П  Р  О Т  О  К  О  Л

град Шумен, 14.11.2018 година

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на четиринадесети ноември две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

при участието на секретар: Ив.Велчева

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Снежина Чолакова

Административно дело № 261 по описа за 2018 година.

На именното повикване в 10:15 часа се явиха:

Жалбоподателят, Д.Т., гр. Шумен – редовно призован, се явява лично и с адв. С.Г. от АК- Варна, редовно упълномощена.

Ответникът, Командир на Военно формирование 54060-гр.Шуменредовно призован, за него се явява майор Р.С. - зам. командир на военното формирование,  заместващ титуляра  съгласно  Заповед № ЗРД-383 от 31.08.2018г.

Адв. Г. - Да се даде ход на делото. Ние  ще направим искане с молба за спиране на делото, тъй като в момента е висящо второ дело пред Административен съд гр. София, което е срещу експертното решение на Централната военно медицинска комисия. По същото е назначена комплексна съдебно-медицинска експертиза и следващото заседание е насрочено за 15.01.2019 г. от 09.30 ч. Тъй като считаме, че решението по делото в Административен съд гр. София е преюдициално по отношение на настоящото, с оглед на това ще помоля делото да бъде спряно до решаване на другото дело в Административен съд гр. София.  Ответникът -  Да не се дава ход на делото и да бъде спряно до приключване на административното дело в гр. София. 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, предвид редовното и своевременно призоваване на страните по същото, поради което

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         Съдът докладва, че съдебното производство е образувано  по  жалба    от Д.А.Т., против Заповед № ЗЛС - 13/25.07.2018г. на Командира на ВФ 54060-гр.Шумен. 

В жалбата са изложени аргументи за незаконосъобразност на атакуваната  заповед, поради издаването й в нарушение на изискванията за форма, при съществени нарушения на административнопроизводствените правила и материална незаконосъобразност. Въз основа на тези доводи е отправено искане за отмяна на заповедта. С жалбата са представени писмени доказателства и е направено искане за назначаване на съдебно-медицинска експертиза.

Съдът докладва, че административната преписка по делото е комплектована с придружителни писма от 26.09.2018 г. и 10.10.2018 г.   

Съдът докладва молба от 26.09.2018 г. на оспорващия, с която е представена  разпечатка от „Български пощи“ ЕАД, удостоверяваща датата на подаване на жалбата, поставила началото на съдебното производство.  

Съдът докладва писмо рег. № СД-01-261 от 05.11.2018г., изготвено от съдия при АССГ, от което е видно, че въз основа на изпратеното по подсъдност АД № 258/2018 г. по описа на ШАдмС е образувано АД № 9718/2018 г. по описа на АССГ, което към настоящия момент е висящо.

Съдът докладва служебна справка от 13.11.2018г., изготвена от съдебен деловодител при  ШАдмС, относно това, че цитираното дело на АССГ към настоящия момент не е приключило. Към служебната справка е приложена разпечатка от интернет страницата на АССГ, досежно въпросното съдебно производство. 

 Адв. Г. - Поддържаме жалбата. Желаем съдебното производство да бъде спряно поради преюдициалност. Да се приемат представените по делото писмени  доказателства.  Оттеглям искането си за  назначаване на съдебно-медицинска експертиза. Същото съм го вписала, с оглед на това, че в самата наредба за изготвяне на съдебната експертиза е вписано, че решенията на Централната комисия, не подлежат на обжалване. С оглед обаче решение на ВАС, аз подадох жалба и, тъй като не беше ясно дали ще бъде образувано предходното дело срещу решението, поискахме в това дело, но в този смисъл вече оттеглям единствено искането си за назначаване на  съдебно-медицинска експертиза.

Ответникът – Оспорвам жалбата. Желая  съдебното производство да бъде спряно. Не възразявам да се приемат представените доказателства. 

Съдът намира представените по делото писмени доказателства за допустими и относими към спора, поради което

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото писмените доказателства, както следва:

-      писмените доказателства представени от оспорващия с жалбата, съобразно направения опис;

-      писмените доказателства представени от ответната страна с придружително писмо рег. № ДА-01-2145 от 26.09.2018 г. по описа на ШАдмС,  съобразно направения опис;

-      молба рег. № ДА-01-2154 26.09.2018 г. по описа на ШАдмС на оспорващия, ведно с представена разпечатка от „Български пощи“ ЕАД;

-      писмените доказателства представени от ответната страна с придружително писмо рег. № ДА-01-2262 от 10.10.2018 г. по описа на ШАдмС, съобразно направения опис;

-      служебна справка от 13.11.2018 г., изготвена от съдебен деловодител при  ШАдмС, ведно с приложената разпечатка от интернет страницата на АССГ към нея;

-      заверено копие от Определение № 581 от 10.09.2018 г. по АД № 258/2018 г. по описа на ШАдмС, както и писмо рег. № СД-01-261 от 05.11.2018г., изготвено от съдия при АССГ.

По отношение искането за спиране на съдебното производство, съдът съобрази следното:

Настоящото производство е образувано по жалба на Д.А.Т., против Заповед № ЗЛС - 13/25.07.2018г. на Командира на ВФ 54060-гр.Шумен, с която е прекратен договора за военна служба на жалбоподателя, същият е освободен от длъжност и военна служба и е зачислен в запаса. Видно от представените доказателства, оспорващият по настоящото дело е оспорил Експертно решение за годността за военна служба № 95 2 06.07.2018 г. на Централна военно медицинска комисия гр. София пред Шуменския административен съд, който с определение от 10.09.2018 г. е изпратил делото по подсъдност на АССГ, където е образувано АД № 9718/2018 г. по описа на АССГ, неприключено към момента.

Доколкото оспореното пред АССГ експертно решение за годността за военна служба е посочено в Заповед № ЗЛС - 13/25.07.2018г. на Командира на ВФ 54060-гр.Шумен, като основание за издаването й, съдът намира че разрешаването на правния спор за законосъобразността на атакуваното пред АССГ експертно решение за годността за военна служба ще има значение за правилното решаване на настоящото дело. Поради материално правната обусловеност между двата спора, съдът намира, че са налице предпоставките на чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, приложим съгласно чл. 144 от АПК са спиране на производството по настоящото дело до приключване на съдебното производство по АД № 9718/2018 г. по описа на АССГ с влязъл в законна сила съдебен акт, в който смисъл са и исканията на страните по делото.

Водим от горното, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

  СПИРА производството по Административно дело № 261/2018 г. по описа на ШАдмС до приключване на съдебното производство по АД № 9718/2018 г. по описа на АССГ с влязъл в законна сила съдебен акт.

Настоящото определение подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок, считано от датата на съдебното заседание, пред Върховен административен съд на Р.България,.

Указва на съдебния деловодител при Шуменския административен съд ежемесечно да извършва справка на страницата на АССГ, досежно движението по АД № 9718/2018 г. по описа на съда, с оглед своевременно установяване отпадане на пречките за движение на настоящото съдебно производство.

                                                        Административен съдия:

Заседанието приключи  в 10:30  часа.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

                                Административен съдия:

                                                                                                             Секретар: