П Р О Т О К О Л

град Шумен, 08.10.2018 година

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание         

  на  осми октомври две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   КРЕМЕНА БОРИСОВА

                                                ЧЛЕНОВЕ: 1.  ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

                                                                     2.  МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА

при участието на секретар: Св.Атанасова 

Прокурор:  П.Вълчев   при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от  адм. съдия Кремена Борисова

КАНД № 178 по описа за 2018  година. 

          На именното повикване в 9:10  часа се явиха:

Касаторът, „Транспрес“ ООД- гр.Велико Търново,  редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.  

Ответната страна, Дирекция «Инспекция по труда»-гр.Шумен,   редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител.

Окръжна прокуратура Шумен, редовно и своевременно призована, за нея се явява прокурор  Вълчев.

 Съдът констатира, че по делото е депозирана молба с рег.№ДА-01-2137/05.10.2018г. по описа на ШАдмС от Директора на Дирекция «Инспекция по труда»-гр.Шумен, представляващ ответника по касационната жалба, с искане  да бъде даден ход на делото в негово отсъствие.  В молбата са изложени подробни съображения по съществото на спора, обосноваващи искането на ответника да бъде потвърдено обжалваното въззивно решение,  като правилно и законосъобразно, респективно да бъде оставено в сила обжалваното НП по подробно изложени в молбата съображения.

По делото е постъпила и молба от касатора  „Транспрес“ ООД, с рег.№ДА-01-2226/04.10.2018г. по описа на ШАдмС, депозирана чрез пълномощника му и процесуален представител адв.С., с искане да бъде даден  ход на делото в отсъствието на касатора, ангажиран служебно по друго дело в Софийски градски съд за същия ден и час, което  препятства явяването му в настоящото съдебно заседание. В молбата си касаторът заявява, че поддържа депозираната касационна жалба. Счита обжалваното решение за неправилно и незаконосъобразно по изложените в касационната жалба касационни основания. Заявява, че  няма да сочи нови доказателства и доказателствени искания. При даване ход по същество на делото, моли при постановяване на решението да бъдат съобразени изложените в молбата подробни съображения по съществото на спора, обосноваващи искането му за отмяна на обжалваното въззивно решение и потвърденото с него НП, като неправилни и незаконосъобразни. Към молбата на касатора е приложен договор за правна защита и  съдействие.

Прокурорът:  Да се даде ход на делото.     

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА касационната жалба: Производството по настоящото дело е образувано по депозирана от касатора,  „Транспрес“ ООД  със седалище  и адрес на управление гр.Велико Търново,  чрез пълномощника му и процесуален представител адв. С.И.С. от САК, касационна жалба срещу Решение №243 от 04.06.2018г. на Шуменския районен съд, постановено по ВАНД №1140/2018г.  по описа на  същия съд.

Прокурорът: Считам, че  жалбата е процесуално допустима.

Съдът, като съобрази приложените  по ВАНД №1140/2018г.  по описа на Районен съд гр. Шумен доказателства, намери същите за допустими и относими към спора, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения  материал по делото, приложените по ВАНД № 1140/2018г.  по описа на Районен съд гр. Шумен доказателства.    

 ПРИЛАГА писмена молба, депозирана от ответника с   рег.№ рег.№ДА-01-2137/05.10.2018г. по описа на ШАдмС и писмена молба, депозирана от касатора с рег.№ДА-01-2226/04.10.2018г. по описа на ШАдмС, ведно с приложен към същата договор за правна защита и съдействие.

Прокурорът: Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим доказателства.

С оглед изявлението на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

 Прокурорът: Считам, че депозираната касационна жалба се явява неоснователна. Въззивното съдебно решение е валидно, допустимо и правилно.  В тази връзка, моля същото да бъде потвърдено.   

Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в инструктивния  срок.

Заседанието приключи в  9:15  часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                                                                         Секретар: