П Р О Т О К О Л

град Шумен, 08.10.2018 година

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание         

  на  осми октомври две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРЕМЕНА БОРИСОВА

                                                ЧЛЕНОВЕ: 1.  ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

                                                                    2.  МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА

при участието на секретар: Св.Атанасова 

Прокурор:  П.Вълчев   при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от  адм. съдия Кремена Борисова

КАНД № 180 по описа за 2018  година.

          На именното повикване в 9:15  часа се явиха:

Касаторът, Дирекция «Инспекция по труда»-гр.Шумен,  редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.  

Ответната страна, „Алфа Билд Инженеринг“ ЕООД – гр.София,   редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител.

Окръжна прокуратура Шумен, редовно и своевременно призована, за нея се явява прокурор  Вълчев.

 Съдът констатира, че по делото е депозирана писмена молба с рег.№ДА-01-2235/05.10.2018г. по описа на ШАдмС от касатора, чрез директора на Дирекция «Инспекция по труда»-гр.Шумен, с искане за даване ход на делото в негово отсъствие. В молбата са изложени подробни съображения по съществото на спора, обосноваващи становището на касатора за неправилност на обжалваното въззивно решение. Прави искане за отмяна на съдебното решение като неправилно и незаконосъобразно и потвърждаване на обжалваното НП по подробно изложени в молбата съображения по съществото на спора.  

Прокурорът:  Да се даде ход на делото.     

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА касационната жалба: Производството по настоящото дело е образувано по депозирана от касатора, Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Шумен, чрез директора ѝ, касационна жалба против Решение №53/08.05.2018 г. на Районен съд – гр.Нови пазар, постановено по АНД №29/2018г. по описа на същия съд.

Прокурорът: Считам, че жалбата е процесуално допустима. 

Съдът, като съобрази приложените по АНД №29/2018г. по описа на Районен съд гр. Нови пазар доказателства, намери същите за допустими и относими към спора, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения  материал по делото, приложените по АНД № 29/2018г.  по описа на Районен съд гр. Нови пазар доказателства.    

 ПРИЛАГА възражение от ответната страна с вх.№ 4949/17.07.2018г. по описа на Районен съд гр.Нови пазар, както и  писмена молба, депозирана от касатора  с рег.№ ДА-01-2235/05.10.2018г.   

Прокурорът: Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим доказателства.

С оглед изявлението на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

 Прокурорът:  Считам, че депозираната касационна жалба се явява основателна по изложените в нея аргументи, с които аз се  солидализирам.   В тази връзка, моля  да отмените съдебното решение и да потвърдите издаденото НП.  

Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в инструктивния  срок.

Заседанието приключи в  9:20  часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                       Секретар: