П Р О Т О К О Л

                                        град Шумен, 15.10.2018 година

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание

  на петнадесети октомври две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА

                         ЧЛЕНОВЕ: 1.  ТАТЯНА ДИМИТРОВА

                                                                                        2. СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

при участието на секретар: Ив. Велчева 

Прокурор: О. Куздов  при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от административен съдия Р. Цветкова

КАНД № 232 по описа за 2018  година.

На именното повикване в 09:00 часа се явиха:

Касаторът, „АВС Дивас“ ООД, гр. Шумен - редовно  призован, за него се явява адв. Б. Б. от ШАК, редовно упълномощен.

Ответната страна, Община - Шумен -   редовно призована, за нея се явява юриск. Й.В., редовно упълномощена.  

Окръжна прокуратура гр. Шумен, редовно призована, за нея се явява прокурор О.Куздов.

Адв. Б. - Да се даде ход на делото.

Юриск. В. – Да се даде ход на делото. 

Прокурорът –Да се даде ход на делото.

         Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва касационна жалба, депозирана от „АВС Дивас“ ООД град Шумен, чрез адв. Б. Б., против Решение № 328/20.07.2018г. постановено по ВАНД № 666/2018г. по описа на Районен съд –Шумен.

 Съдът докладва, че с рег.№14014/05.09.2018г по описа на ШРС по делото е депозирано писмено възражение от ответната страна Община –Шумен с подробно изложени съображения по същество.

Адв. Б. – Поддържам изцяло касационната жалба.

Юриск. В. – Оспорвам жалбата.   

Прокурорът - Жалбата е процесуално допустима. 

Съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

           Приема като доказателства по делото приложените писмени такива по ВНАХД № 666/2018 г. по описа на Районен съд гр. Шумен.        Прилага писмено възражение против касационна жалба рег.№14014/05.09.2018г по описа на ШРС.

Адв. Б. – Няма да сочим нови доказателства.

Юриск. В. – Няма да сочим нови доказателства.

Прокурорът – Нямам доказателствени искания.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

            ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

Адв. Б. – Поддържаме изцяло касационната жалба срещу въззивното решение на ШРС. Изложили сме подробни аргументи и доводи, които поддържам, нямам какво друго до добавя. Търсех само дали ЗАНН препраща към ЗМВР, тъй като има екстравагантна теза, че чл.69, ал. 3 от ЗМВР допуска призоваване по телефона, но производството е административнонаказателно и следва да развива по правилата на ЗАНН, а ЗАНН не препраща към ЗМВР. Смятам, че това призоваване по телефон е извън императивните разпоредби на ЗАНН. Предвид всичко изложено, моля да  отмените изцяло Решение № 328/20.07.2018г. постановено по ВАНД № 666/2018г. по описа на ШРС и да постановите съдебно решение, с което да отмените изцяло обжалваното наказателно постановление.    

Юриск. В. – Считаме, че въззивният съд е направил обосновани, законосъобразни и съответстващи на събраните по делото доказателства изводи. Съдебното решение е валидно, допустимо и съответства на материалния закон към момента на постановяването му, поради което моля да оставите касационната жалба без уважение и да оставите в сила въззивното решение на ШРС.  По отношение на въведеното в днешно съдебно заседание оплакване, че представителят на МВР Шумен е използвал възможността за призоваване по телефон на лицето, което е ангажирано към административно- наказателна отговорност, считаме че същите действия са правилни и законосъобразни. При положение, че изпратените му призовки не са получени и лицето при много уговорки не се явявало и е допустимо от ЗМВР да се призовава лице по телефона, считаме че тези действия са били правилни. Моля за решение в тази смисъл.

Прокурорът – Считам касационната жалба за процесуално допустима, но разгледана по същество за неоснователна. Считам съдебното решение на ШРС за правилно, законосъобразно и обосновано. Считам, че правилно е издирен и приложен материалния закон, като по време на производството  не са допуснати нарушения на съдопроизводствените правила. Определената санкция в размер на 200 лева е законоустановена и в случая няма основания и данни случаят да е маловажен. Моля да оставите без уважение жалбата и да оставите в сила въззивното решение.

Съдът обяви, че след съвещание  ще се произнесе с решение  в законоустановения  срок.

Заседанието приключи в 09:05 часа.

          Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

                                                                                                                                 Секретар: