П Р О Т О К О Л

град Шумен, 21.11.2018 година

Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

на двадесет и първи ноември две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                  Административен съдия: Маргарита Стергиовска

при участието на секретар: Св.Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия М. Стергиовска

Административно дело № 315 по описа за 2018 година

          На именното повикване в 10:35  часа се явиха:

Оспорващият, „КОЦ-Шумен“ ЕООД гр.Шумен, редовно призован, не се явява, за него явява се  адв.П. от ШАК,  редовно упълномощен.

Ответната страна, Директор на РЗОК гр.Шумен, редовно призована, не се явява, за нея се явява адв.С. от ШАК и юрисконсулт  З.А., редовно упълномощени.  

Адв.П.: Да се даде ход на делото.

Адв.С.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което

  О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва депозирана жалба от „КОЦ-Шумен“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Шумен, ул. „В. Априлов“ № 63, представлявано от д-р С.С.К. – управител, против Заповед за налагане на санкции № РД-09-193/14.09.2018 г. на Директора РЗОК-Шумен, в частта ѝ по т. II.1 и т. II.2. В жалбата се съдържа несъгласие с така издадения акт в оспорената му част, като оспорващият счита че  административният акт е постановен  при допуснати съществени нарушения по отношение установената форма и такива на административнопроизводствените правила,  не съдържа фактически  и правни основания, послужили за издаването му. По същество сочи, че действително по отношение на двете здравноосигурени лица П.А.М. и С.Д.С. са констатирани завишени показатели на кръвна захар, но това им състояние е в причинна връзка с проведеното лечение с медикамента Дексаметазон. На база изложеното,  счита че не е допуснато нарушението, визирано в констативния протокол и издадената въз основа на него заповед. С оглед изложеното е отправено искане за отмяна на процесната заповед в оспорената ѝ част и присъждане на сторените по делото разноски. Към жалбата са приложени писмени доказателства.

      Съдът докладва административната преписка, представена по делото от ответната страна с придружително писмо рег.№ДА-01-2207 от  03.10.2018г. по описа на ШАдмС, съобразно приложен опис в писмото от т.1 до т.7 включително, представените с писмо рег.№ДА-01-2394/31.10.2018г. по описа на ШАдмС, описани от т.1 до т.3 включително, както и допълнително представените писмени доказателства с придружително писмо рег.№ДА-01-2432/02.10.2018г. по описа на ШАдмС, описани от т.1 до т.3 включително.

Адв.П.  Поддържаме  жалбата. Представените доказателства са относими към спора по делото, няма пречка да бъдат приети. 

Адв.С.: Подадената жалба е допустима, но неоснователна. Оспорваме жалбата. Да се приемат представените от двете страни  писмени доказателства. 

         Съдът намира представените писмени доказателства с жалбата, както и представените от ответната страна, съдържащи се в административната преписка, приложени към  придружително писмо рег.№ДА-01-2207 от 03.10.2018г. по описа на ШАдмС, съобразно приложен опис в писмото от т.1 до т.7 включително, представените с писмо рег.№ДА-01-2394/31.10.2018г. по описа на ШАдмС, описани от т.1 до т.3 включително, както и допълнително представените писмени доказателства с придружително писмо рег.№ДА-01-2432/02.11.2018г. по описа на ШАдмС, описани от т.1 до т.3 включително  за допустими и относими към спора, поради което ще следва да бъдат приобщени към доказателствата по делото.   

 Водим от горното, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

  ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към писмените доказателства по делото, както следва:   

-представените  с  жалбата писмени  доказателства, както следва:  Заповед за налагане на санкции №РД-09-193/14.09.2018г., Протокол № VII-254-258/01.12.2017г., заверени копия от ИЗ на ЗОЛ П.А.М. и С.Д.С.

-представените от ответната страна писмени доказателства, съдържащи се в административната преписка, приложени към придружително писмо рег.№ДА-01-2207 от  03.10.2018г. по описа на ШАдмС, съобразно приложен опис в писмото от т.1 до т.7 включително, представените с писмо рег.№ДА-01-2394/31.10.2018г. по описа на ШАдмС, описани от т.1 до т.3 включително, както и допълнително представените писмени доказателства с придружително писмо рег.№ДА-01-2432/02.10.2018г. по описа на ШАдмС, описани от т.1 до т.3 включително.  

Съдът, на основание чл.  171, ал. 4, във връзка с чл. 170 от АПК

О П Р Е Д Е Л И:

        УКАЗВА на страните, че следва да сочат доказателства за установяване на фактите, от които черпят права.    

Указва на оспорващия, че е в негова тежест да ангажира доказателства в подкрепа на изложените в жалбата твърдения, както и че същите обосновават незаконосъобразност на обжалвания акт. 

Указва на ответната страна, че е в нейна тежест да ангажира доказателства в подкрепа на фактическите основания, послужили за издаването на административния акт в оспорената му част. 

  Адв.П.: Беше направено оспорване, което го приемам и правно и фактическо. Считам, че е налице нуждата от специални знания по отношение на проведеното лечение  за двете пациентки, поради което моля да бъде назначена съдебно-медицинска експертиза с вещо лице специалност „медицинска онкология“ или специалност по предложени на ръководителя на лечебното заведение, което ще определи експерта, което да се запознае с материалите по делото, ако има нужда и с онкологичните досиета в „КОЦ  - Шумен“ ЕООД и да отговори на следните задачи:  

 1. Преди приема в „КОЦ - Шумен“ ЕООД имали ли са здравноосигурените лица П.А.М. и С.Д.С. регистрирано заболяване с диагноза захарен диабет, с каква давност и имали ли са предписано лечение от специалист ендокринолог.

2. Завишените стойности на кръвната захар представляват ли нормална /страничен ефект/ в рамките на проведения курс по химиотерапия по КП №251.2, като резултат от ползваните медикаменти /дексаметазон и др./

Адв.С.:  Не се противопоставям на искането за назначаване на съдебно-медицинска експертиза.

Съдът намира направеното доказателствено искане за допускане и назначаване на комплексна съдбено-медицинска експертиза за допустимо и относимо към спора, поради което ще следва да бъде уважено.

Водим от горното съдът  

  О П Р Е Д Е Л И:

 Допуска и назначава комплексна съдебно-медицинска експертиза с участието  на вещи лица лекари със специалност „онкология“ и „ендокринология“, които след запознаване с  приложените по делото писмени доказателства, след преглед на наличната документация в оспорващата и в ответната страна, при необходимост допълнителни прегледи или  справки, да дадат отговор и заключение на следните въпроси: 

  1. По повод ИЗ №4666/2017г. на ЗОЛ П.А.М.   т. II.1 от Протокол за неоснователно получени суми №VII-254-258 от 01.12.2017г.

1.1 С оглед диагнозата, придружаващите заболявания и    резултатите от лабораторните изследвания на ЗОЛ, необходимо ли е било да се проведе КЗП  и консулт с ендокринолог?

1.2. С какви стойности на кръвната захар е била изписана пациентката и същите високи ли са?

1.3. Стойностите на кръвната захар  били ли са стабилизирани към момента на изписването?

1.4. Проведено ли е комплексно лечение на основното и придружаващо заболяване на пациентката?

1.5.  Преди приема на ЗОЛ П.А.М.  в „КОЦ  - Шумен“ ЕООД имало ли е  регистрирано заболяване с диагноза захарен диабет, с каква давност и имало ли е предписано лечение от специалист ендокринолог.

1.6. При химиотерапия с медикамент дексаметазон 11 ампули, наблюдава ли се повишваване стойностите  на кръвната захар и ако да, това състояние на придружаващото заболяване нормална последица ли е от лечението? В този случай какви медицински дейности е следвало да се извършат, респективно в пълен обем ли са извършени задължителните медицински дейности?

1.7. По КП №251.2, алгоритъмът предвижда ли прекъсване на лечението в случай на завишени показатели на кръвната захар и провеждане на лечение за това или следва да бъде довършено лечението.  

2.По повод   ИЗ №4105/2017г. на ЗОЛ С.Д.С. т. II.1 от Протокол за неоснователно получени суми №VII-254-258 от 01.12.2017г.

2.1 С оглед диагнозата, придружаващите заболявания и    резултатите от лабораторните изследвания на ЗОЛ, необходимо ли е било да се проведе КЗП  и консулт с ендокринолог?

2.2. С какви стойности на кръвната захар е била изписана пациентката и същите високи ли са?

2.3. Стойностите на кръвната захар  били ли са стабилизирани към момента на изписването?

2.4. Проведено ли е комплексно лечение на основното и придружаващо заболяване на пациентката?

2.5.  Преди приема на ЗОЛ П.А.М.  в „КОЦ  - Шумен“ ЕООД имало ли е  регистрирано заболяване с диагноза захарен диабет, с каква давност и имало ли е предписано лечение от специалист ендокринолог.

2.6. При химиотерапия с медикамент дексаметазон 11 ампули, наблюдава ли се повишаване стойностите  на кръвната захар и ако да, това състояние на придружаващото заболяване нормална последица ли е от лечението? В този случай какви медицински дейности е следвало да се извършат, респективно в пълен обем ли са извършени задължителните медицински дейности?

2.7. По КП №251.2, алгоритъмът предвижда ли прекъсване на лечението в случай на завишени показатели на кръвната захар и провеждане на лечение за това или следва да бъде довършено лечението.

 Определя депозит за възнаграждение на вещите лица в общ размер от 800лв. , съответно по 400.00 лв. за всяко едно от вещите лица, вносими   от оспорващия в 5- дневен срок от днес по набирателна сметка за вещи лица на ШАдмС в ТБ ”Алианц България” АД №BG48BUIN70143330520314.  

Назначава за вещи лица д-р М.П. със специалност  „ендокринология“  и доц.  д-р Д.К. със специалност „медицинска онкология“, които да бъдат  призовани след внасяне на определения от съда депозит. 

Ведно с  призовките на вещите лица да бъде изпратен препис от определението с поставените задачи в днешно съдебно заседание.

На вещите лица да се укаже, че следва да представят заключението най-късно седмица преди датата на следващо съдебно заседание, ведно със справка-декларация по чл. 23, ал. 2 и чл. 24, ал. 2 от Наредба № 2 от 2015г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица и декларация по чл.35, ал.2 от наредбата, установяваща, че вещото лице не е в конфликт на интереси, във връзка с изготвяне на експертизата.

Адв.П.: Нямаме възражения относно определените вещи лица. На този етап други доказателства няма да соча. Няма да правя доказателствени искания.

Адв.С.: Нямаме възражения относно определените вещи лица. Няма да соча други доказателства. Няма да правя доказателствени искания.

Съдът счете делото за неизяснено от фактическа страна, поради което

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 Отлага делото и го насрочва за  17.01.2019г. от 10:00 часа, за която дата страните да се считат уведомени при условията на чл.137, ал.7 от  АПК.

Да се призоват вещите лица след внасяне на определения от съда депозит. 

         Заседанието приключи в   10:55  часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                                               Административен съдия:

                                                                                  Секретар: