П Р О Т О К О Л

град Шумен, 11.10.2018 година

           Шуменският административен съд, в публично съдебно заседание на единадесети октомври две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                 Административен съдия: СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

при участието на секретар: Ив. Велчева

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Сн. Чолакова Административно дело226 по описа за 2018 година.

На именното повикване в 10:57 часа се явиха:

Оспорващият, "Амбулатория за групова практика за първична медицинска помощ по дентална медицина МИР ДЕНТ" ООД – редовно призован, не се явява лично управителя на дружеството, за него се явява адв.М.Р. от АК-Русе, редовно упълномощена.

          Ответникът, Директор на Районна здравно осигурителна каса - гр.Шумен – редовно призован, не се явява лично, за него се явяват адв. С. С. от ШАК, редовно упълномощен и З.А., старши юрисконсулт в РЗОК - гр.Шумен. 

Свидетелката Р.К.Х.редовно призована, се явява лично.

Свидетелката И.Б.Г.редовно призована, се явява лично.

          Адв. Р. – Да се даде ход на делото.

          Адв. С.  – Да се даде ход на делото. 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът отстранява свидетелите от залата. 

          Съдът докладва жалбата:

          Съдебното производство е образувано по жалба от „АГППМПДМ Мир дент“ ООД срещу Заповед за налагане на санкции №РД-09-110/27.06.2018г., издадена от Директора на РЗОК гр.Шумен. В жалбата са изложени аргументи за незаконосъобразност на атакуваната заповед, по същество свеждащи се до издаването й при допуснати процесуални нарушения и неправилно приложение на материалния закон. Въз основа на изложените аргументи е отправено искане за отмяна на заповедта, като незаконосъобразна.

Съдът докладва, че административната преписка е комплектована от ответната страна с придружително писмо от 16.07.2018г., съобразно направен опис, както и с писмо от 03.09.2018г., съобразно направен опис.

Адв. Р. – Поддържаме жалбата. Моля да се приемат представените по делото писмени доказателства.

Адв.С. – Оспорвам жалбата. Същата е допустима, но неоснователна. Моля да се приемат представените от двете страни доказателства.

Юриск. А. – Подкрепям становището на адвокат С.. 

          Адв.С. – Във връзка с Вашето определение, представям и моля да приемете писмо, получено по електронната поща на РЗОК-Шумен от Български зъболекарски съюз, където са определени в началния етап комисиите по арбитражния спор. Към момента не разполагаме с доказателства, че към 11.04.2018г. д-р П. е заемала длъжността подуправител на НЗОК, както и че титулярът е отсъствал към момента.  Предпочитам при възможност тези документи да бъдат изискани служебно от НЗОК, защото административната процедура е малко по-дълга. Ще се ползваме от тези доказателства.   

Съдът намира представените по делото писмени доказателства за допустими и относими към спора, поради което същите ще следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото. 

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото писмените доказателства, както следва:

-     Представените от ответната страна писмени доказателства с придружително писмо рег.№ДА-01-1738/16.07.2018г., съобразно направения в писмото опис и с придружително писмо рег.№ДА-01-2011/03.09.2018г., съобразно направения в писмото опис.

-     Представеното в днешно съдебно заседание от ответната страна Писмо вх.№ 62-02-3/18.04.2018г., ведно с приложеното към същото Писмо изх.№134/17.07.2018г.    

Съдът констатира, че административната преписка по делото не е комплектована в цялост, доколкото към настоящия момент не са представени удостоверение или други доказателства, че д-р Й.П. е заемала длъжността подуправител на НЗОК на 11.04.2018г., както и за отсъствие на управителя на НЗОК към посочената дата, поради което с цел комплектоване на административната преписка в цялост, в това число и с доказателства досежно компетентността на  издателя на оспорената заповед, съдът намира, че същите ще следва да бъдат изискани от НЗОК.

   Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

Да се изпрати писмо до НЗОК с указание в 7–дневен срок от получаването му да бъдат представени удостоверение или други доказателства, че д-р Й.П. е заемала длъжността подуправител на НЗОК на 11.04.2018г., (датата на издаване на Заповед № РД-09-535 от 11.04.2018г., с която на М.Г.М. е възложено за изпълнява функциите на директор на РЗОК гр. Шумен), както и доказателства, че към посочената дата – 11.04.2018г., управителят на НЗОК е    отсъствал.

Съдът пристъпва към разпит на допуснатите свидетели по искане на оспорващата страна. 

Снема самоличността на свидетелите както следва:

Р.К.Х. - 49 години, ЕГН *****, български гражданин, разведена, висше образование, неосъждана, работи като контрольор в РЗОК -Шумен. 

И.Б.Г. - 55 години, ЕГН ******, български гражданин, неомъжена, висше образование, неосъждана, работи в РЗОК Шумен.

 Съдът установи самоличността на свидетелите въз основа на представените от тях валидни лични карти, след което върна документите  за самоличност. 

Съдът разяснява на свидетелите разпоредбата на чл.166 от ГПК, приложима съгласно чл. 144 от АПК, а именно:

           - свидетелят има право да се откаже от свидетелстване, когато е бил или е  пълномощник на страните по същото дело или медиатор по същия спор, както и когато е роднина на страните по права линия, брат, сестра и  роднина по сватовство от първа степен, т.е. свекър, свекърва, тъст или тъща, съпруг и бивш съпруг, както и лице, с което страната е във фактическо съпружеско съжителство.

           - не може да откаже да свидетелства, но може да откаже да даде отговор на определен въпрос, като посочи причината за това, ако със своите отговори би причинил на себе си или на лицата по чл.166, ал.1,т.2 от ГПК (изброени по-горе) непосредствена вреда, опозоряване или наказателно преследване.     

Съдът разяснява на свидетелите наказателната отговорност за лъжесвидетелстване по чл.290, ал.1 от НК, наказуемо с лишаване  от свобода до 5 години.

Свидетелите обещаха да говорят истината.

          Съдът пристъпва към разпит на свидетелката Р.К.Х., като отстранява втората свидетелка от залата.

Свид. Р.Х. – Работа като контрольор в РЗОК–Шумен и участвах в екипа, който извърши проверката на лечебното заведение за извън болнична дентална помощ „Мир дент“ ООД.

Съдът предявява на свидетелката Справка Приложение №1 - на лист 56;  Справка Приложение №3 - на лист 58; Справка Приложение №5 - на лист 62 и Справка Приложение №7 - на лист 64 от делото.

Свид. Р.Х. – Справките са изготвени от Информационния отдел и в последствие аз съм проверявала всяко едно от включените лица за амбулаторни листи като номера, дати на изготвяне, като извършени дейности, които са отбелязани тук и на база информационната система и в последствие като проверим амбулаторните листи се изготвя тази справка. И четирите справки са изготвени от мен.  Справката е изготвена въз основа на документи. Аз не съм присъствала на извършването на тези дейности. Заповедта за извършване на проверката е по документи. След като тези дейности са описани и отчетени в Здравната каса и ние сме ги заплатили, приемаме презумпцията, че лекарят ги е извършил. Нашата проверка е по документи. Не мога да цитирам точно от коя година, лекарите по рамков договор отчитат всеки месец на електронен носител амбулаторните листи в Касата, ние ги виждаме в електронен вариант. При проверката д-р М. представи листите на съответните пациенти, които са визирани в тези справки, където с подписите на пациентите те удостоверяват, че дейностите са извършени. Амбулаторният лист се изготвя от зъболекаря и се представя за подпис на пациента, че тези дейности са извършени и съответно се подписва и от лекаря. При нас всичко това се изпраща в електронен вариант и при проверката всички тези листи бяха изискани, които се съхраняват в амбулаторията, да бъдат представени, и доколкото виждам те са приложени към делото. Пак по документи установихме, че не е извършван обстоен преглед. След като обстойният преглед, съгласно чл.88, който съм цитирала там, включва снемане на статус и попълването му в амбулаторния лист, при положение, че същият не е отбелязан в амбулаторния лист, аз не мога да твърдя, че той е извършен. В някои от процесните 234 амбулаторни листа може и да има отразен орален статус на пациента, но това не е попълнен код 101 – извършване на обстоен преглед със снемане на зъбен статус. Попълването на схемата на някои от амбулаторните листи, не означава снемане на статус. Докато няма снет обстоен статус 101, който Касата заплаща, това не е попълнен статус.

Съдът предявява произволен амбулаторен лист на свидетелката на лист 148 от делото.

Свид. Р.Х. – На схемата най- горния и най- долния ред са млечните зъби и се попълва, когато се касае за дете, а втория и предпоследния ред, са за възрастни хора (свидетелят описва графата „Зъбен статус на пациента“). В случая имаме възрастен човек. При първо посещение на пациент през календарната година, лекарят трябва да снеме пълен статус, т.е. да бъде описана цялата зъбна кухина, състоянието на всички зъби. При следващо посещение на пациент, когато идва за извършване на конкретна дейност, както в случая имаме екстракция на постоянен зъб с включена анестезия с код 509 на 23 зъб, където пациента е имал Radix, т.е. само корен, тук е описана какво означава кодировката. В случая лекарят изследва почти негоден зъб, той е длъжен да кодира зъба, който конкретно работи, каква е диагнозата и какво конкретно е извършил. При един пациент 59 – ти набор, почти 60 годишен, непопълването на тази схема означава, че всичките зъби в устата му са налични и здрави. Единствено 23 зъб е липсващ и е останал коренът, който лекарят е извадил. Снемането на пълен зъбен статус означава да се отбележи състоянието на всеки един от зъбите, като в празните квадратчета се пише кода, който се намира в съответната графа според състоянието на зъба. Когато зъбът е здрав, не се попълва. Но за да влезе тази схема в Х-имейл отчета, тези отчети, които лекарите попълват, в графа „код на дейността“ трябва да пише 101, в графа „Код“ трябва да пише 99, служебен код защото не се попълва номер на зъб и дата, на която е извършен обстойния преглед. Да, статус е попълнен, защото програмата не позволява да извършите дейност без да е попълнена диагноза на зъба. Така че тук няма да намерите нито един амбулаторен лист, в която няма попълнен абсолютно никакъв статус. Няма как да има извършена дейност, без да има каквато и да било информация какво се прави и Касата да заплати. При снемане на обстоен зъбен статус в графата „Зъбен статус на пациента“ като „Код“ се записва 99, в графа „Дейност“ се записва „Обстоен преглед със снемане на зъбен статус“ и в графа „Код на дейност“ трябва да пише 101.  По всички тези амбулаторни листи има заплатена дейност. Касата няма как да заплати дейност, без да има отбелязан кода на зъба, който е работен. Аз като икономист не правя проверка на место, не съм лекар- контрольор, аз работяа по документи. Моята работа е свързана с отчитането на дейност. Твърдя, че в тези амбулаторни листи няма отчитане на обстоен преглед със снемане на зъбен статус. Извършването на обстоен преглед, включва вписването му в амбулаторен лист, това е вписано в рамковия договор – какво включва извършването на обстоен преглед, вкл. вписването му в амбулаторния лист. Амбулаторните листи са приложение на рамковия договор, има указания за попълване на амбулаторния лист. Ако имаше попълнен код 101, това щеше да се отрази на сумата, която лечебното заведение щеше да получи, щеше да му бъде заплатено. Това, че кодът не е отразен, води до незаплащане на лечебното заведение от РЗОК. Ние тук не визираме дали е ощетена Касата или не е. Тук говорим за правата на пациента, за това, че има право на снемане на зъбен статус един път в годината и затова, че задължението на стоматолога е при първо посещение през календарната година пациента да бъде обстойно прегледан. Стоматологът разбира, че това е първо посещение на пациента чрез представяне на здравната книжка на пациента, в която всеки лекар е длъжен да вписва извършените дейности, другото е чрез информационната система. Чрез нея лекарите имат възможност да проверяват дейностите, които са извършени по ЕГН на пациента.  Ако в амбулаторния лист не е снет обстоен зъбен статус, Касата не го заплаща, но и пациента губи правото си при следващо посещение при друг  зъболекар да получи този преглед, защото му се полага един път в годината, при първото посещение. Ако следващият зъболекар снеме зъбен статус, при положение, че види, че пациента има дейност, извършена през годината, той няма право и Касата няма да му заплати, пак ще бъде наказуемо. Първо трябва да има 101, тогава влиза тази схема за обработка и вече дейностите, които се извършват през годината. Това е важно не само за пациента, това е важно и за Касата за следващ контрол. Това е планова, тематична проверка от страна на касата. Практическото значение на обстойния зъбен статус е пациента да научи какво е състоянието на неговата зъбна кухина, това е един профилактичен преглед за него. Както всички ние ходим на прегледи при лекар, така отиваме и при зъболекар. Имаме право на профилактичен преглед и при зъболекар.

Адв. Р. – Нямам повече въпроси към свидетеля.

Адв.С. – Нямам други въпроси. 

Свидетелката Р.Х. - Желая да ми бъде изплатено възнаграждението като свидетел. Губя един работен ден. 

С оглед изявлението на свидетелката, че желае да й бъде изплатено възнаграждение за явяването в съдебно заседание, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

На свидетелката Р.К.Х. да се изплати възнаграждение в размер на 20.00 лева.

Съдът освобождава свидетелката Р.К.Х. от залата и пристъпва към разпит на свидетелката И.Б.Г.

Свид.И.Г. – Работя в РЗОК като контрольор. Участвах в проверката на „Мир дент“ след заповед на директора на РЗОК. Проверката беше планова, тематична. В момента съм на работа, не съм в отпуск. Нямам разрешен никакъв отпуск. Имаме справки, които са извадени от Инфо отдела, имаме зададени критерии и работим по него. Когато трябваше да се връчи протокола, протокола беше по документи. Управителят на „Мир дент“ беше представил документите. При преснемането документите отговаряха на оригиналните документи, които са подписани от пациентите и на нашите, които са извадени от неговия електронен отчет, който е представил в Касата. Справките от Информационния отдел показват отчетена дейност от лечебното заведение. 

Съдът предявява на свидетелката произволен амбулаторен лист на лист 179 от делото.

Свид.И.Г.– На този лист се има предвид извършен периодонтит, екстракция на постоянен зъб, по код на дейност 509, на зъб с код 48(свидетелят описва графата „Зъбен статус на пациента“).  За да се приеме, че е снет обстоен зъбен статус, трябва да има код на дейност 101 и текстово да пише „снимане на обстоен зъбен статус“, не мога да се сетя какъв беше целия текст. В графата „Зъбен статус на пациента“ трябва да бъде попълнено каквото вижда доктора в момента. В този конкретен амбулаторен лист няма отразен обстоен зъбен статус на пациента, щом го няма код 101. Задължително трябва да има 101. Това „Е“ е  екстракция, отразил я е докторът, обаче задължително трябва да има 101. Тук са извадени листите, които нямат код 101. Нямат отчетена дейност 101.

Адв. Р. – Нямам повече въпроси към свидетеля.

Адв.С. – Нямам въпроси. 

Свидетелката И.Г. - Желая да ми бъде изплатено възнаграждение за явяването ми като свидетел.

С оглед изявлението на свидетелката, че желае да й бъде изплатено възнаграждение за явяването в съдебно заседание, съдът 

О П Р Е Д Е Л И:

На свидетелката  И.Б.Г. да се изплати възнаграждение в размер на 20.00 лева.

Съдът освобождава свидетелката.

Адв. Р. – На този етап нямаме други доказателствени искания.  Ще помоля, след изготвяне на протокола да ми бъде изпратен на имейл адреса.

Адв.С. - На този етап нямаме други доказателствени искания. 

С оглед обстоятелството, че административната преписка не е комплектована  в цялост и следва да се изиска информация от НЗОК, съдът счете делото за неизяснено от фактическа страна, поради което 

О П Р Е Д Е Л И:

Отлага същото и го насрочва за 19.11.2018г. от 13:30 ч., за която дата  страните да се считат уведомени. 

След изготвянето на протокола копие от него да се изпрати на електронния адрес на адв. Р.. 

Заседанието приключи в 11:42  часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                           Административен съдия:

                                                                            Секретар: