П  Р  О Т  О  К  О  Л

град Шумен, 14.11.2018 година

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на четиринадесети ноември две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

при участието на секретар: Ив.Велчева

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Снежина Чолакова

Административно дело № 321 по описа за 2018 година.

На именното повикване в 10:45 часа се явиха:

Оспорващата, Н.И.И., с. Черна – нередовно призована за днешното съдебно заседание, се явява лично.

Съдът констатира самоличността на оспорващата въз основа на лична карта, валидна до 27.01.2025г., издадена от МВР- Шумен.  

Ответникът, Директор на Териториално поделение на НОИ - град Шумен редовно призован, не се явява лично, за него се явява главен юрисконсулт Л.И., редовно упълномощена.

Оспорващата - Не възразявам да се гледа делото въпреки нередовното ми призоваване.

Юриск. И.- Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, предвид редовното призоваване на ответната страна и изричното изявление на оспорващата страна, че желае делото да се гледа, въпреки нередовното й призоваване.

Водим от горното, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         Съдът докладва, че съдебното производство е образувано по жалба на Н.И.И. срещу Решение № 2153-27-27/19.09.2018г. на Директора на ТП на НОИ-гр.Шумен. В жалбата се излагат аргументи за незаконосъобразност на атакуваното решение, по същество свеждащи се до това, че същото е постановено при допуснато съществено процесуално нарушение по смисъла на чл. 35 от АПК. Въз основа на тези аргументи е отправено искане да бъде отменено решението на директора на ТП на НОИ  - гр. Шумен и да бъде постановено решение, с което да бъде  определен по-висок размер на обезщетението за безработица, отпуснато на оспорващата.

Съдът докладва, че административната преписка по делото е комплектована от ответната страна  с придружително писмо, намиращо се на лист 7 от делото, съобразно направен опис, както и с придружително писмо рег.№ДА-01-2276/12.10.2018г., съобразно направен в писмото опис.

Съдът докладва писмените доказателства представени от ответната страна с придружително писмо рег.№ДА-01-2349/23.10.2018г.

Оспорващата – Поддържам жалбата. Да се приемат доказателствата.  Миналата година на 14 декември подадох пълен комплект документи за обезщетение за безработица. Всичко съм подала, не мога да разбера защо са ми отпуснати тези 21 лева.

Юриск.И. - Оспорваме изцяло жалбата. Считаме същата за неоснователна. Считаме, че доказателствата, приложени към преписката са относими към спора и моля да бъдат приети.

Съдът намира представените по делото писмени доказателства за допустими и относими към спора, поради което същите ще следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото. 

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото писмените доказателства както следва:

- Представените  от ответната страна с придружително писмо рег.№ДА-01-2248/09.10.2018г. писмени доказателства, съобразно направения опис;

- Писмените доказателства, представени от ответната страна с придружително писмо рег.№ДА-01-2276/12.10.2018г., съобразно направения опис;

- Писмените доказателства, представени от ответната страна с придружително писмо рег.№ДА-01-2349/23.10.2018г., а именно Заповед № 1015-27-132/09.06.2016г. на директора на ТП на НОИ гр. Шумен, както и обобщена справка относно изчисления размер на обезщетението на оспорващата.

  С оглед задължението на съда за разпределяне на доказателствената тежест и на основание чл. 171, ал.4  от АПК съдът

О П Р Е Д Е Л И:

Указва на оспорващата, че е в нейна тежест да ангажира доказателства в подкрепа на изложените в жалбата твърдения, както и че същите обосновават незаконосъобразност на атакуваното решение.

УКАЗВА на ответната страна, че е в нейна тежест да докаже съществуването на фактическите основания, посочени в административния акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, в т.ч., че същият е издаден от компетентен орган, в изискуемата форма, при спазване на административно-производствените правила, при съблюдаване на материалния закон и неговата цел.

Оспорващата – Не съм съгласна с размера на определеното обезщетение. Считам, че обезщетението трябва да бъде по-високо. Искам да представя документ за стажа. Документът показва, че е зачетен стажа от 04.06.2016г. до 25.11.2017г. Разполагам с документ, който удостоверява периодите, през които към работила, но не разполагам с превод на български език на същия.  Моля да ми бъде дадена възможност да се снабдя с превод на същия и да го представя по делото заедно с документа. 

Юриск. И. – Не възразявам на това искане. U1 по принцип се изпраща на лицата за тяхно сведение, като с това U1 ние изпращаме до компетентната институция, като си изискваме официалните удостоверителни документи, които са СЕД U002 и СЕД U004, като U1 следва да е огледален образ на СЕД U002 и СЕД U004. Ние нямаме  U1, с него по принцип се прави само запитване до компетентните институции във Великобритания, но нямам възражения да бъде представен в превод.

С оглед изявлението на оспорващата, че желае да представи по делото документ, удостоверяващ периода на трудовата й заетост и получаваното възнаграждение, но в момента не разполага с превод на същия на български език, съдът намира, че следва да й бъде дадена възможност да се снабди с такъв превод и да представи документа, ведно с превод на същия на български език, в следващо съдебно заседание.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

Указва на оспорващата не по-късно от датата на следващото съдебно заседание да представи по делото исканите от нея доказателства, ведно с превод на същите на български език. 

Юриск. И. - Към момента нямаме други искания.

Съдът счете делото за неизяснено от фактическа страна, поради което 

О П Р Е Д Е Л И:

Отлага същото и го насрочва за 12.12.2018г. от 10:00 ч., за която дата   страните да се считат уведомени.

Заседанието приключи в 11:00  часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                           Административен съдия:

                                                                                                   Секретар: