П  Р  О Т  О  К  О  Л

                                     град Шумен, 16.10.2018 година

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

на шестнадесети октомври две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА БОРИСОВА

при участието на секретар: Вилиана Русева

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Кремена Борисова

Административно дело № 403 по описа за 2017 година.

На именното повикване в  09.30 часа се явиха:

Оспорващата,  К.Т.С. гр. Шумен, уведомена в предходно съдебно заседание, не се явява лично. За нея се явява адв. М.В. от САК, редовно упълномощена.

Оспорващият,  А.А.Б. гр.Шумен, уведомен в предходно съдебно заседание, не се явява лично. За него се явява адв. М.В. от САК, редовно упълномощена.

Ответникът, Кмет на Община Шумен, уведомен в предходно съдебно заседание, не се явява лично.  За него се явява  юрисконсулт К.,  редовно упълномощен.

Заинтересованата страна, С.И.С. гр.Шумен,     редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна, Туристическо дружество „Мадарски конник“  гр.Шумен,  редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител. 

Заинтересованата страна, Д.Д.Г. гр. Шумен,  редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна,  К.Й.Т. гр. Шумен,   редовно и своевременно призована, не се явява. За него се явява адв. С., редовно упълномощен.

Заинтересованата страна, С.Н.С. гр.Шумен, редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна, В.П.С. гр. Шумен,  редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител. 

Заинтересованата страна, И.И.И. гр. Шумен,  редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител. 

Заинтересованата страна, М.Е.Е. гр.София,     редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител.  

Заинтересованата страна, А.А.Й. гр.София,  редовно  призована при условията на чл. 47 ГПК, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна,  П.Б.Г. гр. Шумен, уведомена в предходно съдебно заседание, не се явява лично. За нея се явява адв. В. от САК, редовно упълномощена. 

Заинтересованата страна, Д.Д.Е. - гр.София,  редовно  и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител.

Адв. В. – Да се даде ход на делото.

Адв. С. - Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт К. -  Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва депозираната жалба: Производството по настоящото дело е по реда на чл. 215 и сл. от ЗУТ, образувано въз основа на жалба от А.Б.С. от гр.Шумен, срещу Заповед № РД-25-945/09.05.2016г. на Кмета на община Шумен, с която се одобрява проект за изменение на ПУП-ПРЗ с РУП по чл.110, ал.1, т.1 и т.4 от ЗУТ с обхват УПИ V-2174 от кв.254 по плана на гр.Шумен, съгласно скица-предложение и задание за проектиране, представени от възложителя.

В жалбата се релевират доводи за незаконосъобразност на обжалвания административен акт поради допуснато нарушение на материалния закон, на административнопроизводствените правила, необоснованост и поради несъответствие на атакувания акт с целта на закона.  В тази връзка се отправя искане за отмяна на обжалваната заповед и присъждане на сторените по делото деловодни разноски.

Адв. В. – Поддържам жалбата.

Юрисконсулт К. -  Доколкото преди да започне делото е издадена Заповед № РД-25-208 от 02.02.2018 г., която е връчена и на жалбоподателите и на всички заинтересовани страни по делото, моля да я приемете тази заповед като оттегляне на оспорваната заповед от 09.05.2016 г., тъй като считаме  че при издаването на оспорваната заповед са допуснати редица неточности, както от гледна точка на материалния, така и на процесуалния закон. В този смисъл правя изявление за оттегляне на оспорената заповед от 09.05.2016 г.

Адв. С. -  Допустима е жалбата, предвид изложеното от процесуалния представител на Община Шумен не възразявам да бъде оттеглен оспорения акт.

Адв. В. Във връзка с направеното искане за оттегляне на оспорения акт, давам съгласието си от името на моите доверители. Моля, съдът да присъди всички направени разноски по делата на А.Б.С. и съответно в полза на неговите наследници, както и разноските на П.Б.Г., направени във ВАС по повод обжалване на съдебните актове по делото.

Юрисконсулт К. - Нямам възражения по така представения опис на разноските, относно адвокатския хонорар, считам че е съобразен е с наредбата и не надвишава минимума. Действително останалите разноски са направени в хода на производството.

Адв. С. -  Не възразявам да се приеме списъка с разноските.

Съдът констатира, че по делото са депозирани писмени доказателства, както следва:

-         писмено заявление от Д.Д.Е., ведно с

приложени към същото копие на Нотариален акт № 22, Нотариално дело № 190/2016 г., съдържащо искане за конституирането й като заинтересована страна в настоящото производство. Към заявлението е приложено и писмено становище с рег. № ДА-01-478  от 23.02.2018 г. по описа на ШАдмС, обективиращо становището на заинтересованата, че обжалваната заповед се явява незаконосъобразна, издадена в нарушение на материалния закон и в несъответствие с целта на закона, в каквото връзка се  отправя искане за отмяна на същата.

-         писмено съгласие от заинтересования С.И.С. с рег.

№ ДА-01-1746 от 17.07.2018 г. по описа на ШАдмС, съдържащо изрично  изявление на заинтересования С.И.С., че дава съгласието си за оттегляне актът на Кмета на община Шумен, а именно за оттегляне на   обжалваната Заповед № РД-25-945/09.05.2016г.

В унисон с указанията на съда, съгласно определение постановено в закрито съдебно заседание, ответникът със съпроводително писмо с рег. № ДА-01-1729 от 13.07.2018 г. по описа на ШАдмС е представил изискани от съда писмени доказателства, удостоверяващи постановено въз основа на молба на С.И.С. в хода на настоящото производство последваща Заповед № РД-25-208 от 02.02.2018 г. на Кмета на община Шумен, с която на осн. чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и Решение № 15397 от 14.12.2017 г. по АД № 6400 от 2017 г. на ВАС, кметът отменя  Заповед № РД-25-945/09.05.2016г. на Кмета на община Шумен за одобряване на ПУП-ПРЗ и РУП, с обхват УПИ V-2174 от кв.254 по плана на гр.Шумен, като незаконосъобразна.

Към заповедта са приложени  Обявление вх. № 94-00-943 от 23.02.2018 г. на община Шумен, във връзка с постановената заповед, служебна бележка и всички уведомления на заинтересованите страни, във връзка с постановената от кмета последваща заповед.

Съдът, като съобрази приложените по АД № 158/2016 г. по описа на ШАдмС писмени доказателства, както и допълнително представените писмени такива от страните, счете същите за допустими и относими към настоящия спор, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

На основание чл. 171, ал. 5 от АПК ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото приложените по АД № 158/2016 г. по описа на ШАдмС писмени доказателства, както и писмено заявление  с рег. № ДА-01-225 от 22.01.2018 г. и писмено становище с рег. № ДА-01-478  от 23.02.2018 г. по описа на ШАдмС на Д.Д.Е., ведно с приложени към същото писмени доказателства под опис, писмено съгласие на С.И.С. с рег. № ДА-01-1746 от 17.07.2018 г. по описа на ШАдмС, във връзка с оттегляне акта на Кмета на община Шумен, както и приложените към съпроводително писмо с рег. № № ДА-01-1729 от 13.07.2018 г. по описа на ШАдмС от ответната страна писмени доказателства под опис от т. 1 до т. 7 . 

Приема приложените към заявление на Д.Е.М. с рег. № ДА-01-226 от 22.01.2018 г. по описа на ШАдмС доказателства под опис.

Приложените към молба на ответника с рег. № ДА-01-528 от 01.03.2018 г. по описа на ШАдмС доказателства под опис, както и приложените към молба на оспорващите с рег. № ДА-01-1647 от 02.07.2018 г. по описа на ШАдмС доказателства под опис.

Съдът като съобрази представените от ответника с молба рег. № ДА-01-1729 от 13.07.2018г. по описа на ШАдмС писмени доказателства, както и отправеното в настоящото съдебно заседание изявление на ответника, че моли да бъде прекратено производството, поради последващо оттегляне на постановения административен акт, с оглед  на постановената от Кмета на община Шумен в хода на настоящото съдебно производство Заповед №  РД-25-208 от 02.02.2018 г. на Кмета на община Шумен и изрично протоколираното и изявено от процесуалния представител на оспорващите  съгласие, във връзка с направеното оттегляне на акта, както и изрично заявеното такова и обективирано в представена от заинтересования С.И.С., за който постановения акт е бил благоприятен, изрично съгласие във връзка с оттегляне на акта с рег. № ДА-01-1746 от 17.07.2018 г. по описа на ШАдмС,  счете че са налице основания за прекратяване на  настоящото производство, поради последващо оттегляне на обжалвания административен акт на осн. чл. 159, т. 3 от АПК поради следното:

Видно от приложените към молба на ответника с рег. №  ДА-01-1729 от 13.07.2018г. по описа на ШАдмС писмени доказателства, обжалваната Заповед №  РД-25-945/09.05.2016г. на Кмета на община Шумен за одобряване на ПУП-ПРЗ и РУП с обхват УПИ V-2174 в кв.254 по плана на гр. Шумен на осн. чл. 156, ал. 1 от АПК е отменена от административния орган с последваща  Заповед № РД-25-208 от 02.02.2018 г. на Кмета на община Шумен.

С оглед съдържащите се в преписката доказателства, съдът счита че е налице хипотеза на оттегляне на оспорения административен акт по смисъла на чл.  156, ал. 1 АПК, съгласно разпоредбата на чл. 156, ал.1 АПК при всяко положение на делото със съгласието на останалите ответници административният орган може да оттегли изцяло или частично оспорения акт. Такива наред с ответника, депозирал настоящата молба за прекратяване на производство, поради оттегляне на административния акт се явяват и заинтересованите лица, за които оспорвания акт е благоприятен  и поражда права, има благоприятни правни последици. В случая заинтересования  С.И.С., собственик на УПИ V-2174 в кв.254 по плана на гр.Шумен, инициирал производство по издаване на оспорената Заповед № РД-25-945/09.05.2016г. на Кмета на община Шумен и дал изричното си съгласие, във връзка с оттеглянето на акта в представеното от същия писмено становище с рег. № ДА-01-1746 от 17.07.2018 г. по описа на ШАдмС.     

Съгласно разпоредбата на чл. 156, ал. 2 АПК за оттегляне на акта след първото по делото съдебно заседание е необходимо съгласие и от оспорващия, видно от обективираното и протоколирано по-горе становище на процесуалния представител на новоконституираните двама оспорващи, такова към настоящия момент е налице, предвид на което съдът намира че са налице всички предпоставки на чл. 156, ал. 1 АПК, поради което и на осн. чл. 159, т. 3 от АПК жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното въз основа на нея съдебно производство, следва да бъде прекратено. Доколкото са налице основания за прекратяване на производството поради недопустимост на жалбата срещу Заповед № РД-25-945/09.05.2016г. на Кмета на община Шумен на осн. чл.  143, ал. 2 от АПК, с оглед съдържащото се в жалбата искане на оспорващите за присъждане на сторените деловодни разноски и поради обстоятелството, че оттеглянето на оспорения административен акт от административния орган е извършено след депозиране на настоящата жалба, в полза на оспорващия и на заинтересованата страна П.Б.Г. следва да се присъдят направените по делото разноски, съобразно представеният в настоящото съдебно заседание от техния процесуален представител опис на извършените деловодни разноски от А.Б.С.  и молба от П.Б.Г. с опис на сторените от същата деловодни разноски.

Съдът, счита че са налице основания за прекратяване на производството по настоящото дело и на осн. чл. 159, т. 4 АПК, с оглед последващо отпадане на правния интерес от оспорването, във връзка с представените от ответника писмени доказателства, удостоверяващи последваща отмяна на обжалваната заповед предмет на настоящото производство в хода на същото, съгласно постановената от Кмета на община Шумен последваща Заповед № РД-25-208 от 02.02.2018 г.

Правото на оспорване е дадено в защита на субективни материални права, засегнати от административния акт, предмет на оспорване и при това положение доколкото с постановяване на Заповед № РД-25-208 от 02.02.2018 г. на Кмета на община Шумен, с която е отменена Заповед № РД-25-945/09.05.2016г. на Кмета на община Шумен  е прекратено действието  на обжалваната заповед за одобряване на изменение на ПУП, с което правния интерес на депозиралия настоящата жалба е удовлетворен, съдът в настоящия съдебен състав, счита че към настоящия момент е налице и липса на правен интерес от страна на оспорващия, респективно на встъпилите в правата му като негови наследници новоконституирани оспорващи. Наличието на правен интерес от оспорването е положителна процесуална предпоставка за допустимостта на съдебното производство и по аргумент на противното, липсата му е основание за преценка на жалбата като недопустима на осн. чл.159, т. 4 АПК и оставане на същата без разглеждане.

Мотивиран от гореизложените правни доводи и съображения, съдът на осн. чл.159, т. 3 и т. 4 от АПК

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ депозираната жалба от  А.Б.С. от гр.Шумен, ул. „Христо Ботев” № **, ет.** срещу Заповед № РД-25-945/09.05.2016г. на Кмета на община Шумен, с която се одобрява проект за изменение на ПУП-ПРЗ с РУП по чл.110, ал.1, т.1 и т.4 от ЗУТ, с обхват УПИ  V-2174, кв.254 по плана на гр.Шумен, съгласно скицата-предложение и заданието за проектиране, представени от възложителя.

          ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото Административно дело № 403/2017 г. по описа на Административен съд гр. Шумен.

            ОСЪЖДА  Община Шумен, представлявана от Кмета да заплати на   наследниците на А.Б.С. – К.Т.С. и А.А.Б. и двамата с постоянен адрес: гр.Шумен, ул. „Христо Ботев” № **, ет. ** направените по делото РАЗНОСКИ в размер на 2 825 лв.

          ОСЪЖДА  Община Шумен, представлявана от Кмета да заплати на   П.Б.Г. от гр.Шумен, ул. „Христо Ботев” № **, ет. ** направените пред ВАС РАЗНОСКИ в размер на 605 лв.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

            Препис от настоящото определение да се връчи на страните по реда на чл.138 от АПК, във вр.с чл.137 от АПК.

Срокът за обжалване за присъстващите в настоящото съдебно заседание тече от днес.

                                                          Административен съдия:

Заседанието приключи в  10.00  часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                     Административен съдия:

                                                                                             Секретар: