П Р О Т О К О Л

град Шумен, 11.12.2018 година

           Шуменският административен съд, в публично съдебно заседание на единадесети декември две хиляди и осемнадесета година в състав:  

                                     Административен съдия: ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

при участието на секретар: Ив.Велчева

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Хр. Димитрова

Административно дело № 65 по описа за 2018 година.

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

          Жалбоподателят, Народно читалище „Назъм Хикмет 1881“ – гр.Шуменредовно призован, не изпраща представител.

Ответникът, Комисия за защита от дискриминация - гр. София -  редовно призован, не  се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна, Община Шумен – редовно призована, за нея се явява адв.В. от ШАК, надлежно упълномощена.

Заинтересованата страна, К.К. – кмет на община Шумен за процесния период - редовно призована, за нея се явява адв.В. от ШАК, надлежно упълномощена.

Заинтересованата страна, Ж.Т. – бивш зам.кмет на община Шумен - редовно призована, за нея се явява адв.В. от ШАК, надлежно упълномощена.

Заинтересованата страна, А.С. – гл.експерт в отдел „Култура, младежки дейности и спорт“ в община Шумен - редовно призована, за нея се явява адв.В. от ШАК, надлежно упълномощена.

Заинтересованата страна, К.С. – ст.експерт в отдел „Култура и реклама“ в община Шумен - редовно призована, за нея се явява адв.В. от ШАК, надлежно упълномощена.

С оглед неявяването на всички страни по делото, съдът оставя делото на второ четене.

 На именното повикване в 09:45 часа на второ четене не се явяват нови страни по делото.  

  Съдът докладва, че с рег.№ ДА- 01-2781/10.12.2018г. по факс в деловодството на съда е постъпила молба от адв. Е.Ф., в качеството й на процесуален представител на жалбоподателя, в която се съдържа изявление, че не възразява по хода на делото, поддържа подадената жалба. Направено е искане за даване на конкретни указания относно подлежащите на доказване факти от страна на жалбоподателя, съобразно чл.171, ал.4 от АПК.

Съдът връчва копие от молбата на процесуалния представител на заинтересованите страни.

Адв.В. – Няма пречка да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, предвид редовното уведомяване на страните по същото, както и с оглед изявлението, обективирано в депозираната от процесуалния представител на оспорващата молба рег.№ДА-01-2781/10.12.2018г.,  поради което 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдебното производство е във фаза на събиране на доказателства. 

Адв.В. – Считам молбата от оспорващата страна за неоснователна, тъй като с определението за разпределяне на доказателствената тежест на оспорващия изрично е указано, че следва да ангажира доказателства за обстоятелствата, които оборват законосъобразността на обжалвания административен акт. Указано му е и, че може да посочи и други доказателства, които той прецени за релевантни. Така че няма какво повече да му бъде указвано, още повече, че в самата жалба срещу административния акт няма твърдения за наличие на обстоятелства, които административният орган не е обсъдил или не е събрал. В този смисъл считам молбата за неоснователна. Няма да сочим други доказателства, нямаме други доказателствени искания.  

Съдът констатира, че с определение от 25.07.2018г. в закрито заседание и с протоколно определение от 26.09.2018г. е указал на страните, че следва да сочат доказателства за фактите, от които черпят за себе си благоприятни последици. Доколкото с жалбата, с която е сезиран настоящият съд, не се сочат конкретни възражения против възприетите от административния акт факти, съдът намира, че по делото не е въздигнат какъвто и да е спор относно фактите, с оглед на което искането, обективирано в днес докладваната молба от оспорващия, да му бъде предоставена допълнителна възможност за доказателствената тежест за реализирането на конкретни факти, се явява неоснователно. 

С оглед изложеното и предвид липсата на доказателствени искания от страните, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

Адв. В. – Моля да отхвърлите жалбата срещу решението на КЗД и да присъдите на доверителите ми направените по делото разноски, както е по представените списъци и доказателства за тяхното правене. Жалбата е абсолютно неоснователна. Всъщност тя е бланкетна, но в една молба, която беше докладвана в предходно съдебно заседание, на практика са изложени по-подробни съображения относно незаконосъобразността на оспорваното решение на КЗД. На първо място искам да кажа, че жалбоподател в настоящото производство е единствено НЧ „Назъм Хикмет 1881“. От своя страна то няма конкретно изложени обстоятелства в първоначалната жалба до комисията, които касаят дискриминация към самото юридическо лице или към членския състав на това юридическо лице. Твърдените обстоятелства, които според първоначалната жалбоподателка Н.Р.Х., са насочени към дискриминация лично спрямо нея като физическо лице и като представител на това читалище. В този смисъл КЗД е изложила много подробни и аргументирани съображения защо не приема, че е налице дискриминация по отношение на всеки един от цитираните факти, които според жалбоподателката представлявали дискриминационно отношение. Сега гледам, че в молба от оспорващата страна като първо съображение е вписано, че КЗД неправилно не била конституирала като ответна страна комисията по чл.23 от ЗНЧ (Закон за народните читалища) и в тази връзка е цитирана практика на ВАС, според която практика действително комисиите по чл. 23 от ЗНЧ биха могли да бъдат страна в административно производство. Това по принцип е така, но е напълно неотносимо към конкретния случай. На първо място е посочена като страна комисия по чл.23 от ЗНЧ като напълно неидентифициран и аморфен субект. Това няма как да бъде и по друг начин поради простото обстоятелство, че в община Шумен не съществува постоянно действащ орган – комисия по чл.23 от ЗНЧ. В преписката до КЗД сме представили доказателства, от които е видно, че такава комисия се свиква всяка отделна година за конкретно разпределяне на бюджетните средства за конкретната година между читалищата. Тя няма статут нито на постоянен, нито на временен орган, така че като такава, тя няма как да бъде конституирана като абсолютно неидентифициран субект. Именно поради това, тези решения не са приложими, тъй като те касаят общини, в които се създават като постоянно действащи органи такива комисии, но в община Шумен такава комисия няма. Моля да имате предвид и писмената ми защита, която е представена пред Комисията и в която подробно са аргументирани всички оплаквания и обстоятелства.  

          Съдът дава възможност на страните в 5 –дневен срок, считано от днес, да депозират писмени бележки по делото.

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в инструктивния срок. 

Заседанието приключи в 09:58 часа.

          Протоколът се изготви в съдебно заседание.

                                                                                Административен съдия:

 

                                                                                                                Секретар: