П Р О Т О К О Л

град Шумен, 07.11.2018 година

           Шуменският административен съд, в публично съдебно заседание на седми ноември две хиляди и осемнадесета година в състав:  

                                            Административен съдия: ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

при участието на секретар: Ив.Велчева

Прокурор:                                           

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Хр. Димитрова

Административно дело № 65 по описа за 2018 година.

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

         Жалбоподателят, Народно читалище „Назъм Хикмет 1881“ – гр.Шумен - уведомен в предходно заседание, се представлява от неговия законен представител Н.Р.Х.

Ответникът, Комисия за защита от дискриминация - гр. София -  призован при условията на чл.137, ал. 7 от АПК, не  се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна, Община Шумен - уведомена в предходно заседание, за нея се явява адв.В. от ШАК, надлежно упълномощена.

Заинтересованата страна, К.К. – кмет на община Шумен за процесния период - уведомена в предходно заседание, за нея се явява адв.В. от ШАК, надлежно упълномощена.

Заинтересованата страна, Ж.Т.– бивш зам.кмет на община Шумен - уведомена в предходно заседание, за нея се явява адв.В. от ШАК, надлежно упълномощена.

Заинтересованата страна, А.С.– гл.експерт в отдел „Култура, младежки дейности и спорт“ в община Шумен, за нея се явява адв.В. от ШАК, надлежно упълномощена.

Заинтересованата страна, К.С.– ст.експерт  в отдел „Култура и реклама“ в община Шумен - уведомена в предходно заседание, за нея се явява адв.В. от ШАК, надлежно упълномощена.

Жалбоподателят – Обжалвали сме определение на съда и бихме желали настоящото производство да бъде спряно, както сме заявили в молба в предходно съдебно заседание до приключване на производството по частната жалба.

Адв.В. – Аз също считам, че следва да се изчака решението на ВАС, с оглед да се установи действителният статут на частната жалбоподателка. В противен случай теоретично би могло да се наложи да се повторят  всички процесуални действия, поради което аз не възразявам производството да бъде спряно.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, предвид редовното и своевременно призоваване на страните по същото, поради което 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Жалбоподателят – Към настоящия момент не представяме нови доказателства. Поддържаме искането делото да бъде спряно докато се произнесе  ВАС.

Адв. В. – Няма да представяме други писмени доказателства. 

Съдът като се запозна с материалите по делото и изслуша становището на страните намира, че са налице процесуални предпоставки за спиране на настоящото производство, предвид следното:

Видно от материалите по делото с Определение №585/11.09.2018г. съдът е отхвърлил искането на Н.Р.Х. да бъде конституирана като заинтересована страна по АД №65/2018г. по описа на ШАдмС, образувано по жалбата на Народно читалище „Назъм Хикмет 1881“ - гр.Шумен, против Решение № 420 от 11.12.2017г. на Комисия за защита от дискриминация, постановено  по преписка №144/2014г. Несъгласна с постановеното от съда определение Н.Р.Х. подава частна жалба с искане същото да бъде отменено.

При извършена служебна справка в сайта на ВАС съдът установи, че по частната жалба е образувано АД № 13377/2018г. по описа на ВАС, което към настоящия момент не е приключило.   

Съдът намира, че окончателното разрешаване на въпроса относно наличието на предпоставки за конституирането на Н.Х. като заинтересована страна в настоящото производство е от съществено значение за правилното конституиране на страните по АД № 65/2018г. на ШАдмС, респективно за законосъобразното протичане на съдебното производство по обжалване на процесния административен акт.

 Предвид изложеното АД №13377/2018г. по описа на ВАС се явява преюдициално по отношение на настоящото АД № 65/2018г. на ШАдмС, с оглед на което са налице основанията по смисъла, вложен в разпоредбата на чл.229, ал.1, т.4 от ГПК, приложим по силата на препращащата разпоредба на чл.144 от АПК, за спиране производството по настоящото дело до приключване производството с окончателен съдебен акт спорът по адм. дело № 13377/2018г. по описа на ВАС.

Водим от горното на основание чл.229, ал.1, т.4 от ГПК, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

СПИРА производството по АД № 65/2018г. по описа на ШАдмС до  приключване с окончателен съдебен акт спора по адм. дело № 13377/2018г. по описа на ВАС.

След влизане в сила на съдебния акт по АД №13377/2018г. по описа на ВАС, настоящото дело да се докладва за възобновяване на производството.

 Определението подлежи на обжалване  с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария  в 7 – дневен срок, считано от днес за присъстващите страни, а за ответната страна от датата на получаване на съобщението за настоящото определение.

                                           Административен съдия:

Заседанието приключи в 09:38 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                                  Административен съдия:

                                                                                                                                    Секретар: