П  Р  О Т  О  К  О  Л

град Шумен, 18.10.2018 година

 

           Шуменският административен съд, в публично съдебно заседание на осемнадесети октомври две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маргарита Стергиовска

при участието на секретар: Вилиана Русева 

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия М. Стергиовска

Административно дело № 84 по описа за 2018 година.

На именното повикване в 09.30 часа се явиха:

Оспорващият, Ж.Д.Ж. гр. Шумен,  редовно призован, се явява лично и с адв. Г.И. от АК гр. София, редовно упълномощен.  

Ответната страна,  УС на КИИП гр. София, редовно призована, не се явява.  За нея се явява адв. Д.  от АК гр. София, редовно упълномощена.

Адв. И. -  Да се даде ход на делото.

Адв. Д.- Да се даде ход на делото.  

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което

  О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Поддържате ли споразумението, желаете ли да бъде одобрено? Наясно ли сте с последиците от неговото сключване?

Адв. И. - Подготвили сме споразумение в писмен вид, което сме депозирали до съда и моля да бъде одобрено.

Оспорващият Ж.Д.Ж. Запознат съм със споразумението. Наясно съм с поледиците от споразумението.

Адв. Д. -  Запозната съм със споразумението. Наясно съм с поледиците от споразумението.

Страните заявяват, че сключват споразумение в следния смисъл:

                 Днес, 18.10.2018 г., на основание чл.178, във вр. чл. 20 от АПК,

пред Административен съд Шумен, се сключи настоящото споразумение по Административно дело № 84/2018 г. по описа на ШАдмС с участието на всички страни по делото:

1.              УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА КАМАРАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ, БУЛСТАТ *****, представляван от инж. д-р И.К., чрез упълномощения адвокат А.Б.Д. към САК, л.номер на адвокат ******, от една страна и

2.               Ж.Д.Ж., ЕГН *****, адрес: гр. Шумен,

ул. „Драгоман“ № **, вх. **, ет. **, ап. **, тел. *****, от друга страна

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1.  Констатират, че срещу Решение на УС на Камарата на

инженерите в инвестиционното проектиране от 24.11. 2017г., с което е потвърдено Решение на ЦКТК на КИИП по Протокол № ТК-10 от 15. 11.2017 г. и е постановен отказ за вписване на инж. Ж.Ж. в регистъра на лицата, упражняващи технически контрол по част „конструктивна“ на инвестиционните проекти на основание: чл. 98, ал. 2 от АПК, е подадена жалба от инж. Ж.Ж. пред Шуменски административен съд, по която е образувано Административно дело № 84/2018 г. по описа на съда.

2.  С оглед представени допълнителни документи след

образуване на административното производство - удостоверения от завършени квалификационни курсове от страна на инж. Ж.Ж., УС на КИИП намира, че постановеният отказ инж. Ж.Ж. да бъде вписан в регистрите на лицата, упражняващи технически контрол по част конструктивна на технически проекти е бил необоснован поради непълнота на информацията.

3.  Страните се съгласяват, че с оглед на новите доказателства по

т.2, са изпълнени изискванията на Временна инструкция за работа на ЦКТК и РКТК при вписване в регистрите на лицата, упражняващи технически контрол на инвестиционните проекти в КИИП от НПС - КСС, НПС - ТСТС и НПС - ВС, и инж. Ж.Ж. следва да бъде вписан в регистъра на инженерите, упражняващи технически контрол към КИИП с всички произтичащи от това вписване правни последици, считано от датата на влизане в сила на решението по настоящето дело.

         4. Страните се съгласяват, Административно дело № 84/2018 г. по описа на ШАдмС да приключи с настоящата спогодба, като съдът одобри настоящето споразумение, а инж. Ж.Ж. се отказва от искането за заплащане на разноски и няма никакви имуществени претенции към КИИП по повод Административно дело № 84/2018 г. по описа на ШАдмС.

            На страните е известно, че на основание чл.178, ал.4 от АПК, с потвърждаването  на настоящото споразумение от съда, оспореното Решение на ЦКТК на КИИП по Протокол № ТК-10 от 15. 11.2017 г. ще бъде обезсилено, както и че потвърденото от съда споразумение има  силата на влязло в сила решение и се задължават да спазват тези последици.

            След подписването му споразумението се представя пред ШАС за потвърждаване.

За Председателя на УС на КИИП:                         За инж. Ж.Ж.

дът след като изслуша страните по така постигнатото споразумение и се увери, че същото не противоречи на закона и съдържа изискуемите реквизити, счита, че следва да бъде потвърдено, като се обезсили Решение на ЦКТК на КИИП по Протокол № ТК-10 от 15. 11.2017 г., а съдебното производство по настоящото дело бъде прекратено.

Водим от горното и на основание чл.178, ал.4 от АПК съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА така постигнатото споразумение.

ОБЕЗСИЛВА Решение на ЦКТК на КИИП по Протокол № ТК-10 от 15. 11.2017 г.

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по АД № 84/2018 г. по описа на  ШАС.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Административен съдия:

Заседанието приключи в 09.40 часа.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Административен съдия:

                                                                      Секретар: