П Р О Т О К О Л

град Шумен, 19.11.2018 година

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

на деветнадесети ноември  две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

                                                       ЧЛЕНОВЕ: 1.ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

                                                                             2.БИСТРА БОЙН

при участието на секретар: Светла Атанасова

Прокурор Д.Арнаудов  при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от адм.съдия Снежина Чолакова

КАНД 238 по описа за 2018 година.

На именното повикване в 09:05 часа се явиха:

Касаторът, Е.Р.Н. - гр.Търговище, редовно призован, не се явява и не изпраща представител. 

Ответната страна, Регионална здравна инспекция гр.Търговище, редовно призована, не изпраща представител. 

Окръжна прокуратура гр. Шумен, редовно призована, за нея се явява прокурор Димитър  Арнаудов.  

Прокурорът: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовното призоваване на страните по същото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

                                                    ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва, че съдебното производство е образувано по   касационна жалба на Е.Р.Н. от гр. Търговище,  против Решение № 377 от 30.08.2018г., постановено по ВАНД № 582/2018г. по описа на Районен съд – град Шумен.

Съдът докладва молба от процесуалния представител на РЗИ гр.Търговище от 15.11.2018г.,  в която е изложено становище по съществото на спора.

Съдът докладва писмена защита от процесуалния представител  на касатора от 16.11.2018г., в която са изложени аргументи по съществото на спора.

 Прокурорът: Считам депозираната касационната жалба за процесуално допустима.   

Съдът намира представените по делото  писмени доказателства за допустими и относими към спора, поради което същите ще следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото.

Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

Приема и приобщава към доказателствения материал   по делото, материалите по ВАНД 582/2018г. по описа на Шуменския районен съд, както и материалите АНД №14/2018г. по описа на Районен съд гр.Търговище.

  Прилага към материалите по делото писмено становище на РЗИ-  Търговище с рег.№ДА-01-2523/15.11.2018г. по описа на ШАдмС.

Прилага към материалите по делото писмена защита на касатора с рег.№ДА-01-2529/16.11.2018г. по описа на ШАдмС. 

Прокурорът: Няма да соча нови доказателства, нямам доказателствени искания.

С оглед липсата на  доказателствени искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

Прокурорът: Жалбата на Е.Н. е допустима, но разгледана по същество е неоснователна. Шуменският районен съд е потвърдил издаденото срещу касатора  Н. НП затова, че е пушил цигара в кафе-аперитив  „Енержи“ гр.Търговище.  Считам решението на въззивния  съд  за  обосновано,   законосъобразно  и правилно,  и като такова моля да го потвърдите.   

Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в законоустановения  срок, след съвещание.

Заседанието приключи в  09:10 часа.

          Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                                                                                Секретар: