П Р О Т О К О Л

град Шумен, 28.11.2018 година

           Шуменският административен съд, в публично съдебно заседание на двадесет и осми ноември две хиляди и осемнадесета година в състав:

                              Административен съдия: СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

при участието на секретар: В. Р.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Сн. Чолакова Административно дело297 по описа за 2018 година.

На именното повикване в 09.30 часа се явиха:   

Оспорващият, В. И. Б., редовно призован, не се явява лично. За него се явява адв. Св. Б. от ШАК, редовно упълномощена.           

Ответната страна, Началник отдел „ Местни данъци и ТБО“ при община Шумен, редовно призована, не се явява.  За нея се явява ст. юрисконсулт И. К., редовно упълномощен.

Адв. Б. - Да се даде ход на делото

Ст. юрисконсулт К. - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва жалбата.

         Съдебното производство е образувано по жалба от В. И. Б., против Акт за установяване на задължения № АУЗД 000613/25.05.2018 г., издаден от старши инспектор „Данъчни приходи“ в отдел “Местни данъци и ТБО” при Община Шумен, в частта му относно задълженията за данъчни периоди 2013г., 2014г., 2015г. и 2016г.

       В жалбата се излагат аргументи за материална  незаконосъобразност на издадения АУЗД в атакуваната му част, въз основа на които е отправено искане същият да бъде отменен в оспорената част, като незаконосъобразен.

С жалбата са представени писмени доказателства, както следва: Решение по Жалба №94-00-3045/25.06.2018г. срещу Акт за установяване на задължения №АУЗД000613 от 23.05.2018г., разписка от 28.08.2018г., справка за задължения от 23.04.2013г., преводно нареждане – 2 броя  за 2013г., преводно нареждане – 2 броя за 2014г., съобщение за дължими данъци за 2015г., преводно нареждане – 2 броя за 2015г., съобщение за дължими данъци за 2017г., платежно нареждане – 2 броя за 2016г.,  платежно нареждане – 1 брой за 2017г., съобщение за дължими данъци за 2018г., платежно нареждане – 1 брой за 2018г., два броя известия за доставяне, адвокатско пълномощно, платежно нареждане за 2018г.

Съдът докладва, че административната преписка по делото е комплектована, както следва:  с придружително писмо от 17.09.2018г. на лист 2 от делото,  с придружително  писмо от 29.10.2018г., на лист 168  от делото и с придружително писмо от 26.11.2018г.

Съдът докладва молба от оспорващия с рег. № ДА-01-2297 от 15.10.2018 г. по описа на ШАдмС, с която са  направени уточнения досежно предмета на оспорване и са отправени доказателствени  искания.

Адв. Б. - Поддържаме жалбата, така както сме я предявили. Поддържаме всички направени от доверителя ми възражения, както в хода на оспорването по административен ред, така и в съдебното оспорване,  като основанията се различават, с оглед на това, че фактическите основания, послужили за издаване на АУЗД, действително моят доверител  разбра едва след получаване на решението, с което  актът е потвърден.  На практика от този акт, доверителят ми разбра, че става въпрос за някакви  доначислени данъчни задължения, с оглед подадена през 2013г. данъчна декларация по чл. 14 от ЗМДТ от съсобственика П. Б., както и, че  през 2016 г. е извършено без негово знание и съгласие за някакво разнасяне на стари задължения, които според нас са несъществуващи. В момента дори не мога да кажа какви са те и откъде произхождат. С оглед на това,   всички наши възражения, направени пред административния орган и с жалбата, с която е  сезиран съда, ги поддържаме. Поддържаме и направените доказателствени искания. С оглед на заявено в моя молба от 15.10.2018г. възражение за прихващане ще имаме и допълнителни доказателствени искания. За 2017г. е било пропуснато плащането на данъците, което е платено веднага след получаване на акта и не го оспорваме.   

Ст. юрисконсулт К.Оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна. АУЗД е правилен и законосъобразен, моля да приемете представените писмени  доказателства.  

Съдът намира представените по делото писмени доказателства за допустими и относими към спора, поради което същите ще следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото.

Водим от горното, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото писмените доказателства, както следва:

-писмените доказателства представени с жалбата на В. И. Б.: Решение по Жалба №94-00-3045/25.06.2018г. срещу Акт за установяване на задължения №АУЗД000613 от 23.05.2018г., разписка от 28.08.2018г., справка за задължения от 23.04.2013г., преводно нареждане – 2 броя  за 2013г., преводно нареждане – 2 броя за 2014г., съобщение за дължими данъци за 2015г., преводно нареждане – 2 броя за 2015г., съобщение за дължими данъци за 2017г., платежно нареждане – 2 броя за 2016г.,  платежно нареждане – 1 брой за 2017г., съобщение за дължими данъци за 2018г., платежно нареждане – 1 брой за 2018г., два броя известия за доставяне, адвокатско пълномощно, платежно нареждане за 2018г;

-писмените доказателства, представени от ответната страна с придружително писмо рег. № ДА-01-2082/17.09.2018г. по описа на ШАдмС  на лист 2 от делото, описани от т.1 до т.12 включително;

-писмените доказателства, представени от ответната страна с придружително писмо рег. № ДА-01-2380/29.10.2018г. по описа на ШАдмС на лист 198 от делото, описани от т.14 включително;

-писменото доказателство, представено от оспорващия с молба с рег. № ДА-01-2297/15.10.2017 г. по описа на ШАдмС, а именно - пълномощно.

-писмените доказателства, представени от ответната страна с придружително писмо рег. № ДА-01-2578/26.11.2018г. по описа на ШАдмС, а именно - справка за всички постъпили плащания от жалбоподателя.

Ст. юрисконсулт К. – Представям на виждане оригинал на Решение №94-00-3045/23.08.2018г., за да се направят констатации относно датата на издаване на това решение. 

Адв. Б. – Не възразявам да се направи констатацията.      

Съдът намира искането на ответната страна за извършване  констатация, досежно датата на издаване на Решение №94-00-3045/23.08.2018г., за основателно,  поради което

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 Констатира на виждане от представения  оригинал на Решение по жалба № 94-00-3045/25.06.2018г., срещу  Акт за установяване на задължения №АУЗД000613 от 23.05.2018г., че същото е с №94-00-3045 и дата на издаване 23.08.2018г., след което върна оригиналния документ на ответната страна.

         Адв. Б. – С оглед връчените ми впоследствие доказателства, представени  от община Шумен, уточнявам, че е вероятно  декларацията, подадена от лицето З. Й., да е от по-ранна дата, да не е от 2013г.,  защото виждам, че от тая дата и с тоя номер е подадената от П. Б. декларация. Твърдим, че  за този имот в индустриалната зона на гр.Шумен има две предходни подадени декларации от съсобственици. Едната декларация е от лицето З.Й., чието ЕГН започва със ***, какъвто е партидния номер понастоящем на имота, а другата е   подадена от В. Н. Д.  в края 1997г. или началото на 1998г.,  когато е придобит имотът. В първата подадена декларация от В. Д. имотът е деклариран в квадратури,  които са по-големи от действителните,  за които следва да се плащат данъци. До 2010г. и 2011г. данъци са плащани в този размер  за застроена площ над 6 000 кв. м. Впоследствие имотът е предеклариран с действителната му квадратура от лицето З. Й.  и от 2011г., предполагам, започва  да се плащат данъци в действителните размери. С оглед твърденията на доверителя ми, че дори да е имало някакви неплатени задължения към 2008г., за които ние нямаме доказателства, то те биха могли да бъдат погасени евентуално и чрез прихващане. Моля  да изискате тези декларации. Моля да задължите община Шумен да представи справка в този смисъл за това върху каква квадратура на поземления имот и сградите са изчислявани и заплащани данък за недвижим имот и ТБО от доверителя ми от момента на придобиване на имота през 1997г. до момента, как са се движили квадратурите, върху които са заплащани данъци. Правя това искане, единствено с оглед евентуално искане за прихващане в случай,  че приемете, че актът е законосъобразен и тези задължения за 2008 г. са законно прихванати или разнесени. В декларацията от З. Й., която не си спомням точно коя година е подадена, може би  за 2010г., 2011г., в нея квадратурите са правилно посочени и са същите, като квадратурите в декларацията от 2013г.  По-предната декларация е подадена от В.  Д., в нея квадратурите на сградите са почти два пъти повече и е плащано два пъти повече данък за така декларираните квадратури години наред, докато се разбере грешката. Предоставянето на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване оспорваме само по отношение на един имот. От връчения на доверителя ми акт  не става много ясно за кои имоти са начислените данъци за заден период от време. На лист 2 от акта на редове 9 и 10, имам предвид такса битови отпадъци за 2016 г. за имот, деклариран с декларация № 31634002859 от 10.04.1998 г., допускаме, че този имот е вилното място на доверителя ми в местността „Под манастира“, където твърдим, че няма организирано сметосъбиране и по никакъв начин не се събират, транспортират и депонират натрупаните отпадъци и само в този смисъл сме направили това оспорване, което разбира се, поддържаме.  Ако това е имота и ако този данък и такса битови отпадъци е за там. 

Ст. юрисконсулт К. – Предоставям на съда да прецени.

Адв. Б. – Моля, да задължите община Шумен да представи копие от изпращаните до доверителя ми за тези години справки за задълженията, защото твърдя че той е плащал до стотинката, това което му е посочено от община Шумен. Няма частично плащане на суми. Това, което пише в справката до 30.04. се плаща с две платежни нареждания. Всяка година от много години назад във времето. Да видим какво е уведомяван и откъде идват тези остатъци. Вярно е, че са малки сумите, но въпросът е принципен. Става едно непрекъснато променяне на задълженията със задна дата, които стават достояние 5 г. по-късно. На практика тези цифри моят доверител ги узнава от оспорения акт. Всяка година доверителят ми е плащал това, което пише в справката с едно платежно е плащал данъците и  с друго платежно такса битови отпадъци.

Съдът  намира искането на процесуалния представител на оспорващия  за изискване от община Шумен на декларациите, подадени от З.Й. и В. Н. Д., досежно имот, находящ се на ул. „Индустриална“ в гр. Шумен, както и за изискване на справка, относно това върху каква квадратура оспорващият е заплащал данък недвижими имоти и такса битови отпадъци от момента на придобиване на този имот през 1997 г. до момента, за допустимо и относимо към спора, поради което същото ще следва да бъде уважено.

Водим от горното, съдът

 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

Указва на ответната страна в  10-дневен срок от съдебното заседание  да представи по делото:

- Декларациите, подадени от З П Й с ЕГН *** и от В. Н. Д. с ЕГН ***, досежно имот находящ се на ул. „Индустриална“ в гр. Шумен, съсобствен на оспорващия и на още 66 лица.

- Справка за това каква е била общата квадратура на поземления имот, находящ се на ул. „Индустриална“ в гр. Шумен, и на сградите в него, върху които са изчислявани  данък недвижими имоти и такса битови отпадъци, от момента на придобиване на имота от оспорващия В. И. Б. през 1997г., до настоящия момент.

С оглед комплектоване на административната преписка в цялост, съдът намира, че следва да се укаже на ответната страна да представи   справка, в която по отношение на имотите и периодите,  посочени в АУЗД  за периодите преди 2017 г., да посочи поотделно размера на начислените данък недвижими имоти и  такса битови отпадъци, като такса битови отпадъци бъде посочена и поотделно за трите компонента,  включени в нея, каква част от тези суми са платени и кога, какъв е остатъкът на задълженията и какви лихви са начислени; както и съобщенията,  изпращани до оспорващия за размера на дължимите от него данък недвижими имоти и  такса битови отпадъци за периода от 2013 г. до 2016г., включително.

Водим от горното, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

Указва на ответната страна в 10-дневен срок от датата на съдебното  заседание да комплектова административната преписка със следните доказателства:

-  Справка, в която по отношение на имотите и периодите,  посочени в АУЗД за периодите преди 2017 г., да бъдат посочени поотделно размера на начислените на оспорващия данък недвижими имоти и  такса битови отпадъци, като такса битови отпадъци бъде посочена и поотделно за трите компонента,  включени в нея, каква част от тези суми са платени и кога, какъв е остатъкът на задълженията и какви лихви са начислени.

- Съобщенията,  изпращани до оспорващия, за размера на дължимите от него данък недвижими имоти и  такса битови отпадъци за периода от 2013 г. до 2016г., включително, като при липса на такива съобщения, съхранявани в община Шумен, съдът да бъде уведомен за този факт.

Съдът счете делото за неизяснено от фактическа страна, поради което

 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

Отлага и насрочва делото за 23.01.2019 г. от 09.30 ч., за която дата страните да се считат уведомени в днешно съдебно заседание.

След изготвяне на протокола от съдебното заседание,  копие от същия да се изпрати на страните по електронна поща.

Заседанието приключи в 10.00 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                            Административен съдия:

                  Секретар: