П Р О Т О К О Л

град Шумен, 08.10.2018 година

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание

  на  осми октомври две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРЕМЕНА БОРИСОВА                  

                                                ЧЛЕНОВЕ: 1.  ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

                                                                2.  МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА

при участието на секретар: Св.Атанасова 

Прокурор:  П.Вълчев   при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от  адм. съдия Кремена Борисова

КАНД № 200 по описа за 2018  година.   

          На именното повикване в 9:20  часа се явиха:

Касаторът, ОД на МВР – гр.Шумен,  редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.  

Ответната страна, Д.К.Д. от гр.Шумен,   редовно и своевременно призован, не се явява, за него се явява адв.Р. от Адвокатска колегия - Шумен, редовно упълномощен. 

Окръжна прокуратура Шумен, редовно и своевременно призована, за нея се явява прокурор  Вълчев.

Адв.Р.: Да се даде ход на делото.

Прокурорът:  Да се даде ход на делото.     

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА касационната жалба: Производството по настоящото дело е образувано по депозирана от касатора, ОД на МВР – гр.Шумен, чрез пълномощника ѝ и процесуален представител юрисконсулт С., касационна жалба, срещу Решение № 280/26.06.2018 г. на Шуменския районен съд, постановено по ВАНД №1328/2018г. по описа на същия съд.

Адв.Р.: Касационната жалба е неоснователна.

Прокурорът: Считам  жалбата  за процесуално допустима.

Съдът, като съобрази приложените по ВАНД №1328/2018г. по описа на Районен съд гр. Шумен доказателства, намери същите за допустими и относими към спора, поради което

О П Р Е Д Е Л И

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения  материал по делото, приложените по ВАНД № 1328/2018г.  по описа на Районен съд гр. Шумен доказателства, ведно с приложена към касационната жалба Заповед за упълномощаване № УРИ 372з-315 от 09.02.2017 г.

ПРИЛАГА за сведение на съда, приложената към касационната жалба съдебна практика, съставляваща Решение №495/03.07.2013г. на Шуменския районен съд по АНД №588/2013г. по описа на същия съд.  

 Адв.Р.: Няма да соча доказателства. Няма да правя доказателствени искания.

Прокурорът: Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим доказателства.

С оглед изявлението на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

Адв.Р.: Моля да оставите без уважение касационната жалба   и да потвърдите решението на първоинстанционния съд, като правилно и мотивирано. Посочената като нарушена правна норма чл.56, ал.1 от ЗОБВВПИ не регламентира конкретно задължение на лицата  по чл.50, ал.1-3 от закона, неизпълнението на което да се санкционира с общата разпоредба на чл.212, на което основание е била ангажирана отговорността на жалбоподателя, тъй като регламентира правата на лицата, придобили оръжия, да ги съхраняват, носят или употребяват след получаване на съответното разрешение. Тоест налице са права, но не и задължения, които няма как да бъдат санкционирани. От решение на Шуменския районен съд от 2013 година е видно, че жалбоподателят е съхранявал оръжието си за повече от  пет месеца, без валидно разрешение. По сходен казус има Решение №211/2015г. на Шуменския районен съд, с което е отменено НП. В този смисъл са решенията на Старозагорски районен съд от 2017г., на Ивайловградски районен съд, на Районен съд гр. Берковица. В този смисъл  е и Решение №332/2017г. на Шуменския  административен. Моля да отхвърлите изцяло касационната жалба и да потвърдите Решение №280/26.06.2018г. по АНД № 1328/2018г. на Шуменския районен съд, като допустимо, правилно и законосъобразно.

 Прокурорът: Считам, че депозираната касационна жалба е основателна. В тази връзка,  моля да отмените въззивното съдебно решение и да потвърдите издаденото НП.    

Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в инструктивния  срок.

Заседанието приключи в  9:25  часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                                                             Секретар: