П Р О Т О К О Л

град Шумен, 08.10.2018 година

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание

  на  осми октомври две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   КРЕМЕНА БОРИСОВА

                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.  ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

                                                                     2.  МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА

при участието на секретар: Св.Атанасова 

Прокурор:  П.Вълчев   при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от  адм. съдия Кремена Борисова

КАНД № 176 по описа за 2018  година. 

          На именното повикване в 9:05  часа се явиха:

Касаторът, „БТК” ЕАД гр. София, редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.  

Ответната страна, Комсия за защита на потребителите гр.Варна, редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител.

Окръжна прокуратура Шумен, редовно и своевременно призована, за нея се явява прокурор  Вълчев.

Прокурорът:  Да се даде ход на делото.    

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА касационната жалба: Производството по настоящото дело е образувано по депозирана от касатора, „Българска телекомуникационна компания” ЕАД гр. София, касационна жалба   срещу Решение № 232 от 28.05.2018г. на Шуменския районен съд, постановено по ВАНД № 1038/2018г. по описа на същия съд

Прокурорът: Считам, че  жалбата е  процесуално допустима.

Съдът, като съобрази приложените към касационната жалба и  по ВАНД №1038/2018г. по описа на Районен съд гр. Шумен доказателства, намери същите за допустими и относими към спора, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения  материал по делото, приложените към касационната жалба и по ВАНД № 1038/2018г. по описа на Районен съд гр. Шумен доказателства.

Прокурорът: Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим доказателства.

С оглед изявлението на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

 Прокурорът: Считам депозираната касационна жалба за неоснователна. Обжалваното въззивно съдебно решение се явява  валидно допустимо и правилно. В този смисъл, моля същото да бъде потвърдено.

Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в инструктивния  срок.

Заседанието приключи в  9:10  часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                                                              Секретар: