П  Р  О Т  О  К  О  Л

град Шумен, 20.11.2018 година

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

на двадесети ноември две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

при участието на секретар: Ив.Велчева

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Христинка Димитрова

Административно дело 209 по описа за  2018 година.

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

Оспорващият, А.Р.А. от гр. Шумен - редовно уведомен в предходно съдебно заседание, се явява лично и с адв. К.К. от АК - Русе, редовно  упълномощен.  

Ответникът, Директор на ОД на МВР гр. Шумен - редовно уведомен, не се явява. За него се явява гл. юрисконсулт С., редовно упълномощена.

         Свидетелят Р.Р.П. - редовно призован се явява лично.

         Адв. К. - Да се даде ход на делото.

Юриск. С. - Да се даде ход на делото. Ние водим другия допуснат свидетел Д.К.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Делото е във фаза на събиране на доказателства, с оглед предоставена възможност за разпит на свидетели.

Съдът снема самоличността на допуснатите до разпит свидетели:

Р.Р.П. – роден на 24.11.1987г., български гражданин, жител на Шумен, неженен, неосъждан, без родство с жалбоподателя, не работи в системата на  МВР.

         Д.М.К. – родена на 11.11.1973г., български гражданин, омъжена, неосъждана, без родство с жалбоподателя, работи в  системата на МВР.

Съдът разяснява на свидетелите наказателната отговорност за лъжесвидетелстване по чл. 290, ал.1 от НК, наказуемо с лишаване  от свобода до 5 години.

Свидетелите обещават да говорят истината.

Съдът отстранява от съдебната зала свидетеля Д.М.до разпита ѝ.

         Съдът пристъпва към разпит на свидетеля Р.Р.П..

         Свид. Р.П.Познавам А. от няколко години. Бях  получил призовка. Тогава работех в дискотека „Колизеум“, тя беше в ремонт. Прекратиха ни трудовите договори, казаха ни, че който иска може да идва да поработва, да си изкарва пари, всеки ден се плащаше. Призовката беше с такъв ден и час, че не ме устройваше, в смисъл че ще загубя пари. С призовката ме призоваваха да се явя като свидетел в РУ- Шумен. Беше посочена определена дата и час кога да се явя, които не ме устройваха защото тогава работех на обект дискотека „Колизеум“ във връзка с ремонта. Свързах се с А. и го помолих, ако може по някакъв начин да ми смени часа с по-удобен за мен. Аз не исках в работата да се разбира, че ме викат в полицията, да не ми направят проблем. Обадих се на А. да разбера дали има възможност да се явя в друг ден и час, когато ще ми е по-удобно да се явя като свидетел. Доколкото помня някаква жена трябваше да ме разпитва, пишеше да се явя като свидетел в призовката. Когато се обадих на А. той ми каза, че ще провери дали има такава възможност за промяна на времето. Не съм му казвал да проверява за какво ме викат. Когато получих призовката не знаех за какво ме викат. Само се обадих да кажа, ако може да бъде за друг ден и час. Не промениха времето когато ме викаха. В последствие А. не ми е съобщавал подробности защо ме викат. Когато ходих до полицията да давам показания същата вечер се видяхме с А.. Преди това той ме заведе до разследващите полицаи. Аз му звъннах по телефона, защото закъснявах с някъде около час за разпита, просто да ме придружи до стаята. Призовката я получих между 5-7 дни преди датата, на която ме викаха, не мога да си спомня точно. Може би 2- 3 дни след получаване на призовката се обадих на А.. Видяхме се в деня, когато отидох в районното управление. Познанството ми с А. е на лична основа. Мисля, че в призовката  имаше  телефон за контакт с призоваващия. Не съм правил опити  да се обаждам на телефона посочен в призовката. Предпочетох да се обърна към  жалбоподателя, защото го познавах. Когато му се обадих, той каза, че ще опита да направи нещо. На следващия ден аз му се обадих пак и той ми каза, че няма как да се промени часа. Не сме обсъждали нищо по съществото на случая, за който бях призован.

Адв. К.Нямам повече въпроси. Не възразявам свидетелят да бъде освободен от залата. 

Юриск. С. - Нямам други въпроси.  Не възразявам свидетелят да бъде освободен от залата. 

         Свидетелят Р.П. – Моля да ми бъдат изплатени направените разноски за разпита като свидетел.

         С оглед изявленията на страните, съдът счита, че няма пречки свидетелят да бъде освободен от залата.

         На същия да се изплати възнаграждение в размер на внесения депозит.      

         Съдът пристъпва към разпит на свидетелката Д.М.К.

         Свид. Д.К. – Работя като системен оператор в отдел „Разследване“ в ОДМВР – Шумен. Изпълнявам задълженията си в Районното управление, тъй като разследващите там са повече. Работя на втория етаж в РУ- Шумен. Конкретно за деня беше 04.04.2018г., към 17- 17:15 часа, в края на работния ден отидох до тоалетната, която се намира в дъното на коридора срещу стая 209 на същия етаж. В стая 209 работят ст.разследващ полицай Е.И. и разследващ полицай Д.М.. Тъй като тоалетната беше заета, Е.И. переше стирката за под на чешмата, аз изчаках на вратата на тяхната стая, докато тя си свърши работата. В стаята беше А.Р., седнал на мястото на Д.М. и държеше един лист в ръката си, но какво пишеше на листа аз незнам. В момента, в който аз застанах на касата на вратата в стаята нямаше друг човек. След това влезе старши разследващ В.М.. И.В.И. беше в коридора някъде между стаи 206, 207, 208. Номерацията на стаите върви последователно. Първата стая е 202, аз съм в стая 202а и после продължават  до 209. Стаите са само на едната страна на коридора, на един ред. От другата страна на коридора има прозорци. Тоалетната е на отсрещната страна. Може би минута - две продължи моето наблюдение, само докато Е. си изпере парцала. Видях Е. да си влиза в стаята, защото аз бях на касата на вратата и ѝ направих място тя да влезе и аз излязох. Не съм чула разговор, тя като влезе в стаята, аз влязох в тоалетната. Не съм чула разговор между Е. и оспорващия. Общ разговор може да е имало, да съм питала Е. „Какво правиш сега?“, като съм влязла в тоалетната. Коментарът беше към Е., нещо от рода „Какво си се разчистила“, защото беше вече пет и нещо. Всичко, което съм възприела, е отразено в даденото сведение по време на  дисциплинарната проверка. 

Юриск. С. - Нямам други въпроси.  Не възразявам свидетелят да бъде освободен от залата. 

Адв. К.Нямаме въпроси. Не възразявам свидетелят да бъде освободен от залата. 

         Съдът като съобрази изявлението на страните счита, че няма пречки свидетелят да бъде освободен от съдебната зала.

         Адв. К.Представям и моля да приемете писмено доказателство, касаещо преписката на ОСлО при ОП-Търговище. Това е постановление на Апелативна прокуратура – Варна за прекратяване на досъдебното производство. 

         Юриск. С. – Запозната съм с постановлението. Не възразявам да бъде приобщено, доколкото самото досъдебно производство е приобщено по делото, но като цяло твърдя, че обвинението по досъдебно производство е различен състав от предмета на дисциплинарното производство. 

         Съдът като съобрази днес представеното постановление от 24.10.2018г., рег.№955/2018г. на Апелативна прокуратура – Варна, счете същото за допустимо, поради което следва да бъде приобщено към доказателствата по делото.

Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствата по делото постановление от 24.10.2018г. на прокурор от Апелативна прокуратура – Варна по Преписка № 955/2018г. по описа на Апелативна прокуратура – Варна.

         Адв. К. Няма да сочим други доказателства, нямаме други доказателствени искания. 

Юриск. С. – Нямаме други доказателствени искания.

Като съобрази изявленията на страните по изчерпване на доказателствата и липсата на нови доказателствени искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което 

 О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

         Адв. К. – Молим да отмените атакуваната заповед за налагане на наказание по отношение на А.Р.А. с № 372з-1926 от 13.06.2018г. на всички основания, които сме посочили в жалбата. Считаме, че извършеното от А.Р. не отговаря на вписаното като действие в заповедта, по този повод сме депозирали жалбата. Твърденията на ответната страна, наведени в заповедта, не се доказаха не само по безспорен и категоричен начин, но аз считам, че по никакъв начин не се доказаха. Действията, които са описани не са извършени от оспорващия. Ще Ви моля да отмените заповедта, като ни присъдите и сторените по делото разноски. Ще Ви моля да дадете 7- дневен срок за писмени бележки, в които подробно да изложим нашата теза. 

         Оспорващият – Аз също искам отмяна на заповедта и да кажа, че съществува чл.207, ал. 4 от ЗМВР и по този член В. е бил наказан, че ме е нарекъл „курва“ преди горе долу година и половина от случката, а пък участва в същата комисия и не се самоотстранява. Той изобщо няма право да участва в комисията и даже има още една заповед, която представи г-жа С., че В.Д. няма право да участва в комисията, защото ми е пряк ръководител. Ако забележите показанията на Е. и на Д. излиза, че аз знам за какво става дума още преди да бъркам в чекмеджетата. Явно притежавам гадателски способности да знам за какво става дума, преди да бъркам в чекмеджетата. Говоря с Д. по телефона, казвам ѝ за какво става дума, за телефон, а пък след туй намирам в чекмеджето тоз документ. В обобщение считам, че издадените заповеди, които цитирах, съставляват пречки за участието на посочените две лица в хода на дисциплинарната проверка и това води до незаконосъобразност на издадената спрямо мен заповед.  

         Юриск. С. – Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и с оглед изхода от делото да присъдите разноски, които са посочени в придружителното писмо и се изразяват само в юрисконсултско възнаграждение. По съществото на делото считам, че твърденията в заповедта са подкрепени и с писмени, и с гласни доказателства. Действително по време на самия престой в кабинета е присъствала разследващ полицай Е.И., която има непосредствени впечатления като очевидец, но по преписката, и нашата и по досъдебното производство, има и други косвени доказателства, които напълно опровергават защитната теза, която се поддържа от жалбоподателя, в хода на настоящото производство, на която моля да се спра в детайли в писмени бележки в указан от Вас срок, който да е малко по-дълъг от срока на жалбоподателя, за да мога да възприема и техните твърдения по процедурата и по същество. Считам, че има разлика в съставите, до колкото разпоредбата в НК касае разпространение на служебна информация, докато ние сме се ограничили само в „превишаване на правомощията“, които според мен са доказани по делото. Моля за решение в този смисъл.

         Съдът дава възможност на страните в 7 –дневен срок, считано от днес, да депозират писмени бележки по делото.

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в инструктивния срок. 

Заседанието приключи в 10:58 часа.

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

                                               Административен съдия:

                                                                                                 Секретар: