П Р О Т О К О Л

град Шумен, 08.10.2018 година

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание         

  на  осми октомври две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРЕМЕНА БОРИСОВА

                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1. ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

                                                                               2. МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА

при участието на секретар: Св.Атанасова 

Прокурор:  П.Вълчев при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от  адм. съдия Христинка Димитрова

КАНД № 184 по описа за 2018  година.  

          На именното повикване в 9:30 часа се явиха:

Вносителят на предложението за възобновяване, Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр.Шумен, редовно и своевременно призован, за него се явява прокурор Вълчев. 

Ответната страна, ОД на МВР - Шумен, редовно и своевременно призована,  не се  явява и не изпраща представител.

 Ответната страна, Д.С.В. - Шумен, редовно и своевременно призована, не се  явява и не изпраща представител.  

Прокурорът: Да се даде ход на делото.                                                     

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА депозираното предложение: Производството по настоящото дело е по реда на чл. 73 от ЗАНН във връзка с чл.70 буква „в“ от същия и е образувано по внесено от Окръжния прокурор на Окръжна прокуратура Шумен, предложение за възобновяване на основание чл.70, буква „в“ от ЗАНН  административнонаказателното производство, по което е бил издаден Фиш серия М №857422 на 24.02.2018г. и наложена глоба в размер на 50.00 лв. от мл.автоконтрольор  в сектор  „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Шумен, считан за влязло в сила НП с искане същият да бъде отменен на основание чл.84 от ЗАНН и чл.425, ал.1, т.1 от НПК, а материалите по преписката да се изпратят на административнонаказващия орган при ОД на МВР – Шумен за правилното приложение на ЗДвП,  с оглед ангажиране  административнонаказателната отговорност на лицето.  

Прокурорът:   Поддържам внесеното предложение. 

Съдът, като съобрази приложените към предложението за възобновяване на административнонаказателно производство, писмени доказателства,   намери същите за допустими и относими към спора, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения  материал по делото, приложените към предложението за възобновяване писмени доказателства, както следва: заверени копия от глоба с фиш, серия М №857422, издаден на 24.02.2018г., уведомление, издадено на основание  чл.186, ал.3 от ЗДвП, справка от ЦБ КАТ – Шумен за ПС бивша и настоящо собственост на Д.С.В., справка от ЦБ на КАТ – Шумен за ПС настояща собственост на Д.С.В., справка от РБ на КАТ – Шумен за МПС, рег.№ ******, справка за първоначална регистрация на МПС рег.№ *****.

Прокурорът: Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим доказателства.

С оглед изявлението на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

 Прокурорът:  Считам, че депозираното предложение е основателно. В тази връзка, моля на основание чл.70, буква „в“ от ЗАНН да бъде възобновено административнонаказателното производство, по което е бил издаден процесният фиш и е била наложена глоба в размер на 50,00 лв. , като същият бъде отменен на основание чл. 84 от ЗАНН и чл.425, ал.1, т.1 от НПК и материалите по преписката да се изпратят на административнонаказващия орган  при ОД на МВР гр.Шумен за правилно приложение на ЗДвП, с оглед ангажиране на административнонаказателната отговорност от лицето, което действително е извършило нарушение по  чл.178е от ЗДвП на 24.02.2018г.

Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в инструктивния  срок.

Заседанието приключи в 09:35  часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                               Секретар: