П Р О Т О К О Л

град Шумен, 19.11.2018 година

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

на деветнадесети ноември  две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

                                                   ЧЛЕНОВЕ: 1.ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

                                                                      2.БИСТРА БОЙН

при участието на секретар: Светла Атанасова

Прокурор  Д.Арнаудов при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от адм.съдия Бистра Бойн

КАНД 248 по описа за 2018 година.

На именното повикване в 09:20 часа се явиха:

Касаторът, ОД на МВР гр.Шумен, редовно призован, не изпраща представител. 

Ответната страна, Ю.Н.И. – гр.Шумен, редовно призована,  не се явява и не изпраща представител. 

Окръжна прокуратура гр. Шумен, редовно призована, за нея се явява прокурор  Димитър Арнаудов.

             Прокурорът: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовното призоваване на страните по същото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва, че съдебното производство е образувано по     касационна жалба от ОД на МВР гр.Шумен,  депозирана против Решение №408 от 25.09.2018г., постановено по ВАНД № 1638/2018г. по описа на Районен съд – град Шумен. С жалбата е  направено доказателствено искане от Община Шумен да бъде изискана скица (схема) относно това, дали   към 30.03.2018г.  е имало поставен пътен знак и маркировка  на мястото, където е извършено санкционираното с отмененото НП,  нарушение.

 Прокурорът: Считам депозираната касационна жалба за процесуално допустима. Намирам доказателственото искане за неоснователно, тъй като представителят на ОД на МВР Шумен  е имал тая възможност да го направи още във фазата пред Районен съд гр.Шумен. 

  Съдът намира искането на касатора за изискване на  скица (схема)  от Община Шумен, от която да  видно към 30.03.2018г. имало ли е поставен пътен знак или маркировка, които да обозначават наличие на спирка за превозни средства по редовните линии за обществен превоз на пътници в гр.Шумен, по бул. Мадара, срещу автогара в посока бул.Ришки проход, за относимо към спора, респективно за основателно, поради което същото ще следва да бъде  уважено.

Намира също, че към доказателствения материал  по делото следва да бъдат приобщени материалите по ВАНД №1638/2018г. по описа на Шуменския районен съд. 

Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

Да се изпрати писмо до  Община Шумен с указание в 5-дневен срок от датата на получаването му да представи по делото  скица (схема)  от Община Шумен, от която да  видно към 30.03.2018г. имало ли е поставен пътен знак или маркировка, които да обозначават наличие на спирка за превозни средства по редовните линии за обществен превоз на пътници в гр.Шумен, по бул. Мадара, срещу Автогара в посока бул.Ришки проход.

Приема и приобщава към доказателствения материал по делото, материалите по ВАНД 1638/2018г. по описа на  Шуменския районен съд.

С оглед необходимостта от изискване на допълнителни доказателства, съдът намира делото за неизяснено от фактическа страна, поради което.

О П Р Е Д Е Л И:

Отлага същото и го насрочва за 03.12.2018г. от  9:00 часа, за която дата явилата се страна да се счита за уведомена, а неявилите се - редовно призовани при условията на чл.137, ал.7 от АПК.   

Заседанието приключи в  09:25 часа.

          Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                                                                                                                          Секретар: