилът е в покой. Записът приключва в 05:18:09ч. автомобилът през цялото време е в покой. 

Файл CB6303KK_50026B7671037D98_ch01_20180819051809_20180819054510

записът от камера 01 стартира в 05:18:09 ч., автомобилът е в покой до края на файла в 05:45:10ч.

Файл CB6303KK_50026B7671037D98_ch01_20180819054510_20180819061127

записът от камера 0, стартира в 05:45:10ч., автомобилът продължава да е в покой  до края на файла в 06:11:27ч.

Файл CB6303KK_50026B7671037D98_ch01_20180819061127_20180819063753

Запис от камера 01, датата 19.08.2018г. стартира в 06:11:27 ч. автомобилът продължава да е в покой до края на файла в 06:37:53ч. Пред автомобила се виждат паркирани автомобили, в т.ч. два броя автомобили със специална полицейска сигнализация.

Файл CB6303KK_50026B7671037D98_ch01_20180819063753_20180819065207 Запис от камера 01, дата 19.08.2018г., стартира в 06:37:53 ч., скоростта показана на екрана е 0 км/ч. В 06:41ч. в обхвата на камерата се виждат двама служители със светлоотразителни жилетки. Автомобилът продължава да е в покой. В 06:42 ч. единият служител отваря предния капак на автомобила с № ****. В 06:43ч. автомобилът е приведен в движение. Вижда се, че напуска мястото, където е паркиран. Съдът констатира, че на екрана, се визуализира сградата на сектор ПП. Автомобилът продължава да се движи. Прегледът на файла е преустановен в 06:44ч., тъй като излиза извън процесния времеви интервал.

 Файл CB6303KK_50026B7671037D98_ch02_20180819044312_20180819050444, отразена дата 19.08.2018г., запис от камера 02, 04:43:12ч. вижда се, че оспорващият е на мястото на водача на автомобила; в 04:43:45ч. служителят, като е на мястото до водача напуска автомобила, оспорващият е на мястото на водача. Автомобилът очевидно не е в движение. В 04:44:14 ч. оспорващият напуска автомобила. След 04:45ч. в автомобила няма никой. До 05:04:44 ч. няма промяна, в автомобила няма никой.  

Файл CB6303KK_50026B7671037D98_ch02_20180819050444_20180819053238, дата 19.08.2018г., запис от камера 02, 05:04:44ч. в автомобила няма никой.  Файлът се преглежда на бърз кадър. Записът приключва в 05:32:28ч. през цялото време няма никой в автомобила.

Файл  CB6303KK_50026B7671037D98_ch02_20180819053238_20180819060036,

 дата 19.08.2018г., запис от камера 02, начало на записа в 05:32:44ч., в автомобила няма никой. Файлът се преглежда на бърз кадър. Записът приключва в 06:00:36ч. през цялото време няма никой в автомобила.

Файл CB6303KK_50026B7671037D98_ch02_20180819060036_20180819062735, дата 19.08.2018г., записът започва в 06:00:36ч. от камера 02, в автомобила няма никой. Файлът се преглежда на бърз кадър. Записът приключва в 06:27:35ч. през цялото време няма никой в автомобила.

          Файл CB6303KK_50026B7671037D98_ch02_20180819062735_20180819065207, дата 19.08.2018г., записът започва в 06:27:36ч. от камера 02, в автомобила няма никой. В 06:41ч. вратата на водача на автомобила се отваря, вижда се жалбоподателя със светлоотразителна жилетка, който сяда на шофьорската седалка. До него сяда друг служител със светлоотразителна жилетка с надпис „полиция“. В 06:42ч. двамата полицейски служители са в автомобила, вкл. жалбоподателят. Преустановява се прегледа на видеофайла, тъй като е извън релевантния период.   

          Файл CB6303KK_50026B7671037D98_ch03_20180819044312_20180819044917, дата 19.08.2018г., запис от камера 03, 04:43:12ч. Установява се, че таймерът на камерата работи. На записа няма визуализация, в тъмната част на денонощието.  Файлът се преглежда на бърз кадър. Записът приключва в 04:49:17ч.

          Файл CB6303KK_50026B7671037D98_ch03_20180819044917_20180819051431, дата 19.08.2018г., запис от камера 03, 05:04:44ч. Таймерът на камерата работи. Тъмен екран. Файлът се преглежда на бърз кадър. Записът приключва в 05:14:31ч. без никаква промяна.

          Файл CB6303KK_50026B7671037D98_ch03_20180819051431_20180819054006, дата 19.08.2018г., запис от камера 03, начало 05:14:31ч. Таймерът на камерата работи. Тъмен екран. Файлът се преглежда на бърз кадър. Записът приключва в 05:40:06ч. без никаква промяна.

          Файл CB6303KK_50026B7671037D98_ch03_20180819054006_20180819060707, дата 19.08.2018г., запис от камера 03, начало 05:40:06ч. Таймерът на камерата работи. Тъмен екран. Файлът се преглежда на бърз кадър. В 06:07ч. екранът просветлява. Вижда се дворно място, асфалтирано. Записът приключва в 06:07:07ч.

          Файл CB6303KK_50026B7671037D98_ch03_20180819060707_20180819065029, дата 19.08.2018г., запис от камера 03, начало в 06:07ч., автомобилът продължава да е в покой. В 06:44ч. автомобилът е приведен в движение, като от записа на камера 3 ясно се вижда административната сграда на сектор ПП. В 06:45ч. се преустановява прегледа на видеофайла, тъй като е извън релевантния период.  

Съдът пристъпва към оглед на DVD R № 29-869р-78/2018г.

Дискът съдържа 25 файла, всички с дата на модифициране 11.09.2018г.  

Файл CB6303KK_50026B7671037D98_ch01_20180910034424_20180910034549, На екрана се вижда дата 10.09.2018г., запис от камера 01, номер на автомобила ******. Записът започва от 03:44 ч. автомобилът е в покой. Пред него е паркиран автомобил с надпис „Полиция“. Записът приключва в 03:45:49ч., автомобилът продължава да е в покой.

Файл CB6303KK_50026B7671037D98_ch01_20180910034550_20180910035226, на екрана се визуализира датата 10.09.2018г., час 03:45:50, камера 01, автомобилът е в покой. Записът приключва в 03:52:26ч., автомобилът през цялото време е в покой.

          Файл CB6303KK_50026B7671037D98_ch01_20180910035226_20180910041852, дата 10.09.2018г. камера 01, начало на записа 03:52:16ч., скоростта, отразена на екрана е 0км/ч. Записът приключва в 04:18:52 ч. без промяна.

          Файл CB6303KK_50026B7671037D98_ch01_20180910041852_20180910044434, до 04:44ч. няма промяна в скоростта, файлът е извън релевантния период.

          Файл  CB6303KK_50026B7671037D98_ch01_20180910044434_20180910051215, дата 10.09.2018г. камера 01, начало на записа 04:44:34ч., скоростта отразена на екрана е 0км/ч. Записът приключва в 05:12:15 ч. през цялото време автомобилът е в покой.

Файл CB6303KK_50026B7671037D98_ch01_20180910051215_20180910053940, съдържа информация е извън релевантния период.

          Файл CB6303KK_50026B7671037D98_ch01_20180910053940_20180910060701 дата 10.09.2018г., камера 01, начало на записа 05:39:40ч., скоростта, отразена на екрана е 0км/ч. Записът приключва в 06:07:01 ч. през цялото време автомобилът е в покой.

          Файл CB6303KK_50026B7671037D98_ch01_20180910060701_20180910063339, дата 10.09.2018г., камера 01, начало на записа в 06:07ч., скоростта, отразена на екрана е 0км/ч. Файлът е прегледан на бърз кадър. Няма промяна в скоростта. Записът приключва в 06:33:39 ч. през цялото време автомобилът е в покой.

          Файл CB6303KK_50026B7671037D98_ch01_20180910063339_20180910064144, дата 10.09.2018г., камера 01, начало на записа в 06:33ч., скоростта показана на екрана е 0км/ч. В 06:40 ч. автомобилът е приведен в движение на заден ход. Отпред се виждат паркирани МПС и сградата на сектор ПП. Автомобилът напуска двора, след порталната врата спира на знак СТОП. Записът приключи в 06:41:44ч.

          Файл CB6303KK_50026B7671037D98_ch02_20180910034424_20180910034550, дата 10.09.2018г., запис от камера 02 в автомобила, начало на записа в 03:44ч. Жалбоподателят е в автомобила, на мястото до водача. Автомобилът очевидно е спрял, защото водачът слиза от автомобила. В 03:45ч. оспорващият също напуска служебния автомобил.

Файл CB6303KK_50026B7671037D98_ch02_20180910061518_20180910064135,

дата 10.09.2018г., запис от камера 02 в автомобила, начало на записа в 06:15ч. В 06:40ч. в автомобила се качва водачът на автомобила, който по думите на жалбоподателя и на ответната страна е И.С.. Същият сяда и започва да прави маневри с автомобила. В 06:41 водачът предприема някакви маневри по паркиране на автомобила. В далечината се вижда административната сграда на сектор  ПП. Записът приключва в 06:41:35ч.

Файл CB6303KK_50026B7671037D98_ch02_20180910064144_20180910070828, дата 10.09.2018г., запис от камера 02 в автомобила, начало на записа в 06:41:44ч. В 06:41:45ч. водачът излиза от автомобила и минава зад него. В 06:46ч. се вижда отваряне на задната врата на автомобила, служител взема връхна дреха и отново затваря вратата на автомобила. Записът приключва в 07:08:28ч., извън релевантния период. 

Файл CB6303KK_50026B7671037D98_ch03_20180910034424_20180910034549, дата 10.09.2018г., запис от камера 03, начало на записа в 03:44:24ч. тъмен екран. Записът приключва в 03:45:49ч.

Файл CB6303KK_50026B7671037D98_ch03_20180910061747_20180910064143, дата 10.09.2018г., запис от камера 03, начало на записа в 06:17:47ч., автомобилът е в покой. В 06:40:40ч. автомобилът е приведен в движение, напуска двора на сектор ПП, виждат се административните сгради на сектор ПП, напуска портала и спира пред портала. В 06:41:43ч. паркира пред портала на сектор ПП. Записът приключва в 06:41:43ч.

Файл CB6303KK_50026B7671037D98_ch03_20180910064144_20180910070400, дата 10.09.2018г., запис от камера 03, начало на записа в 06:41:44ч. В 06:46ч. от записа на камера 03 се вижда, че автомобилът е паркиран пред портала на сектор ПП. Установява се, че няма движение както в двора, така и пред автомобила. Записът приключва в 07:04ч.

          Съдът преустановява огледа на записите.

Адв. К. – Както се видя от записите в част от дежурствата оспорващият е бил в екип с И.П.С..  Желаем същият да бъде призован и разпитан в качеството на свидетел по местоработата му в гр. Шумен, ул. „Университетска“ № 28. Също така да бъдат призовани и разпитани в качеството на свидетел С.К.К., както и И.С.Г., които са били в екип с оспорващия. И.Г. *** и трябва да бъде призован на адрес ул. „Добри Войников“ №1. Тези свидетели ще установяват факти и обстоятелства около момента на дежурствата, давани ли са допълнителни разпореждания, извършвани ли са допълнителни дейности от екипа. Освен това ще моля ответната страна да представи ОТП, регламент за работа с АИС ВПК, по какъв начин са свалени записите и какви са тези регламентации, които се цитират чл.14 и чл.15. Ще моля да ни бъде дадена възможност в следващото заседание да представим и други писмени доказателства.    

Юриск. С. – Не се противопоставям на така направените доказателствени искания за представяне на организационно-технологични правила за работа с АИС ВПК, както и за допускане на трима свидетели при режим на призоваване. Доколкото стана въпрос в хода на разпита на днешните свидетели за евентуално дадени устни разпореждания и предвид обхвата на длъжностните лица, които биха имали възможност и компетентност да дадат такива, а именно ОДЧ, каквито материали има по делото, началникът на сектор ПП, който е член на комисията и заяви, че не е давал такива  устни указания, остава началникът на групата П.И.П., който е пряк ръководител на жалбоподателя. Моля същият да бъде допуснат при режим на довеждане в следващото съдебно заседание, с оглед отхвърляне на тази теза за евентуално устно разпоредена някаква задача, която да е относима към някоя от процесните дати. Моля също за възможност за представяне на други писмени доказателства.

Адв. К. – Считам, че направеното искане за разпит на такива свидетели е недопустимо в случая, тъй като ответната страна желае с разпит на някакъв свидетел да отхвърли евентуално наша теза. Ние не сме  никакво становище, никаква наша теза.  

Съдът като съобрази направените доказателствени искания от страните, счете същите за допустими и относими, в т.ч. и искането за събиране на гласни доказателства чрез разпит на свидетелите И.С.Г., И.П.С. и С.К.К. доколкото същите са били част от екипа, в който е работил жалбоподателят през релевантните за спора  времеви периоди.  

 За основателно се преценява и искането на ответната страна за разпит на свидетеля П.И.П., в качеството му на пряк ръководител на оспорващия в релевантния период, с оглед установяването на факта, че същият като ръководител на оспорващия и на екипа, в който същият е работил, не е давал устни разпореждания за извършване на служебни задължения във времевите периоди, посочени в обжалваната заповед.

Основателно е и искането за представяне по делото и на писмени доказателства, съгласно изявлението на оспорващия, а именно като бъде задължена ответната страна министерската заповед и правилата към нея за работа с АИС ВПК, поради което исканията следва да бъдат уважени.

Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА събирането на поисканите от жалбоподателя гласни доказателства за изясняване обстоятелствата, свързани с визираните в процесната заповед деяния, както и отразените в същата факти, чрез разпит на свидетелите И.П.С., С.К.К. и И.С.Г., които да бъдат призовани, първите двама на служебен адрес: гр.Шумен, ул. Университетска № 28,  а третият на служебен адрес: гр.Шумен, ул. „Добри Войников“ № 1.

Определя депозит за призоваване на свидетелите в размер на 60.00 лева, вносими от оспорващия в 7-дневен срок, считано от днес, като свидетелите бъдат призовани след внасяне на определения депозит.

ДОПУСКА събирането на поисканите от ответната страна гласни доказателства за изясняване обстоятелствата относно наличието, респ. липсата на дадени разпореждания, чрез разпит на свидетеля П. И. П., в качеството му на пряк ръководител на оспорващия, към релевантните за спора периоди, същият при режим на довеждане. 

 Задължава ответната страна в 7-дневен срок, считано от днес, да представи по делото писмени доказателства, а именно министерства заповед и правила, с които е уреден редът за работа с АИС ВПК 2.

Дава възможност на страните до датата на съдебно заседание да ангажират допълнителни писмени доказателства.

С оглед дадената възможност за нови доказателства, съдът счете делото за  неизяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

Отлага и насрочва същото за 06.03.2019 г. от 09.30 часа, за която дата страните  уведомени в съдебно заседание.

          Свидетелите да се призоват след внасяне на определения от съда депозит.

Заседанието приключи в 11:50 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                            Административен съдия:

 

                                                                                                                                                    Секретар: