П  Р  О Т  О  К  О  Л

град Шумен, 14.11.2018 година

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на четиринадесети ноември две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

при участието на секретар: Ив.Велчева

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Снежина Чолакова

Административно дело № 303 по описа за 2018 година.

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

Жалбоподателят, В.Р.В., гр. Шумен – уведомен по чл. 137, ал. 7 от АПК не се явява лично, за него  се явява адв. Б.Б. от ШАК, редовно упълномощен.  

Ответната страна, Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ към ОД „Земеделие“ гр. Шумен – уведомена в предходно заседание, за нея се явява гл. секретар на ОД „Земеделие“ гр. Шумен, овластен да изпълнява функциите на директор на  ОД „Земеделие“ гр. Шумен за периода 14.11.2018г. до 16.11.2018г. 

Адв. Б. - Да се даде ход на делото.

Ответникът - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото,  поради което

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва представените от РЗИ – гр. Шумен писмени доказателства с придружително писмо рег.№ ДА-01-2468/07.11.2018г., както и становище на оспорващия с рег.№ДА-01-2482/08.11.2018г. 

 Адв. Б. – Моля да приемете представените доказателства.

 Ответникът -  Моля да приемете представените доказателства.

Съдът намира представените от РЗИ- гр. Шумен писмени доказателства за допустими и относими  към спора, поради което същите ще следва да бъдат приобщени към доказателствения  материал по делото, а писменото становище на оспорващия, приложено към същото.

 Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото писмо рег.№ДА-01-2468/07.11.2018г. на директора на РЗИ –гр.Шумен, ведно с приложената към същото Заповед № РД – 260/05.06.2018г.

ПРИЛАГА към материалите по делото Становище на оспорващия рег.№ДА-01-2482/08.11.2018г.

Адв. Б. - Няма да сочим други доказателства. Да приключим  делото. 

Ответникът - Нямаме доказателствени искания. Да приключи делото. 

С оглед изявлението на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът намира делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

Адв. Б. – Считаме жалбата за допустима, основателна и доказана. Поддържаме всички аргументи и доводи изложени в нея. Считаме, че от събраните по делото доказателства се установява както нарушение на процесуалните правила при изготвяне на оспорения административен акт, така и противоречие с материално-правните разпоредби. На първо място,  относно въпроса подлежи ли на обжалване становището на РЗИ гр. Шумен,  според нас двете становища на РЗИ- Шумен не подлежат на обжалване, тъй като те не съставляват административен акт по смисъла на чл.21 от АПК. Много искахме да ги обжалваме, четохме всевъзможна практика, но цялата   практика е, че тези становища на РЗИ не подлежат на обжалване, поради което и не ги обжалвахме. Тук моля само да имате предвид, че според разпоредбата на чл. 183 от АПК, касаеща оспорването на общите административни актове, както и разпоредбата на чл. 177 от АПК, когато оспорения акт бъде отменен има действие по отношение на всички, вкл. и по отношение на РЗИ Шумен. РЗИ- Шумен се позовава на заповед на министъра на околната среда и водите, която е отменена с влязло в сила решение на ВАС. Упорството на този орган за нас е необяснимо, въпреки че му депозирахме становище, представихме му и двете съдебни решения на ВАС, виждате по делото, че те се издават акт въз основа на отменена заповед и липсва Санитарно охранителна зона, пояс 2, на който те се позовават във второто становище. А първото становище, което беше по време на действието на заповедта, има константна практика на ВАС, че при отмяна на оспорен административен акт, се заличават с обратна сила всички правни последици.      Ние продължаваме да смятаме, че нямаме основания да го обжалваме, което и доведе до последващия акт, който оспорихме и е предмет на настоящото производство. Поддържам доводите, изложени в становището от 08.11.2018г. по този важен въпрос за решаване на настоящия случай. Не смятам да излагам всички аргументи, изложени в жалбата. Искам само да допълня, че нашите твърдения, релевирани с процесната жалба, са установени при условията на пълно доказване от събраните по делото писмени доказателства. Предвид всичко изложено, моля да отмените като незаконосъобразно Решение № 3/23.08.2018г. на комисия по чл. 17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ  и да върнете приписката на административния орган за постановяване на акт по същество по искането на В.Р.В. със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона. Претендираме разноски, съобразно списъка на разноски. 

Ответникът – Ние поддържаме становището, което депозирахме в предходното заседание. Смятам, че жалбата е неоснователна. Въпросният протокол № 3 е издаден от компетентен орган, базирайки  се на чл. 22, ал.2 от ЗОЗЗ, където изрично е казано ако една от институциите не съгласува инвестиционното намерение на възложителя, комисията не утвърждава площадка за проектиране на дадения обект.

Съдът обяви, че ще се произнесе със своя съдебен акт в инструктивния срок.

Заседанието приключи в 10:45 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                  Административен съдия:

                                                                                                            Секретар: