П Р О Т О К О Л

град Шумен, 19.11.2018 година

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

на деветнадесети ноември  две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

                                                       ЧЛЕНОВЕ: 1.ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

                                                                                     2.БИСТРА БОЙН

при участието на секретар: Светла Атанасова

Прокурор  Д.Арнаудов при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от адм.съдия Снежина Чолакова

КАНД 239 по описа за 2018 година.

На именното повикване в 09:10 часа се явиха:

Касаторът, „Шумен – 99“ ЕООД гр.Шумен, редовно призован, не изпраща представител. 

Ответната страна, ТД на НАП – гр.Варна, редовно призована, не изпраща представител. 

Окръжна прокуратура гр. Шумен, редовно призована, за нея се явява прокурор  Димитър Арнаудов.

Прокурорът: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовното призоваване на страните по същото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

                                                    ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва предявената касационна жалба от «Шумен – 99» ЕООД,  със седалище и адрес на управление гр.Шумен,  против Решение № 384 от 13.09.2018г., постановено по ВАНД № 959/2018г. по описа на Районен съд – град Шумен.

Съдът докладва молба-становище на касатора с рег.№ДА-01-2370/26.10.2018г. по описа на ШАдмС, в която е изразено становище по хода на делото и искане за уважаване на касационната жалба. 

 Прокурорът: Считам депозираната касационната жалба за процесуално допустима.   

  Съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

Приема и приобщава към доказателствения материал по делото, материалите по ВАНД № 959/2018г. по описа на Районен съд – град Шумен.

  Прилага към материалите по делото молба-становище на касатора с рег.№ДА-01-2370/26.10.2018г. по описа на ШАдмС.

Прокурорът: Няма да соча нови доказателства, нямам доказателствени искания.

С оглед липсата на  доказателствени искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

Прокурорът: Намирам жалбата на „Шумен – 99“ ЕООД за допустима, разгледана по същество за неоснователна. Шуменският районен съд е потвърдил частично НП на НАП, като е намалил наказанието от 1000.00 лв. на 500.00 лв. Намирам решението на въззивния съд за справедливо  и като такова моля да го потвърдите.   

Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в законоустановения  срок.

Заседанието приключи в  09:15 часа.

          Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                                                  Секретар: