П  Р  О Т  О  К  О  Л

град Шумен, 14.11.2018 година

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на четиринадесети ноември две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

при участието на секретар: Ив.Велчева

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Снежина Чолакова

Административно дело № 296 по описа за 2018 година.

На именното повикване в 09:35 часа се явиха:

Жалбоподателят, „Консулт–72-03“ ЕООД, с. Хитрино – нередовно призован, се явява лично управителят на дружеството  К.М. и с адв. Г.Г. от ШАК, редовно упълномощена. 

Ответникът, Кмет на Община Хитрино – редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

От процесуалния представител на ответната страна е представена молба-становище с искане делото да бъде гледано в тяхно отсъствие.

Адв. Г. - Да се даде ход на делото. Ако приемете, че призоваването е нередовно, не възразяваме да се гледа делото. Призовката е връчена на А.М., която, освен, че е съпруга на жалбоподателя, е и служител на фирмата.

 С оглед неявяването на ответната страна по делото и липсата на друго дело, насрочено да същата дата и час, съдът пристъпва към разглеждане на същото на  второ четене.

На именното повикване на второ четене в 09:37 часа не се явяват нови страни по делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, предвид редовното призоваване на  ответната страна по същото и изричното изявление на жалбоподателя, че желае да се гледа делото, въпреки нередовното му призоваване. 

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         Съдът докладва жалбата.

         Съдебното производство е образувано въз основа на жалба рег.№ДА-01-2080/17.09.2018г. по описа на ШАдмС, депозирана от К.Ф.М., в качеството му на управител на "Консулт-72-03" ЕООД, срещу Заповед № РД-252/11.09.2018г. на Кмета на Община Хитрино, с която е отказана регистрацията на търговски обект "строителен магазин-строймаркет". В жалбата се излагат аргументи за незаконосъобразност на атакуваната заповед, по същество свеждащи се до това, че същата е издадена при съществени нарушения на административно- производствените правила, в противоречие с материалноправните разпоредби и в несъответствие с целта на закона. Въз основа на изложените доводи се отправя искане за отмяна на атакуваната заповед и за връщане на преписката на административния орган с указание за ново произнасяне, при което да уважи подаденото заявление за регистриране на търговския обект.

         С жалбата са представени писмени  доказателства,  съобразно направен  опис.

Съдът докладва, че административната преписка по делото е комплектована от ответната страна с придружително писмо рег.№ДА-01-2102 от 20.09.2018г. по описа на ШАдмС, съобразно направен подробен опис.  

 Съдът докладва отговор по жалбата на ответната страна с рег.№ ДА-01-2299/15.10.2018г. по описа на ШАдмС, в който са изложени доводи за неоснователност на оспорването. В отговора по жалбата е отправена претенция за присъждане на деловодни разноски.

Съдът докладва молба – становище  от ответната страна с рег.№ДА-01-2514/13.11.2018г. по описа на ШАдмС, в която е отправено искане делото да се гледа в тяхно отсъствие и е заявено, че се оспорва автентичността на представения по делото договор за заем за послужване от 20.06.2012г. с твърдение, че се оспорва авторството на документа. С оглед на това е отправено искане за откриване на производство по оспорване автентичността на документа по реда на чл.193 от ГПК, както и да бъде задължен жалбоподателят да представи оригинала на договора за заем за послужване.

Съдът докладва материалите по АД № 54/2017г. по описа на ШАдмС.

         Адв. Г. – Поддържаме  жалбата. Мисля, че общината не е представила в пълен обем цялата преписка, тоест точно този договор за заем за послужване не беше  приложен по преписката.  Ние сме го представили в нашата жалба срещу административния акт, но в преписката аз не го видях. Този договор за заем за послужване се намира в  АД  №54/2017г. по описа на ШАдмС. Цялата административна  процедура е  стартирана на 09.01.2017г. Заявлението за регистрация на търговски обект е подадено тогава до общината.  Тогава  е комплектована  цялата  преписка  от  наша  страна към заявлението. В това заявление е представен този договор за заем за послужване. От договора е видно, че търговският обект е собственост на  физическото лице К.Ф., той е предоставил на дружеството за безвъзмездно ползване обекта. Не е направен договор за наем, а договор за заем за послужване. Така или иначе на търговеца му е предоставен търговския обект да го ползва и да развива търговска дейност. Този документ още тогава е приложен, а не сега за целите на процеса, както е отразено в молбата на процесуалния представител на ответната страна. Аз не видях  административния акт да е приложен към преписката в настоящото съдебно производство.  Целият отказ, който ние оспорваме се гради точно на липсата на документ, от който е видно, че физическото лице е предоставило на търговеца за ползване обекта. Представили сме към жалбата актуално становище от пожарната в съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност. В това указание няма допълнително такова за представяне на документ, от който се вижда, че обектът е представен за ползване. Тоест в хода на административната процедура той не ни е поискан. Той е бил наличен в административната преписка, такова указание няма, затова ние не сме го представили повторно. Снабдили сме се с актуално становище за пожарна безопасност от РД „ПБЗН“ – Шумен и сме го представили в срока. Тъй като в преписката, представена от общината са приложени пликове и едно известие. В тази връзка ще направя едно уточнение, тъй като ние водихме комуникация  по телефона, за да разбера дали отново ще има мълчалив отказ или ще се произнесат този път, беше ми казано първоначално, че доверителят ми е отказал да получи писмото. Тези указания са били изпратени до физическото лице в с.Черна. Те не са погледнали разпечатката от ТР какво е актуалното състояние и адресът на   търговеца и след като уточнихме това по телефона, доверителят ми е отишъл на место да си получи от общината тези указания. Първоначално общината е адресирала указанията до физическото лице и не на коректния адрес, на който е седалището и адресът на управление на търговеца. По отношение искането по оспорване на автентичността, според мен няма какво да се оспорва. Няма проблем ние да представим оригинала, но ще моля да ни бъде дадена възможност за това. Реално този договор е сключен точно, защото ще има осъществяване на търговска дейност и е сключен преди да се подаде заявлението в общината, но това е 2017г. Представяме на виждане Заповед, тъй като от общината не я представят. Поддържам жалбата. Уточнявам, че жалбата е подадена от името на юридическото лице. Да се приемат представените писмени доказателства. Ще се ползваме от договора за заем за послужване.

Съдът намира представените по делото писмени доказателства за допустими и относими към спора, поради което същите ще следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото. 

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото писмените доказателства, както следва:

         -представените с жалбата писмени доказателства, съобразно направения опис;

         -представените от ответната страна  писмени доказателства с придружително писмо  рег.№ДА-01-2102/20.09.2018г. по описа на ШАдмС, съобразно направен подробен опис;

            -материалите по АД №54/2017г. по описа на ШАдмС, ведно с материалите по АД №5589/2017г. по описа на ВАС. 

Съдът констатира на виждане от представената в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на оспорващия Заповед №РД-252 от 11.09.2018г., подписана от кмета на Община Хитрино Н.Б.И., в оригинал, че същата съответства на представеното  по делото, заверено по надлежния ред копие от  въпросната  заповед,  след което  върна  оригиналния документ на  оспорващата  страна.   

         Съдът намира искането на ответната страна за оспорване  автентичността на Договор за заем за послужване,  сключен между К.Ф.М.  като заемодател и „Консулт–72-03“ ЕООД като заемател за   допустимо  и основателно, поради което и с оглед изричното изявление на насрещната страна, че желае да се ползва от документа, намира, че са налице предпоставките на чл.193 от ГПК, приложим съгласно чл.144 от АПК за откриване производство по оспорване автентичността на посочения документ. 

  Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОТКРИВА ПРОИЗВОДСТВО по оспорване автентичността на   Договор за заем за послужване,  сключен между К.Ф.М.  като заемодател и „Консулт–72-03“ ЕООД като заемател, досежно    авторството на документа.

         УКАЗВА на оспорващата  страна,  че  съгласно чл.193, ал. 3 от ГПК  тежестта за доказване истинността на документа се носи от нея, доколкото  се  касае  за частен документ, който не носи подписа на страната, която го оспорва. 

         Адв. Г. – Моля да ни дадете възможност да представим оригинала на този договор.

Съдът намира искането на процесуалния представител на ответната страна да бъде указано на оспорващия да представи оригинала на Договор за заем за послужване от 20.06.2012г. за основателно, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

         УКАЗВА на оспорващия в 7-дневен срок от датата на съдебното заседание да представи по делото Договор за заем за послужване, сключен между К.Ф.М. и „Консулт–72-03“ ЕООД от 20.06.2012г., в оригинал.

Адв. Г. – Моля да назначите експертиза, която да каже  подписите  на доверителя ми ли са или не. По отношение на двата подписа, и двата подписа от едно и също лице ли са положени. Тоест от физическото лице К.Ф. и от физическото лице като управител и представител на  дружеството.

Оспорващия – Подписите, положени под Договора за заем за послужване като заемодател и заемател са положени от мен. В първия случай като физическо лице, а във втория случай като управител на дружеството.

         Съдът намира искането на оспорващия за допускане на графическа експертиза, с оглед установяване автентичността на подписите, положени в   Договор за заем за послужване, сключен между К.Ф.М. и „Консулт–72-03“ ЕООД, за основателно, поради което ще следва да бъде назначена такава експертиза със задача на вещото лице след като се запознае с оспорвания документ и сравнителния материал от подписите на К.Ф.М., който се намира в различни институции (НАП, МВР, НОИ, общинска администрация и др.) да отговори на въпроса дали подписите, положени в документа от заемодателя и заемателя и подписите от сравнителния материал принадлежат на едно и също лице.

Да се издаде удостоверение на вещото лице за снабдяване със сравнителен материал от посочените институции.   

Определя възнаграждение за вещо лице в размер  на  300 лв., вносими  от оспорващия  в 5 - дневен срок от датата на съдебното  заседание.

Вещото лице ще бъде определено в закрито заседание след внасяне  на определения от съда депозит.

Адв. Г. – Моля след изготвяне на протокола да ми бъде изпратен на електронната поща.

Съдът счете делото за неизяснено от фактическа страна, поради което 

О П Р Е Д Е Л И:

Отлага същото и го насрочва за 12.12.2018г. от 09:30 ч., за която дата   явилата се страна  да се  счита уведомена, а неявилата се редовно призована при условията на чл.137, ал. 7 от АПК.

Да се призове  вещото  лице  след  внасяне на депозита.

След изготвяне на протокола копие от същия да бъде изпратен на електронната поща на адв. Г.

Заседанието приключи в 10:12  часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                           Административен съдия:

                                                                                      Секретар: