П Р О Т О К О Л

град Шумен, 28.11.2018 година

           Шуменският административен съд, в публично съдебно заседание на двадесет и осми ноември две хиляди и осемнадесета година в състав:

                              Административен съдия: СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

при участието на секретар: В. Р.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Сн. Чолакова Административно дело210 по описа за 2018 година.

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:   

         Жалбоподателят, „Моби трейд“ ООД, гр.Шумен, редовно призован, не се явява лично управителя. За дружеството се явява адв. Г. Г.от ШАК, редовно упълномощен отпреди.

            Ответникът, Директор на Областна дирекция по безопасност на храните, гр. Шумен, редовно призован, не се явява лично директора. За него се явява юрисконсулт В. Й., редовно упълномощена отпреди.

Вещото лице В. А. Б., редовно призовано, се явява лично.

         Адв. Г. –Да бъде даден ход на делото. 

         Юрисконсулт Й. -  Да се даде ход на делото. 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът  докладва писмените доказателства, представени от ответната страна с придружително писмо от 04.10.2018г., а именно НАССР план на „Моби трейд“ ЕООД и ДПП (добри производствени практики) на „Моби трейд“ ЕООД 26 листа.

Съдът докладва заключението по назначената съдебно-техническа експертиза рег.№ДА-01-2543/19.11.2018г., както и материалите по ЧАД №10469/2018г. на ВАС.

Адв. Г. – Не възразявам на приемането на писмените доказателствата и изслушването на експертизата. 

Юрисконсулт Й. – Не възразявам на приемането на писмените доказателствата и изслушването на експертизата.

Съдът намира представените по делото писмени доказателства за допустими и относими към спора, поради което същите ще следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото писмените доказателства, както следва:

-         представените от ответната страна писмени доказателства с

придружително писмо рег.№ДА-01-2232/04.10.2018г.

Прилага към материалите по делото заверено копие от АД №210/2018г. по описа на ШАдмСч, ведно с административно дело частно производство №10469/2018г. по описа на ВАС. 

Съдът пристъпва към изслушване на заключението по съдебно- техническата-експертиза.

Снема самоличността на вещото лице, както следва:

В. А. Б. - 66 г., български гражданин, с висше образование, разведен, неосъждан, без родство и служебна ангажираност със страните. 

Съдът напомня на вещото лице наказателната отговорност за даване на неверни или заинтересовани заключения по чл. 291 от НК, наказуемо с лишаване от свобода от една до пет години и с лишаване от право по чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК. 

         Вещото лице обещава да даде вярно и точно заключение.

Вещо лице В. Б. – Поддържам изготвеното заключение. По т.6 от СТЕ - наистина всеки модул си е сглобен и си стои там, а иначе всички модули трябва да се сглобят, да се сложат на платформа, затова инсинераторът е мобилен, и тогава се извършва  транспорт до съответния обект. На место всички модули  даже на земята лежат, освен двете пещи, които са високи. Другите модули след пещите са за опазване на  природната среда, както съм ги показал на схемата. Двете основни камери извършват действието, а другите са от гледна точка опазване околната среда.  Най – важният модул, с който се работи, това е компютъризацията,  електрониката, която обаче е оставена в производителя, тъй като производителят е поел ангажимент когато дойде време той лично да направи монтажа на платформата, защото той лично си ги е произвел, това е ръчно производство, не е серийно. Електрониката е оставена на съхранение при производителя, защото даже и да се отиде на някой обект и да се сглоби уредбата, та ще си остане сглобена, но компютъризацията трябва да се свали, тя е на жакове и естествено при лошо време трябва да се съхранява на сухо. Затова електрониката е оставена при производителя и когато дойде времето, той ще си я монтира. Компютърната система управлява всичко, даже автоматично отваря вратите. Без тази компютърната система инсталацията не може да работи.  Тя не може да се купува отделно като модул. Цялата уредба се води инсинератор като продукт. Цялата система се продава като едно цяло. Жалбоподателят си е взел всички други модули, но компютърната система не е тежка, не е огромна като другите модули, той си я оставя, като дойде да прави монтажа, ще монтира и компютърната система. Дружеството не може да купи само една част от инсинератора, то притежава целия инсинератор. Този компютър се монтира само при използване на самия инсинератор, защото той е на жакове за да станат всички тези температури, подаването на газ на горелките, всичко това става от този компютърен модул и той се слага на жакове, като след това може да се свали. След като се сглоби цялата уредба заедно с електрониката от производителя, тя не е сглобявана до сега, после може 2 години да не работи, но електрониката се откача от тези жакове и се съхранява на чисто и сухо място.  Инсинераторът представлява две пещи. В едната пещ става първоначалното изгаряне, вкарването на продукти и изгаряне до 850° С, а във втората - допълнително  доизгаряне при още по-висока температура до 1100° С. Това е огромна пещ, втората пещ е една по-дълга тръба с голям диаметър, тя се слага отгоре върху другата пещ, когато се експлоатира. Това е много тежко съоръжение. Съоръжението работи навън, даже има и комин. Това е мобилна уредба с колела и може да се пренася. Аз комуникирах с фирмата в Русе и те казаха, че компютърния модел стои при тях, защото те поемат отговорност, докато се монтира, има нещо като гаранция и затова те трябва да държат компютърната система, защото, ако нещо стане и не се съхранява както трябва, няма да работи.  От фирмата трябва да дойдат на место, да монтират тези модули и тогава да тръгнат на колела, иначе няма как да ги разнасят.

По въпрос № 8 - след като влезе в експлоатация, тогава ще се разбере дали инсталацията е годна, но аз виждам, че съоръжението е много скъпо, затова държат електрониката да си остане при тях защото може би имат някакви договорни отношения за „пуск“ и „настройка“, защото това не е серийно производство, това е специфичен продукт.

По въпрос № 5 -   Биг-баг - това е един циклон, който на принципа като се завихри се утаяват твърдите частици и падат долу. Не знам защо е наречено биг-баг. Такива циклони се използват и в дървообработващата промишленост, това е по-груб филтър за по-едри частици и долу се утаява прахта от дървесните отпадъци. Инсталацията има 10 модула,  всички са налични на земята без компютърната система.

По въпрос № 6 от допълнителните въпроси - инж. Д. Г. е оторизиран от министерството и той е написал тези мерки за безопасност. След като той е оторизиран и лицензиран, аз не мога да се съмнявам в него, явно че той е оторизиран да ги прави тези оценки. Той го е направил като документ, че трябва да се спазват тези изисквания, но после, когато заработи уредбата, може би ОДБХ трябва да види на место дали се спазват инструкциите. Записано е в закона, отпадъкът се изхвърля на специално място. Не виждам какъв е проблемът, след като има такива места където специално се изхвърлят тези продукти. По т. 6 съм приел, че системите за самоконтрол осигуряват безопасно осъществяване на дейността, тъй като са изготвени от оторизиран специалист и след като ги има, трябва да се съобразяват с тях  като се  започне тази дейност.

Адв. Г. – Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

Юрисконсулт Й. - Нямам повече въпроси. Да се приеме заключението.

Съдът намира заключението по съдебно-техническата експертиза  за обективно и компетентно дадено, поради което същото ще следва да бъде приобщено към доказателствения материал по делото.

Водим от горното,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото заключението по съдебно-техническата експертиза.

На вещото лице да се изплати възнаграждение, съобразно внесения депозит и представената справка-декларация.  

Адв. Г. – Няма да сочим други доказателства, нямам доказателствени искания.

Юрисконсулт Й. - Няма да сочим други доказателства, нямам доказателствени искания.

С оглед изявлението на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът намира делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

Адв. Г. – С оглед на събраните по делото доказателства, моля да установите, че оспорената от нас заповед на директора на ОДБХ, с която е обезсилено издаденото от самия него удостоверение за регистрация на мобилния инсинератор на моя доверител  от 23.11.2017г., е незаконосъобразна, поради това, че противоречи на материалния закон, противоречи и на целта на закона, които представляват две самостоятелни основания за нейната отмяна. Дружеството „Моби трейд“ ООД през м. ноември 2017г. е закупило мобилен инсинератор от производителя, сега с фирма „Литие“ гр. Русе и е подало съответните документи за регистрация на обекта. Съгласно изискванията на ЗВМД и изискванията на Регламент №1069/2009г., чл. 46 от същия, ОДБХ гр. Шумен, в лицето на нейния директор, е извършила съответната проверка на условията за издаване на това удостоверение и съответно е издала удостоверението за регистриране на обекта. Самата заповед е мотивирана с приложението на чл. 46 от цитирания европейски регламент, съгласно който контролните органи, ако установят, че регистрираният от тях обект  има отклонения от условията, при които е бил регистриран обекта, имат правото да спрат действието на одобрението и като по-тежка санкция - да оттеглят издаденото одобрение. Тоест европейският регламент предполага за извършването на което и да е от тези две действия проверяваното лице да се е отклонило от условията, при които е била одобрена съответната инсталация, в случая мобилния инсинератор. От страна на административния орган в заповедта не се сочат каквито и да е променени условия в сравнение с тези, при които е бил одобрен инсинераторът. Нещо повече, от приетата експертиза се установява, че този инсинератор въобще не е пускан в действие, т.е. няма как да бъдат променени каквито и да е условия в сравнение с тези, при които е бил одобрен. Очевидно е, че административният орган се опитва да преразгледа собствения си административен акт – издаденото удостоверение, при липсата на основанията, предвидени в АПК. Не съществува нормативна възможност, ако административният орган констатира грешка в собственото си поведение, на основание на чл. 46 от Регламента да отмени издадената от него регистрация.     Самият европейски регламент предпоставя за извършването на които и да е от двете рестриктивни действия на административния орган, отклонения в установените при издаването на регистрацията и одобряването на обекта условия. В случая няма никаква промяна, такава не се и твърди в заповедта, а такава промяна в условията и не съществува. Освен всичко друго назначената експертиза установи, че въпросният инсинератор отговаря на всички изисквания, поставени в Регламент 142/2011/ЕО.  Установява се, че процесният инсинератор включва всички модули, правещи възможна неговата работа, вкл. и компютърната система, оставена на съхранение при производителя, която ще бъде включена при задействане на инсинератора. Ще си позволя да цитирам само един от отговорите на вещото лице, което отговаря, че всички модули, необходими за работа на инсинератора,са налице, вкл. те позволяват достигане на съответните температури, изискуеми по закон за работа на инсинератора, съответния капацитет, наличието на камери и съответните пещи и горелки, като вещото лице дава заключение, че единствено след свързване на модул „Компютъризирана система“ със съответни куплунги, процесната инсталация е абсолютно годна да изпълнява предназначението си. По нататък вещото лице  посочва, че инсталацията се съхранява и транспортира на мястото където ще действа в сглобен вид, където се добавят съответните модули. Следователно няма никаква техническа причина да бъде отменено издаденото удостоверение, нито нормативно, нито фактически според изискванията на нормативната база. Освен всичко друго, дори контролният орган да установи някакви пропуски, той има на разположение две възможности: първата възможност да спре действието на одобрението и да даде възможност на проверяваното лице в разумен срок да отстрани недостатъците, ако има такива констатирани. Много по-тежката мярка е, както е предприел в случая административния орган, да  оттегли изцяло одобрението на обекта, озаглавено в заповедта „обезсилва удостоверението“. Това е крайната мярка и тя се прилага само тогава, когато контролиращият орган установи недостатъци и по конкретно в чл. 46, б. „i е казано: „…ако от оператора не може да се очаква да отстрани недостатъците  в разумен срок, поради причини свързани с инфраструктурата на обекта или предприятието, не се твърдят такива, поради причини свързани с личния капацитет на оператора, не се твърдят такива, или поради сериозни рискове за общественото здраве, изискващи значителни промени в експлоатацията на този обект“, също не се твърдят такива. Административният орган дори и да е констатирал някакви недостатъци, той следваше, не да обезсилва удостоверението, а да спре неговото действие и да даде съответни указания в разумен срок те да бъдат  изпълнени. Нито в заповедта, нито от събраните по делото доказателства се сочат такива недостатъци, още повече пък такива, които да не могат да бъдат отстранени в разумен срок. Като краен резултат, според нас, оспореният административен акт противоречи и на целта на закона.  Той е пълен с общи фрази и изрази и интересно защо тази заповед се издава преди инсинератора да бъде пуснат в действие без промяна на никакви условия в неговата експлоатация, тогава когато моят доверител обжалва поради незаконосъобразност проведената обществена поръчка от Агенцията за безопасност на храните във връзка с изпълнение обезвреждането на животински отпадъци с инсинератори. Целта на това обезсилване е единствено той да бъде лишен от това удостоверение и от възможността да обжалва обществената поръчка, проведена при изключително грубо нарушение на закона, толерирайки  определени лица, близки до директора на агенцията. Точно 5 дни след постъпване на жалбата, последва въпросната заповед. Моля съдът да приложи закона и да установи, че тази заповед е най-малкото несъразмерна, в нарушение на изискванията на чл. 46 от европейския регламент, тъй като дори в крайна сметка да има някакви недостатъци, каквито аз твърдя, че няма, е следвало административният орган да приложи първата част на чл.46 от европейския регламент, а не да обезсилва издаденото удостоверение, което не съответства нито на целта на закона, нито на фактически изяснената обстановка, която впрочем е била ясна и на административния орган. Подробни бележки ще изложа в писмен вид. Претендирам направените от доверителя ми разноски, които са само за експертиза.

Юрисконсулт Й. -  Считам жалбата на дружеството за изцяло недоказана. Считам процесната заповед за отговаряща на закона, тъй като е издадена от компетентен орган, в предвидената от закона форма, без да се нарушават каквито и да е било законови разпоредби, като с нея е осигурена целта на закона, т.е. защитата на обществото. От събраните писмени и гласни доказателства, както и след експертизата на вещото лице стана ясно, че по никакъв начин не може да се гарантира, че въпросният инсинератор функционира и същият е безопасен. Подробни бележки ще изложа в писмена форма. Моля, да потвърдите заповедта на директора и да ни присъдите сторените от нас разноски. 

Съдът обяви, че ще се произнесе със своя съдебен акт в инструктивния срок, като дава възможност на страните в 7-дневен срок от датата на заседанието да представят писмени бележки. 

Заседанието приключи в  11.05 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                 Административен съдия:

                                                                            Секретар: