П Р О Т О К О Л

град Шумен, 21.11.2018 година

Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

на двадесет и първи ноември две хиляди и осемнадесета година в състав:

                              Административен съдия: Маргарита Стергиовска

при участието на секретар: Св.Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия М. Стергиовска

Административно дело № 291 по описа за 2018 година

          На именното повикване в  09:30  часа се явиха:

Оспорващият, Г.И.К. с. Близнаци, редовно призован, явява се  лично.

Ответната страна,  Заместник изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ гр.София, редовно призована, за нея се явява юрисконсулт А., редовно упълномощен.  

Оспорващият: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт А.: Да се даде ход на делото.  

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което

  О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва депозирана жалба от Г.И.К. от с. Близнаци, община Хитрино, ул.Плиска №**, против Уведомително писмо изх.№02-270-6500/3486 от 23.08.2018г. за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони 2007г. – 2013 г. за Кампания 2015г. на зам.изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ град София.                

В жалбата се изразява несъгласие с посоченото уведомително писмо,

като оспорващият твърди, че през 2009г. е кандидатствал по Мярка 112 „Млад фермер“ за програмен период 2007г.-2013г. и след извършени проверки е бил одобрен за субсидия за всички площи, с които кандидатства. Впоследствие е извършена проверка, за която последния твърди че не е уведомен, в хода на която за Кампания 2015 г. са му отказани следващите се суми, поради площи недопустими за подпомагане. 

Оспорва се уведомителното писмо в частта му, с  която е наложено

намаление за сумата от 1 967.57 лв. за „Агроеколично плащания“ за кампания 2015г. Твърди, че за предходните 2013г., 2014г., 2016г. и 2017г. площите са допустими за подпомагане. На следващо място в жалбата се сочи, че по повод негово възражение е извършена проверка, в хода на която е установено със закъснение, че трите парцела незаконосъобразно са изключени от специализирания слой и съответно са били отново включени. В  обобщение заявява, че приемането на процесните имоти като недопустим слой за Кампания 2015г. се дължи на грешка, доколкото за всички останали години са налице предпоставките и моли съда да отмени уведомителното писмо в тази част.

Съдът докладва с жалбата, както и административната преписка, представена по делото от ответната страна с придружително писмо рег. №ДА-01-2141 от  26.09.2018г. по описа на ШАдмС, съобразно приложен опис в писмото от т.1 до т.8 включително, както и допълнително представените такива приложени към писмо рег. № ДА-01-2251/09.10.2018г. по описа на ШАдмС, описани от т.1 до т.2 включително.          

Оспорващият: Поддържам жалбата си. След като подадох възражение м. декември 2015г., проверката е извършена със заповед на Министъра на земеделието м. октомври 2016г. и площите са включени в този слой. Фонд „Земеделие“ не се съобразява с тази проверка. Очаквах съда да поиска информация от ОД „Земеделие“. Тъй като разбрах, че съдът няма да поиска тази информация. Подал съм заявление за достъп до информация   до Областна служба „Земеделие“ гр. Шумен, със закъснение, тъй като от Общинската служба - Хитрино не ме уведомиха, че има такъв ред. Тази сутрин в 09.00 ч. бях в Областна служба „Земеделие“ гр. Шумен казаха, че документите са готови и мога да ги получа, но предвид заседанието предпочетох да се явя на време. Процесният спор касае описаните на стр. 2 от уведомителното  писмо в таблица имоти, съответно с идентификатори 04430-163-1-1 с площ 0,5 хектара, 04430-129-1-2 с площ 0,13 хектара, 04430-129-1-1 с площ 0,19 хектара и 04430-129-2-1 с площ 0,13 хектара или с обща площ 0,48 хектара. Твърдя, че всички тези имоти са с допустим слой, като за другите кампании, предхождащи и последващи 2015 г. са включени в такъв и съм получил субсидии. Приложил съм документи. Уточнявам, че първата площ не е изключена от недопустимия слой, то се вижда в самата таблица. Нямам обяснение това 0,03 хектара, каква е тази площ. В останалата част не оспорвам писмото. Заявявам, че жалбата ми е насочена само по отношение на тази част от писмото, а именно, с която са признати площи като недопустими за подпомагане с обща площ 0,48 хектара, обективирани в таблица на стр. 2 от уведомителното писмо.

Въпрос на съда към оспорващия: Връчвани ли Ви са и запознати ли сте със заповедите на министъра на Министъра на земеделието и храните за определяне на недопустимите слоеве за 2015г.?

Оспорващият: Заявявам, че Заповед № РД 46-236 от 01.03.2016 г. и Заповед № РД 09-937 от 22.12.2015 г. никога не съм получавал, никой не ме е уведомявал за тях и съответно не съм обжалвал. Направих индивидуална справка в сайта на Фонд „Земеделие“ и разбрах, че тези площи са недопустими и там генерирах възражение и го подадох в ОС „Земеделие“. Да се приемат представените доказателства. Представям и моля да приемете като доказателства по делото два броя снимки, които съм приложил към заявлението за 2015г., в  които са обективирани имотите, за които твърдя, че са допустими за подпомагане,  Констативен протокол в оригинал № 0000700 от 02.09.2013г., Констативен протокол в оригинал № 0000701 от 02.09.2013г., Контролен лист към писмо изх. № 01-032-6500/199 от 17.09.2013 г., представям в оригинал Договор № 27/112/04268 от 25.02.2010 г., с който съм кандидатствал по мярка „Млад фермер“. Прилагам и моля да приемете извлечение от банкова сметка. От това извлечение се установява извършено второ плащане, което е последващо след извършени проверки административни и на терен от разплащателна агенция Варна. За сега нямам други доказателства и доказателствени искания. Моля, да ми бъде дадена възможност да предоставя доказателства, за които съм подал искане до ОД „Земеделие“ гр. Шумен  Представените доказателства са относими към спора по делото, няма пречка да бъдат приети. 

Юрисконсулт А.: Считам, че така подадената жалба от господин Г.И.К. е неоснователна. Оспорваме изцяло жалбата. Относно представените доказателства, моля да се приеме цялата административна преписка, представена от ДФ „Земеделие“. Относно представените писмени доказателства от оспорващия в днешно съдебно заседание протоколите от проверка на място и от служители от Българската агенция по безопасност на храните и служителите на ДФ „Земеделие“, считам че са неотносими, тъй като се отнасят за Кампания 2013г. По отношение на снимковия материал, представен в днешно съдебно заседание тези снимки са представени с административната преписка от Фонд „Земеделие“ и част от заявлението за подпомагане за 2015 г. Считам, че не са относими и не би следвало да се приемат от съда, като доказателства по делото. Представям индивидуална справка от Фонд „Земеделие“ за площите,  които са били недопустими за подпомагане. 

Въпрос на съда към ответната страна: Налице ли е идентичност между имотите, които са вписани в таблица на стр. 2 от оспореното уведомителното писмо и в справката, която днес се иска да бъде приобщена към доказателствата по делото и ако не е налице идентичност от къде идва разликата?

Юрисконсулт А.: Налице е идентичност по отношение  на имотите посочени на ред 2,3, и 4. В индивидуалната справка не е включен само първият имот с № 04430-163-1-1 с площ на деклариране 0,5 хектара. В този случай означава, че през Кампания 2015г. този първи имот не е включен в слоя недопустим за подпомагане. Но това не означава, че имот № 1 е допустим по Мярка 214, тъй като Фонд „Земеделие“ при извършване на административните проверки по чл. 37 проверява не само слой площи допустими за подпомагане, но проверява и другите регистри, които са във Фонд „Земеделие“. Както е посочено в писмото на ред 7 е записано: „…площ на парцела с неспазени базови и други изисквания…“. 

Процедурата за определяне на недопустимите площи се извършва не от ДФ „Земеделие“, а от МЗХГ, с издаването на окончателната заповед. Справката удостоверява, че бенефициентът е имал възможност да се запознае с недопустимия слой. Той потвърди, че е бил запознат и е подал възражение по този слой. Фонд „Земеделие“ няма информация дали това възражение е прието от МЗХГ. Аз не мога да отговоря в какво се изразява недопустимостта на слоя за всеки един имот, тъй като се изискват специални знания, затова на основание чл. 171, ал. 2 от АПК правя искане, с оглед пълното и цялостно изясняване на фактическата обстановка и доказване на констатациите от извършената административна проверка, моля да назначите и допуснете изслушване на заключение от съдебно-техническа експертиза, при която вещото лице, след като се запознае с представените по делото доказателства, посети МЗХГ и ДФ „Земеделие“ – Централно управление да отговори на конкретно поставените въпроси. Тази информация се съдържа в интегрираната система. Самата проверка по чл.37 от ЗПЗП се извършва електронно. На този етап не мога да конкретизирам в какво се състои недопустимостта на слоя. Не мога да отговоря на въпросите на съда, затова искам назначаване на експертиза. Представям молба, в която сме посочили въпросите към вещото лице.

Въпрос на съда към процесуалния представител на ответната страна:  Твърдите ли, че заповедите, които цитирахте за 2015г. са връчени на оспорващия и имате ли информация дали са обжалвани от него?

Юрисконсулт А.: Нямам такава информация, тъй като самата процедура се извършва от МЗХГ за това на основание чл. 171, ал. 2 от АПК, във връзка с чл. 192 от ГПК и чл. 144 от АПК с оглед пълно и цялостно изясняване на фактическата обстановка по делото, моля да се изиска от Министерство на земеделието, храните и горите информация и доказателства за обстоятелствата, които сме посочили в писмена молба, която представям с екземпляр и за оспорващия. Други искания на този етап нямам. По отношение на представените до момента доказателства, представената от нас административна преписка да се приеме по делото. Представените в днешно съдебно заседание протоколи от проверка на място от 2013г. да не се приемат като доказателства, тъй като се отнасят за 2013г., а оспорваното писмо е за кампания 2015г.  Жалбоподателят също твърди, че през 2013г. заявените парцели са били одобрени  от ДФЗ и не е имал никакъв проблем през 2013г. Те не се отнасят за 2015г. за конкретната кампания.   

Оспорващият: От самото начало съм кандидатствал по мярката и работя само с едни и същи парцели в един и същи размер, няма промяна нито корекция през цялото време. Това са трайни насаждения, това са орехи, ябълки и сливи. Те са засети много преди да кандидатствам. Не се противопоставям да се допусне назначаване на СТЕ и да се изискат посочените в молбата на ответната страна  документи.

  Съдът намира представените с жалбата писмени доказателства, както и представените от ответната страна, съдържащи се в административната преписка, приложени към писмо рег.№ДА-01-2141 от  26.09.2018г. по описа на ШАдмС, съобразно приложен опис в писмото от т.1 до т.8 и допълнително представените писмени доказателства  с придружително писмо рег.№ДА-01-2251/09.10.2018г. по описа на ШАдмС, описани от т.1 до т.2 включително, за допустими и относими към спора, поради което ще следва да бъдат приобщени към доказателствата по делото.             

Съдът намира за допустими и относими към спора представените в днешно съдебно заседание от оспорващия писмени доказателства, а именно: Договор №2711204268 от 25.02.2010г., извлечение от банкова сметка за извършено плащане и доказателства за извършени проверки през 2013г., а именно: приложените към уведомително писмо изх.№ 01-032-6500/199 от 17.09.2013 г. контролни листи, както и констативни протоколи №000700/02.09.2013г.и №0000701/02.09.2013г., и два броя снимки, за които оспорващият твърди, че са приложени към заявлението му за кампания 2015г. от система ИСАК.

Съдът намира направените в днешното съдебно заседание доказателствени искания  от ответната страна за допустими и относими към спора, а именно: назначаване на съдебно-техническа експертиза със задачи на вещо лице със специалност „Геодезия и картография“ след като се запозна с приложените по делото доказателства, посети Централно управление на ДФ „Земеделие“ и Централно управление на МЗХГ гр. София, с оглед осигуряването му на достъп до Интегрираната система за администриране и контрол ИСАК към МЗХГ, в качеството му на орган, който поддържа системата за идентификация на земеделски парцели СИЗИП, както и с протоколите  от теренни проверки и сателитни снимки  да даде отговор на следните въпроси:

1.                                           Какъв е броят и размера на завените от жалбоподателя парцели като номер, местонахождение на парцелите, заявени култури по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007-2014 г. по направление „Биологично растениевъдство“ в заявлението за подпомагане през кампания 2015 година?

2.                                          Какъв е броят и размера на одобрените от ДФ „Земеделие“ парцели като номер, местонахождение на парцелите, заявени култури по мярка 214 „Агроекологични плащания“   от ПРСР 2007-2014 г. по направление „Биологично растениевъдство“ в заявлението за подпомагане през кампания 2015 година?

3.                                          Кои парцели като номер, местонахождение и в какъв размер са били установени като недопустими за подпомагане площи по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007-2014 г. по направление „Биологично растениевъдство“ при извършените от ДФ „Земеделие“ административни проверки и проверки на място в ИСАК на площите в заявлението на жалбоподателя за кампания 2015 г.?

4.                                          Поради какви причини ДФ „Земеделие“ е определил площи недопустими за подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007-2014 г. по направление „Биологично растениевъдство“ след извършване на административните проверки и проверки на място в ИСАК?

5.                                          Има ли заявени парцели по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007-2014 г. по направление „Биологично растениевъдство“, които едната част от парцела да попада в един физически блок и с другата си част да попада в друг физически блок?

6.                                          На кои изисквания на Наредба № 11 от 06.04.2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 „АЕП“ от ПРСР 2007-2014 г. не са отговаряли заявени парцели по 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007-2014 г. по направление „Биологично растениевъдство“ през 2015 година?

7.                                          Заявените парцели по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007-2014 г. по направление „Биологично растениевъдство“ попадат ли в окончателния слой „Площи, допустими за подпомагане“ определен със Заповед № РД 46-236 от 01.03.2016 г. на Министъра на земеделието и храните за одобряване на окончателния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“ за Кампания 2015?

8.                                          В случай, че има парцели които не попада в окончателния слой „Площи, допустими за подпомагане“ определен със Заповед № РД 46-236 от 01.03.2016 г. на Министъра на земеделието и храните за одобряване на окончателния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“ за Кампания 2015, поради какви причини и въз основа на какви проверки министерство на земеделието и храните ги е изключило от одобрения слой „Площи, допустими за подпомагане“ за Кампания 2015 ?

9.                                          Какъв е размерът на наддекларираната площ за подпомагане, установена от РА по подаденото от жалбоподателя заявление спрямо декларираната и установена площ след извършените административни проверки и проверки на място в ИСАК, както и какъв е процентът на наддеклариране и съответно санкционираната площ, по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007-2014 г. по направление „Биологично растениевъдство“?

10.                                      Налице ли е идентичност между данните от теренни и административни проверки и отразените парцели в таблица на страница 2 от уведомителното писмо, заявени такива по мярка  214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007-2014г. по направление „Биологично растениевъдство“ в заявлението по директни плащания за Кампания 2015 година на жалбоподателя ?

Съдът намира, че следва да допълни,  така поставените въпроси  като постави задача на вещото лице да изясни налице ли е идентичност между парцелите и площите, с които оспорващият е кандидатствал за подпомагане с начален момент от 2009г. до настоящия момент, като вещото лице посочи площите и кампаниите, в които оспорващият е участвал, парцелите, с които е участвал, в т. ч. кои от тях са одобрени и кои недопустими за подпомагане? Вещото лице следва да извърши проверка по съдържащите се данни за извършени проверки за Кампания 2015г., като по отношение на парцелите, включени в таблицата на стр.2 от уведомителното писмо посочи налице ли е разлика при резултатите от кръстосаните проверки и ако е налице в какво се изразява същата.

 Съдът намира за основателно доказателственото искане за изискване на информация от МЗХГ, като ще следва да бъде издадено съдебно удостоверение на процесуалния представител на ответната страна, по силата на което да се снабди от МЗХГ с информация за следното: 

               1. Информация за датата       на                 публикуване                   в       интернет страницата                  

на МЗХГ на Заповед № РД 09-909/08.12.2015г. на Министъра на земеделието и храните за утвърждаване на Методика за намаляване и отказване на агроекологични плащания по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007-2013 г. за Кампания 2015 г.

 2. Информация  за  датата            на  публикуване в интернет страницата на МЗХГ на Заповед № РД 09-937 от 22.12.2015г.  на министъра на земеделието, храните и горите за определяне на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“ за кампания 2015 г. и Заповед № РД 46-236 от 01.03.2016 г. на министъра на земеделието, храните и горите за одобряване на окончателния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“ за Кампания 2015 г.

              3.Подадено ли е възражение по чл. 16в, ал. 3 от НАРЕДБА № 105 от 22.08.2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол от Г.И.К. с ЕГН ****** с постоянен адрес село Близнаци, общ. Хитрино, обл. Шумен, ул. Плиска № **. спрямо обхвата на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“ за кампания 2015 г., съгласно издадената заповед № РД 09-937/22.12.2015г.

              4.Информация и доказателства за липсата или наличието на подадена жалба от Г.И.К. с ЕГН **** с постоянен адрес село Близнаци, общ. Хитрино, обл. Шумен, ул. Плиска № ** срещу Заповед № РД 46-236 от 01.03.2016 г. на Министъра на земеделието храните за одобряване на окончателния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“ за Кампания 2015 г. пред Върховен административен съд.

 Водим от горното, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

  ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към писмените доказателства по делото, както следва:   

-представените и описани в жалбата писмени  доказателства от т.1 до т.11 включително;

-представените от ответната страна писмени доказателства, съдържащи се в административната преписка, приложени към придружително писмо рег.№ДА-01-2141 от  26.09.2018г. по описа на ШАдмС, съобразно приложен опис в писмото от т.1 до т.8 включително, както и допълнително представените писмени доказателства с придружително писмо рег.№ДА-01-2251/09.10.2018г. по описа на ШАдмС, описани от т.1 до т.2 включително.   

-днес представените от оспорващия писмени доказателства, както следва: Договор №27/112/04268 от 25.02.2010г., извлечение от банкова сметка за извършено плащане и доказателства за извършени проверки през 2013г., а именно: приложените към уведомително писмо изх.№ 01-032-6500/199 от 17.09.2013 г. контролни листи, както и констативни протоколи №000700/02.09.2013г.и №0000701/02.09.2013г., и два броя снимки, за които оспорващият твърди, че са приложени към заявлението му за кампания 2015г. от система ИСАК.

ПРИЛАГА два броя молби от процесуалния представител на ответната страна.

  ДОПУСКА и НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза със задачи на вещо лице със специалност „Геодезия и картография“ след като се запознае с приложените по делото доказателства, посети Централно управление на ДФ „Земеделие“ и Централно управление на МЗХГ гр. София, с оглед осигуряването му на достъп до Интегрираната система за администриране и контрол ИСАК към МЗХГ, в качеството му на орган, който поддържа системата за идентификация на земеделски парцели СИЗИП, както и с протоколите  от теренни проверки и сателитни снимки  да даде отговор на следните въпроси:

                   1. Какъв е броят и размера на заявените от жалбоподателя парцели като номер, местонахождение на парцелите, заявени култури по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007-2014 г. по направление „Биологично растениевъдство“ в заявлението за подпомагане през кампания 2015 година?

                    2.Какъв е броят и размера на одобрените от ДФ „Земеделие“ парцели като номер, местонахождение на парцелите, заявени култури по мярка 214 „Агроекологични плащания“   от ПРСР 2007-2014 г. по направление „Биологично растениевъдство“ в заявлението за подпомагане през кампания 2015 година?

                   3.Кои парцели като номер, местонахождение и в какъв размер са били установени като недопустими за подпомагане площи по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007-2014 г. по направление „Биологично растениевъдство“ при извършените от ДФ „Земеделие“ административни проверки и проверки на място в ИСАК на площите в заявлението на жалбоподателя за кампания 2015 г.?

                   4.Поради какви причини ДФ „Земеделие“ е определил площи недопустими за подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007-2014 г. по направление „Биологично растениевъдство“ след извършване на административните проверки и проверки на място в ИСАК?

                   5.Има ли заявени парцели по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007-2014 г. по направление „Биологично растениевъдство“, които едната част от парцела да попада в един физически блок и с другата си част да попада в друг физически блок?

                   6.На кои изисквания на Наредба № 11 от 06.04.2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 „АЕП“ от ПРСР 2007-2014 г. не са отговаряли заявени парцели по 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007-2014 г. по направление „Биологично растениевъдство“ през 2015 година?

                   7.Заявените парцели по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007-2014 г. по направление „Биологично растениевъдство“ попадат ли в окончателния слой „Площи, допустими за подпомагане“ определен със Заповед № РД 46-236 от 01.03.2016 г. на Министъра на земеделието и храните за одобряване на окончателния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“ за Кампания 2015?

                   8.В случай, че има парцели които не попадат в окончателния слой „Площи, допустими за подпомагане“ определен със Заповед № РД 46-236 от 01.03.2016 г. на Министъра на земеделието и храните за одобряване на окончателния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“ за Кампания 2015, поради какви причини и въз основа на какви проверки министерство на земеделието и храните ги е изключило от одобрения слой „Площи, допустими за подпомагане“ за Кампания 2015 ?

                   9.Какъв е размерът на наддекларираната площ за подпомагане, установена от РА по подаденото от жалбоподателя заявление спрямо декларираната и установена площ след извършените административни проверки и проверки на място в ИСАК, както и какъв е процентът на наддеклариране и съответно санкционираната площ, по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007-2014 г. по направление „Биологично растениевъдство“?

                   10.Налице ли е идентичност между данните от теренни и административни проверки и отразените парцели в таблица на страница 2 от уведомителното писмо, заявени такива по мярка  214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007-2014г. по направление „Биологично растениевъдство“ в заявлението по директни плащания за Кампания 2015 година на жалбоподателя ?

        11.Налице ли е идентичност между парцелите и площите, с които оспорващият е кандидатствал за подпомагане с начален момент от 2009г. до настоящия момент, като вещото лице посочи площите и кампаниите, в които оспорващият е участвал, парцелите, с които е участвал, в т. ч. кои от тях са одобрени и кои недопустими за подпомагане?

        12.Вещото лице  следва да извърши проверка по съдържащите се данни за извършени  проверки за Кампания 2015г., като по отношение на парцелите, включени в таблицата на стр.2 от уведомителното писмо посочи налице ли е разлика при резултатите от кръстосаните проверки и ако е налице в какво се изразява същата.

   Определя депозит за изготвяне на  експертизата в размер на 500.00лв., вносими от ответната страна в 7- дневен срок от днес по набирателна сметка за вещи лица на ШАдмС в ТБ ”Алианц България” АД №BG48BUIN70143330520314.  

Назначава за вещо лице П.П.П., с висше образование, специалност „Геодезия и картография“, инженер геодезист, който да бъде  призован след внасяне на определения от съда депозит. 

На вещото лице да се укаже, че следва да представи заключението най-късно седмица преди датата на следващо съдебно заседание, ведно със справка-декларация по чл. 23, ал. 2 и чл. 24, ал. 2 от Наредба № 2 от 2015г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица и декларация по чл.35, ал.2 от наредбата, установяваща, че вещото лице не е в конфликт на интереси, във връзка с изготвяне на експертизата.

ДА СЕ ИЗДАДЕ СЪДЕБНО УДОСТОВЕРЕНИЕ на процесуалния представител на ответната страна, по силата на което да се снабди от МЗХГ гр.София   с информация за следното: 

         1.Информация за датата        на      публикуване        в       интернет страницата     на МЗХГ на Заповед № РД 09-909/08.12.2015г. на Министъра на земеделието и храните за утвърждаване на Методика за намаляване и отказване на агроекологични плащания по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007-2013 г. за Кампания 2015 г;

               2.Информация  за  датата      на                публикуване в интернет страницата на МЗХГ на Заповед № РД 09-937 от 22.12.2015г.  на министъра на земеделието, храните и горите за определяне на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“ за кампания 2015 г. и Заповед № РД 46-236 от 01.03.2016 г. на министъра на земеделието, храните и горите за одобряване на окончателния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“ за Кампания 2015 г;

              3.Подадено ли е възражение по чл. 16в, ал. 3 от НАРЕДБА № 105 от 22.08.2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол от Г.И.К. с ЕГН ****** с постоянен адрес село Близнаци, общ. Хитрино, обл. Шумен, ул. Плиска № **. спрямо обхвата на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“ за кампания 2015 г., съгласно издадената заповед № РД 09-937/22.12.2015г.

              4.Информация и доказателства за липсата или наличието на подадена жалба от Г.И.К. с ЕГН ****** с постоянен адрес село Близнаци, общ. Хитрино, обл. Шумен, ул. Плиска № ** срещу Заповед № РД 46-236 от 01.03.2016 г. на Министъра на земеделието храните за одобряване на окончателния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“ за Кампания 2015 г. пред Върховен административен съд.

Съдът на основание чл. 171, ал. 4, във връзка с чл. 170 от АПК   

О П Р Е Д Е Л И:

        УКАЗВА на страните, че следва да сочат доказателства досежно фактите, от които черпят права.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да ангажира доказателства в подкрепа на изложените в жалбата твърдения. 

 УКАЗВА на ответната страна, че е в нейна тежест да докаже съществуването на фактическите основания, послужили за издаването на процесния отказ, обективиран в уведомителното писмо, а именно  в какво се изразява недопустимостта на площите, определени като неподходящи за подпомагане.

Оспорващият: Вие като упълномощен нямате достъп до ИСАК, но   тази система работи като едно свързващо звено, един служител в ДФ „Земеделие“, след като работи там, има ли достъп  до тази система и какъв е достъпът на служителите?   

Юрисконсулт А.: В зависимост от компетенциите на служителя, има определено ниво на достъп. Аз специално имам достъп до ИСАК, но на областно ниво, нямам достъп на ниво централно управление  на ДФ „Земеделие“.

Оспорващият: На този етап други доказателства няма да соча. Няма да правя доказателствени искания.

Юрисконсулт А. Няма да соча други доказателства. Няма да правя доказателствени искания.

Съдът счете делото за неизяснено от фактическа страна, поради което

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 Отлага делото и го насрочва за  17.01.2019г от 09:30 часа за която дата страните да се считат за уведомени при условията на чл.137, ал.7 от АПК. 

Да се издаде съдебно удостоверение на процесуалния представител на ответната страна.  

Да се призове вещото лице след внасяне на определения от съда  депозит.   

         Заседанието приключи в  10:30   часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                                   Административен съдия:

                                                                                                                     Секретар: