П  Р  О Т  О  К  О  Л

град Шумен, 20.11.2018 година

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

на двадесети ноември две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маргарита Стергиовска

при участието на секретар: Вилиана Русева

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия М. Стергиовска

Административно дело № 294 по описа за 2018 година.

На именното повикване в  10.00 часа се явиха:

Оспорващият, „ПРЕС ЛЕС СТРОЙ" ЕООД гр. Разград, редовно уведомен, не се явява лично. За него се явява адв. М.М. от АК-Разград, редовно упълномощен отпреди.

Оспорващият,  „ЙОНИКС ИМОТ” ЕООД гр. Разград, редовно уведомен, не се явява лично. За него се явява адв. М.М.от АК-Разград,  редовно упълномощен отпреди.

Ответникът, Кмет на Община Разград, редовно уведомен, не се явява лично. За него се явява  ст. юрисконсулт С.Д., редовно упълномощен отпреди.

Заинтересованата страна, „КРЕСОН” ЕООД, редовно уведомена, не се явява и не изпраща представител.

Адв. М.- Да се даде ход на делото.

Ст. юрисконсулт Д.- Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва, че в унисон с определение от предходно съдебно заседание по делото са депозирани писмени доказателства под опис, приложени към писмо рег. № ДА-01-2413 от 01.11.2018 г. по описа на ШАдмС.

Адв. М. - Да се приемат писмените доказателства.

Ст. юрисконсулт Д. -  Да се приемат писмените доказателства.

Съдът намира представените писмени доказателства, за допустими и относими към спора, поради което ще следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото.

Водим от горното  

О П Р Е Д Е Л И:

            ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към писмените доказателства по делото приложените към писмо рег. рег. № ДА-01-2413 от 01.11.2018 г. по описа на ШАдмС писмени доказателства, описани от пункт 1 до пункт 4.

Адв. М. - Нямам доказателствени искания, няма да соча други доказателства.

Ст. юрисконсулт Д. -  Нямам доказателствени искания, няма да соча други доказателства.

С оглед изявленията на страните по изчерпване на доказателствата и липса на нови доказателствени искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

Адв. М. – Моля, да постановите съдебен акт, с който отмените Заповед № 610/21.05.2018 г. на Кмета на Община Разград, с която е утвърдено класирането на участниците в търг с тайно наддаване, като на първо място е класиран участника „Кресон“ ЕООД гр. Разград, който според оспорващия е следвало да бъде отстранен от участие, съответно да отмените заповедта и в частта й, с която е определен за спечелил търга класирания на първо място участник „Кресон“ ЕООД гр. Разград, ведно със законните последици от това, като присъдите на доверителя ми сторените по делото разноски в размер на заплатената държавна такса. Считам, че от събраните по делото доказателства, безспорно се установява, че между страните не е налице спор, относно фактите по делото. Не се спори от Община Разград, че участникът в търга „Кресон“ ЕООД гр. Разград е представил предложение, което не отговаря на императивните формални изисквания за участие в търг с тайно наддаване, регламентирани в Наредба № 2 на Общински съвет Разград. Безспорно е установено, видно и от приложените предложения на участниците, че представляваните от мен дружества „ПРЕС ЛЕС СТРОЙ" ЕООД и „ЙОНИКС ИМОТ” ЕООД са представили оферти отговарящи на изискванията на цитирания нормативен акт, като предлаганата цена и на двамата участника е била поставена в отделен, запечатан, непрозрачен плик, поставен в плика с документи на участника. Що се касае до участника „Кресон“ ЕООД гр. Разград безспорно е установено, че същият е представил предлагана цена в отделен малък плик, който не е бил поставен в големия плик с документи. Правният спор е относно приложението на процесуалния и материалния закон и тълкуване на фактите и тяхната оценка. Според тръжната комисия, респективно според административния орган, представянето на такова предложение от „Кресон“ ЕООД, при което предлаганата цена не е била поставена в големия, непрозрачен плик, несъставлява съществено нарушение на административно-процесуалните правила, поради което и административният орган е издал атакуваната заповед със съдържание, което се оспорва от нас. Със заповедта административният орган е приел и класирал участникът „Кресон“ ЕООД на първо място и го е определил за спечелил търга. Видно от материалите по делото от стр. 47 до стр. 55 са представени тръжните условия и документи утвърдени от възложителя- Кмета на община Разград, в които категорично е разписано, като основание за недопускане на участника в т.1 от Раздел VIII на тръжните условия документите за участие да са поставени в запечатан непрозрачен плик. В Раздел V от тези тръжни условия II част, т.2 предлагана цена, категорично е разписано от Общински съвет Разград, че предлаганата цена следва да бъде поставена в запечатан непрозрачен плик, който от своя страна да бъде поставен в плика с документи. В самия нормативен акт Наредба № 2, чл.64, ал. 1, т. 6, категорично е посочено като основание за недопускане до участие в търга, подаване на документи за участие в незапечатани или непрозрачен плик. Считаме, че документацията на участника „Кресон“ ЕООД, не отговаря на императивно утвърдените правила от Общински съвет Разград, съответно на утвърдените тръжни документи от Кмета на Община Разград, поради което това предложение е следвало да бъде отстранено от участие, да не бъде допускано до оценка и класирано. Считаме, че нарушението на процесуалните правила е винаги съществено, когато е довело до ограничаване на правен принцип. В конкретния случай с допускането на офертата на фирма „Кресон“ ЕООД до участие в търга, класиране на същата и определяне на този участник за спечелил търга, са нарушени основните принципи на АПК, на законност, истинност, равенство, прозрачност, последователност и предвидимост. В тази връзка поддържам съображенията, изложени подробно в Раздели I, II и III от жалбата, които няма да преповтарям. Считам, че правната сигурност изисква администрацията да не допуска такива нарушения на процесуалните правила, които да ограничават и да нарушават основните принципи на административния процес. С издаването на процесната заповед от Кмета на Община Разград се е стигало именно до нарушаване на такива принципи, което законодателят недопуска. С оглед на тези съображения и на всички останали изложени в жалбата, Ви моля да отмените атакувания административен акт със законните последици. 

Ст. юрисконсулт Д.Моля, да отхвърлите така депозираната жалба против Заповед № 610/21.05.2018 г. на Кмета на Община Разград, като неоснователна и недоказана, както и да ми присъдите разноски за юрисконсултско възнаграждение на осн. чл. 143, ал. 4 от АПК. Считам, че процедурата по провеждане на публичния търг с тайно наддаване е спазена. Основният довод, който излагат жалбоподателите е, че малкият плик на спечелилият търга участник „Кресон“ ЕООД не е поставен в големия, това безспорно е така и не се спори по фактите. Но непоставянето на малкия плик в големия, не е предвидено като основание за недопускане на кандидата, нито в утвърдените от Кмета на Община Разград тръжни условия, нито в чл. 64а от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, в която подробно са     визирани хипотезите, при които не се допуска до участие кандидат в публичен търг с тайно наддаване. Ценовото предложение на спечелилия търга участник е поставено в запечатан непрозрачен плик, макар че той не е поставен в големия. Подробни аргументи представям в писмена защита, която съм подготвил и моля да приемете.

Съдът прилага писмена защита по делото, след което обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи в 10.12 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                         Секретар: