П Р О Т О К О Л

град Шумен, 08.10.2018 година

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание         

  на  осми октомври две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА БОРИСОВА

                                                          ЧЛЕНОВЕ: 1.  ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

                                                                                2.  МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА

при участието на секретар: Св.Атанасова 

Прокурор:  П.Вълчев при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от  адм. съдия Христинка Димитрова

КАНД № 185 по описа за 2018  година.

          На именното повикване в 9:35 часа се явиха:

Касаторът, „Брамас 96“ АД гр.Шумен, редовно  и своевременно призован, за него се явява адв.Г. от Адвокатска колегия – Шумен, редовно упълномощен.  

 Ответната страна, ОДБХ – Шумен, редовно и своевременно призована,  за нея се явява  юрисконсулт В.Й., редовно упълномощена.    

Окръжна прокуратура Шумен, редовно и своевременно призована, за нея се явява прокурор  Вълчев.

Адв.Г.: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Й.: Да се даде ход на делото.

          Прокурорът: Да се даде ход на делото.

 Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ДОКЛАДВА касационната жалба: Производството по настоящото дело е образувано по депозирана от касатора,   Брамас – 96“ АД – гр.Шумен,  чрез пълномощника му  и процесуален представител адв. Г.Г.Г. от Адвокатска колегия - Шумен, касационна жалба  срещу Решение № 300/04.07.2018г. на Шуменския районен съд, постановено по ВАНД №1225/2018 г. по описа на същия съд.

Адв.Г.:  Поддържам касационната жалба  и основанията в нея.

Юрисконсулт Й.: Оспорвам изцяло жалбата. Считам същата за неоснователна.

Прокурорът: Считам жалбата за процесуално допустима. 

Съдът, като съобрази приложените по ВАНД №1225/2018г. по описа на Районен съд гр. Шумен доказателства, намери същите за допустими и относими към спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения  материал по делото, приложените по ВАНД №1225/2018г. по описа на Районен съд гр. Шумен доказателства, ведно с днес представено от ответната страна пълномощно.     

ПРИЛАГА два броя възражения на ответната страна срещу касационната жалба с рег. № 11455 от 16.07.2018г. и рег. № 12137 от 27.07.2018г. по описа на Районен съд – Шумен.

Адв.Г.:  Няма да соча нови доказателства. Няма да правя доказателствени искания.

Юрисконсулт Й.: Нямаме доказателства и доказателствени искания.

Прокурорът: Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим доказателства.

С оглед изявлението на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

 Адв.Г.:  Моля да отмените решението на Шуменския районен съд на посочените в жалбата касационни основания. Считам, че първоинстанционният съд, въз основа на събрани годни  доказателства и доказателствени средства, не е установил истината по спора, в резултат на което  е постановил незаконосъобразно решение. Основният порок на съдебното решение на районния съд е, че той е допуснал  фриволно смесване на понятия като фураж и суровина, от която се изготвя фуражът и е вменил в резултат на тази погрешна преценка задължения на дружеството, които законът не регламентира. Фактическата обстановка по делото е изяснена. Безспорно е установено, включително и от разпита на свидетелите,  че в крайния  продукт месокостно брашно, представляващ фураж по смисъла на Закона за фуражите,   проверяващите органи нито са установили, нито са констатирали наличието на каквито и да е чужди тела,  още по-малко на  опаковки от хранително-вкусовата промишленост, в какъвто смисъл е НП. Нещо повече, и в АУАН и в НП, безспорно  е  установено, че е взета проба за химико-технологичен анализ на месокостното брашно, като по делото не е представен, какъвто и да е протокол, въпреки нашите настоявания, който да удостоверява, че при този анализ е установено наличие във фуража на подобни тела или на частици от тела. Доказателствената тежест за доказване на твърдяното административно нарушение,   изцяло зависи от наказващия орган, и след като и в съдебния процес не е установено наличието на подобни тела, аз считам НП за незаконосъобразно. Обстоятелството, че в суровината, от която се изработва месокостното брашно е констатирано наличие на пластмасови частици не е основание да се твърди, че тези частици се намират в самото месокостно брашно, като краен продукт. Все в този смисъл, твърдението в НП, използвано и в обжалваното от нас съдебно решение е, че дружеството не разполагало със съответно съоръжение, което да констатира наличието на подобни тела в готовия фураж е ирелевантно за спора, тъй като не е предмет на самото НП. Наличието на подобни пластмасови опаковки може да бъде констатирано и визуално, доколкото такъв е технологичния процес. Въпреки наличието на подобно задължение в Регламента, който е относим към настоящия случай – Регламент  /ЕС/767/2009г., въпреки че в него е поставено изискване, изработващите фуражи да притежават устройство, което да преглежда тези фуражи и да констатира наличието на пластмасови опаковки, подобно устройство на територията на Шуменска област, в нито едно от предприятията на хранително-вкусовата промишленост, а да не говорим за фуражните предприятия, не е налично. Подобно съоръжение не е налично в нито едно предприятие в страната, което изработва фуражи.  На зададен от мен въпроси, свидетелите, съставили акта, споделиха, че са чували, че в Швейцария в един от заводите за производство на шоколад било налично такова устройство. Ние сме направили необходимите справки и се оказа, че подобни рентгенови апаратури се произвеждат единствено от една японска фирма, чийто представител не дава никакви гаранции, че устройството може да фиксира наличието на пластмасови опаковки в суровината, подготвена за производството на месокостно брашно. Проверяващите органи не са констатирали наличието на каквито и да е опаковки или на частици от опаковки в изработеното месокостно брашно, въпреки че са взели проба за извършване на съответния химикотехнологичен анализ. Нито физически, нито химически в месокостното брашно не е установено наличието на такива примеси, което прави НП изцяло незаконосъобразно. Опитът на съда да постави и да приравни суровината, от която се изготвя фуража със самия фураж  и да вмени задължението на дружеството да не допуска наличието на подобни опаковки в самата суровина, която постъпва от повече от хиляда доставчика от страната, е абсурдно. Разпитаните свидетели изрично посочиха, че не са извършвали проверка на готовата продукция само относно, която наличието на подобни частици или опаковки може да бъде вменено като нарушение за дружеството. Съдът, превратно е тълкувал разпоредбата на чл.3, т. 8 от Регламент /ЕО/178/2002 относно дефиницията на понятието „пускане на пазара“. Действително според посочената дефиниция под „пускане на пазара“ се има предвид не само продажбата, но и притежаване на храни или фуражи с цел продажба. Тази дефиниция по никакъв начин не включва притежаването на суровини, от които се изготвят фуражи. Не може дружеството да бъде наказано за това, че доставчиците, когато доставят екарисажната маса,  да задължават тези доставчици да извършват проверки и суровината да бъде чиста от всякакви други примеси. Задължение на дружеството  е  в хода на производството, което приключва със самото производство на месокостно брашно, ако има такива примеси,  те да бъдат отстранени. Подробни аргументи съм изложил в самата жалба. Моля, съдът преди да се произнесе с решение по правния спор, да анализира всеки един от тези аргументи и да се опита да им даде отговори.    

 Юрисконсулт Й.: Считам, че жалбата на дружеството е неоснователна. Намирам решението на Шуменския районен съд за правилно, законосъобразно и мотивирано. Съдът изцяло е обсъдил всички събрани доказателства в производството и е произвел едно правилно и мотивирано решение в  цялост. От събраните доказателства, както писмени, така и гласни, по категоричен начин се доказва, че дружеството е извършило нарушението, а именно, че е пуснало на пазара суровина за фураж, която не е безопасна, с оглед наличието на опаковки и други остатъци от хранително-вкусовата промишленост. Легални дефиниции на понятието „пускане на пазара“ и „фуражна суровина“ са дадени в регламентите относно фуражите, които са част от българското законодателство и се прилагат пряко. Считам, че по категоричен начин се доказа, че в крайния продукт е имало физическо наличие на тези остатъци и не е задължително да бъде направено изследване по друга методика за доказването безопасността на фуража. Именно  физическото наличие на такива остатъци доказва, че същият не е безопасен за влагане на други видове фуражи. Считам, че са спазени всички изисквания на закона, като съответното нарушение е описано конкретно, индивидуализирано е и е наложена съответстващата на закона административна мярка – имуществена санкция в минимален размер. С оглед изложеното, моля да потвърдите изцяло решението на районния съд, с което е потвърдено НП на Директора на ОДБХ гр.Шумен. 

 Прокурорът: Намирам депозирана касационна жалба за неоснователна. Моля да потвърдите въззивното съдебно решение като валидно, допустимо и правилно. 

Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в инструктивния  срок.

Заседанието приключи в 09:40  часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                                                                                                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                                                                            Секретар: