П  Р  О Т  О  К  О  Л

                                     град Шумен, 11.12.2018 година

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

на единадесети декември две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маргарита Стергиовска

при участието на секретар: Вилиана Русева 

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия М. Стергиовска

Административно дело 333 по описа за 2018 година.

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

Жалбоподателят, ЕТ Е..С. с. Изгрев, общ. Венец,  редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Съдът констатира, че по делото е депозирана молба с рег. № ДА-01-2715 от 05.12.2018 г. от адв. Ц.К. от ШАК процесуален представител на ЕТ, в която моли ход на делото да бъде даден, поддържа жалбата и не сочи доказателства.

Ответникът,  Директор на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" Варна, Централно управление на Националната агенция за приходите - гр. София,  редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Съдът констатира, че по делото е депозирана молба с рег. № ДА-01-2753 от 07.12.2018 г. от В.И. -  гл. юрисконсулт в Дирекция ОДОП – Варна при ЦУ на НАП, която заявява че ход на делото следва да бъде даден. Представя 1 бр. магнитен носител към молбата.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва депозираната жалба: Производството е по реда на чл.156 и сл. от ДОПК, образувано въз основа на жалба от ЕТ Е..С. с ЕИК ***** със седалище и адрес на управление: с. Изгрев, общ. Венец, обл. Шумен, ул. Хр. Ботев № 4, представлявано от А.М.С., чрез процесуалния представител адв. Ц.К. от ШАК, срещу Ревизионен акт № Р-03002717007097-091-001/12.06.2018 г., издаден от Началник на сектор при ТД на НАП-гр. Варна и връчен на дружеството жалбоподател на 14.06.2018 г.

Атакуваният ревизионен акт е потвърден с Решение № 212 от 04.09.2018 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" Варна, Централно управление на Националната агенция за приходите - гр. София, с който в тежест на ЕТ са установени задължения по ЗДДС за периода от м. ноември 2016 г. до м. септември 2017 г. в размер на 5724.16 лв. - главница и лихви върху главницата 594.47 лв., както и задължения за данък върху дохода по чл. 48, ал. 2 от ЗДДФЛ за 2016 г. в размер на 478.33 лв. и лихва върху главницата 54.22 лв.

В жалбата се изразява несъгласие с така издаденият ревизионен акт, като се сочи, че не са налице констатираните нарушения на ЗДДС. Твърди се, че част от тютюневите изделия са за лична консумация и употреба, което не било взето предвид в хода на проверката. Отправено е искане за отмяна на ревизионният акт като неправилен и незаконосъобразен изцяло.

Съдът докладва писмени доказателства, представени от оспорващото дружество с жалбата от т. 1 до т. 4, включително.

Съдът докладва писмени доказателства, представени от ответната страна към писмо изх. № 470-5 от 23.10.2018 г. по приложен опис на лист 34 от делото, съдържащи 223 стр.

Съдът намира представените писмени доказателства за допустими и относими към спора, поради което ще следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото. 

Водим от горното, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

  ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към писмените доказателства по делото, както следва:   

-  представените от оспорващото дружество  с жалбата под опис от т. 1 до т. 4 писмени доказателства;

- представените от ответната страна писмени доказателства, съставляващи административната преписка с писмо изх. № 470-5 от 23.10.2018 г. по приложен опис на лист 34 от делото от лист 1 до лист 223.

С оглед постъпилата молба от процесуалния представител на ответната страна с рег. № ДА-01-2753 от 07.12.2018 г. и приложен към нея 1 бр. цифров носител CD и с оглед естеството на така представения ел. документ, съдът на осн. чл. 184 от ГПК, вр. § 2 от ДР на ДОПК, ПРИСТЪПВА към възпроизвеждане на електронния документ на оптичен носител - 1 бр. CD:

В присъствието на съдебния секретар на състава и системния администратор при ШАдмС.

Съдебният секретар на състава извърши визуализация на документите, съдържащи се на оптичния носител.

От визуализацията се установи, че дискът съдържа 4 бр. „WinRAR ZIP” архивни папки общо 10 броя файлове.

След разархивиране на папките се установява, че в тях се съдържат 4 броя файлове във формат „PDF” и 6 бр. файлове във формат ,,PKCS#7 Signature”. При проверка на подписа се установява, че:

1. Заповед за възлагане на ревизия № Р-03002717007097-020-001 от

19.10.2017 г., подписана от В.Г.Х. - Началник сектор при ТД на НАП Варна и е материализирана като електронен документ на 19. 10.2017 г. в 11:35:40 часа. При зареждане на удостоверението към файла с електронния подпис се установява, че това е електронният подпис на В.Г.Х. с доставчик на услугата „В-Trust Operational СА QES”, както и че електронният подпис е с валидност за периода от 07.02.2017 г. до 07.02.2018 г.

          2. Заповед за изменение на заповед за възлагане на ревизия № Р-03002717007097-020-002 от 30.01.2018 г., подписана от Б.С.С. - Началник сектор при ТД на НАП Варна и е материализирана като електронен документ на 30.01.2018 г. в 15:20:22 часа. При зареждане на удостоверението към файла с електронния подпис се установява, че това е електронният подпис на Б.С.С. с доставчик на услугата „В-Trust Operational СА QES”, както и че електронният подпис е с валидност за периода от 09.06.2017 г. до 09.06.2018 г.

          3. Ревизионен акт № Р-03002717007097-091-001 от 12.06.2018 г., подписан от Б.С.С. - Началник сектор при ТД на НАП Варна и Р.И.Д. - Главен инспектор по приходите при ТД на НАП Варна и е материализиран като електронен документ на 12.06.2018 г. в 18:42:51 часа.

При зареждане на удостоверението към файла с електронния подпис се установява, че това е електронният подпис на Б.С.С. с доставчик на услугата „В-Trust Operational СА QES”, както и че електронният подпис е с валидност за периода от 07.06.2018 г. до 07.06.2019 г.

Документът е подписан и от Р.И.Д. и е материализиран като електронен документ на 12.06.2018 г. в 17:02:50 часа.  

При зареждане на удостоверението към файла с електронния подпис се установява, че това е електронният подпис на Р.И.Д. с доставчик на услугата „В-Trust Operational СА QES”, както и че електронният подпис е с валидност за периода от 07.06.2018 г. до 07.06.2019 г.

4. Ревизионен доклад № Р-03002717007097-092-001 от 12.04.2018 г., подписан от А.Т.Д. - Инспектор по приходите при ТД на НАП Варна и Р.И.Д. - Главен инспектор по приходите при ТД на НАП Варна и е материализиран като електронен документ на 12.04.2018 г. в 13:48:59 часа.

При зареждане на удостоверението към файла с електронния подпис се установява, че това е електронният подпис на А.Т.Д. с доставчик на услугата „В-Trust Operational СА QES”, както и че електронният подпис е с валидност за периода от 09.06.2017 г. до 09.06.2018 г.

Документът е подписан и от Р.И.Д. и е материализиран като електронен документ на 12.04.2018 г. в 13:48:59 часа.  

При зареждане на удостоверението към файла с електронния подпис се установява, че това е електронният подпис на Р.И.Д. с доставчик на услугата „В-Trust Operational СА QES”, както и че електронният подпис е с валидност за периода от 09.06.2017 г. до 09.06.2018 г.

След приключване на визуализацията и опис на съдържащите се файлове в електронният носител, съдът счита че същият следва да бъде приобщен към доказателствата по делото.

Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИЕМА И ПРИЛАГА към доказателствата по делото, представеният ведно с молба рег. № ДА-01-2753 от 07.12.2018 г. от процесуалния представител на ответника – цифров носител 1 бр. CD.

Съдът, на основание чл.  171, ал. 4, във връзка с чл. 170 от АПК

О П Р Е Д Е Л И:

         УКАЗВА на страните, че следва да сочат доказателства досежно фактите, от които черпят права;

Указва на оспорващия, че е в негова тежест да ангажира доказателства в подкрепа на изложените в жалбата твърдения, както и че същите обосновават незаконосъобразност на обжалвания ревизионен акт в атакуваната му част;

Указва на ответната страна, че е в нейна тежест да докаже съществуването на фактическите основания, посочени в административния акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му в атакуваната част, в т.ч., че актът е издаден от компетентен орган, при спазване на процедурата и изискванията за форма, както и при наличие на посочените в него материално правни основания.

С оглед изявленията на страните по изчерпване на доказателствата и липса на нови доказателствени искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи в  11.28 часа.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                 Секретар: