П Р О Т О К О Л

                                        град Шумен, 15.10.2018 година

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание 

  на петнадесети октомври две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА

                          ЧЛЕНОВЕ: 1.  ТАТЯНА  ДИМИТРОВА

                                                                                           2. СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

при участието на секретар: Ив. Велчева 

Прокурор: О. Куздов  при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от административен съдия Сн. Чолакова

КАНД № 191 по описа за 2018  година.

На именното повикване в 09:05 часа се явиха:

Касаторът, „Креди Йес“ ООД, гр. Хасково– редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Ответникът, Комисия за защита на потребителите, гр. Варна  – редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Окръжна прокуратура гр. Шумен, редовно призована, за нея се явява прокурор О. Куздов.     

          Съдът констатира, че  на 12.10.2018г. по делото е депозирана молба от процесуалния представител на касатора адвокат Ш., в която сочи, че е в майчинство и не може да се яви в днешно съдебно заседание. Моли  да се даде ход на делото в нейно отсъствие и излага съображения по същество. Към молбата е приложен болничен лист.

            Прокурорът – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

                                                    ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва депозираната от „Креди Йес“ ООД, гр. Хасково, чрез пълномощника адв. Ш., касационна жалба срещу Решение №272/22.06.2018г., постановено по ВАНД №1312/2018 г. по описа на Районен съд гр. Шумен.

Прокурорът – Считам касационната жалба за процесуално допустима.

Съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

Приема като доказателства по делото приложените писмени такива по ВАНД №1312/2018 г. по описа на Районен съд гр. Шумен, както и приложените към касационната жалба писмени доказателства, подробно описани в нея като приложения.

Прилага към делото молба от процесуалния представител на касатора рег.№ДА-01-2282/12.10.2018г.

Прокурорът - Нямам доказателствени искания.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

Прокурорът – Считам, че касационната жалба разгледана по същество е неоснователна. Намирам съдебното решение на ШРС за правилно, законосъобразно и обосновано. Считам, че правилно е издирен и приложен материалния закон, като по време на производството  не са допуснати нарушения на съдопроизводствените правила. Определената санкция е в минимален размер и е законоустановена. При тези обстоятелства жалбата следва да се остави без уважение, а решението в сила.

Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в законоустановения  срок.

Заседанието приключи в 09:08 часа.

          Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

                                                                                                                  Секретар: