П  Р  О Т  О  К  О  Л

град Шумен, 12.11.2018 година

 

           Шуменският административен съд, в публично съдебно заседание на дванадесети ноември две хиляди и осемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

      ЧЛЕНОВЕ:1.  ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

                                                                   2.  МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА

при участието на секретар: Вилиана Русева 

Прокурор:  Яна Николова при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от  адм. съдия  Христинка Димитрова

КАНД 244 по описа за 2018 година.

          На именното повикване  в  09.40 часа се явиха:

Касаторът, „Преслав Агро“ ЕООД, гр. Велики Преслав, редовно призован, не се явява представляващия дружеството. За него се явява адв. Г. Г. от ШАК, редовно упълномощен.

Ответната страна, Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Шумен, редовно призована, не изпраща представител.

За Шуменска окръжна прокуратура, редовно призована, се явява прокурор Яна Николова.

Адв. Г.-Да се даде ход на делото.

Прокурор – Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, предвид редовното призоваване на страните по същото, поради което

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва касационната жалба, депозирана от касатора „Преслав Агро“ ЕООД гр. Велики Преслав, чрез процесуален представител адв. Г. Г. от ШАК, срещу Решение № 74/08.10.2018 г. на Районен съд гр. В. Преслав, постановено по АНД № 208/2018 г. по описа на същия съд.

Съдът докладва молба от 08.11.2018 г. на ответната страна, в  която са изложени аргументи по съществото на спора.

Адв. Г. – Поддържам жалбата.

Прокурор - Считам жалбата за процесуално допустима.

Съдът,  

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото приложените по АНД № 208/2018 г. по описа на Районен съд гр. В. Преслав доказателства.

Прилага молба от ответната страна с рег. № ДА-01-2477 от 08.11.2018 г. по описа на ШАдмС.

Адв. Г. – Нямам доказателствени искания.

Прокурор - Нямам доказателствени искания.

С оглед изявлението на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

Адв. Г. – Претендирам за приложение на нормата на чл. 415в от КТ в конкретния случай, което първоинстанционния съд не е сторил и поради което считам, че неговото решение е неправилно. В конкретния случай е безспорно установено, че след установяване на административното нарушение, изразяващо се в неплащане на трудово възнаграждение, работодателят в много кратък срок е отстранил нарушението и е платил изцяло възнаграждението, което е дължал на работника.  Нормата на чл. 415в от КТ въвежда привилегирования състав на маловажен случай и тази норма се отличава от общата разпоредба на  чл. 28 от ЗАНН, която регламентира маловажни случаи въобще. Нормата се отличава по това, че с нея са въведени два конкретни признака, които след като са налице, административнонаказващият орган и съответно съда е обвързан да бъде приложена тази норма. Първото условие на чл. 415в е нарушението да бъде отстранено веднага след установяването му, като съдебната практика приема, че под веднага следва да се разбира в сравнително кратък срок, както е в конкретния случай.  На второ място, от допуснатото нарушение да не са настъпили непоправими последици за някои от лицата, засегнати от това нарушение. В конкретния случай районният съд е изложил мотиви, че счита неплащането на трудовото възнаграждение за деяние, от което вредните последици са настъпили и не могат да бъдат поправени, което изхождало от самия характер на трудовото възнаграждение по същество. Считам, че подобни доводи са неоснователни, тъй като не може да се предполагат вредните последици, а те следва да бъдат установени в процеса с всички доказателствени средства. В конкретния случай няма никакви данни съответният работник или служител да е претърпял такива вредни последици от закъснялото плащане на  трудовото възнаграждение, поради което считам, че е налице и второто основание, предвидено в чл. 415в от КТ. При положение, че и двете основания, визирани в привилегирования състав на чл. 415в от КТ, са налице, следва този текст да бъде приложен. Самият състав на чл. 415в от КТ, видно и от мотивите на законопроекта, с който е въведен този текст в КТ целят стимулиране на работодателя да отстрани в сравнително кратък срок от момента на установяване на нарушението последиците от това нарушение. В конкретния случай именно това е сторено и тези последици са отстранени. Считам, че случаят се отличава от нормалното нарушение при подобна ситуация, в която работодателя въобще не плаща трудово възнаграждение и по някакъв начин следва тези нарушения да бъдат ограничени от останалата група нарушения, поради което и в конкретния случай следва да бъде приложена тази разпоредба. Предвид изложеното Ви моля за решение, с което да отмените решението на районния съд и да постановите ново, с което да наложите наказание в рамките, предвидени   в чл. 415в от КТ, а именно „имуществена санкция“ в размер от 100.00 лв. до 300.00 лв. по Ваша преценка, с оглед тежестта на самото нарушение.

Прокурор – Считам решението на Великопреславския районен съд за правилно и законосъобразно и като такова Ви моля да го потвърдите.

Съдът обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в инструктивния срок, след съвещание.

Заседанието приключи в  09.45 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                             Секретар: