П Р О Т О К О Л

град Шумен, 28.11.2018 година

           Шуменският административен съд, в публично съдебно заседание на двадесет и осми ноември две хиляди и осемнадесета година в състав:

                              Административен съдия: СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

при участието на секретар: В. Р.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Сн. Чолакова Административно дело220 по описа за 2018 година.

На именното повикване в 09.00 часа се явиха:   

Оспорващият, З. Д. З., гр. Шумен, редовно призован, не се явява лично. За него се явява адв. Ив. И. от ШАК, редовно упълномощен.

Оспорващата П. Н. З., гр.Шумен, редовно призована, не се явява лично. За нея се явява адв. Ив. И. от ШАК, редовно упълномощен.

Ответникът, Кмет на община Шумен, редовно призован, не се явява. За него се явява юрисконсулт Б. П., редовно упълномощена.   

         Адв. И. – Да се даде ход на делото.

         Юрисконсулт П. – Да се даде ход на делото. 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва писмените  доказателства,  представени от ответната  страна с придружително писмо рег. № ДА-01-2545/20.11.2018 г. и с молба рег.№ДА-01-2535/16.11.2018 г.,  с която е представен оригиналът на жалбата на оспорващите и отговор на общинска администрация с рег.индекс №94-С-197/29.05.2003г.

Юрисконсулт П. – Представям и моля да приемете като доказателство по делото  Декларация  вх.№30336001202/24.03.1998 г.  

Адв. И. – Не възразявам  да се приемат представените писмени доказателства. На по-късен етап ще изразя становище.  

Съдът намира представените от ответната страна писмени доказателства за относими и допустими към настоящия спор, поради което същите ще  следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото.

Водим от горното,

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА   към доказателствения материал по делото  писмените доказателства, както следва:

-представени и описани от т.1 до т.6 в  придружително писмо с рег. № ДА-01-2545/20.11.2018 г. по описа на ШАдмС;

- представените и описани  в молба рег.№ДА-01-2535/16.11.18 г. по описа на ШАдмС оригинал на жалбата на оспорващите и отговор на общинска администрация с рег.индекс №94-С-197/29.05.2003г.;

-представената в днешно съдебно заседание от ответната  страна Декларация  вх.№30336001202/24.03.1998 г.  

Адв. И. – Представям списък с направените разноски по делото.  

Съдът, О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ПРИЛАГА към материалите по делото списък с направените разноски от двамата оспорващи.

Адв. И. – Няма да соча други доказателства, няма да правя доказателствени искания.

Юрисконсулт П. – Няма да соча други доказателства, няма да правя доказателствени искания.

С оглед изявлението на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът намира делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

Адв. И. Поддържам изложеното в предходно съдебно заседание. Моля, да отмените процесната заповед. От допълнително представената данъчна декларация за деклариран имот може да се направи изводът, че процесната пристройка е построена заедно. Вписаните данни в декларацията за година на построяване не могат да се вземат като доказателство, поради факта,  че когато не може да се каже точната година на построяване, служителите на гишетата обикновено определят по-дълъг период от 5 години, тъй като  толкова години назад могат да съберат  данъчни задължения и лицата са написали година, която не отговаря на годината, когато е построена сградата. В доказателство на това, че  данните  не са точни е, че е посочено че има  гараж, който е 12кв.м., навес 15 кв. м., то е било втори етаж.  Съгласно техническата експертиза, площта е около 13.75 кв.м. и данните, които са посочени  в данъчната декларация за деклариране на  имотите не са точни и не са източник,  от който може да се определи  някаква друга  информация, освен информацията за данъчните задължения. Много често и в моята практика се случва, впоследствие, след декларирането от лицата, плащали са дълъг период данъци, след като извадят документ за собственост или скица от кадастъра, се оказва, че данните не отговарят на действителността и се налага да се предекларират имотите. Моля, да отмените процесната заповед като неправилна и незаконосъобразна.  

Юрисконсулт П.Моля, да отхвърлите жалбата, като неоснователна.  Поддържам изложеното в предходно съдебно заседание и в писмената защита. Считам, че безспорно  се доказа, че  въпросната пристройка е изградена изцяло в разрез с нормите на ЗУТ. Същата не  попада в хипотезата на свързващо застрояване или допълващо.  Като цяло  е необходимо инженер конструктор изцяло да обследва конструкцията на тази гаражна клетка и постройка, пристройка над нея. Видно от експертизата, те изцяло не отговарят на никакви технически норми. Същият е разположен на граница, не са спазени отстоянията, посочени в ЗУТ. Относно въпросната декларация, изискана от съда, да вярно е, че декларираните данни не са верни. Деклариран е гараж от 12 кв.м., втори жилищен етаж, но кухня, приземен етаж и навес, дори към момента не съществуват. За квадратурите не желая да коментирам. С оглед    изложеното, моля  за решение, с което да потвърдите заповедта като правилна и законосъобразна.

Съдът обяви, че ще се произнесе със своя съдебен акт в законоустановения срок.

Заседанието приключи в 09.10 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                        Административен съдия:

                                                                                  Секретар: