П  Р  О Т  О  К  О  Л

град Шумен, 05.11.2018 година

Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на пети ноември две хиляди и осемнадесета година в състав:

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

при участието на секретар: Св.Атанасова 

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Христинка Димитрова

Административно дело  номер 130 по описа за 2018 година.

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

Оспорващият, Община Каолиново, представлявана от К.Н.А., редовно и своевременно уведомен, не се явява, за него се явява адв.Д.Г.от Адвокатска колегия – Стара Загора, надлежно  упълномощен. 

Ответната страна, Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ гр. София, редовно призована, не се явява и не изпраща представител. 

Съдът констатира, че от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ е постъпила писмена молба рег.№ ДА-01-2436/05.11.2018г. по описа на ШАдмС, в която същият заявява, че поради служебна ангажираност няма да може да осигури личното си явяване, но не възразява по хода на делото. В писмената молба е изразено становище, че жалбата е процесуално недопустима и е направено искане производството да бъде прекратено. Алтернативно заявява, че няма да сочи доказателства, няма да прави доказателствени  искания и в случай, че бъде даден ход по същество на делото желае съдът да постанови решение, с което да остави жалбата да община Каолиново без разглеждане, а в условията на алтернативност да бъде отхвърлена като неоснователна.

 Адв. Г.: Да се даде ход на делото.

Съдът като съобрази, че страните са редовно и своевременно уведомени за днешно съдебно заседание, намира че не са налице процесуални пречки по  хода на делото. По направените възражения в писмена молба от ответната страна рег.№ ДА-01-2436/05.11.2018г. по описа на ШАдмС за недопустимост на производството, съдът ще се произнесе с окончателния  съдебен акт.

Водим от горното съдът

  О П Р Е Д Е Л И:

                 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

            Съдът докладва, че по делото са депозирани писмени доказателства в надлежно заверено копие, приложени към молба рег. №ДА-01-1195/16.05.2018г. по описа на ШАдмС. 

По искане на страните към настоящото дело се докладва и АД №82/2018г. по описа на ШАдмС.

Адв.Г.: Не възразявам да се приобщи АД №82/2018г. По отношение на писмените доказателства, представени от ответната страна, не се противопоставям на тяхното приемане, но мисля, че са неотносими към предмета на спора. Запознат съм с днес постъпилата молба от ответната страна. Считам, че искането да прекратяване на производството е неоснователно.

Съдът като съобрази приложените към молба рег.№ДА-01-1195/16.05.2018г. по описа на ШАдмС писмени доказателства, представени в  надлежно заверени копия, както и материалите по АД №82/2018г. по описа на ШАдмС, счете същите за относими и допустими към спора, поради което ще следва да бъдат приобщени към доказателствата по настоящото дело.

Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствата по делото писмените такива, приложени и описани към молба  рег. № ДА-01-1195/16.05.2018г. 

ПРИЛАГА  към настоящото дело АД №82/2018г. по описа на ШАдмС.

ПРИЛАГА молба рег.№ДА-01-2436 от 05.11.2018г. по описа на ШАдмС.

С оглед задължението за разпределяне на доказателствената тежест, произтичащо от разпоредбата на чл.171, ал.4, във връзка с чл.170, ал.1  от АПК, съдът намира за необходимо да укаже на страните за кои обстоятелства следва да сочат доказателства.

Водим от горното  съдът 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

УКАЗВА на страните, че следва да сочат доказателства за фактите, от които черпят благоприятни за себе си правни последици.  

Указва на оспорващия, че е в негова тежест да ангажира доказателства в подкрепа на фактите, изложени  в жалбата,  както и че същите обосновават незаконосъобразност на оспорвания административен акт.

Указва на ответната страна, че е в нейна тежест да ангажира доказателства относно спазването на процедурните правила, както и на материалноправните изисквания при издаването на акта,  в т.ч., че същият е издаден от компетентен орган. 

 Адв.Г.: Няма да соча нови доказателства. Няма да правя доказателствени искания. Моля да приключите съдебното дирене. 

Съдът като съобрази изявленията на страните по изчерпване на доказателствените искания, намира делото за изяснено от фактическа страна, поради което  

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

 Адв.Г.: Моля, след като се убедите в основателността на подадената жалба срещу оспорения от нас административен акт, да отмените същия. Моля, да прогласите акта за нищожен, а при условията на евентуалност, същият да бъде отменен като неправилен и незаконосъобразен. Подробни съображения сме изложили в жалбата. С оглед липсата на нови обстоятелства, към настоящия момент няма какво да добавим. Моля да ни бъде дадена възможност за представяне на писмена защита в определен от съда срок, както и да ни присъдите сторените деловодни  разноски, за което представям списък.   

Съдът прилага списък на разноските, представен от процесуалния представител на оспорващия.

Съдът дава възможност на страните да представят писмени бележки в 5-дневен срок, считано от днес и обяви, че ще се произнесе с решение в инструктивния срок.

Заседанието приключи в 10:40  часа.

            Протоколът се изготви в съдебно заседание.

                                                           Административен съдия:

                                                                                                       Секретар: