П Р О Т О К О Л

град Шумен, 28.11.2018 година

           Шуменският административен съд, в публично съдебно заседание на двадесет и осми ноември две хиляди и осемнадесета година в състав:

                              Административен съдия: СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

                                                                

при участието на секретар: В. Р.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Сн. Чолакова Административно дело237 по описа за 2018 година.

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:   

Оспорващият, П. Й. П., гр. Шумен, редовно призован при условията на чл. 137, ал. 7 от АПК, се явява лично.  

Ответникът, Началник отдел "Местни данъци и ТБО" при Община Шумен, уведомен в предходно съдебно заседание, не се явява лично. За него се явява ст. юрисконсулт И. К., редовно упълномощен.

Вещото лице Д. К. Д., редовно призовано, се явява лично.

Оспорващия – Да се гледа делото.

Ст. юрисконсулт К. - Да се даде ход на делото. 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, предвид редовното и своевременно призоваване на страните по същото, поради което

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва заключението по съдебно-счетоводна експертиза, депозирано от вещото лице на 19.11.2018 г.  

Оспорващия – Не възразявам на изслушването на заключението на вещото лице.

Ст. юрисконсулт К. - Не възразявам на изслушването на заключението на вещото лице. 

Снема самоличността на вещото лице, както следва:

Д. К. Д. -  51 г., български гражданин, с висше образование, женен, неосъждан, без родство и служебна ангажираност със страните. 

Съдът напомня на вещото лице наказателната отговорност за даване на неверни или заинтересовани заключения по чл. 291 от НК, наказуемо с лишаване от свобода от една до пет години и с лишаване от право по чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК. 

Съдът пристъпва към изслушване на заключението по съдебно- счетоводната-експертиза.

Вещо лице Д. К. Д. -  Обещавам да дам вярно и точно заключение. Поддържам изготвеното заключение. Нямам какво да добавя. Отговорил съм на поставените въпроси. Данъкът, който съм изчислил, е за целия автомобил. Ако автомобилът е обща семейна собственост трябва да се раздели на две данъкът на автомобила. Това  се декларира с декларацията, мисля че по чл. 51 от ЗМДТ, първоначално се декларира. Запознал съм се с декларацията. Декларирано е, че е семейна имуществена общност.

Въпрос на оспорващия: При определяне на моите задължения, Вие във втората част написахте ли, че задълженията ми не са тези, които са изчислени, а са на половина? .

Вещо лице Д. К. Д. -  Не, не съм го написал. При определяне на Вашите задължения не съм писал, че задълженията Ви не са тези, които са изчислени, а са на половина. Размерът на данъкът за периодите от 2011 г. до 2015 г. и съответно лихвите за просрочие е изчислен за целия автомобил. Нямаше платени суми. Аз съм написал кога са постъпили парите в общината. Те са постъпили чрез изпълнителното дело от ЧСИ Д. З.. Т.е. към момента на издаване на акта не е имало нищо платено. Предвид, че автомобилът е съпружеска имуществена общност, задължението трябва да е половината от главницата. По отношение на лихвите би следвало пак на половина да се разделят. В АУЗД сумите са така, както са дадени в заключението. С него на оспорващия са начислени данъци за целия автомобил.

Оспорващия – Нямам повече въпроси към вещото лице. С уточнението направено от вещото лице в днешно съдебно заседание, не възразявам да се приеме заключението

Ст. юрисконсулт К. – Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

Съдът намира заключението на вещото лице по назначената съдебносчетоводната експертиза, ведно с уточненията направени в днешно съдебно заседание, за обективно и компетентно дадено, поради което същото ще следва да бъде приобщено към доказателствения материал по делото.

Водим от горното, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ПРИЕМА и ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото заключението по назначената съдебносчетоводна експертиза, ведно с уточненията направени в днешно съдебно заседание.

На вещото лице да се изплати възнаграждение, съобразно внесения депозит и представената справка-декларация.

Оспорващия – Аз твърдя, че автомобилът е съпружеска имуществена общност ие  деклариран като такъв, като на първата страница са моите данни, а на втора страница са данните на съпругата ми. В момента не разполагам с удостоверение за граждански брак. Аз се позовавам на това, че съм декларирал в общината адрес за кореспонденция, както и че след 2007 г., като настоящ по това време е ул. „Георги Кирков“ № 7. Общината прилага като доказателства по делото настоящ адрес, който в удостоверението, което прилага, е записано, че е деклариран в общината през 1993 г. Общината няма възможност да ми издаде документ как е бил деклариран и е бил вписан този адрес. Позовават се на този адрес, който е деклариран като настоящ през 1993 г. Може да е моя по закон тежестта за доказване на правотата, но оригинала на документите, които аз цитирам за деклариране на тези адреси се намира в общината и като ответна страна би било  логично тя да ги предостави на съда със преписката.  Още повече, че в самия АУЗД са попълнени данните за постоянен адрес, адрес за кореспонденция, че са сгрешени е друг въпрос.  Адресите няма откъде другаде да се вземат, освен от тези декларации. Самите удостоверения за настоящ и постоянен адрес, издадени от общината в Отдел „Регистрация и гражданско състояние“, не кореспондират с ДОПК. Защото по ДОПК всички кореспонденции стават по адрес за кореспонденция, а не по регистрация настоящ или постоянен адрес. От общината съм извадил заверени копия на двете декларации, които съм посочил. При приема на декларациите в общината няма практика да заверят данните, които съм подал. За целта на общината съм платил петдесет и няколко лв. такси за тези копия по 3.00 лв. на страница, както и една декларация, че аз не ползвам през 2017 г. жилището, което се намира на ул. **. Има достатъчно информация общината, за да установи къде живея.  Моля, съда даи ми признае тези разходи, които съм дал за копия на документите.

Ст. юрисконсулт К. – Не възразявам да се приемат представените писмени доказателства. Не са представени такива доказателства, че автомобилът е съпружеска имуществена общност, освен може би написаното в декларацията.  

Оспорващия Имената на съпругата ми са: Д. С. П.. Периодът, който се обжалва в АУЗД от 2011 г. до 2015 г., включително съм бил в брак със съпругата ми и продължавам да съм в такъв.  

Ст. юрисконсулт К. – Нямам доказателствени искания в тази връзка. Така или иначе това обстоятелство е декларирано от господин П. и би следвало да бъде съобразено при издаването на АУЗД.

Съдът намира представените от оспорващия писмени доказателства

за допустими и относими към спора, поради което същите ще следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото, поради което

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ПРИЕМА и ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото писмените доказателства, както следва:

-         2 бр. приходни квитанции с № 198354 от 02.11.2018 г. и № 205900 от

19.11.2018 г., декларация за имот на ул. „Отец Паисий“ № 1 в гр. Шумен с вх. №  2703000363 от 2007 г., както и декларация по чл. 14 от ЗМДТ с вх. № ДК14004513/27.12.2013 г. и декларация по чл. 71, т. 1 от ЗМДТ с вх. № ДК19003360 от 29.12.2016 г.

С оглед установеното от съдебно-счетоводната експертиза обстоятелство, че с оспорвания АУЗД на оспорващия П. П. е начислен данък върху превозните средства за целия лек автомобил „Ауди 80“ с рег. №  ** и предвид данните, че автомобилът е деклариран като съпружеска имуществена общност, съдът намира, че с оглед комплектоване на административната преписка следва да се укаже на ответната страна да представи доказателства, относно семейното положение на оспорващия за периода 2011г. – 2015 г.

За комплектоване на административната преписка, ответната страна следва да представи и доказателства, относно заявения от оспорващия постоянен и настоящ адрес за периода от издаване на АУЗД до датата на подаване на жалбата, поставила началото на настоящото съдебно производство.

Водим от горното, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

Указва на ответната страна да представи доказателства, относно семейното положение на оспорващия за периода 2011 г. – 2015 г., както и да представи доказателства, относно заявения от оспорващия постоянен и настоящ адрес за периода от издаване на АУЗД до датата на подаване на жалбата.

Ст. юрисконсулт К. – Представени са удостоверенията от гражданска регистрация за постоянен и настоящ адрес. Ако имаше някаква промяна в настоящия адрес от 1993 г. до сега, то щеше да бъде отразено и записано от кога е този настоящ адрес. Този настоящ адрес е от 1993 г. и той не е променян. Друго аз не мога да представя от община Шумен. Национална база данни население има клон в община Шумен, има отдел „Гражданска регистрация“, откъдето издават тези удостоверения. Тези удостоверения се издават именно от този отдел.  

С оглед възражението на ответната страна, че доказателства досежно постоянният и настоящ адрес са представени по делото и предвид факта, че такива действително са приложени на лист 103 и 104 по делото, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

Отменя определението си, с което указва на ответната страна да представи удостоверение за настоящ и постоянен адрес на П. Й. П..  

Оспорващия – Постоянен адрес в общината аз никога не съм декларирал. Постоянният адрес се декларира в МВР при издаване или смяна на лична карта с това нещо. И тази информация постъпва служебно към общината. Когато се подава в МВР информация за нова лична карта и т.н. се посочва и настоящ адрес. Тази информация общината, незнайно по каква причина не си я взема и аз нямам никаква представа, че тя не си взема тази информация, а чака аз да отида там да платя 5.00 лв., за да ми сменят настоящия адрес от 1993 г. В полицията като настоящ адрес аз съм декларирал, че е ул. „Георги Кирков“ още от 2005 г., но от полицията ми казват, че не могат да ми издадат служебна бележка. Вие като институция можете да им укажете да Ви дадат информация, че аз там съм си декларирал настоящия адрес, въпреки че конкретно за делото настоящият адрес не е предмет по ДОПК. Нямам доказателствени искания.

Ст. юрисконсулт К. – Нямам доказателствени искания. 

Съдът намира делото за неизяснено от фактическа страна, с оглед необходимостта от представяне на допълнителни доказателства, поради което

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

Отлага и насрочва делото за 12.12.2018 г. от 10.00 ч. за която дата страните уведомени в днешно съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.27  часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                           Административен съдия:

                                                                     Секретар: