П  Р  О Т  О  К  О  Л

град Шумен, 29.11.2018 година

 

           Шуменският административен съд, в публично съдебно заседание на двадесет и девети ноември две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИСТРА БОЙН

при участието на секретар: Светла Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Бистра Бойн

Административно дело № 100 по описа за 2018 година.

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

Оспорващият, К.П.К., гр. Шумен, редовно призован, не се явява лично. За него се явява адв. Д.С. от ШАК, редовно упълномощена отпреди.

Ответникът, Началник на СГКК гр. Шумен, редовно призован,      явява се лично началникът Й.Й..

Заинтересованата страна, Д.Е.Б., редовно призована, не се явява лично. За нея се явява  адв. Сн. К. от ШАК,  редовно упълномощена отпреди.   

Заинтересованата страна, М.И.Н., редовно призована, не се явява лично. За нея се явява  адв. Р.С. от ШАК, редовно упълномощен.  

Заинтересованата страна  М.П.Х., редовно призована,  явява се лично.

Заинтересованата страна, П.К.В., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна, И.К.К., редовно призована,  не се явява и не изпраща представител.

Адв.С.– Да се даде ход на делото.

Ответникът – Да се даде ход на делото.

Адв. К. – Да се даде ход на делото.

Адв. С. – Да се даде ход на делото.   

Заинтересованата страна,  М. Х. – Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Адв. С. – Поддържаме жалбата, депозирана пред административния съд. Поддържаме всички извършени от нас процесуални действия и събраните по наше искане и представени  пред    съда доказателства. Молим да бъдат приобщени материалите от последното съдебно заседание, включително и писмените бележки, които бяхме представили пред предходния съдебен състав по делото, които също поддържаме.

Ответникът – Поддържаме становището, изразено в предишните съдебни заседания против жалбата. Считаме същата за неоснователна и недопустима. 

Адв. К. –   Поддържаме направените оспорвания. Поддържаме направените доказателствени искания. Моля да бъдат приобщени всички събрани в хода на делото доказателства. Поддържаме и писмената защита, която сме депозирали по съществото на спора. Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна.

Адв. С. – Считаме жалбата за неоснователна. 

Заинтересованата страна, М.Х. -  Считам жалбата за неоснователна. 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИЛАГА всички представени по делото доказателства.  

Адв. С.  – Няма да сочим други доказателства. Няма да правим доказателствени искания. Моля да бъде даден ход на делото по същество.

Ответникът – Няма да сочим нови доказателства. Няма да правим доказателствени искания. Моля да бъде даден ход на делото по същество.

Адв. К. – Нямаме доказателствени искания, няма да сочим други доказателства. Моля да бъде даден ход на делото по същество.

Адв. С. – Нямам доказателствени искания, няма да соча други доказателства. Моля да бъде даден ход на делото по същество.

Заинтересованата страна, М.Х. – Нямам доказателствени искания, няма да соча други доказателства. Моля да бъде даден ход на делото по същество.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

     Адв. С. – С оглед на всичко, което сме изложили в хода на настоящото съдебно производство, в жалбата си до административния съд,   в  съдебните заседания по делото, записано в съдебните протоколи, и в писменото становище, депозирано чрез деловодството на съда по съществото на делото, а именно писмени бележки от 26.10.2018г., считаме, че издадената и оспорвана пред съда Заповед №181425/16.02.2018г. на Началник СГКК – гр. Шумен, е напълно незаконосъобразна.  Същата е издадена  в противоречие с процесуалноправните норми  и разпоредби, които са нарушени в хода на процедурата от самото ѝ начало и  абсолютно противоречие с материалноправния закон и повелите на императивните норми на ЗКИР и издадената специална наредба въз основа на него. Конкретно правните аргументи и доводи сме изложили подробно и всеобхватно във всички депозирани от нас писмени документи по делото.   Процедурата е започната абсолютно незаконосъобразно от страна на лице, което няма  качеството на собственик, респективно съсобственик на обект в недвижимия имот сграда с идентификатор 83510674.305.1. Заявителката г-жа Д.Е. никога не е имала качеството на собственик, защото съпругът ѝ П.К.Б. също никога не е имал качеството на собственик на този имот, поради причината, че първоначалните собственици на имота - родителите на покойния П.К.Б.,  приживе са извършили договор в нотариална форма за прехвърляне на цялата си собственост в целия имот, включително дворно място, етаж от страда и общите части от цялата процесна сграда в полза на техния внук и мой доверител К.П.К..  Именно доверителят ми К.П.К. е единственият собственик на втори жилищен етаж и  прилежащите се идеални части към него,  сред които спада и част от избения етаж. Видно от събраните по делото доказателства, безспорно  се установява, че сградата е била построена в периода от 1961г.  – 1962г., въз основа на взаимно учредено право на суперфиция между собственици  на първи и втори жилищен етаж по одобрен архитектурен проект  с прилежащи общи части, припадащи се към съответните етажи. Видно от общо трите удостоверения от община Шумен, представени по делото става ясно, че сграда е двуфамилна, редовно изградена, законно, със строителни книжа, на два жилищни етажа, върху избен етаж. Никъде няма документи, които да удостоверяват наличие на сутеренен етаж или на някакви други помещения, разположени под избения етаж, различни от статут изби. Така е използван и архитектурния проект в рамките на настоящото производство и при възложената техническа експертиза, защото самата сграда по архитектурен проект има избен етаж. Тя няма сутеренен етаж, няма ателиета, няма  складови помещения. В тази връзка,  по отношение на удостоверението, представено с доводи, че било  едва ли не, удостоверение за търпимост от община Шумен, изложените обстоятелства във въпросното Удостоверение №УТ-57009/28.05.2018г. сочат, че сградата е на два етажа, върху избен етаж. Депозиран е бил проект за преустройство   междувременно в хода на настоящото дело от страна на заявителката Д.Е., чрез ангажиран от нея проектант, но за преустройство на складови помещения в ателие. Тоест необосновано и неаргументирано се твърди, че се касае за жилищен имот. Дори сега внесения междувременно проект, който все още не е обект на никаква процедура, защото видно и от същото удостоверение е записано, че подобно преустройство на складово помещение в ателие, би било допустимо при съгласието на всички съсобственици на сградата, каквото липсва.  Видно е, че и в това удостоверение е записано, че сградата не е собственост нито на П.Б.П., нито на Д.Е., нито на който и да е друг, освен на първоначалните собственици

К.Б.В. и М.А.В., които са я изградили и съответно моят доверител като техен правоприемник К.П.К.. В тази връзка абсолютно незаконосъобразно е започната процедура от Началник СГКК гр.Шумен, като е приел документи, инициирал процедура за промяна в кадастралната карта, без заявителят да е собственик на имот. В тази връзка представената спогодба по гражданско дело пред Шуменски районен съд между наследодателя на Д.Е. и на моя доверител К.П.К. и неговата сестра от една страна е напълно нищожен документ, тъй като същата няма никакви условия да бъде приета за документ за собственост, нито е нотариално заверена, нито е възпроизведена по съдържание от съдебния състав в открито публично заседание, няма подписани протоколи за одобряването ѝ, не е вписана в Имотния регистър, както изисква закона. Най-съществения въпрос е, че въпросните двама съделители по спогодбата никога не са били собственици на никаква част от процесния имот. Те са си водили един симулативен процес зад гърба на всички съсобственици, с които са се опитали да  поделят част от собствеността избен етаж на жилищната сграда и въпреки извършеното нямат надлежен документ, който да бъде дори обект на процес по исково дело  за установяване на собственост, защото тези документи, които са представили пред административната инстанция  СГКК гр.Шумен нито са вписани в имотния регистър, нито имат действие спрямо действителните собственици на имота, сред които е моят доверител, нито спрямо трети лица. Същевременно не могат да  бъдат оспорвани и по съдебен ред в исково производство, тъй като не са вписани. От друга страна, цялата процедура е инициирана без участието на всички съсобственици в сградата. Както се установи в първото съдебно заседание бяха допълнително конституирани лицата И.В. и П.В.,  които се указа, че имат легитимни документи за собственост – нотариален акт и нотариален акт за поправка на  нотариален акт, досежно съседните  избени помещения, които са наречени „помещения в приземен етаж“ в техния нотариален акт, които са разположени отново в избения етаж  на жилищната сграда. Доколко тези документи са законосъобразно издадени, това не е предмет на настоящото производство, нито е от компетентността на настоящия съд. Това са лица, които имат нотариални актове и които са пряко засегнати като съсобственици в сградата и като собственици на съседни на въпросния новонанесен процесен обект с идентификатор № 83510.674.05.1.3.  в сградата на избения етаж. Същите тези лица не са били уведомени за започване на процедура пред СГКК гр.Шумен, нито са участвали в нея, нито им е била връчена заповедта на Началника  на СГКК, която е предмет на настоящото дело. Административният орган е бил длъжен да ги издири и да ги уведоми своевременно за процедурата и за издадения акт. Фактът, че това не е направено е съществено нарушение на процесуалните норми на закона.Тези лица не са участвали в процедурата и са засегнати техни права. От друга страна, одобрен е проект от началника на СГКК гр.Шумен, в който проект на първия етаж не са нанесени нито граници за въпросния  обект, нито брой нива, нито площ, нито документи за собственост, нито графично е изобразен. По делото няма никаква скица на въпросния новонанесен имот, в който ясно да  са очертани границите. Не са нанесени съседите, както изисква ЗКИР. Този новонанесеният имот с идентификатор №83510.674.05.1.3, дори не е бил заснет по изискванията на ЗКИР и същият няма граници. Ако следим  съдържанието на заповедта, която оспорваме в настоящото производство, излиза, че  върху сграда, която по архитектурен проект е със застроена обща площ 99 кв.м. По документи за собственост на първи и втори жилищен етаж полезната площ е 90 кв.м., а първото ниво на сградата, избения етаж, би следвало да бъде съобразно заповедта на началника на СГКК  с площ 44,24 кв.м. Чия собственост са останалите части, именно на тези двама неучаствали в цялата административна процедура субекта – И.В. и П.В., които са се снабдили с нотариален акт за останалата част. От друга гледна точка, заповедта се явява незаконосъобразна и по отношение на това, че същата не съдържа задължителен реквизит - скица, схема, която трябва да съпровожда всеки един от екземплярите на тази сграда, в която графично  да са изобразени промените, които ще бъдат нанесени в кадастралната карта и кадастралните регистри след влизане в сила на подобен вид заповед. Законът изисква заповедта да е съпроводена с графичен документ. Такъв графичен документ на нас не ни е връчван, то и в самата заповед не пише, че има. Пред съда също не е представен такъв графичен документ. Ако имаше такъв графичен документ щеше да се види, че останалата част от избения етаж не е гол терен, а там има  други обекти, както е видно от приложения архитектурен план, там са разположени други избени помещения. На целия засегнат етаж под първи жилищен етаж, който по всички удостоверения на община Шумен, архитектурни планове и документи по делото се установява, че е избен етаж и общи части на сградата по смисъла на чл.38 и следващи от ЗС, така както е било учредено правото на строеж на самото застрояване на сградата, целият етаж е предвиден с избени помещения, а не с жилищни обекти, никакви складове или ателиета. За подобен род обекти, би следвало да има одобрена архитектурна документация и промяна на предназначението, което от своя страна би могло да стане единствено при решение, съгласие и участие на всички съсобственици с реална и легитимна собственост в самата сграда  и върху терена. В тази връзка, моят доверител, с оглед на представените документи, има и по-голям дял от собствеността върху самото дворно място. Не само е съсобственик на сградата, но и върху терена, в който е изградена. От друга страна, самата заповед, която ние оспорваме,  не само че е издадена в резултат на процедура, инициирана от  нелегитимирано лице, което не е било представлявано по надлежен ред с надлежно пълномощно. Административният орган не е проверил съдържанието на представеното пред него пълномощие от страна на адв. И.Т., в което липсват всякакви разпоредби и съдържание, насочващи към предоставяни му правомощия за представителство пред СГКК или Агенция по кадастъра, във връзка с каквито и да е промени в кадастралната карта и кадастралните регистри. Надлежният орган е извършил действия, не само инициирани  от лице, което не е собственик, а същото лице не е било надлежно представлявано, което също опорочава процедурата. От друга страна, във  въпросната заповед са засегнати два обекта. В първата част се касае само за избеното помещение, което се трансформира в самостоятелен обект в сграда с идентификатор №83510.674.05.1.3. Втората част  касае изменение на площта на самата сграда, тоест заповедта има два обекта на корекция в кадастралната карта. По отношение на цялата сграда, визирана във втората част на въпросната заповед се променя площта без архитектурни проекти, без документации, без да е бил поставен на обсъждане този въпрос. За тази промяна моят доверител не е бил уведомен с писмото, което му е отправено. Няма проект, няма скица за това, няма и обосновка откъде идват тези 103 кв.м. Сградата нито е заснета, нито е измерена, не е имало процедура. В проекта, който е изготвен от „РИЧ“ ЕООД Шумен за нанасянето на самостоятелния обект в първата част на заповедта има някаква индикация за необходима корекция в кадастралните карти по отношение на цялата сграда. Заповедта е издадена в полза на неправоспособно лице, тоест на покойника П.П., който нито е участвал в процедурата като заявител, защото вече е бил покойник, нито е имал някаква собственост в този имот, нито може да бъде носител на права и задължения по сега издаден след смъртта му административен акт. Заповедта се явява напълно незаконосъобразна. От друга страна, заповедта е издадена в противоречие на императивна норма на ЗКИР и посочената издадена въз основа на него Наредба, защото е налице спор за материално право. Моят доверител е заявил още с възражението си пред административния орган, че той е собственик на избеното помещение, че то няма самостоятелен електромер, няма самостоятелен водомер, всичко е  към неговия втори жилищен етаж, че той със собствени усилия е извършвал ремонти, които са незаконни в съответната част на избения етаж, за което сме представили документи, няма спор, че е облагородил, направил е подобрения във въпросната част от избения етаж, която е считал за своя. Същият е заявил, че заявителката Д.Е. не е собственик, че нейният покоен съпруг П.П. никога не е бил собственик на имота. Представил е архитектурните планове на сградата, от които е видно, че се касае за несамостоятелен обект на собственост, какъвто се явява изба. Избата не може да бъде самостоятелен обект на собственост. Направил е възражение срещу представената пред административния орган спогодба, незаверена нотариално,  невписана в Агенция по вписванията в имотния регистър от името на П.П.. Направил е   всички възражения и за границите на имота, което предполага   абсолютно основание за отказ за издаване на заповед за изменение на кадастралната карта,за отказ за вписване на нов обект, защото такава е повелята на изричната разпоредба на закона. Представени са и доказателства за наличие на  спор за материално право по смисъла на  специалните разпоредби, които важат в съответната административна процедура. Въпреки това, административният орган при наличие на категорични пречки от процесуалноправно и материалноправно естество е постановил оспорената заповед.  С оглед на всичко  гореизложено и с оглед на всичко, което сме изложили в жалбата и в депозираните писмени бележки от 26.10.2018г. пред Шуменския административен съд, считаме, че жалбата ни е основателна, оспорваната заповед  на  Началник СГКК гр.Шумен  е незаконосъобразна и молим съдът да я отмени като такава и да присъди на направените съдебно деловодни разноски от страна моя доверител във връзка  с оспорването на постановения акт. Доверителят ми е действал абсолютно добросъвестно в рамките на цялото производство от началото на административната процедура. До последно се бори да бъде отменен един незаконосъобразен правно нетърпим и абсолютно  порочен административен акт.  

Ответникът -  Считам, че жалбата е недопустима, тъй като жалбоподателят няма правен интерес от подаването ѝ, поради следното: нанасянето на самостоятелния обект, предмет на делото, с идентификатор №83510.674.05.1.3 в избата, предмет на обжалването е бил собственост на П.К.Б. от 1999 г., въз основа на спогодба по Гр.д. № 1250 от 1993 г. по описа на ШРС. Същият е починал 2011г., а жалбоподателят е наследник на П.Б.  и през 1993 г. е придобил етаж от сградата, но без да придобива изба, видно от документите или части от съществуващия към този момент самостоятелен обект, предмет на обжалване. След смъртта на наследодателя П.К.Б. неговите наследница са, както жалбоподателя, така и съпругата и дъщеря му, с оглед на което нанасянето на такъв обект в кадастъра защитава правата и законните им интереси. И не е ясно какъв е правния интерес жалбоподателя да иска заличаването. Ако това е спор между наследниците за собственост на този самостоятелен обект, както се вижда от жалбата, то кадастъра не решава споровете за собственост. Но и дори да бъде решен такъв спор за собственост, то следва коректно в кадастралната карта да бъде отразено реално съществуващия на място самостоятелен обект, обективиран като такъв от гражданския съд в делото за делба от 1993 г. Относно това, че съседен обект не е нанесен на съществуващия, то за него ние не притежаваме данни или проекти, че такъв съществува. Нанасянето на този обект, предмет на съдебния спор е въз основа на внесени проекти, които удостоверяват, че такъв съществува. Съседите се отзоваха в хода на делото и за нанасяне на техен съседен обект в картата, би следвало те да си внесат отделен проект, защото всеки проект, който се внася за нанасяне на самостоятелни обекти се таксува и се заплаща. Внесеният проект е само за един обект. Никой собственик не е съгласен да плаща и да нанасят съседни обекти. При създаването на КК, одобрена през 2005г. е създавана чрез преки геодезически измервания и са измервани сградите, имотите, граници и е вписана собствеността по това какво е намерено и събрано. Явно, че в кадастралната карта има непълноти и грешки, които законът позволява в хода на поддържането на кадастралната карта  да бъдат отстранявани, чрез внасяне на проекти за изменение и за допълване. Моля, да отхвърлите жалбата, като неоснователна и да ми дадете срок за писмени бележки. 

Адв. К.: Жалбата е неоснователна, а съответно издадената заповед е законосъобразна, правилна, издадена при спазване на процедурните правила  за това. В обширната жалба на колежката, като представител на жалбоподателя, както и защитната й теза, аз считам че през цялото време се цели отклоняване на вниманието и насочването му в една друга насока, като спор за материалното право на този самостоятелен обект, сграда. На първо място ние нямаме към момента спор за материално право, защото знаем, че редът за решаването на такъв спор е друг пред районния съд, а не пред административния. На второ място, независимо от продължителната пледоария и обширното говорене, съгласно нотариалния акт на жалбоподателя той е собственик на етаж от сградата, а не са му прехвърлени изби, ателиета, складови помещения и т.н.  Той се легитимира единствено като собственик на самостоятелен етаж. Останалото помещение кой е собственик, първо има данни, че това е общия наследодател на страните и сега ако някой претендира, че е изключителен собственик на това помещение следва да го докаже по друг ред. Предмет на настоящото производство е, съществува ли самостоятелен обект в тази сграда, който следва да бъде нанесен в КК и да му бъде създаден идентификатор. Да, съществува, отговаря на всички изисквания и затова  процедурата е инициирана от заинтересовано лице в полза абсолютно на всички страни в настоящото производство, включително и самият жалбоподател и отговаря на всички изисквания за самостоятелен обект. Това се потвърждава, както от всички писмени документи, от становището на агенцията по кадастър, така и по извършената обширна, обстойна съдебно-техническа експертиза, която е приета като доказателство по настоящото дело. С оглед всичко изложено, считам че издадената заповед е правилна и законосъобразна в полза за всички страни по делото, а жалбата на лицето е неоснователна и моля да я отхвърлите. Моля, да ни присъдите разноски, съгласно представения списък.   

Адв. С.  – Ще внеса малко пояснение във връзка с това, че общите части по чл.38 от ЗС се разбират стълбищата и  подпокривното пространство. За момента то се владее изцяло от оспорващия, а не от моя клиент. П. и И.  не желаят към момента да нанасят обекта си в кадастралната карта, не желаят някой друг да им го нанася. 

Заинтересованата страна,  М.Х.–  Няма думичка в нотариалния акт, в който да е упоменато, че К.П.К. притежава изби, сутерен или каквито и да е други  помещения. На времето те му преписаха етажа, след като оставиха долу стаите, където са живели баба ми, дядо ми, прабаба ми, имало е квартиранти, аз също съм живяла в тая къща.  Долният етаж е оставен от съображение за сигурност, където да живеят майка ми и баща ми.  Майка ми живее 50 години в тая къща, където е създала дом, родила и отгледала  две деца. Тук вече се нарушава и човешкото.  Най-болният проблем е, че брат ми иска да изгони майка ми от дома, в който тя ни е създала. Искахме да изкараме документ за собственост. Брат ми тормози майка ми и я гони от къщата без причина. Тия проблеми са от 8 години между брат ми и дамата, с която той живее на семейни начала.  Те тормозят нейните родители, тормозят и моята майка.    Аз съм готова да подиша, че нищо не желая от тая къща. Направила съм тази стъпка, за да защитя родителя си, за да си изживее живота. За мен това е основното, да осигуря родителя си да живее спокойно. До момента, моят родител не живее спокойно. Аз също нямам право да влизам в тази къща. Тук скоро дори виках полиция. Тези хора си позволяват да издевателстват над мен и майка ми.  

Адв. С. – Няма иск за собственост между доверителя ми и сестра му, защото няма вписан нотариален акт или спогодба, няма никакъв легитимен документ за собственост. Нека да заведат иск. Ние не можем да заведем иска, защото не разполагаме с документи, нито можем да извадим скица на такъв имот, нито пък данъчна оценка.  

Съдът дава възможност на ответната страна 7-дневен срок, считано от днес да представи писмени бележки и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения  срок.

         Заседанието приключи в  10:45   часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                         Секретар: