П Р О Т О К О Л

град Шумен, 19.11.2018 година

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

на деветнадесети ноември  две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

                                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

                                                                                2.БИСТРА БОЙН

при участието на секретар: Светла Атанасова

Прокурор  Д. Арнаудов при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от адм.съдия Снежина Чолакова

КАНД 245 по описа за 2018 година.

На именното повикване в 09:15 часа се явиха:

Касаторът, „Преслав-Агро“ ЕООД гр.Велики Преслав, редовно призован,  за него се явява адв.Г.Г. от ШАК, редовно упълномощен. 

Ответната страна, Дирекция“Инспекция по труда“ – гр.Шумен, редовно призована,  не изпраща представител. От директора е депозирана молба от 08.11.2018г., в която е изразено становище по съществото на спора.

Окръжна прокуратура гр. Шумен, редовно призована, за нея се явява прокурор  Димитър Арнаудов.

             Адв.Г.: Да се даде ход на делото.

Прокурорът: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовното призоваване на страните по същото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

                                                    ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва предявената касационна жалба от «Преслав – Агро» ЕООД, против Решение № 75 от 08.10.2018г., постановено по АНД № 210/2018г. по описа на Районен съд – град Велики Преслав.

Адв.Г.:   Поддържам жалбата.

Прокурорът: Считам депозираната касационната жалба за процесуално допустима.   

  Съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

Приема и приобщава към доказателствения материал  по делото, материалите по  АНД № 210/2018г. по описа на Районен съд – град Велики Преслав.

Прилага към материалите по делото молба от ответната страна с рег.№ДА-01-2478/08.11.2018г. по описа на ШАдмС.

Адв.Г.:   Няма да соча нови доказателства.

Прокурорът: Няма да соча нови доказателства, нямам доказателствени искания.

С оглед липсата на  доказателствени искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

Адв.Г.: Касационното ни основание е материална незаконосъобразност на постановения съдебен акт от Районен съд - Велики Преслав. С оглед на събраните по делото доказателства, безспорно  е установено, че в много кратък срок, след установяване на нарушението,  а именно неизпълнение на предписание на инспекцията по труда,  „Преслав-Агро“ ЕООД е извършило всички дължими плащания относно трудовите възнаграждения на съответния работник, предмет на издаденото НП.  Считам, че при тези доказателства  съдът следва да приложи привилегирования състав на чл.415в от КТ, съгласно който, когато нарушението е установено в кратък срок след установяването му и липсват доказателства  за причинени вреди на работника или служителя, административният орган следва да наложи наказанието при условията на този привилегирован състав, а именно  да наложи наказание от 100.00 лв. до 300.00 лв.  на виновното лице,  в случая „Преслав-Агро“ ЕООД. С въвеждането на нормата на чл.415в от КТ през 2010г. и видно от самия законопроект, разгледан в Народното събрание,  целта на тази норма е била да се стимулира работодателят, независимо от извършеното нарушение в много кратък срок да го отстрани, за да преодолее по някакъв начин неблагоприятните последици, които настъпват от неговото виновно поведение. В противен случай, няма как да бъде отграничен от  случаите на нарушения по КТ,    при които работодателят бездейства и не отстранява последиците, не коригира своето поведение от случаите, в които независимо от това,  че е нарушил разпоредбите на закона е коригирал своето поведение и е отстранил нарушението. Считам, че в случая  от страна на "Преслав-Агро“ ЕООД  са предприети необходимите действия в много кратък  срок са изпълнени задълженията. От друга страна, въпреки че районният съд  посочил, че за работника са настъпили неблагоприятни последици, в съдебното решение, пък и по делото не са представени никакви доказателства. Липсва норма или логика да се приема, че някои нарушения на КТ са свързани винаги с неприятни последици. Считам  че във всеки конкретен случай те следва да бъдат доказани, но това не е сторено  от административнонаказващия орган, поради което считам, че са налице и двете предпоставки, визирани в чл. 415в от КТ. Моля да отмените решението на районния съд и да измените НП, като на  "Преслав-Агро“ ЕООД бъде наложена санкция в размерите, визирани в  чл.415в от КТ.

Прокурорът: Споделям становището на процесуалния представител на "Преслав-Агро“ ЕООД. Именно това е идеята на  законодателя да въведе нормата на чл.415 в от КТ, поради това моля да отмените решението  на Районен съд – Велики Преслав и да измените НП, като наложите глоба, както е предвидено в закона, в размер от 100.00 лв. до 300.00 лв. Моля за Вашето решение.

Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе със своя съдебен акт в законоустановения  срок.

Заседанието приключи в  09:20 часа.

          Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                                                                                 Секретар: